HGM141/2014
ID intern unic:  351992
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 141
din  24.02.2014
privind crearea sistemului de statistică energetică
Publicat : 07.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 53-59     art Nr : 165
    MODIFICAT
   
HG45 din 30.01.19, MO38-47/08.02.19 art.71; în vigoare 08.02.19
   
HG92 din 22.02.17, MO60-66/24.02.17 art.148
    În scopul creării unui sistem de statistică energetică eficient şi în conformitate cu Decizia D/2013/02/MC-EnC din 24 octombrie 2013 a Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice cu privire la Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 privind statistica energetică, completat cu Regulamentul Comisiei (UE) nr.147/2013 din 13 februarie 2013, şi Decizia D/2012/02/MC-EnC din 18 octombrie 2012 a Consiliului Ministerial al Comunităţii Energetice cu privire la Directiva 2008/92/CE privind  procedura comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie pentru utilizatorii finali din industrie, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică (se anexează).
    2. Ministerele și alte autorități administrative centrale vizate în Planul sus-menționat vor informa anual, pînă la data de 15 ianuarie, despre acțiunile întreprinse Ministerul Economiei, care, la rîndul său, va raporta Guvernului pînă la data de 1 februarie cu privire la executarea prezentei hotărîri.
    [Pct.2 în redacția HG92 din 22.02.17, MO60-66/24.02.17 art.148]
    3. Cheltuielile pentru realizarea prezentei hotărîri se vor efectua din contul şi în limita alocaţiilor aprobate în bugetul de stat pentru autorităţile responsabile de implementarea hotărîrii.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                      Anatol Arapu

    Nr. 141. Chişinău, 24 februarie 2014.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului  nr. 141
din 24 februarie 2014


PLANUL DE ACŢIUNI
pentru crearea sistemului de statistică energetică
1. OBIECTIVUL GENERAL
    Obiectivul general al Planului de acţiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică rezidă în crearea  unui sistem de statistică energetică în baza tehnologiilor informaţionale, care ar deveni un sistem de referinţă menit să sprijine cele trei instituţii-cheie ale administraţiei publice centrale responsabile de: (i) statistica energetică oficială – Biroul Naţional de Statistică; (ii) politica sectorului energetic – Ministerul Economiei şi (iii) implementarea, monitorizarea şi verificarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice şi Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei regenerabile, de producerea indicatorilor specifici de eficienţă energetică şi surselor regenerabile de energie, precum şi de producerea statisticilor energetice de calitate înaltă pentru raportare atît către părţile interesate, cît şi către organizaţiile internaţionale (de exemplu EUROSTAT, Agenţia Internaţională pentru Energie etc.), în conformitate cu cele mai bune standarde europene – Agenţia pentru Eficienţă Energetică.
    Sistemul va fi un sistem unic, gestionat de doi operatori de bază: Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Economiei. Acesta va avea un singur administrator în tehnologii informaţionale principal – Biroul Naţional de Statistică. Sistemul de statistică energetică va fi conectat cu sistemele de baze de date în eficienţa energetică şi în surse de energie regenerabile, instalate la Agenţia pentru Eficienţă Energetică, care vor fi gestionate pentru monitorizarea şi verificarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice şi a Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei regenerabile, inclusiv pentru producerea indicatorilor specifici de eficienţă energetică şi surselor de energie regenerabile.
    Sistemul de statistică energetică va avea trei componente principale:
    1) componenta Biroului Naţional de Statistică: balanţele energetice istorice pentru ultimii ani şi indicatorii consolidaţi ai sectorului energetic, care reprezintă statistica energetică oficială pentru perioadele trecute;
    2) componenta Ministerului Economiei: balanţele energetice pentru următorul an şi pe termen mediu şi lung, care reprezintă prognozele oficiale menite să asigure securitatea naţională a aprovizionării cu energie;
    3) componenta Agenţiei pentru Eficienţă Energetică: baza de date în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabile pentru monitorizarea şi verificarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice şi a Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei regenerabile, inclusiv pentru calcularea indicatorilor de eficienţă energetică şi energie regenerabilă.
