OIFPSA152/2014
ID intern unic:  351906
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 152
din  13.02.2014
cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului
impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea
profesională de notar public sau de executor judecătoresc
şi a modului de completare a Calculului dat
Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 308     Data intrarii in vigoare : 28.02.2014
    Abrogat prin OMF72 din 25.05.15, MO131-138/29.05.15 art.885; în vigoare 29.05.15

    MODIFICAT
   
OIFPS395 din 12.03.14, MO66-71/21.03.14 art.373

    Întru executarea şi administrarea prevederilor Capitolului 101 “Impozitarea notarilor publici” din titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, capitol introdus prin Legea nr.1454-XV din 8 noiembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 şi a Codului fiscal (Monitorul Oficial, 31 decembrie 2002, nr.185-189),
O R D O N :
    1. A aproba Formularul-tip al Calculului impozitului pe venit al  persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (Anexa nr.1).
    2. A aproba Modul de completare a Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (Anexa nr.2).
    3. Calculul impozitului pe venit al notarului public şi al executorului judecătoresc se va prezenta lunar, de către persoanele ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc, la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se află adresa de înregistrare.
    [Pct.3 modificat prin OIFPS395 din 12.03.14, MO66-71/21.03.14 art.373]
    4. A abroga Ordinul nr.147 din 22.07.2003 cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al notarului privat şi a modului de completare a Calculului dat, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor subdiviziunilor structurale şi teritoriale.
    6. Direcţia juridică va asigura publicarea ordinului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi înaintarea la adresa Ministerului Justiţiei a materialelor pentru includerea în Registrul de stat al actelor normative departamentale.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare din momentul publicării.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                             Ion PRISĂCARU

    Nr. 152. Chişinău, 13 februarie 2014.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS395 din 12.03.14, MO66-71/21.03.14 art.373]