HGM128/2014
ID intern unic:  351760
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 128
din  20.02.2014
privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)
Publicat : 25.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 145
    MODIFICAT
   
HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19
    HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    În temeiul art.2 din Legea nr.173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.131-133, art.425), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), constituită din bunuri ale domeniului public (proprietate a statului).
    2. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind utilizarea şi administrarea eficientă a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), conform anexei nr.1;
    2) Lista entităților publice, autorităților administrative autonome față de Guvern, beneficiare ale platformei guvernamentale comune (MCloud), conform anexei nr. 2.
    [Pct.2 în redacţia HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    3. Se desemnează:
    1) Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în calitate de posesor al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud);
    2) Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” în calitate de dezvoltator al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud).
    [Pct.3 în redacția HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    4. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și autoritățile/instituțiile publice din sfera lor de competență, finanțate de la bugetul public național, precum și entitățile publice indicate în anexa nr. 2:
    1) vor găzdui sistemele informaționale existente şi cele noi pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), cu excepția cazurilor expres prevăzute în actele normative;
    2) vor încheia acorduri cu Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică privind prestarea serviciilor platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), în baza modelului aprobat de Cancelaria de Stat;
    3) vor reutiliza platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) şi nu vor admite crearea de noi infrastructuri proprii centralizate de servere şi echipamente de stocare (hardware), inclusiv procurarea licențelor pentru componentele (software) infrastructurilor nou-create;
    4) vor informa posesorul platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) despre intenția privind utilizarea resurselor TI, precum și despre estimările resurselor TI, inclusiv volumul acestora, planificate a fi utilizate pentru următoarele 6–18 luni.
    [Pct.4 în redacţia HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.4 în redacția HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    5. Migrarea sistemelor informaționale existente și a celor noi pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) se va realiza în baza acordurilor dintre Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică şi posesorul sistemului respectiv.
    [Pct.5 în redacția HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    6. Alte autorităţi publice şi persoane juridice de drept privat decît cele specificate în pct.4 al prezentei hotărîri sînt în drept să încheie contracte cu Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” privind prestarea serviciilor platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), în baza modelului aprobat de Cancelaria de Stat.
    [Pct.6 modificat prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.6 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    7. Informaţiile atribuite la secret de stat pot fi prelucrate în cadrul platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) cu asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 245 din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.
    [Pct.7 în redacția HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
   8. Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” în comun cu Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” vor elabora catalogul de servicii aferente platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud).
    [Pct.8 în redacția HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    9. Cancelaria de Stat:
    1) va exercita monitorizarea şi controlul asupra executării prezentei hotărîri;
    2) va aproba:
    [Pct.9 subpct.2), lit.a) abrogată prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
   
[Pct.9 subpct.2), lit.b) abrogată prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    c) arhitectura de securitate a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), care va descrie cerinţele minime de securitate pentru platforma în cauză, ţinînd cont de prevederile legislaţiei în vigoare.
    [Pct.9 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    10. Pentru asigurarea funcţionării şi implementarea platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) vor fi utilizate resursele bugetare alocate posesorului platformei MCloud, conform legislaţiei , prin intermediul fondatorului, precum și alte surse legale.
    [Pct.10 modificat prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]

    PRIM-MINISTRU                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                       Pavel Filip

    Nr. 128. Chişinău, 20 februarie 2014.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.128/2014
    [Parafa în redacția HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]

REGULAMENT
privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea platformei
tehnologice guvernamentale comune (MCloud)
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) (în continuare – Regulament) stabilește modul de utilizare, administrare și dezvoltare a platformei tehnologice guvernamentale comune MCloud (în continuare – platforma MCloud) și a serviciilor aferente acesteia, precum şi determină funcţiile participanţilor la aceste procese.