2. ACŢIUNILE PRACTICE, RESPONSABILII
ŞI INDICATORII DE PROGRES
    2.1. Părţile interesate şi rolul lor
    Părţile interesate sînt părţile direct implicate în subiectul statisticii energetice. Acestea includ autorităţile administraţiei publice centrale, agenţiile, persoanele juridice publice şi private, precum şi persoanele fizice, în special:
    1) Biroul Naţional de Statistică şi oficiile teritoriale de statistică;
    2) ministerele relevante responsabile de următoarele:
    a) Ministerul Economiei – de politica energetică;
    b) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  – de performanţa energetică a clădirilor;
    c) Ministerul Mediului – de raportarea în cadrul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei a rezultatelor inventarierii emisiilor de gaze naturale cu efect de seră;
    d) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – de Registrul de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică;
    e) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor – de datele privind energia în transport;
    3) agenţiile, fondurile şi organele publice responsabile de următoarele:
    a) Agenţia pentru Eficienţă Energetică subordonată Ministerului Economiei – de datele privind eficienţa energetică şi sursele de energie regenerabilă, inclusiv de datele referitoare la proiectele finanțate din sursele financiare ale Agenției pentru Eficiență Energetică şi/sau cu suportul financiar al acesteia;
    [Pct 2.1 subpct.3), lit.a) modificată prin HG45 din 30.01.19, MO38-47/08.02.19 art.71; în vigoare 08.02.19]
    b) Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică  – de aprobarea tarifelor pentru întreprinderile reglementate din sectorul energetic;
    c) Agenţia Relaţii  Funciare şi Cadastru  – de datele privind utilizarea terenurilor şi fondului locativ;
    [Pct 2.1 subpct.3), lit.d) abrogată prin HG45 din 30.01.19, MO38-47/08.02.19 art.71; în vigoare 08.02.19]
    e) Serviciul Vamal – de datele privind importul/exportul resurselor energetice;
    f) Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei – de cercetările ştiinţifice în sectorul energetic;
    g) Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – de datele privind utilizarea biomasei lemnoase în calitate de combustibil;
    h) Oficiul Schimbarea Climei al Ministerului Mediului – de elaborarea inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră direct (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC şi SF6) şi indirect (NOx, CO, NMVOC şi SO2) de la şase sectoare-cheie (energetică, procesele industriale, solvenţii şi utilizarea altor produse, agricultură, utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică, precum şi deşeuri);
    4) persoanele juridice publice, private sau mixte pe partea de ofertă în lanţul energetic: întreprinderile energetice în toate subsectoarele din sfera energetică – deţinători ai licenţelor pentru activităţile reglementate de generare, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice la tarife reglementate;
    5) persoanele juridice publice, private sau mixte şi persoanele fizice pe partea de cerere în lanţul energetic:
    a) persoanele juridice din industrie, transport şi alte sectoare (servicii/comerţ, administraţie publică şi agricultură);
    b) persoanele fizice (gospodăriile casnice);
    6) altele:
    a) organizaţiile internaţionale: Secretariatul Comunităţii Energetice, Eurostat, Agenţia Internaţională pentru Energie etc.;
    b) comunitatea donatorilor: Uniunea Europeană, INterstate Oil and GAs Transportation to Europe (în continuare – INOGATE), (Swedish International Development Agency (în continuare – SIDA), (United States Agency for International Development (în continuare – USAID) etc.   
