HANREC534/2013
ID intern unic:  351389
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 534
din  20.11.2013
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
procedura de schimbare a furnizorului de energie
electrică de către consumatorii eligibili
Publicat : 31.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 24-26     art Nr : 107
Înregistrat:
Ministerul justiţiei
nr. 956 din 17 ianuarie  2014.
ministrul justiţiei
Oleg EFRIM   ________________


    Întru reglementarea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică de către consumatorii eligibili,  în temeiul art. 8 alineatul (1) lit. t) din Legea nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009, cu privire la energia electrică, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art. 33), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică de către consumatorii eligibili.
    2. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, nr. 81  din  30 decembrie 2002 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.30-34, art.48).
    3. Departamentul reglementări, investiţii şi calitate şi Departamentul juridic vor monitoriza aplicarea de către participanţii pieţei energiei electrice  a prevederilor Regulamentului aprobat.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU
    REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ                                   Victor PARLICOV

    Directori                                                                                    Mariana Botezatu
                                                                                                       Marin Profir
                                                                                                       Iurie Onica
                                                                                                       Ghenadie Pârţu
    Nr. 534. Chişinău, 20 noiembrie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului
de administraţie al ANRE
nr. 534 din 20 noiembrie 2013
REGULAMENT
privind procedura de schimbare a furnizorului de
energie electrică de către consumatorii eligibili

Secţiunea 1
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind  procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică de către consumatorii eligibili (în continuare prezentul Regulament) stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică, precum şi condiţiile şi termenele aferente.
    2. Prezentul Regulament se aplică, în special, consumatorilor eligibili, furnizorilor de energie electrică, operatorilor reţelelor de distribuţie şi operatorului reţelei de transport şi de sistem.
    3. Prezentul Regulament nu se aplică în cazul stabilirii furnizorului de ultima opţiune care va furniza energie electrică consumatorilor finali în baza hotărîrii aprobate în acest scop de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie), în temeiul Legii cu privire la energia electrică.
    4. În sensul  prezentului Regulament, termenii folosiţi semnifică următoarele:
    consumator eligibil - consumator de energie electrică avînd dreptul să procure energie electrică de la orice furnizor sau producător, la alegere, inclusiv din străinătate;
    furnizor actual  - furnizor de energie electrică care, potrivit contractului încheiat,  furnizează energie electrică unui consumator eligibil pînă la data de la care îşi produce efectele un nou contract de furnizare a energiei electrice, încheiat cu un furnizor nou;
    furnizor nou  - furnizor de energie electrică care va furniza energie electrică consumatorului eligibil, în baza unui nou contract de furnizare a energiei electrice, care îşi produce efectele după finalizarea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, la data menţionată în contractul respectiv;
    operator de reţea  – operator al reţelei de transport si de sistem, operator al reţelei  de distribuţie;
    schimbarea furnizorului de energie electrică - acţiune prin care, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a energiei electrice, un consumator eligibil decide, prin opţiune liber exprimată, să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual şi sa încheie contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor nou.
Secţiunea 2 
Condiţii de bază privind schimbarea furnizorului
de energie electrică

    5. Un consumator eligibil este în drept să opteze pentru schimbarea furnizorului de energie electrică la toate locurile de consum sau numai la unele din locurile sale de consum. Pentru un loc de consum, consumatorul eligibil este în drept să încheie numai un singur contract de furnizare a energiei electrice, cu respectarea principiului statutului prioritar al energiei electrice produsă în regim de cogenerare de centralele electrice de termoficare şi al energiei electrice produsă de centralele electrice din surse regenerabile de energie.
    6. Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică poate fi gestionată de consumatorul eligibil sau  de furnizorul nou, în baza procurii de reprezentare a consumatorului eligibil, întocmită cu respectarea prevederilor Codului civil.
    7. Pentru schimbarea furnizorului de energie electrică, consumatorul eligibil este obligat să notifice, cu 20 (douăzeci) de zile calendaristice înainte de data propusă pentru rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul actual şi operatorul de reţea în legătură cu intenţia de a rezilia contractul de furnizare a energiei electrice.