    2. Obiectivele platformei MCloud sînt:
    1) optimizarea procesului de dezvoltare, mentenanţă şi administrare a infrastructurii TI în sectorul public;
    2) partajarea sistemelor şi resurselor TI şi maximizarea utilizării lor la un cost mai redus;
    3) economisirea bugetului TI în sectorul public prin reducerea costului plătit pentru achiziționarea echipamentului hardware şi a licenţelor software;
    4) consolidarea şi optimizarea centrelor de date în sectorul public.
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    platforma MCloud – infrastructura informaţională guvernamentală comună care funcţionează în baza tehnologiei de „cloud computing” găzduită în infrastructura consolidată de centre de date;
    tehnologia „cloud computing” („nor informaţional”) – model de furnizare a serviciilor TI, care permite accesul, la cerere, pe bază de reţea, la totalitatea configurabilă a resurselor de calcul virtualizabile (de exemplu, reţele, servere, echipamente de stocare, aplicaţii şi servicii), ce pot fi puse rapid la dispoziţie cu un efort minim de administrare sau interacţiune cu furnizorul acestor servicii;
    participanţi la platforma MCloud – dezvoltator al serviciilor platformei MCloud, posesor al platformei MCloud, beneficiari ai platformei MCloud și alţi participanţi la administrarea platformei MCloud;
    dezvoltator al serviciilor platformei MCloud (în continuare –dezvoltator) – Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, care este împuternicită să dezvolte strategic platforma MCloud;
    posesor al platformei MCloud (în continuare – posesor) – Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, care funcţionează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi care administrează, gestionează și extinde platforma MCloud în condiţiile prezentului Regulament;
    beneficiari ai platformei MCloud (în continuare – beneficiari) – persoanele juridice de drept public și privat care folosesc platforma MCloud, în baza acordului sau a contractului privind prestarea serviciilor platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud)
    [Pct.3 noțiunea în redacția HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    tipuri de servicii bazate pe tehnologia „cloud computing” – infrastructura ca serviciu, platforma ca serviciu, software ca serviciu;
    infrastructura ca serviciu (în continuare – IaaS) – model de furnizare a serviciilor şi resurselor TI în care posesorul asigură doar disponibilitatea resurselor TI solicitate de beneficiar, celelalte activităţi aferente rulării şi administrării sistemelor informaţionale revenind beneficiarului;
    platforma ca serviciu (în continuare – PaaS) – model de furnizare a serviciilor şi resurselor TI în care beneficiarului i se oferă componente software pe care le poate utiliza pentru implementarea serviciilor TI proprii. În acest model furnizorul asigură componentele necesare funcţionării şi administrării soluției TI utilizate de beneficiar, responsabilităţile de administrare a serviciului revenind beneficiarului;
    software ca serviciu (în continuare – SaaS) – model de furnizare a serviciilor şi resurselor TI în care beneficiarului i se oferă soluţii TI complete. În acest model furnizorul asigură componentele necesare funcţionării şi administrării soluţiei TI, inclusiv a datelor, unele responsabilităţi de administrare a serviciului revenind beneficiarului;
    resurse TI – mijloace de procesare, stocare a informaţiei, precum şi transport de date pentru administrarea sistemelor informaționale;
    servicii TI – activitate de furnizare a produselor informaţionale şi a resurselor TI, conform nivelului agreat de servicii;
    produs informaţional – rezultat al procesului de prelucrare a informaţiei cu ajutorul sistemelor informaţionale automatizate, destinat satisfacerii necesităţilor utilizatorului;
    nivel agreat de servicii – set de parametri şi indicatori de performanţă în baza cărora este măsurată calitatea prestării serviciilor din platforma MCloud;
    furnizor – furnizor al serviciilor de tip IaaS, PaaS sau SaaS;
    furnizor al serviciului de tip IaaS – Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, care este împuternicit să implementeze și să presteze servicii de tip IaaS din platforma MCloud;
    furnizor al serviciului de tip PaaS – instituție publică sau persoană juridică de drept privat, care este abilitată să implementeze și să presteze servicii de tip PaaS din platforma MCloud;
    furnizor al serviciului de tip SaaS – instituție publică sau persoană juridică de drept privat, care este abilitată să implementeze și să presteze servicii de tip SaaS din platforma MCloud.