    Rolurile principale ale părţilor interesate menţionate sînt:
    a) Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Economiei au un rol-cheie în instituirea, funcţionarea şi menţinerea, precum şi raportarea în cadrul sistemului de statistică energetică. În afară de aceasta, Agenţia pentru Eficienţă Energetică contribuie la sistemul de statistică energetică prin asigurarea accesului la o bază de date specializată în aspectele ce ţin de eficienţa energetică şi de sursele de energie regenerabilă, în conformitate cu prevederile Directivei transpuse 2006/32/CE privind eficienţa energetică a utilizatorilor finali şi serviciile energetice1;
    b) unele ministere (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor), precum şi agenţii şi organe publice (Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Vamal, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei etc.) au un rol secundar în cadrul sistemului de statistică energetică. Acestea pot furniza şi/sau confirma datele referitoare la anumite segmente ale sistemului de statistică energetică (costurile şi tarifele la energie, locaţiile fizice ale clădirilor, schimbul de produse energetice la frontierele de stat, cercetările ştiinţifice, perfectarea inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră etc.);
    [Pct 2.1 subpct.6), lit.b) modificată prin HG45 din 30.01.19, MO38-47/08.02.19 art.71; în vigoare 08.02.19]
    c) persoanele juridice publice, private sau mixte implicate în sectorul energetic (atît pe partea de ofertă, cît şi pe partea de cerere  a consumului de energie) sînt furnizorii-ţintă de date statistice pentru sistemul de statistică energetică. De regulă, datele sînt obţinute în urma completării unor chestionare specifice, colectate lunar şi anual;
    d) gospodăriile casnice reprezintă sectorul neformal şi sînt invitate să participe în mod voluntar la completarea anchetelor statistice periodice, care vizează colectarea datelor cu privire la tendinţele de consum al energiei. Aceste date sînt deficitare atît din cauza lipsei unor linii de raportare periodică, cît şi din cauza imposibilităţii de a contacta pe toţi consumatorii. Prin urmare, eşantionarea, sondajele sau metodele statistice similare reprezintă singurele instrumente eficiente pentru obţinerea datelor cu privire la consumul de energie. Astfel de metode şi acţiuni fac parte din Planul anual sau pe termen mediu al anchetelor statistice ale Biroului Naţional de Statistică;
    e) Secretariatul Comunităţii Energetice deţine un rol de coordonare, deoarece Republica Moldova este parte contractantă în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice din anul 2010 şi are anumite obligaţii internaţionale în cadrul tratatului, inclusiv în domeniul acquis-ului privind statisticile energetice. EUROSTAT şi Agenţia Internaţională pentru Energie sînt recipienţii rapoartelor regulate ale ţărilor privind sistemul de statistică energetică, inclusiv ai Chestionarelor standard ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie şi ai indicatorilor prescrişi;
    f) comunitatea donatorilor are un interes strategic în îmbunătăţirea statisticii energetice, deoarece statisticile mai bine realizate înseamnă mai multe oportunităţi pentru atragerea proiectelor de asistenţă tehnică care vizează sprijinirea reformelor ample în sectorul energetic;
    g) Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică sînt principalii actori, iar toate celelalte părţi interesate – asistenţi, parteneri şi/sau observatori interesaţi de statistica energetică.
    2.2. Acţiunile, indicatorii de progres, instituţiile responsabile şi termenele
    Planul de acţiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică constă din 8 pachete de lucru, prezentate în continuare, care includ acţiunile propuse, indicatorii de progres,  instituţiile responsabile şi termenele de realizare sistematizate.
    Unele dintre acţiunile propuse vor fi realizate independent de către instituţiile responsabile, pe cînd la realizarea altora, instituţiile-cheie (Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Economiei) vor fi asistate de către proiectele de asistenţă tehnică în derulare (de exemplu: INOGATE, Sector Policy Support Programme Energy, USAID etc.), precum şi de noul proiect de asistenţă tehnică în domeniul creării sistemului de statistică energetică.
    Pachetul de lucru 1. Modificarea şi completarea cadrului legislativ şi normativ
    Acţiunea 1.1. Realizarea obligaţiilor Republicii Moldova în cadrul acquis-ului în statistica energetică a Tratatului Comunităţii Energetice. Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 privind statistica energetică, completat cu Regulamentul Comisiei (UE) nr.147/2013, şi Directiva 2008/92/EC cu privire la procedura comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie vor fi transpuse în cadrul legislativ şi normativ al Republicii Moldova.
    Indicatorul de progres: regulamentul şi directiva sus-menţionate, transpuse în legi existente, şi regulamentele noi, elaborate şi adoptate.
    Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei.
    Termenul de realizare: trimestrul II, 2014.
    Acţiunea 1.2. Introducerea, în 2014, a amendamentelor necesare în cadrul normativ pentru a implementa clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană NACE Rev.2 (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne). Modalităţile de cointeresare a întreprinderilor energetice în implementarea sistemului de clasificare NACE Rev. 2 prin intermediul procedurilor de licenţiere a întreprinderilor energetice vor fi evaluate şi, dacă se vor dovedi fezabile, aplicate.
    Indicatorul de progres: actele normative departamentale adoptate.
    Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei, Biroul Naţional de Statistică, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    Termenul de realizare: trimestrul II, 2014.
    Pachetul de lucru 2. Consolidarea capacităţii instituţionale – perfecţionarea cadrelor la nivel instituţional şi organizaţional
    Acţiunea  2.1. Organizarea a 2-3 evenimente de sensibilizare în domeniul statisticii energetice pentru diferite grupuri de părţi interesate.
