LPM303/2013
ID intern unic:  352073
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 303
din  13.12.2013
privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
Publicat : 14.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 60-65     art Nr : 123     Data intrarii in vigoare : 14.09.2014
    MODIFICAT
   
LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19
   
LP19 din 22.02.18, MO84-93/16.03.18 art.175; în vigoare 16.03.18
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    HCC28 din 11.10.16, MO459-471/23.12.16 art.109; în vigoare 11.10.16
    HCC30 din 01.11.16, MO478-490/30.12.16 art.111; în vigoare 01.11.16


    NOTĂ:
    În cuprinsul legii:
    textele „furnizare a serviciului”, „serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat”, „serviciu furnizat”, „la nivel de regiune, raion” și „indicatori de calitate”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, cu textele „furnizare/prestare a serviciului”, „serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat”, „serviciu furnizat/prestat”, „la nivel de raion” și „indicatori de performanță” la forma gramaticală corespunzătoare; 
    cuvîntul „gestionar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „administrator” la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvîntul „furnizează” se substituie cu textul „furnizează/prestează” prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal pentru înfiinţarea, organizarea, administrarea, reglementarea şi monitorizarea funcţionării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, tehnologică, de canalizare şi de epurare a apelor uzate menajere şi industriale (în continuare – serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare) în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.
    Articolul 2. Obiectul şi domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege reglementează:
    a) activitatea de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    b) exploatarea, întreţinerea, extinderea şi funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
    c) determinarea şi aprobarea tarifelor reglementate la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    d) securitatea şi fiabilitatea în alimentarea cu apă a consumatorilor;
    e) protecţia drepturilor consumatorilor serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    f) accesul nediscriminatoriu garantat pentru toate persoanele fizice şi juridice la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţii contractuale şi în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în domeniu.
    (2) Prezenta lege stabileşte competenţele autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţii de reglementare, precum şi drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale operatorilor care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în localităţi, alte prevederi ce ţin de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare organizat la nivel de raion, municipiu, oraş, sat/comună.
    [Art.2 al.(3) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
   
(4) Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cît mai completă a cerinţelor consumatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.
   