    8. Pentru a putea schimba furnizorul de energie electrică, consumatorul eligibil este obligat, în termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul Regulament, să achite integral toate facturile, emise pentru locul (-urile) de consum la care se preconizează schimbarea furnizorului de energie electrică.
    9. În cazul în care, urmare a suspendării procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, va fi depăşită data propusă pentru rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice, indicată în notificarea privind schimbarea furnizorului de energie electrică, procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică urmează a fi repetată.
    10. Cu acordul furnizorului actual, furnizorul nou poate prelua, parţial sau integral, datoriile consumatorului eligibil faţă de furnizorul actual, în conformitate cu legislaţia civilă, caz în care procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică nu se suspendă.
    11. Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul nou îşi produce efectele de la data indicată în notificarea privind rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice, expediată de consumatorul eligibil conform punctelor 20, 21 din prezentul Regulament, cu condiţia ca procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică să nu fi fost suspendată sau sistată.
    12. În cazul schimbării furnizorului de energie electrică, pentru locul (-urile) de consum indicat(e), operatorul de reţea este obligat, la solicitarea consumatorului eligibil, să încheie contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice cu consumatorul eligibil sau, după caz, cu  furnizorul nou. Pentru consumatorul eligibil care schimbă furnizorul de energie electrică se aplică principiul „capacitatea urmează consumatorul”.
    13. Echipamentul de măsurare, montat la locul (-urile) de consum al(e) consumatorului noncasnic care solicită schimbarea furnizorului de energie electrică, trebuie să permită înregistrarea orară a consumului de energie electrică şi sa corespundă prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat de Agenţie în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică.
    14. În situaţia în care echipamentul de măsurare instalat la locul de consum al consumatorului noncasnic, pentru care se schimbă furnizorul de energie electrică, nu corespunde cerinţelor stabilite în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale sau dacă nu permite înregistrarea orară a consumului de energie  electrică, echipamentul de măsurare se înlocuieşte de către consumatorul noncasnic, din contul său, pînă la iniţierea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică.
    15. Responsabilitatea pentru citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare în legătură cu schimbarea furnizorului de energie electrică de către un consumator eligibil revine operatorului de reţea, la reţeaua electrică a căruia este racordat locul de consum al consumatorului eligibil care iniţiază procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică.
    16. Se interzice furnizorilor de energie electrică, operatorilor de reţea să perceapă de la consumatorii eligibili plăţi pentru schimbarea furnizorului de energie electrică, pentru încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice, a contractelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, a contractelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice sau să împiedice în vreun mod derularea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică de către consumatorul eligibil.
    17. Consumatorul eligibil este în drept să decidă asupra sistării procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, iniţiate la expedierea notificării conform punctelor 20, 21 din prezentul Regulament, informînd despre acest fapt furnizorul nou, furnizorul actual şi operatorul de reţea la reţeaua electrică a căruia sînt racordate locurile de consum respective.
Secţiunea 3
Etapele procedurii de schimbare a furnizorului
de energie electrică

    18. Pentru iniţierea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, consumatorul eligibil, în primul rînd, îşi selectează un furnizor nou de energie electrică, care dispune de licenţă pentru desfăşurarea activităţii pe piaţa de energie electrică locală, sau un furnizor din exteriorul ţării.
    19. În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice, consumatorul eligibil comunică furnizorului nou toate datele necesare pentru întocmirea contractului de furnizare a energiei electrice, inclusiv denumirea furnizorului actual, locul (-urile) de consum la care va fi consumată energia electrică şi puterile electrice absorbite din reţeaua electrică. Furnizorul nou este obligat să asigure cantităţi suficiente de energie electrică pentru a acoperi consumul de energie electrică al consumatorului eligibil, în conformitate cu prevederile contractului încheiat.