    Indicatorul de progres: evenimentele  de sensibilizare organizate pentru diferite grupuri-ţintă.
    Instituţiile responsabile: Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică.
    Termenul de realizare: trimestrul II, 2014.  
    Acţiunea 2.2. Elaborarea termenilor de referinţă şi a proiectului de Plan operaţional privind implementarea Planului de acţiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică.
    Indicatorul de progres: termenii de referinţă acceptaţi de către Ministerul Economiei şi Biroul Naţional de Statistică.
    Instituţiile responsabile: Ministerul Economiei, Comitetul de supraveghere a proiectului de asistenţă tehnică în domeniul creării sistemului de statistică energetică.
    Termenul de realizare: trimestrul II, 2014.
    Acţiunea 2.3. Elaborarea şi aprobarea Programului anual de lucrări statistice (inclusiv a chestionarelor cu completări şi sondaje, posibil, extinse).
    Indicatorul de progres: Programul anual de lucrări statistice aprobat.
    Instituţia responsabilă: Biroul  Naţional de Statistică.
    Termenul de realizare: trimestrul III, 2014 şi trimestrul III, 2015.  
    Pachetul de lucru 3. Crearea noului sistem informaţional (hardware şi software), inclusiv a facilităţilor de comunicare
    Acţiunea 3.1. Asistarea sistemului de statistică energetică de către un sistem informaţional adecvat: echipamentul hardware şi software, în conformitate cu specificaţiile minime definite de specialiştii în domeniu, şi susţinerea funcţionalităţilor definite de fiecare actor-cheie. Hardware-ul sistemului informaţional va avea la bază două servere instalate în două clădiri/organizaţii  diferite, care se vor susţine reciproc, pentru a asigura securitatea sistemului şi a comunicării (schimbul de date). În mod ideal, un server va fi instalat în sediul Biroului Naţional de Statistică, şi altul – în sediul Ministerului Economiei.
    Indicatorul de progres: sistemul hardware şi sistemul de rezervă pentru susţinerea sistemului de statistică energetică instalate.
    Instituţiile responsabile: Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrul de Guvernare Electronică.
    Termenul de realizare: trimestrul IV, 2017.
    [Acțiunea 3.1 modificată prin HG92 din 22.02.17, MO60-66/24.02.17 art.148]
    Acţiunea 3.2. Elaborarea aplicaţiei software şi susţinerea funcţionalităţilor determinate de Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Economiei, inclusiv colectarea şi verificarea datelor, întocmirea balanţelor energetice, sprijinirea funcţiilor de căutare a datelor, calcularea indicatorilor, elaborarea rapoartelor oficiale, completarea chestionarelor anuale şi lunare către EUROSTAT/Agenţia Internaţională pentru Energie, elaborarea rapoartelor către Guvern şi societatea civilă.
    Indicatorul de progres: software, elaborat, prezentat, testat, precum şi utilizatorii software instruiţi.
    Instituţiile responsabile: Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrul de Guvernare Electronică.
    Termenul de realizare: trimestrul II, 2018.
    [Acțiunea 3.2 modificată prin HG92 din 22.02.17, MO60-66/24.02.17 art.148]
    Acţiunea 3.3. Asigurarea accesului deplin al fiecărui actor-cheie (Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Economiei) la domeniul său de competenţă şi a accesului limitat la alte domenii de interes, şi anume: (i) Biroul Naţional de Statistică – la balanţele energetice istorice, (ii) Ministerul Economiei – la balanţa energetică de perspectivă şi (iii) Agenţia pentru Eficienţă Energetică – la baza de date în domeniul eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie. Sistemul informaţional  al sistemului de statistică energetică va importa şi exporta date în cîteva formate standard, inclusiv în format Excel. Sistemul de statistică energetică va fi bine protejat împotriva utilizărilor neautorizate.
    Indicatorul de progres: accesul asigurat.
    Instituţiile responsabile: Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrul de Guvernare Electronică.
    Termenul de realizare: trimestrul II, 2018.
    [Acțiunea 3.3 modificată prin HG92 din 22.02.17, MO60-66/24.02.17 art.148]
    Pachetul de lucru 4. Perfecţionarea metodologiilor şi procedurilor existente şi dezvoltarea celor noi (clasificarea sectoarelor, colectarea datelor şi sistemelor de validare, metodologiile balanţelor energetice de perspectivă etc.)