II. FUNCȚIILE ȘI DREPTURILE
PARTICIPANŢILOR LA PLATFORMA MCLOUD

Secţiunea 1
Funcțiile și drepturile generale ale participanţilor
la platforma MCloud

    4. Dezvoltatorul are următoarele funcții și drepturi:
    1) gestionarea dezvoltării platformei MCloud și a serviciilor de tip PaaS și SaaS, în limitele competenței sale;
    2) stabilirea anuală a priorităţilor de dezvoltare a platformei MCloud și a serviciilor aferente acesteia;
    3) administrarea catalogului de servicii aferente platformei MCloud și asigurarea accesului public la acesta;
    4) în comun cu posesorul:
    a) asigurarea implementării componentelor noi ale platformei MCloud, precum şi a extinderii capacității acesteia;
    b) definirea politicilor de calitate și securitate a platformei MCloud și a serviciilor aferente acesteia;
    c) definirea parametrilor şi indicatorilor de performanţă ai serviciilor platformei MCloud;
    d) elaborarea și implementarea mecanismelor de măsurare a calităţii și securității serviciilor prestate;
    e) monitorizarea respectării indicatorilor de performanţă ai serviciilor platformei MCloud şi întreprinderea măsurilor de îmbunătăţire a acestora;
    5) încheierea contractelor pentru dezvoltarea platformei MCloud;
    6) încheierea contractelor de administrare a serviciilor de tip PaaS și SaaS;
    7) organizarea și participarea la activităţi de schimb de experienţă privind tehnologiile de „cloud computing”;
    8) solicitarea de la posesor a informaţiilor necesare despre utilizarea platformei MCloud, serviciile prestate, indicatorii ce ţin de utilizarea platformei MCloud în contextul dezvoltării serviciilor;
    9) solicitarea asistenţei posesorului pentru dezvoltarea noilor servicii în cadrul platformei MCloud.
    5. Posesorul are următoarele funcţii și drepturi:
    1) administrarea, gestionarea și extinderea platformei MCloud;
    2) implementarea celor mai bune practici şi standarde naţionale şi internaţionale în vederea utilizării şi administrării eficiente a platformei MCloud;
    3) luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi remedierea operativă a defecţiunilor apărute în infrastructura aferentă prestării serviciilor, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor şi pagubelor rezultate;
    4) monitorizarea utilizării resurselor din platforma MCloud, evaluarea capacității platformei MCloud şi asigurarea necesităţilor de resurse pentru funcţionarea eficientă a platformei MCloud;
    5) încheierea cu beneficiarii a acordurilor sau contractelor, după caz, privind prestarea serviciilor platformei MCloud;
    6) acordarea asistenţei necesare beneficiarilor, inclusiv soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor acestora;
    7) acordarea suportului metodologic pentru beneficiari în procesul de migrare a sistemelor informaţionale şi/sau a datelor;
    8) asigurarea informării beneficiarilor privind serviciile prestate, inclusiv disponibilitatea acestora conform acordurilor sau contractelor încheiate;
    9) definirea și implementarea mecanismelor de decomisionare și realocare a resurselor din platforma MCloud alocate și rezervate pentru un beneficiar, dar utilizate ineficient de acesta;
    10) efectuarea evaluării sistemelor informaţionale şi/sau a datelor beneficiarilor înainte de migrarea acestora, cu solicitarea, în caz de necesitate, a informaţiilor suplimentare justificatoare pentru serviciile solicitate;
    11) facturarea beneficiarilor (persoane juridice de drept privat) pentru serviciile prestate în conformitate cu contractele semnate în acest sens;
    12) elaborarea propunerilor privind bugetarea cheltuielilor pentru administrarea, mentenanţa şi extinderea platformei MCloud;
    13) achiziționarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a resurselor pentru modernizarea şi extinderea platformei MCloud;
    14) încheierea contractelor cu alţi participanţi la administrarea platformei MCloud;