    20. După ce consumatorul eligibil şi furnizorul nou negociază şi convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, consumatorul eligibil este obligat să expedieze furnizorului actual, precum şi operatorului de reţea notificarea privind rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice (în continuare notificare), cu 20 (douăzeci) de zile calendaristice înainte de data propusă pentru rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
    21. Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia consumatorului eligibil de a schimba furnizorul actual, să precizeze în scris data încetării contractului de furnizare a energiei electrice, existent, datele de identificare ale furnizorului nou şi trebuie să corespundă modelului stabilit în Anexa la prezentul Regulament. În cazul în care contractul pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru locul (-urile) de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului  de energie electrică este încheiat între operatorul de reţea şi furnizorul actual sau în cazul în care consumatorul eligibil cu care este încheiat contractul pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice doreşte ca respectivul contract să fie încheiat între operatorul de reţea şi furnizorul nou, consumatorul eligibil indică persoana cu care operatorul de reţea urmează să încheie contractul pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice (cu consumatorul eligibil sau cu furnizorul nou). Furnizorul actual şi operatorul de reţea informează consumatorul eligibil despre primirea notificării, prin poştă electronică sau prin alte mijloace de comunicare, în prima zi lucrătoare după primirea ei.
    22. Furnizorul actual verifică situaţia achitărilor pentru energia electrică furnizată şi în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii notificării informează consumatorul eligibil şi operatorul de reţea despre existenţa sau inexistenţa de datorii la locul (-urile) de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului de energie electrică.
    23. Dacă există datorii la locul (-urile) de consum pentru care a fost iniţiată procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, consumatorul eligibil este obligat să achite cu cel mult 10 (zece) zile calendaristice înainte de data propusa pentru schimbarea furnizorului de energie electrică:
    a) toate facturile pentru consumul de energie electrică pînă la data notificării, emise pentru locul (-urile) de consum ale consumatorului eligibil pentru care a fost iniţiată procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică; 
    b) toate facturile reprezentînd valoarea penalităţilor pînă la data notificării, calculate în conformitate cu şi în temeiul contractului de furnizare a energie electrice, pentru plata întîrziată a consumului de energie electrică la locul (-urile) de consum pentru care a fost iniţiată procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică.
    24. În cazul în care consumatorul eligibil nu achită facturile de energie electrică, în condiţiile stabilite în punctul 23 din prezentul Regulament, procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică se suspendă.
    25. În termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea notificării, furnizorul actual este obligat să emită şi să expedieze consumatorului eligibil factura pentru consumul estimativ de energie electrică pînă la data schimbării furnizorului, conform consumului lunar de energie electrică al consumatorului eligibil pentru luna similară a anului precedent. Consumatorul eligibil este obligat să achite această factură emisă de furnizorul actual, cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data propusă pentru schimbarea furnizorului de energie electrică. În cazul în care consumatorul eligibil nu achită această factură în termenul stabilit, procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică se suspendă, cu condiţia că furnizorul actual a emis factura în termenul stabilit în prezentul punct.
    26. Despre suspendarea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, pentru motivele invocate în punctele 24 şi 25 din prezentul Regulament, furnizorul actual informează consumatorul eligibil, furnizorul nou şi operatorul de reţea prin intermediul poştei electronice sau prin alte mijloace de comunicare.
    27. În termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea notificării privind schimbarea furnizorului de energie electrică, operatorul de reţea transmite consumatorului eligibil, furnizorului actual şi furnizorului nou următoarele informaţii:
    1) numele/denumirea consumatorului eligibil, adresa locului (-urilor) de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului de energie electrică;
    2) modul de efectuare a citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare, respectiv dacă citirea se face la distanţă sau la faţa locului.
    28. În cazul în care contractul pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru locul (-urile) de consum, pentru care a fost iniţiată schimbarea furnizorului de energie electrică, este încheiat cu furnizorul actual, operatorul de reţea transmite furnizorului actual, cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data preconizată pentru rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice, notificare privind rezilierea contractului pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, a contractului pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru locul (-urile) de consum pentru care a fost iniţiată procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică.
    29. În ziua expedierii furnizorului actual a notificării privind rezilierea contractului pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, a contractului pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, operatorul de reţea transmite furnizorului nou sau consumatorului eligibil, în funcţie de informaţia indicată de consumatorul eligibil în notificarea expediată conform punctelor 20, 21 din prezentul Regulament, proiectul contractului pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, al contractului pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, ce se propune a fi semnat.  Se interzice operatorului de reţea să includă în contractul nou de prestare a serviciului de transport al energiei electrice, în contractul nou de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice condiţii mai dezavantajoase decît cele din contractul anterior, cu excepţia cazului în care legea prevede altfel.