    Acţiunea 4.1. Implementarea sistemului european de clasificare a activităţilor economice NACE Rev.2 în anul 2014. Toate întreprinderile de furnizare a energiei electrice vor actualiza registrele clienţilor noncasnici şi vor introduce codurile NACE Rev.2 în sistemele lor de facturare. Aceasta, eventual, va consolida distribuirea  consumului final de energie pe (sub)sectoare de utilizatorii finali, în conformitate cu standardele internaţionale.
    Indicatorul de progres: instrucţiunile interdepartamentale adoptate.
    Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei.
    Termenul de realizare: trimestrul III, 2014.
    Acţiunea 4.2. Elaborarea Tabelului de referinţă a fluxului de energie pentru Republica Moldova, cu reflectarea eventualelor fluxuri pînă în anul 2030. Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în  anul 2030, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.102 din 5 februarie 2013, va reprezenta documentul de referinţă. Vor fi elaborate, testate şi utilizate chestionarele anuale şi lunare specifice pentru diferite activităţi energetice ale întreprinderilor licenţiate din sectorul energetic.
    Indicatorul de progres: chestionarele anuale şi lunare pentru partea de ofertă a energiei, elaborate în baza Tabelului de referinţă a fluxului de energie şi aprobate de un organ  autorizat.
    Instituţia responsabilă: Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei.
    Termenul de realizare: trimestrul II, 2014.
    Acţiunea 4.3. Modificarea/revizuirea sondajelor actuale, elaborarea şi implementarea sondajelor de teren adiţionale, cu accent pe consumul de energie din partea utilizatorilor finali (industrie, transport, gospodării casnice, servicii, agricultură). Cercetările statistice şi sondajele vor face parte din planurile Biroului Naţional de Statistică aprobate de Guvern. Biroul Naţional de Statistică va deţine întreaga responsabilitate pentru executarea şi procesarea tuturor sondajelor în timp util. În acelaşi timp, Biroul Naţional de Statistică va coopera cu Ministerul Economiei şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică referitor la pregătirea chestionarelor pentru sondaje, precum şi la definirea exactă a grupurilor-ţintă.
    Indicatorul de progres: sondajele de teren în ceea ce priveşte cuprinderea sectorială, planificarea şi calitatea implementării îmbunătăţite.
    Instituţia responsabilă: Biroul Naţional de Statistică, în cooperare cu Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică.
    Termenul de realizare: trimestrul III, 2014.
    Acţiunea 4.4. Elaborarea metodologiei de colectare a datelor şi a  instrumentelor aplicate (chestionarele şi, eventual, aplicaţiile pentru un soft special) pentru pregătirea unei balanţe energetice anuale de perspectivă şi elaborarea unui raport.
    Indicatorul de progres:  metodologia şi instrumentele elaborate.
    Instituţiile responsabile: Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrul de Guvernare Electronică.
    Termenul de realizare: trimestrul III, 2014.
    Acţiunea 4.5. Propunerea metodologiei pentru acordarea de sprijin Ministerului Economiei în domeniul elaborării balanţelor energetice pe termen mediu şi lung, prin aplicarea instrumentelor specifice şi modelelor bazate pe tehnici de optimizare şi simulare, pentru cererea sau oferta de energie ori planificarea sistemului energetic, în general.
    Indicatorul de progres: propunerile privind metodologiile aplicate, instrumentele şi aranjamentele de implementare oferite.
    Instituţiile responsabile: Ministerul Economiei, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    Termenul de realizare: trimestrul IV, 2014.
    Pachetul de lucru 5. Fortificarea/instruirea factorului uman la nivel intern (Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică) şi extern (furnizori de date)
    Acţiunea 5.1. Instruirea în domeniul statisticii energetice (a trei persoane din Biroul Naţional de Statistică, două de la Ministerul Economiei şi uneia de la Agenţia pentru Eficienţă Energetică) atît la nivel teoretic, prin însuşirea Manualului de Statistică Energetică, cît şi la nivel practic, cu privire la elaborarea de chestionare, efectuarea de sondaje şi la aplicarea sistemului informaţional al sistemului de statistică energetică.
    Indicatorul de progres: numărul personalului instruit pentru a opera  sistemul de statistică energetică.
    Instituţiile responsabile: Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică.
    Termenul de realizare: trimestrul II, 2014.