    15) propunerea modificărilor în procedurile de monitorizare, măsurare şi calculare a costurilor pentru serviciile prestate;
    16) implementarea mecanismelor de măsurare a volumului, calităţii și securității serviciilor prestate;
    17) acordarea asistenței tehnice dezvoltatorului în procesul de dezvoltare, implementare și menținere a serviciilor de tip PaaS și SaaS aferente platformei MCloud;
    18) înregistrarea şi soluţionarea, în limitele competenţei, a tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor primite de la dezvoltator;
    19) coordonarea cu dezvoltatorul a optimizării parametrilor de calitate și securitate ai platformei MCloud şi a serviciilor acesteia, precum şi soluţionarea eficientă a eventualelor incidente;
    20) contribuirea la elaborarea şi actualizarea de către dezvoltator a сatalogului de servicii aferente platformei MCloud;
    21) adaptarea politicilor şi procedurilor interne în vederea alinierii calităţii şi securităţii platformei MCloud la cerinţele definite de dezvoltator;
    22) asigurarea implementării, certificării și menținerii componentei aferente infrastructurii platformei MCloud, necesare găzduirii sistemelor informaționale atribuite la secret de stat;
    23) prestarea gratuită dezvoltatorului a serviciilor de tip IaaS pentru găzduirea serviciilor guvernamentale de platformă din posesia acestuia;
    24) în comun cu dezvoltatorul:
    a) elaborarea, aprobarea, revizuirea și implementarea procedurilor necesare utilizării şi administrării platformei MCloud, evaluării eficienţei utilizării şi administrării platformei MCloud, gestionării riscurilor și asigurării securităţii platformei MCloud;
    b) elaborarea și prezentarea spre aprobare, în modul stabilit, a metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate din platforma MCloud;
    c) organizarea consultărilor şi cursurilor de instruire pentru persoanele din sectorul public responsabile de selectarea, organizarea şi utilizarea corectă a serviciilor platformei MCloud.
    6. Beneficiarii au următoarele funcţii și drepturi:
    1) încheierea cu posesorul a acordurilor sau contractelor, după caz, privind prestarea serviciilor platformei MCloud;
    2) elaborarea şi coordonarea cu posesorul a planului intern de migrare a sistemelor informaţionale proprii şi/sau a datelor în platforma MCloud;
    3) evaluarea, cu suportul posesorului, a necesităţilor proprii de resurse şi servicii pentru a fi prestate din platforma MCloud;
    4) solicitarea sau eliberarea resurselor din platforma MCloud în conformitate cu necesităţile proprii și cu strategia sectorială de dezvoltare informațională;
    5) migrarea sistemelor informaţionale şi/sau datelor pe platforma MCloud în conformitate cu planul de migrare;
    6) utilizarea serviciilor platformei MCloud în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv în domeniul securității informaţiei şi protecţiei datelor cu caracter personal;
    7) propunerea măsurilor adiţionale de asigurare a securităţii resurselor informaţionale găzduite pe platforma MCloud, ţinînd cont de specificul acestora;
    8) asigurarea arhivării, transferării şi/sau ştergerii conţinutului digital din platforma MCloud după expirarea termenului acordului sau contractului, după caz, cu posesorul;
    9) anunțarea imediată a posesorului despre abaterile constatate de la nivelul agreat de servicii sau despre orice alt eveniment depistat care poate compromite buna funcționare a serviciilor;
    10) întreprinderea măsurilor necesare de pregătire a infrastructurii proprii pentru utilizarea eficientă a serviciilor solicitate din platforma MCloud;
    11) numirea persoanei responsabile pentru selectarea, organizarea şi utilizarea corectă a serviciilor platformei MCloud;
    12) solicitarea asistenţei posesorului în organizarea utilizării eficiente a serviciilor platformei MCloud sau a prestării serviciilor de care sînt responsabili către utilizatorii finali din platforma MCloud.