    30. În termen de cel mult 4 (patru) zile calendaristice de la primirea proiectului contractului pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, a proiectului contractului pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, furnizorul nou, consumatorul eligibil, după caz, contactează operatorul de reţea în vederea încheierii contractului pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, a contractului pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, indicînd informaţia privind fiecare loc de consum, privind puterile contractate şi cantităţile de energie electrică ce urmează a fi livrate prin reţeaua electrică de transport, prin reţeaua electrică de distribuţie. În acest caz, puterea solicitată la încheierea unui nou contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, a unui nou contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice nu poate depăşi puterea indicată în avizul de racordare pentru locul de consum respectiv.
    31. Contractul nou pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, contractul nou pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice dintre operatorul de reţea şi furnizorul nou, consumatorul eligibil îşi produce efectele de la data indicată în notificarea expediată de consumatorul eligibil conform punctelor 20, 21 din prezentul Regulament, cu condiţia ca procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică să nu fi fost suspendată sau sistată. Durata contractului nou pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, a contractului nou pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice nu poate fi mai mică decît durata contractului de furnizare a energiei electrice dintre consumatorul eligibil şi furnizorul nou.
    32. Contractul pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat cu furnizorul actual încetează la data indicată în notificarea expediată de consumatorul eligibil conform punctelor 20, 21 din prezentul Regulament, concomitent cu intrarea în vigoare a contractului nou pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, a contractului nou pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de reţea cu consumatorul eligibil sau, după caz, cu furnizorul nou, cu condiţia ca procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică să nu fi fost suspendată sau sistată. Dacă furnizorul actual refuză rezilierea contractului pentru prestarea serviciului de transport, a contractului pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru locul(-urile) de consum indicate de consumatorul eligibil, care solicită schimbarea furnizorului de energie electrică, operatorul de reţea reziliază unilateral contractul pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru locul (-urile) de consum respective.
    33. Dacă operatorul de reţea a încheiat contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, contract pentru prestarea serviciului de distribuţie al energiei electrice cu furnizorul nou, ultimul informează consumatorul eligibil asupra conţinutului acestui contract.
    34. La data schimbării furnizorului de energie electrică, indicată în notificarea expediată de consumatorul eligibil conform punctelor 20, 21 din prezentul Regulament, operatorul de reţea este obligat să citească indicaţiile echipamentului de măsurare instalat la locul (-urile) de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului de energie electrică. În scopul citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare, operatorul de reţea informează consumatorul eligibil, furnizorul actual şi furnizorul nou despre data şi ora efectuării acestor activităţi, în conformitate cu prevederile din prezentul Regulament. Neprezentarea uneia sau a mai multe părţi la data şi ora fixate pentru citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare nu împiedică derularea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică. Daca la momentul citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare una dintre părţi nu este prezentă, citirea se face în lipsa ei, cu indicarea acestui fapt în actul de citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare.
    35. După efectuarea citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare, conform punctului 34 din prezentul Regulament, părţile prezente semnează actul de citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare, în care sunt consemnate indicaţiile actuale ale echipamentului de măsurare.
    36. In situaţia în care există echipament de măsurare cu înregistrare orară a consumului de energie electrică şi echipamentul de măsurare este integrat în sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice, operatorul de reţea preia indicaţiile echipamentului de măsurare respectiv din înregistrările electronice teletransmise şi le introduce în actul de citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare. În acest caz actul de citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare se semnează doar de operatorul de reţea.
    37. În termen de cel mult 2 (două) zile calendaristice de la citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, operatorul de reţea transmite furnizorului actual şi furnizorului nou indicaţiile echipamentului de măsurare citite la data schimbării furnizorului de energie electrică. La cerere, operatorul de reţea este obligat sa pună la dispoziţia furnizorului actual, furnizorului nou cîte o copie a actului  de citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare.
