HGC142/2014
ID intern unic:  352005
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 142
din  26.02.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
 operează în Regulamentul privind casarea bunurilor uzate,
raportate la mijloacele fixe
Publicat : 07.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 53-59     art Nr : 166
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                         Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                         Anatol Arapu

    Nr. 142. Chişinău, 26 februarie 2014
.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 142
din 26 februarie 2014

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Regulamentul privind casarea
bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe

    Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12 mai 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art.607), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) regulamentul:
    a) la punctul 1, după cuvintele „(trecere la pierderi)” se completează cu cuvintele „a bunurilor imobile,”;
    b) punctul 3 se exclude;
    c) la punctul 5, cuvintele „şi scoate de pe conturile lor contabile” şi „şi scoase de pe conturile contabile” se exclud;
    d) la punctul 6, alineatul unu se completează în final cu un nou subalineat cu următorul cuprins:
    „reprezentantul autorităţii publice centrale sau unităţii administrativ-teritoriale în administrarea căreia se află întreprinderea de stat/municipală.”;
    e) punctul 7:
    la primul alineat subalineatul unu, cuvintele „evidenţei contabile” se substituie cu cuvîntul „contabilităţii”;
    subalineatul cinci va avea următorul cuprins:
    „efectuează controlul asupra scoaterii din exploatare a mijloacelor fixe casate şi monitorizează luarea în evidenţă a activelor utilizabile (fier uzat, piese de schimb, metale preţioase, materiale de construcţie etc.), obţinute în urma casării;”;
    subalineatul şase va  avea următorul cuprins:
    „întocmeşte, pentru fiecare mijloc fix separat, acte pentru casarea mijloacelor fixe.”;
    f) la punctul 8, cuvintele „eliberează autorizaţii” se substituie cu cuvintele „eliberează, în termen de 30 de zile, autorizaţii”;
    g) punctul 9:
    la alineatul unu subalineatul trei, sintagma „formularele MF-3, MF-4 şi MF-4 „Buget” se substituie cu sintagma „ , conform formularelor din anexele nr.2, nr.3 şi nr.4 la prezentul Regulament”;
    la subalineatul patru, cuvîntul „anexă” se substituie cu sintagma „anexa nr.1”;
    se completează în final cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Casarea mijloacelor fixe ale întreprinderilor incluse în lista bunurilor supuse privatizării, înainte de expirarea termenului de exploatare a acestora, se efectuează doar după obţinerea acordului scris al Agenţiei Proprietăţii Publice.”;
    2) unica anexă la Regulament devine anexa nr.1 cu următorul cuprins:

    anexa nr.1

    3) se completează cu anexele nr.2, nr.3 şi nr.4 cu următorul cuprins:

   
anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4