    Acţiunea 5.2. Instruirea furnizorilor de date de la întreprinderile energetice referitor la  modul de utilizare a chestionarelor, precum şi informarea acestora cu privire la modul de perfecţionare/adaptare a sistemelor de măsurare a fluxului de energie, pentru completarea chestionarelor la un nivel înalt de corectitudine.
    Indicatorul de progres: numărul persoanelor instruite din întreprinderile energetice.
    Instituţia responsabilă: Biroul Naţional de Statistică.
    Termenul de realizare: trimestrul IV, 2014 şi trimestrul II, 2015.
    Acţiunea 5.3. Implicarea angajaţilor Biroului Naţional de Statistică la realizarea sondajelor de teren şi instruirea în domeniul sondajelor de teren îmbunătăţite şi adiţionale. 
    Indicatorul de progres: numărul angajaţilor instruiţi.
    Instituţia responsabilă: Biroul Naţional de Statistică.
    Termenul de realizare: trimestrul II, 2015.
    Acţiunea 5.4. Participarea regulată a instituţiilor din Republica Moldova la activităţi orizontale la nivel regional, organizate de donatori şi programe internaţionale.
    Indicatorul de progres: numărul participanţilor din Republica Moldova.
    Instituţiile responsabile: Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică.
    Termenul de realizare: trimestrul IV, 2015.
    Pachetul de lucru 6. Implementarea metodologiilor, procedurilor, metodelor, instrumentelor, hardware şi software  perfecţionate, bazate pe cadrele normativ, instituţional şi organizaţional îmbunătăţite
    Acţiunea 6.1. Sistemul de colectare a datelor.
    Acţiunea 6.1.1. Completarea chestionarelor de către furnizorii de date printr-o aplicaţie web. Astfel, furnizorii de date vor avea definite clar autorizaţiile de utilizator, alocate de administratorul sistemului de statistică energetică de la Biroul Naţional de Statistică. Persoanele autorizate din cadrul întreprinderilor energetice care furnizează date vor fi înregistrate drept puncte de contact în organizaţia respectivă şi ca unicele responsabile de furnizarea la timp şi calitativă a datelor solicitate.
    Indicatorul de progres: aplicaţiile web pentru introducerea datelor operaţionale.
    Instituţiile responsabile: întreprinderile energetice.
    Termenul de realizare: trimestrul III, 2014 şi trimestrul I, 2015.
    Acţiunea 6.1.2. Executarea şi procesarea la timp a programului cercetărilor statistice şi sondajelor ca parte a planurilor anuale ale Biroului Naţional de Statistică.
    Indicatorul de progres: sondajele de teren finalizate şi rezultatele procesate la timp.
    Instituţia responsabilă: Biroul Naţional de Statistică.
    Termenul de realizare: trimestrul II, 2015.
    Acţiunea 6.2. Integrarea şi validarea datelor.
    Acţiunea 6.2.1. Integrarea rezultatelor chestionarelor şi sondajelor în mod eficient în sistemul informaţional al sistemului de statistică energetică. Sistemul va permite validarea datelor şi verificarea încrucişată a acestora pentru îmbunătăţirea coerenţei balanţei energetice şi credibilităţii indicatorilor finali calculaţi.
    Indicatorul de progres: datele obţinute, validate şi parte a sistemului de statistică energetică al Biroului Naţional de Statistică şi a bazei de date a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.
    Instituţiile responsabile: Biroul Naţional de Statistică, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrul de Guvernare Electronică.
    Termenul de realizare: trimestrul II, 2015.
    Acţiunea 6.3. Elaborarea balanţei energetice.
    Acţiunea 6.3.1. Elaborarea balanţei energetice istorice anuale prin aplicarea metodologiei EUROSTAT/Agenţia Internaţională pentru Energie în conformitate cu obligaţiile de raportare internaţionale.
    Indicatorul de progres: Balanţa energetică istorică anuală pentru anul 2013, publicată de către Biroul Naţional de Statistică, conform termenelor standarde curente (noiembrie); Balanţa energetică istorică pentru anul 2014, elaborată într-o formă agregată la sfîrşitul trimestrului II, 2015 şi publicată la sfîrşitul lunii septembrie 2015.
    Instituţia responsabilă: Biroul Naţional de Statistică.
    Termenul de realizare: trimestrul III, 2015.
    Acţiunea 6.3.2. Elaborarea balanţei energetice anuale de perspectivă. Balanţa energetică anuală de perspectivă va fi publicată pe pagina oficială a Ministerului Economiei. Ministerul Economiei va reprezenta coordonatorul acestei sarcini, iar elaborarea ei va fi externalizată către instituţiile de cercetare relevante sau consultanţi.