[Art.2 al.(4) introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    Articolul 3. Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
    (1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinde totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau tehnologice la toţi consumătorii de pe teritoriul unei sau al mai multor localităţi, precum şi în scopul colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor uzate.
    (2) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi se administrează de către autorităţile administraţiei publice locale pentru satisfacerea necesităţilor colectivităţilor locale. La organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, interesul general al localităților și al cetățenilor este prioritar.
    [Art.3 al.(2) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (3) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se furnizează/prestează prin crearea şi exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (4) În localităţile rurale se poate organiza, după caz, doar serviciul public de alimentare cu apă, cu condiția asigurării colectării apelor uzate prin sisteme individuale.
    [Art.3 al.(4) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    Articolul 4. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    aducţiune – sistem constructiv prin care se asigură transportul apei în deplină securitate de la captare la rezervor;
    apă tehnologică – apă folosită pentru asigurarea unui proces tehnologic (spălare, diluare, răcire etc.);
    ape menajere uzate – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care provin din metabolismul uman, din activităţi menajere şi igienico-sanitare şi care sînt deversate în sistemul de canalizare;
    ape industriale uzate – toate apele uzate care provin din spaţiile utilizate în scopuri comerciale sau industriale, altele decît apele menajere uzate sau apele pluviale;
    [Art.4 noțiunea în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    aviz de branşare/racordare – aviz în scris, eliberat solicitantului de către operator, în care se indică condiţiile tehnice şi economice, optime, inclusiv punctul de branşare/racordare, precum şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească în mod obligatoriu solicitantul pentru branşarea/racordarea instalaţiei sale interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;
    avizare a cheltuielilor de bază şi a tarifelor – activitate de analiză şi de verificare a corectitudinii cheltuielilor de bază şi a tarifelor calculate de operatori, desfăşurată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, cu respectarea procedurilor de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor şi cu emiterea avizelor privind cuantumul acestora pentru a fi aprobate de consiliile locale;
    [Art.4 noțiunea în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    branşament de apă – conductă de apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie a apei şi instalaţia internă de apă. Branşamentul de apă deserveşte un singur consumator. În cazuri temeinic justificate şi atunci cînd condiţiile tehnice nu permit altă soluţie, se poate admite alimentarea cu apă a mai multor consumatori de la acelaşi branşament de apă. Cheltuielile pentru execuţia branşamentului de apă se suportă de către consumator. Execuția branşamentului se asigură fie de către operator, fie de către consumator;
    [Art.4 noțiunea în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    branşare/racordare – realizare de către operatorul reţelelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare a unei conectări permanente a instalaţiei interne de apă şi/sau de canalizare a consumatorului la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;
    cămin de vizitare – construcţie subterană realizată pentru protejarea şi accesul la robinetele de reglare a debitului de apă, de golire, de aerisire etc.;
    conectare neautorizată – racordare neautorizată de către persoane fizice sau juridice a instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;
    consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;
    [Art.4 noțiunea în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    consumator casnic – persoană fizică care utilizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat de operator, în bază de contract, pentru necesităţi casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională;
    [Art.4 noțiunea în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    consum fraudulos – consum de apă sau deversare a apelor uzate prin conectarea neautorizată a instalaţiilor interne de apă şi/sau de canalizare la sistemul de alimentare cu apă şi/sau de canalizare al operatorului, prin evitarea contorului sau prin implicarea în funcţionarea contorului, prin încălcarea regulilor de folosire a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi în lipsa contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
    contor (apometru) – mijloc de măsurare a volumului de apă potabilă/ tehnologică livrată consumatorului sau a volumului de ape uzate evacuate în sistemul public de canalizare;
    [Art.4 noțiunea modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    contract de delegare a gestiunii – contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator/unor operatori, care acționează pe riscul și răspunderea proprie, dreptul și obligația de a furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, integral sau, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară­­ aferentă serviciului furnizat/prestat sau activităţii efectuate, în schimbul unei redevenţe. Contractul de delegare a gestiunii este contract administrativ și cade sub incidența prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova;
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – acțiune prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condițiile prezentei legi, dreptul de furnizare/prestare a serviciului sau a unei componente a acestuia și pentru care își asumă responsabilitatea. Delegarea gestiunii serviciului implică operarea propriu-zisă a serviciului, concesionarea sistemului public aferent serviciului delegat, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și de a exploata sistemul respectiv;
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    instalaţii interne de apă – totalitatea instalaţiilor de aprovizionare cu apă aflate în proprietatea sau  în administrarea consumatorului şi amplasate după punctul de delimitare, prin care se asigura utilizarea apei de către consumator;   
    instalaţii interne de canalizare – totalitatea instalaţiilor aflate in proprietatea sau în administrarea consumatorului, inclusiv racordul de canalizare, ce asigură preluarea şi transportarea apei uzate de la instalaţiile interne de apă pînă la căminul de racord din sistemul public de canalizare;
    operator – persoană juridică care are capacitatea de a furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi de a asigura nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor prezentei legi;
    [Art.4 noțiunea în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
   
