HGC84/2014
ID intern unic:  351477
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 84
din  05.02.2014
pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 07.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 27-34     art Nr : 98
    În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 14-16, art.34) şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 17-23, art.50), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2014.

    PRIM-MINISTRU                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                               Anatol Arapu

    Nr. 84. Chişinău, 5 februarie 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 84
din 5 februarie 2014

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.1 se completează în final cu o nouă poziţie cu următorul cuprins: 
„2014
3100
3400”

    2) anexa nr. 2 se completează în final cu următoarea poziţie:
„2014

30% din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 400 lei

400 lei”.


    2. La poziţia 2 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1733 din 31 decembrie 2002 „Cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.190-197, art. 1884), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „450 lei” se substituie prin sintagma „650 lei”.
    3. La poziţia 2 din Mărimile alocaţiilor pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.924 din 31 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.1, art. 2), sintagma „21 lei/zi” se substituie prin sintagma „27,7 lei/zi”.