Secţiunea a 2-a
Funcții specifice ale furnizorului și ale
beneficiarului serviciului de tip IaaS

    7. Furnizorul serviciului de tip IaaS are următoarele funcții:
    1) asigurarea prestării serviciilor la nivelul parametrilor de calitate și securitate specificate în acordurile încheiate cu beneficiarii serviciilor de tip IaaS;
    2) asigurarea mecanismelor de solicitare, alocare şi disponibilizare a resurselor din platforma MCloud;
    3) asigurarea unui set de şabloane pentru resursele TI pe baza cărora vor fi create, livrate și monitorizate resursele virtuale solicitate;
    4) asigurarea disponibilității şi securității resurselor solicitate în limitele nivelului agreat de servicii;
    5) asigurarea accesului la resursele alocate;
    6) asigurarea, în caz de necesitate, a suportului tehnic beneficiarului în vederea utilizării mecanismelor de solicitare, alocare, realocare şi disponibilizare a resurselor din platforma MCloud;
    7) aplicarea mecanismelor de decomisionare a resurselor din platforma MCloud, alocate beneficiarului cu titlu gratuit, în cazul subutilizării acestora pe parcursul unei perioade minime de trei luni, cu o avizare prealabilă a beneficiarului.
    8. Beneficiarul serviciului de tip IaaS are următoarele funcții:
    1) gestionarea accesului la resursele alocate din platforma MCloud în vederea administrării acestora;
    2) dezvoltarea, instalarea şi gestionarea componentelor software necesare bunei funcţionări a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud;
    3) asigurarea integrării, la necesitate, a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud în alte sisteme informaţionale;
    4) asigurarea licenţierii pentru sistemele de operare, precum şi pentru alte componente necesare bunei funcţionări a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud, cu excepţia cazurilor în care furnizorul serviciului de tip IaaS poate oferi licenţele necesare;
    5) administrarea sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud, inclusiv acordarea drepturilor de acces la diferite componente ale sistemelor informaţionale;
    6) asigurarea performanţei, securității şi disponibilității, la nivel de sistem de operare şi aplicaţii, a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud;
    7) asigurarea protejării datelor procesate în cadrul sistemelor informaţionale proprii găzduite, precum şi crearea şi stocarea copiilor de rezervă;
    8) asigurarea, în conformitate cu legislaţia, a documentării tehnice a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud;
    9) asigurarea instruirii şi a suportului pentru utilizatorii sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud.
Secţiunea a 3-a
Funcțiile specifice ale furnizorului şi ale
beneficiarului serviciului de tip PaaS

    9. Furnizorul serviciului de tip PaaS are următoarele funcții:
    1) asigurarea mecanismelor de solicitare, alocare şi disponibilizare a componentelor software de platformă utilizate de beneficiar în sistemele informaţionale găzduite pe platforma MCloud;
    2) asigurarea performanţei, disponibilității şi securității componentelor software de platformă solicitate, în limitele nivelului agreat de servicii;
    3) asigurarea accesului la componentele software de platformă solicitate;
    4) asigurarea, în caz de necesitate, a suportului tehnic al beneficiarilor în vederea utilizării şi integrării componentelor software de platformă în sistemele informaţionale găzduite pe platforma MCloud;
    5) dezvoltarea, instalarea şi gestionarea componentelor software de platformă;
    6) asigurarea licențierii pentru sistemele de operare, precum şi pentru alte componente necesare bunei funcţionări a componentelor software de platformă;
    7) administrarea componentelor software de platformă;
    8) asigurarea protejării datelor procesate în cadrul componentelor software de platformă, precum şi crearea şi stocarea copiilor de rezervă;
    9) asigurarea documentării tehnice a componentelor software de platformă;
    10) asigurarea instruirii şi suportului utilizatorilor în vederea utilizării componentelor software de platformă găzduite pe platforma MCloud;
    11) facturarea beneficiarului serviciului de tip PaaS pentru serviciile prestate, după caz.