operator regional – operator organizat ca societate comercială, cu capital social deținut integral de una sau mai multe unități administrativ-teritoriale, care asigură furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a mai multor unități administrativ-teritoriale, inclusiv administrarea și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    preepurare – epurare a oricărei cantităţi de apă uzată, alta decît apa menajeră uzată, daca nu are calităţi corespunzătoare normelor locale în vigoare, înainte de intrarea lor în reţeaua publică de canalizare;
    punct de delimitare – loc în care instalaţia internă de apă şi/sau de canalizare a consumatorului se conectează la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sau loc în care patrimoniul a doi operatori se delimitează în funcţie de dreptul de proprietate. Punctul de delimitare se stabileşte în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. La casele de locuit individuale, punctul de delimitare se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în căminul de branşare, amplasat în limita teritoriului consumatorului. Căminul de branşare este parte componentă a instalaţiei interne de apă şi aparţine consumatorului. La blocurile locative, punctul de delimitare se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în subsolul blocului locativ, conform avizului de branşare eliberat de către operator. Pentru reţelele de canalizare, punctul de delimitare este căminul de racord la reţeaua publică în sensul de scurgere a apei uzate;
    racord de canalizare – canal colector ce asigură legătura dintre instalaţia interioară de canalizare a consumatorului şi colectorul de canalizare public;
    redevenţă – plată pentru transmiterea dreptului de folosință a bunurilor domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, stabilită în contractul de delegare a gestiunii;
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    [Art.4 noțiunea „regiune” exclusă  prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    reţea de canalizare – construcţie din canale colectoare, construcţii-anexă etc., care asigură colectarea şi transportul apei de canalizare la staţia de epurare;
    reţea publică de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, constituită din canale colectoare şi conducte, cămine şi construcţii-anexă, care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apei uzate de la 2 sau de la mai mulţi consumatori. Nu constituie reţele publice branşamentele de apă, racordurile de canalizare, reţelele de apă şi de canalizare aflate după punctul de delimitare, reţelele interne de alimentare cu apă şi de canalizare aferente unui bloc locativ, chiar dacă acesta este în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice, reţelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituţii publice pe teritoriul căreia se află mai multe imobile, indiferent de destinaţie, reţelele aferente unei platforme industriale, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;
    reţea publică de distribuţie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din reţeaua de conducte, armaturi şi din construcţii-anexă, care asigură distribuţia apei către doi sau mai mulţi consumatori;
    reţea publică de transport al apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituită din reţeaua de conducte magistrale, armaturi şi din construcţii-anexă, cuprinsă între captare și rețeaua de distribuție,care asigură transportul apei;
    [Art.4 noțiunea modificată prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19] 
    serviciu auxiliar – serviciu adiţional furnizat de către operator consumatorilor pentru a asigura acestora dreptul la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate;
    serviciu public de alimentare cu apă – totalitate a activităţilor necesare pentru captarea apei brute din surse de suprafaţă sau subterane, tratarea apei brute, transportarea apei potabile şi/sau tehnologice, înmagazinarea apei,  distribuţia apei potabile şi/sau tehnologice;
    serviciu public de canalizare – totalitate a activităţilor necesare pentru colectarea, transportarea şi evacuarea apelor uzate de la consumatori la staţiile de epurare, pentru epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;
    sistem public de alimentare cu apă – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă. Sistemul public de alimentare cu apă cuprinde următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele publice de transport al apei, reţele publice de distribuţie a apei;
    sistem public de canalizare – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, în special, următoarele componente: reţele publice de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar;
    studiu de fezabilitate – document elaborat pentru o investiţie în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare, ce prezintă o analiză a capacităţii de a dezvolta şi finaliza cu succes un proiect prin luarea în considerare a tuturor factorilor tehnici, financiari, de mediu, socioeconomici şi instituţionali;
    studiu de oportunitate – document realizat de autoritatea publică locală în scopul colectării de date economico-financiare suficiente pentru fundamentarea necesității și oportunității de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    [Art.4 noțiunea introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    [Art.4 noțiunea „tarif distinct” exclusă  prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    tarif pentru branşare/racordare – sumă achitată de consumator operatorului reţelei publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru acoperirea cheltuielilor necesare branşării/racordării instalaţiei interne de apă şi/sau de canalizare, pentru procurarea materialelor şi efectuarea lucrărilor necesare racordării, determinată în conformitate cu metodologia aprobată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
Capitolul II
COMPETENŢE ADMINISTRATIVE ŞI DE REGLEMENTARE
    Articolul 5. Competenţa Guvernului
    (1) Guvernul asigură realizarea politicii generale de stat în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare conform programului de guvernare.
    (2) Guvernul îşi exercită atribuţiile în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare prin:
    a) iniţierea şi prezentarea spre adoptare Parlamentului a unor proiecte de acte legislative privind reglementarea activităţii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    b) aprobarea de acte normative în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu concepţiile privind dezvoltarea socioeconomică, urbanismul şi amenajarea teritoriului, protecţia şi conservarea mediului;
    c) implementarea în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a mecanismelor specifice economiei de piaţă, crearea unui mediu de concurenţă, atragerea capitalului privat, promovarea de parteneriat public-privat şi a privatizării.
    (3) Guvernul sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării, dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, promovării parteneriatului şi asocierii unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea şi exploatarea unor sisteme tehnico-edilitare de interes comun. Sprijinul se acordă, la solicitarea acestora, prin intermediul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, sub formă de asistenţe tehnice şi/sau financiare, metodologice şi consultativ-informaţionale, în condiţiile legii.
    Articolul 6. Competenţa organului central de specialitate al administraţiei publice
                        în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
    Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare (în continuare – organ central de specialitate):
    a) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    b) elaborează şi promovează programe de activităţi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, finanţate de la bugetul de stat sau de instituţiile şi organizaţiile financiare internaţionale;
    [Art.6 lit.b) modificată prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    c) întreprinde măsuri de rigoare ce ţin de implementarea prevederilor politicii naţionale  în domeniul resurselor de apă şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    d) asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul  resurselor de apă şi care sînt necesare pentru atragerea investiţiilor la construcţia obiectelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
    e) elaborează, aprobă și participă, după caz, la implementarea actelor normative în domeniu;
    [Art.6 lit.e) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    f) contribuie la implementarea realizărilor ştiinţifice şi tehnologice în domeniul de alimentare cu apă şi de canalizare;   
    g) acumulează şi analizează sistematic informaţia privind situaţia în domeniu şi informează despre aceasta Guvernul;
    h) elaborează Procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare și Criteriile de selecție-cadru specifice serviciului.
    [Art.6 lit.h) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    Articolul 7. Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
    (1) Reglementarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţie). Agenţia îşi exercită atribuţiile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) În domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,  Agenţia exercită următoarele atribuţii:
    a) eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de lege, licenţe operatorilor care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de raion, municipiu şi oraş;
    b) prelungeşte, modifică, suspendă temporar sau retrage licenţele eliberate în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
    c) desemnează, de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale, titularul de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă a cărui licenţă a fost suspendată, retrasă sau a expirat;
    d) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate;
    e) elaborează şi aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către operatori;
    f) elaborează şi aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    [Art.7 al.(2), lit.f) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    g) elaborează și aprobă Regulamentul-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    [Art.7 al.(2), lit.g) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
   
