HGA144/2014
ID intern unic:  351882
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 144
din  26.02.2014
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul
şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate
de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale
ale angajatului
Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 157
    Abrogată prin HG693 din 11.07.18, MO295-308/10.08.18 art.834


    În scopul implementării art. 19 lit. a) şi art. 24 alin. (19) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, pct. 3 din anexa nr.5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, nr. 329 din 23 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.17-23, art.50), precum şi pct. 32 din anexa nr.3 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire  a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului (se anexează).
    2. Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii, în termen de două luni, vor aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta Hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                        Anatol Arapu
    Ministrul muncii,                                                            Valentina Buliga
    protecţiei sociale şi familiei
    Ministrul sănătăţii                                                          Andrei Usatîi

    Nr. 144. Chişinău, 26 februarie 2014.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 144
din 26 februarie 2014
REGULAMENT
cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor
suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana
şi studiile profesionale ale angajatului

    1. Regulamentul cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului (în continuare – Regulament) stabileşte regimul aferent impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din perspectiva angajatorului şi angajatului pentru cheltuielile suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului.
Secţiunea 1
Cheltuielile pentru transportul organizat
al angajaţilor
    2. Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaţilor în limita maximă a plafonului mediu de 25 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajaţii transportaţi. Acest plafon valoric se calculează ca raport dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul organizat al angajaţilor şi numărul de angajaţi transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaţilor.
    3. Criteriul stabilit la pct. 2 al prezentului Regulament se aplică pentru transportul organizat al angajaţilor de la / la locul de muncă. Acest criteriu nu se aplică pentru celelalte cazuri de transportare a angajaţilor în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, regimul fiscal pentru care se determină conform modului general stabilit.
    4. Sumele ce se încadrează în plafonul mediu stabilit de pct.2 al prezentului Regulament nu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajaţi. În cazul depăşirii plafonului mediu stabilit la pct.2 al prezentului Regulament, se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator angajaţilor doar sumele ce depăşesc plafonul respectiv. În acest caz angajatorul va fi responsabil pentru determinarea şi alocarea depăşirii plafonului mediu, precum şi declararea şi achitarea impozitelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente depăşirii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    5. Deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct.2 al prezentului Regulament se permite la prezentarea următoarelor documente confirmative:
    1) în cazul organizării transportului angajaţilor de către angajator în mod independent:
    a) ordinul intern al angajatorului care stabileşte politica de transportare a angajaţilor;
    b) itinerarul mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor de la / la locul de muncă, precum şi lista angajaţilor transportaţi per fiecare rută în luna respectivă;
    c) foile de parcurs aferente mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor;
    d) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă a angajaţilor);
    e) documentele ce confirmă suportarea efectivă a cheltuielilor.
    2) în cazul în care angajatorul beneficiază de serviciile persoanelor terţe, inclusiv prin utilizarea transportului public, pentru transportarea angajaţilor săi:
    a) ordinul intern al angajatorului care stabileşte politica de transportare a angajaţilor;
    b) contractul de prestare a serviciilor, în cazul utilizării transportului public. În celelalte cazuri de utilizare a serviciilor persoanelor terţe în afară de contract se va prezenta şi itinerarul utilizat, precum şi distanţa ce urmează să fie parcursă de mijlocul de transport pentru fiecare rută.
    c) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă a angajaţilor);
    d) factura fiscală / factura.
Secţiunea 2
Cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor
    6. Angajatorul, la care salariul mediu lunar brut este egal sau depăşeşte ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an, este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor. În sensul prezentului punct salariul mediu lunar brut se calculează reieşind din fondul lunar de salarizare a angajatorului raportat la numărul mediu scriptic de angajaţi în luna respectivă.
    7. În cazul în care criteriul stabilit la pct.6 al prezentului Regulament se respectă, limita maximă permisă spre deducere nu va depăşi 35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajatul respectiv.
    8. Sumele ce se încadrează în valoarea stabilită la pct.7 al prezentului Regulament nu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi, respectiv, nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajaţi. În cazul depăşirii plafonului stabilit la pct.7 al prezentului Regulament, se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator doar sumele ce depăşesc plafonul respectiv.
    9. Deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct.6 luînd în considerare limita stabilită la pct. 7 al prezentului Regulament se permite numai la prezentarea următoarelor documente confirmative:
    a) ordinul intern al angajatorului care stabileşte politica de hrană organizată a angajaţilor, cu indicarea expresă a listei angajaţilor asiguraţi cu hrană;
    b) documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru hrană;
    c) documentele ce confirmă costul suportat pentru hrana angajaţilor, în cazul în care angajatorul, în mod independent, asigură hrana angajaţilor;
    d) contractul privind prestarea serviciilor de catering, în cazul în care angajatorul asigură hrana organizată a angajaţilor contractînd serviciile companiilor terţe;
    e) factura fiscală / factura;
    f) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă a angajaţilor).
Secţiunea 3
Cheltuielile pentru studiile profesionale ale angajaţilor
    10. Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale / de perfecţionare profesională, suportate în folosul angajaţilor pe parcursul anului fiscal, cu condiţia că asemenea cheltuieli sînt suportate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător şi reieşind din necesitatea acestor studii / perfecţionări pentru categoria şi specificul de activitate a angajaţilor.
    11. În cazul în care criteriile stabilite la pct. 10 al prezentului Regulament sînt respectate, cheltuielile suportate nu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajat şi angajator. De asemenea, nu se vor considera recompense şi facilităţi acordate de angajator cheltuielile pentru studiile profesionale / de perfecţionare profesională suportate şi în cadrul activităţii organizaţiei necomerciale, autorităţii publice şi instituţiei publice.
    12. Deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct. 10 al prezentului Regulament se permite numai la prezentarea următoarelor documente confirmative:
    a) ordinul intern al angajatorului care specifică lista angajaţilor care beneficiază de studiile profesionale / de perfecţionare profesională;
    b) contractul, factura sau alte documente care confirmă costurile suportate şi prestarea serviciilor cu studiile profesionale / perfecţionare profesională a angajaţilor.