    10. Beneficiarul serviciului de tip PaaS are următoarele funcții:
    1) asigurarea integrării componentelor software de platformă în sistemele informaţionale proprii;
    2) asigurarea licenţierii pentru sistemele de operare, precum şi pentru alte componente necesare bunei funcţionări a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud, cu excepţia cazurilor în care furnizorul serviciului PaaS poate oferi licenţele necesare;
    3) administrarea sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud, inclusiv acordarea drepturilor de acces la diferite componente ale sistemelor informaţionale;
    4) asigurarea performanţei, securității şi disponibilității, la nivel de sistem de operare şi aplicaţii, a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud;
    5) gestionarea accesului la resursele alocate din platforma MCloud în vederea administrării acestora;
    6) asigurarea protejării datelor procesate în cadrul sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud;
    7) asigurarea documentării tehnice a sistemelor informaţionale proprii găzduite pe platforma MCloud;
    8) utilizarea serviciilor componentelor software de platformă în strictă corespundere cu acordurile încheiate cu furnizorul serviciului de tip PaaS;
    9) asigurarea instruirii şi suportului utilizatorilor sistemelor informaţionale găzduite pe platforma MCloud.
Secţiunea a 4-a
Funcțiile specifice ale furnizorului şi ale beneficiarului
Serviciului de tip SaaS
    11. Furnizorul serviciului de tip SaaS are următoarele funcții:
    1) asigurarea mecanismelor de solicitare, alocare şi disponibilizare a serviciilor TI din platforma MCloud;
    2) asigurarea disponibilității şi securității serviciilor TI solicitate, în limitele nivelului agreat de servicii;
    3) asigurarea accesului la serviciile TI alocate;
    4) asigurarea, la necesitate, a suportului tehnic al beneficiarilor în vederea utilizării mecanismelor de solicitare, alocare, utilizare şi disponibilizare a serviciilor TI;
    5) dezvoltarea, instalarea şi gestionarea componentelor software necesare bunei funcţionări a serviciilor TI din platforma MCloud;
    6) asigurarea integrării, la necesitate, a serviciilor TI din platforma MCloud cu sistemele informaţionale relevante;
    7) asigurarea licențierii pentru sistemele de operare, precum şi pentru alte componente necesare bunei funcţionări a serviciilor TI din platforma MCloud;
    8) asigurarea administrării centralizate a serviciilor TI din platforma MCloud;
    9) acordarea pentru beneficiari a drepturilor de administrare pentru serviciile TI solicitate;
    10) asigurarea performanţei, securității şi disponibilității serviciilor TI din platforma MCloud în conformitate cu nivelul agreat de servicii;
    11) asigurarea protejării datelor procesate în cadrul serviciilor, precum şi crearea şi stocarea copiilor de rezervă;
    12) asigurarea documentării serviciilor din platforma MCloud;
    13) asigurarea suportului beneficiarilor în cadrul prestării serviciilor din platforma MCloud;
    14) facturarea beneficiarului serviciului SaaS pentru serviciile prestate, după caz.
    12. Beneficiarul serviciului de tip SaaS are următoarele funcții:
    1) utilizarea serviciilor solicitate în corespundere cu acordurile sau, după caz, contractele încheiate cu furnizorul serviciului de tip SaaS;
    2) administrarea serviciilor solicitate, în limitele responsabilităţilor specificate în acordurile încheiate;
    3) gestionarea accesului la serviciile solicitate, în vederea administrării acestora, în limitele responsabilităţilor specificate în acordurile încheiate;
    4) asigurarea administrării datelor generate în cadrul utilizării serviciilor;
    5) asigurarea instruirii şi suportului utilizatorilor finali, după caz.