    Indicatorul de progres: Balanţa energetică anuală de perspectivă publicată pe pagina oficială a Ministerului Economiei.
    Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei.
    Termenul de realizare: trimestrul IV, anual.
    [Acțiunea 6.3.2 în redacția HG92 din 22.02.17, MO60-66/24.02.17 art.148]
    Acţiunea 6.3.3. Elaborarea balanţelor energetice anuale pe termen lung, necesare pentru pregătirea documentelor de planificare strategică din sectorul energetic. Ministerul Economiei va reprezenta coordonatorul acestei sarcini, iar elaborarea ei va fi externalizată către instituţiile de cercetare relevante sau consultanţi (de exemplu, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe, experţi etc.).
    Indicatorul de progres: Balanţa energetică pentru anii 2019-2035, publicată pe pagina oficială a Ministerului Economiei.
    Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei.
    Termenul de realizare: trimestrul III, 2017.
    [Acțiunea 6.3.3 în redacția HG92 din 22.02.17, MO60-66/24.02.17 art.148]
    Acţiunea 6.4. Transformarea în format compatibil cu cel EUROSTAT/Agenţia Internaţională pentru Energie a balanţelor energetice istorice pentru perioada de pînă la anul 2012, disponibile la Biroul Naţional de Statistică, care se bazează pe vechile metodologii. În urma acestei transformări, vor fi stabilite seriile de timp pentru principalele valori consolidate ale balanţei energetice, care vor fi necesare pentru asigurarea continuităţii şi comparabilităţii informaţiilor utilizate pentru analiza sectorului.
    Indicatorul de progres:  Balanţa energetică pentru perioada dinainte de anul 2012, disponibile în format compatibil cu EUROSTAT/Agenţia Internaţională pentru Energie.
    Instituţia responsabilă: Biroul Naţional de Statistică.
    Termenul de realizare: trimestrul IV, 2014.
    Pachet de lucru 7. Raportare: internaţională şi locală
    Acţiunea 7.1. Pregătirea regulată a chestionarelor standard ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie anuale (5), a rapoartelor lunare, precum şi prezentarea către Agenţia Internaţională pentru Energie şi EUROSTAT la timp, în conformitate cu termenele stabilite de Agenţia Internaţională pentru Energie şi EUROSTAT,  şi cu aplicarea metodologiilor actualizate.
    Indicatorul de progres: prezentarea regulată a chestionarelor şi a rapoartelor, 2014 şi 2015, precum şi lansarea raportării lunare, ianuarie 2015.
    Instituţia responsabilă: Biroul Naţional de Statistică.
    Termenul de realizare: trimestrul IV, 2014, trimestrul II, 2015 şi trimestrul IV, 2015.
    Acţiunea 7.2. Deţinerea informaţiei relevante de către părţile interesate referitoare la balanţele energetice istorice şi situaţia actuală din sectorul energetic prin intermediul surselor de informare bine direcţionate, de regulă, produse lunar şi anual. Sursele de informare vor fi diseminate în formă de rapoarte către Guvern şi în diverse materiale informative disponibile fie în format electronic, fie sub formă de broşuri şi/sau pliante pentru publicul larg.
    Indicatorul de progres: rapoartele elaborate şi publicate (inclusiv pe site-ul web al Biroului Naţional de Statistică).
    Instituţiile responsabile: Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei.
    Termenul de realizare: trimestrul IV, 2014 şi trimestrul IV, 2015.
    Acţiunea 7.3. Elaborarea unei broşuri şi/sau  a pliantelor privind balanţa energetică anuală pentru anul trecut pentru părţile interesate şi  societatea civilă.
    Indicatorul de progres: broşurile şi/sau pliantele, elaborate şi diseminate  pînă la sfîrşitul lunilor noiembrie 2014 şi septembrie 2015.
    Instituţia responsabilă: Biroul Naţional de Statistică.
    Termenul de realizare: trimestrul IV, 2014 şi trimestrul IV, 2015.
    Acţiunea 7.4. Elaborarea raportului anual privind balanţa energetică pentru anul viitor.
    Indicatorul de progres: raportul anual privind balanţa energetică pentru următorul an, publicat de Ministerul Economiei şi disponibil pe site-ul web al Ministerului Economiei pînă la 31 decembrie a anului curent.
    Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei.
    Termenul de realizare: trimestrul IV, 2014 şi trimestrul IV, 2015.
    Acţiunea 7.5. Informarea promptă şi competentă a Secretariatului Comunităţii Energetice despre evoluţiile sectorului energetic în Republica Moldova.
    Indicatorul de progres: contribuţia Republicii Moldova, prezentată către Secretariatul Comunităţii Energetice în termenele stabilite.
    Instituţia responsabilă: Ministerul Economiei.
    Termenul de realizare: activitate continuă.
    Pachet de lucru 8. Calcularea emisiilor indicative de CO2
    Acţiunea 8.1. Calcularea emisiilor indicative de CO2 în baza balanţelor energetice elaborate şi calcularea indicatorilor aferenţi emisiilor de CO2.
    Indicatorul de progres: sistemul de statistică energetică suplimentat cu  factorii de emisie CO2 specifici combustibililor, de emisii indicative de CO2, precum şi  cu indicatorii aferenţi calculaţi în baza balanţelor energetice anuale.
    Instituţia responsabilă: Ministerul Mediului.
    Termenul de realizare: trimestrul IV, 2015.
3. TERMENELE DE REALIZARE A
ACŢIUNILOR

    Termenele propuse pentru implementarea Planului de acţiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică sînt prezentate în tabelul 1. Durata totală de implementare va constitui 24 de luni (ianuarie 2014-decembrie 2015).
    Termenele detaliate de realizare a acţiunilor vor fi specificate în Planul operaţional, care va fi elaborat de către  experţii proiectului de asistenţă tehnică în domeniul creării sistemului de statistică energetică planificat, în conformitate cu acţiunea 2.2.

    tabel

4. COSTURILE AFERENTE IMPLEMENTĂRII
    Costurile aferente implementării Planului de acţiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică reprezintă costurile apărute în procesul creării sistemului de stat energetic, în special cele legate de implementarea acţiunilor, conform pachetelor de lucru descrise în capitolul 2.
    Aceste costuri sînt adiţionale pentru Biroul Naţional de Statistică şi Ministrul Economiei, spre deosebire de costurile tipice  pe care Biroul Naţional de Statistică le suportă în procesul realizării activităţilor obligatorii în domeniul statisticii energetice.
    Costurile adiţionale implementării Planului de acţiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică şi sursele de finanţare identificate sînt prezentate în tabelul 2.
    Costurile de implementare a Planului de acţiuni
Tabelul 2 
Planurile de lucru
Tipurile de costuri
Costurile estimate,
mii lei
Sursa de finanţare
3

Procurarea, instalarea şi testarea hardware şi software noi, inclusiv licenţele necesare

255,0
Bugetul de stat pe anul 2015
1-8
Asistenţa tehnică în crearea sistemului de statistică energetică
2975,0
2125,0
Delegaţia UE în Moldova, anul 2014;
delegaţia UE în Moldova sau alţi donatori, anul 2015
1-8

Suportul în implementarea acţiunilor, conform planurilor de lucru şi termenilor de referinţă ale proiectelor de asistenţă tehnică

Costurile nu pot fi estimate din cauza caracterului regional al proiectelor

Proiecte în derulare
(SPSP Energy, USAID, INOGATE etc.)
1-8
Activitate periodică şi instruire
Costurile legate de personal, lucrările statistice etc.
Ministerul Economiei, Biroul Naţional de Statistică

5. PROCEDURILE DE RAPORTARE ŞI EVALUARE
    Implementarea Planului de acţiuni pentru crearea sistemului de statistică energetică este dependentă de mai multe instituţii: Ministerul Economiei, Biroul Naţional de Statistică şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică, precum şi de progresul în activităţile donatorilor, în primul rînd, rezultatele înregistrate de proiectul de asistenţă tehnică în domeniul creării sistemului de statistică energetică planificat.
    Proiectul respectiv, finanţat de către delegaţia UE în Moldova şi alţi donatori potenţiali, va fi condus de un Comitet de supraveghere, care va consta din reprezentanţii Ministerului Economiei, Biroului Naţional de Statistică şi Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi va fi un organ ce va notifica, trimestrial, prin intermediul Ministerului Economiei, Guvernului Republicii Moldova derularea şi implementarea acţiunilor în domeniul sistemului de statistică energetică.