    38. În termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea indicaţiilor echipamentului de măsurare de la operatorul de reţea, furnizorul actual emite şi expediază consumatorului eligibil factura finală de achitare a energiei electrice consumată  pînă la data schimbării furnizorului de energie electrică, în cazul existenţei diferenţei dintre cantitatea de energie electrică real consumată şi cantitatea de energie achitată de consumatorul eligibil conform facturii anterioare, expediate de furnizorul actual conform prevederilor punctului 25 din prezentul Regulament. În cazul în care se constată că echipamentul de măsurare, instalat la locul de consum pentru care a fost iniţiată procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, este defectat nu din vina consumatorului eligibil, factura finală de achitare a energiei electrice consumată pînă la data schimbării furnizorului de energie electrică se emite în baza consumului mediu zilnic, înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul a trei luni anterioare expedierii notificării de către consumatorul eligibil.
    39. Consumatorul eligibil este obligat să achite factură finală în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea facturii. În caz contrar, furnizorul actual este în drept să se adreseze în instanţa de judecată pentru a încasa de la acest consumator eligibil plata datorată şi eventualele penalităţi.
    40. În cazul în care consumul de energie electrică înregistrat de  echipamentul de măsurare este mai mic decît consumul estimat, facturat conform punctului 25 din prezentul Regulament, furnizorul actual este obligat să restituie consumatorului eligibil suma calculată ca diferenţă dintre contravaloarea consumului de energie electrică facturat estimativ şi contravaloare a consumului de energie electrică înregistrat de echipamentul de măsurare,  în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice, de la primirea informaţiei cu privire la indicaţiile echipamentului de  măsurare de la operatorul de reţea.
    41. În cazul existenţei de alte datorii ale furnizorului actual faţă de consumatorul eligibil, furnizorul actual este obligat să le restituie consumatorului eligibil în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de  la data rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice.
    42. În cazul în care se constată încălcarea de către consumatorul eligibil a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, după ce consumatorul eligibil a notificat furnizorul actual cu privire la rezilierea contractului, procedura de schimbare a furnizorului se sistează pentru locurile de consum unde a fost constatată încălcarea, urmând ca pentru aceste locuri de consum procedura să fie parcursă repetat după ce se achită cantitatea de energie electrică ce rezultă din aplicarea sistemului pauşal.
Secţiunea 4
Dispoziţii finale şi alte prevederi
    43. Operatorul de reţea care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat de Agenţie are obligaţia de a crea şi de a menţine o bază de date privind locurile de consum racordate la reţeaua sa electrică.
    44. Pentru fiecare loc de consum, baza de date prevăzută în punctul 43 din prezentul Regulament trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) adresa locului de consum şi denumirea consumatorului eligibil, care deţine locul de consum;
    b) puterea contractată;
    c) punctul de racordare;
    d) punctul de delimitare;
    e) tensiunea nominală  în punctul de delimitare;
    f) caracteristicile echipamentului de măsurare instalat la locul de consum respectiv;
    g) persoana (consumator eligibil sau furnizor) cu care este încheiat contractul de prestare a serviciului de transport al energiei electrice, contractul de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice.
    45. Furnizorii de energie electrică sunt în drept să solicite informaţii din baza de date a operatorului de reţea  privind  locurile de consum ale consumatorului eligibil, în baza acceptului în scris al consumatorului eligibil sau în baza contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între consumatorul eligibil şi furnizorul de energie electrică care solicită acces la informaţia din baza de date.
    46. Furnizorul de energie electrică are obligaţia să verifice corectitudinea informaţiilor privind locurile de  consum pentru care încheie contracte de furnizare a energiei electrice, iar, în cazul în care constată neconcordanţe, să sesizeze operatorul de reţea.
    47. Eventualele litigii ce survin între furnizorul actual, furnizorul nou şi operatorul de reţea în legătură cu schimbarea furnizorului de energie electrică se soluţionează pe cale amiabilă sau în instanţa de judecată.
    48. Operatorul de reţea înregistrează şi raportează trimestrial Agenţiei despre numărul de cazuri în care consumatorii eligibili au schimbat furnizorul de energie electrică.
    49. Operatorul de reţea şi furnizorii de energie electrică ţin evidenţă separată a reclamaţiilor referitoare la schimbarea furnizorului de energie electrică şi le raportează trimestrial Agenţiei.

     anexa