III. SOLICITAREA, FURNIZAREA, UTILIZAREA,
ACCESAREA ȘI SUSPENDAREA SERVICIILOR
PLATFORMEI MCLOUD

Secțiunea 1
Solicitarea serviciilor platformei MCloud
    13. Lista completă a serviciilor platformei MCloud este inclusă în catalogul de servicii aferente platformei MCloud.
    14. Catalogul de servicii aferente platformei MCloud cuprinde denumirea serviciilor, descrierea acestora, modul de solicitare și contractare, condițiile ce trebuie să fie întrunite de beneficiari pentru solicitarea serviciilor, precum și alte informații privind utilizarea acestora.
    15. Solicitarea serviciilor de către beneficiari se efectuează în baza cererii adresate posesorului.
    16. Ca rezultat al acceptării cererii și al încheierii acordului sau contractului, după caz, privind prestarea serviciilor platformei MCloud, posesorul pune la dispoziția beneficiarului adresa de acces a serviciului, precum și credenţialele de autorizare și autentificare.
    17. Beneficiarul poate solicita rezilierea acordului sau contractului, după caz, privind prestarea serviciilor platformei MCloud, în modul și condițiile stabilite în acordul sau contractul respectiv.
Secțiunea a 2-a
Furnizarea și utilizarea serviciilor platformei MCloud
    18. Furnizarea și utilizarea serviciilor platformei MCloud se efectuează exclusiv în baza acordului sau contractului, după caz, privind prestarea serviciilor platformei MCloud, încheiat între posesor și beneficiar, și numai în scopuri ce rezultă din necesitățile de activitate ale beneficiarului.
    19. Acordul sau contractul privind prestarea serviciilor platformei MCloud conține informația referitoare la nivelul agreat de servicii, inclusiv indicatorii de performanță ai acestora, nivelul de suport asigurat, precum și modul de interacțiune între părțile implicate în contextul furnizării și utilizării serviciilor.
    20. Serviciile platformei MCloud nu vor fi utilizate:
    1) în scopuri ce contravin legislației în vigoare;
    2) în scopuri ce pot periclita imaginea participanților la platforma MCloud;
    3) pentru crearea, stocarea sau transmiterea informației ofensatoare, defăimătoare sau discriminatorii, cum ar fi, dar fără a se limita la: informația cu privire la rasă, naționalitate, sex, religie, dizabilități, orientare sexuală, convingeri religioase, opțiuni politice, precum și a materialelor pornografice și cu conținut erotic;
    4) în alte scopuri decît cele pentru care au fost solicitate de la posesor;
    5) prin modalități care implică riscuri de securitate a informației atît pentru beneficiar, cît și pentru furnizor.
    201. Furnizarea serviciilor platformei MCloud poate fi refuzată/amînată de către posesorul platformei în cazul în care:
    1) resursele TI disponibile în platforma MCloud sînt insuficiente și alocarea acestora impune extinderea platformei;
    2) solicitantul nu justifică volumul de resurse TI solicitat.
    [Pct.201 introdus prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
Secțiunea a 3-a
Accesarea serviciilor platformei MCloud
    21. Serviciile platformei MCloud sînt oferite prin intermediul sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice, precum și al rețelelor publice de comunicații, exclusiv prin canale securizate de acces și transport de date.
    22. Beneficiarul este responsabil de conectarea sa la rețelele menționate în punctul 21.
Secțiunea a 4-a
Suspendarea serviciilor platformei MCloud
    23. Furnizarea serviciilor oferite de platforma MCloud poate fi suspendată temporar la inițiativa beneficiarului, printr-o cerere adresată furnizorului.
    24. Serviciile pot fi suspendate la inițiativa furnizorului, cu consimțămîntul prealabil al beneficiarului în cazul în care este compromisă buna funcționare a serviciilor și a sistemelor informaționale ale beneficiarului.
    25. Serviciile pot fi suspendate de către furnizor fără consimțămîntul beneficiarului, cu notificarea ulterioară a acestuia:
    1) în situații de forță majoră, adică atunci cînd s-a produs un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil sau care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către furnizor în mod obiectiv;
    2) în cazul declarării stării de urgență, stării de asediu sau stării de război, potrivit legii;
    3) în cazul încălcării prezentului Regulament și/sau a prevederilor acordului sau, după caz, a contractului încheiat cu posesorul.
    În aceste cazuri serviciile se suspendă doar pentru a remedia situația creată și a repune în funcțiune platforma MCloud. Furnizorul este obligat să reia serviciile imediat după înlăturarea cauzei suspendării.
    26. Suspendarea serviciilor se va efectua cu un impact minim asupra calității serviciilor prestate beneficiarilor.
IV. SECURITATEA INFORMAȚIEI ȘI PROTECȚIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL
FURNIZĂRII ȘI UTILIZĂRII SERVICIILOR
PLATFORMEI MCLOUD

    27. Funcțiile specificate în capitolul II vor fi exercitate de participanții la platforma MCloud în strictă conformitate cu legislația în vigoare privind asigurarea securității informației și protecția datelor cu caracter personal.
    28. Serviciile furnizate din platforma MCloud trebuie să fie conforme cerințelor minime de securitate pentru platforma MCloud.
    29. Informaţiile atribuite la secret de stat pot fi găzduite doar pe componentele ce întrunesc condițiile de certificare stabilite prin actele normative în vigoare cu privire la secretul de stat și care dețin aviz pozitiv din partea organului competent.
    30. Prelucrarea de date în cadrul furnizării serviciilor din platforma MCloud trebuie să garanteze respectarea următoarelor principii privind protecția datelor cu caracter personal:
    1) specificarea și limitarea scopului;
    2) adoptarea de măsuri tehnice și organizaționale în scopul asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
    31. Respectarea fiecăruia dintre aceste principii trebuie detaliată și reglementată în acordul sau, după caz, contractul dintre furnizor și beneficiar. De asemenea, furnizorul trebuie să își structureze activitatea și serviciul oferit astfel încît să poată asigura respectarea acestor principii.
V. MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL
    32. Pentru asigurarea funcționării eficiente a platformei MCloud, acordul sau, după caz, contractul dintre furnizor și beneficiar privind prestarea serviciilor platformei MCloud vor conține prevederi referitoare la:
    1) monitorizarea constantă a utilizării și administrării platformei MCloud;
    2) controlul permanent asupra executării de către participanții la platforma MCloud a funcțiilor prevăzute în prezentul Regulament, precum și a celor specificate în acordurile sau contractele încheiate;
    3) gestionarea riscurilor aferente utilizării și administrării platformei MCloud și migrării sistemelor informaționale pe platformă, identificate prin implementarea activităților de prevenire, gestionare, combatere etc.;
    4) evaluarea ad-interim a performanței activității participanților implicați în asigurarea calității necesare a utilizării și administrării platformei MCloud și prestării serviciilor aferente acesteia.
    [Anexa în redacția HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.128/2014

LISTA
entităților publice, autorităților administrative autonome
față de Guvern, beneficiare ale platformei guvernamentale
comune MCloud

    1. Comisia Electorală Centrală
    2. Agenția Națională de Reglementare în Energetică
    3. Autoritatea Națională de Integritate
    4. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
    5. Institutul Național de Justiție
    6. Parlamentul Republicii Moldova
    7. Centrul Național Anticorupție
    8. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
    9. Procuratura Generală
    10. Comisia Națională a Pieței Financiare
    11. Primăria municipiului Chișinău
   
[Anexa nr.2 introdusă prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]