g1) elaborează și aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    [Art.7 al.(2), lit.g1) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    g2) elaborează și aprobă Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    [Art.7 al.(2), lit.g2) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    g3) elaborează și aprobă Regulamentul privind procedurile de prezentare și examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate;
    [Art.7 al.(2), lit.g3) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    h) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de achiziţie de către operatori a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime;
    h1) elaborează şi aprobă Regulamentul privind principiile de efectuare a investiţiilor în sectorul de alimentare cu apă şi de canalizare;
    [Art.7 al.(2), lit.h1) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    i) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă;
    j) avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate la nivel de raion, municipiu şi oraş, determinate şi justificate de operator în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie, şi le prezintă spre aprobare consiliilor locale;
    k) aprobă tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică furnizat de operatori la nivel de raion, municipiu şi oraş;
    l) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi pentru serviciile auxiliare, furnizate de operatori la nivel de raion, municipiu şi oraş, în cazul în care consiliile locale respective au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a tarifelor;
    m) aprobă tarifele pentru serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat la nivel de raion, municipiu şi oraş în cazul neaprobării acestora de către consiliile locale, în baza cererii operatorului şi a avizului prezentat de Agenţie, în termenul stabilit de prezenta lege;
    n) monitorizează corectitudinea aplicării de către operatori a tarifelor aprobate de Agenţie;
    o) supraveghează şi controlează respectarea de către operatori a principiului costurilor necesare şi justificate la calcularea tarifelor pentru serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat la nivel de raion, municipiu şi oraş;
    p) monitorizează respectarea de către operatori, tarifele cărora sînt aprobate de Agenţie, a indicatorilor de performanță a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, stabiliţi în regulamentul aprobat de Agenţie;
    q) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, activitatea operatorilor care furnizează/prestează serviciul la nivel de raion, municipiu şi oraş, inclusiv respectarea de către aceştia a obligaţiilor stabilite prin lege, licenţe, regulamente şi metodologii aprobate de Agenţie;
    r) stabileşte, în scop de determinare a tarifelor şi pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate între activităţile reglementate şi nereglementate, principii şi reguli de separare a costurilor de către operatori, cerinţe privind reevaluarea mijloacelor fixe, precum şi sistemul de informaţii în baza cărora operatorii prezintă rapoarte Agenţiei;
    s) exercită alte funcţii acordate prin lege în raport cu operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de raion, municipiu şi oraş.
    (3) În vederea îndeplinirii eficiente a atribuţiilor sale, Agenţia are următoarele drepturi de bază:
    a) să solicite de la operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de raion, municipiu şi oraş prezentarea de informaţii necesare pentru determinarea tarifelor, inclusiv a celor care constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată;
    b) să aibă acces la documentele primare aferente activităţilor practicate conform licenţei şi să obţină de la operatorii care îşi desfăşoară activitatea la nivel de raion, municipiu şi oraş copii şi extrase din documentaţia primară;
    c) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime la calcularea şi la aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    d) să adopte, în limitele competenţelor prevăzute de lege, hotărîri, decizii şi să emită avize privind cuantumul tarifelor pentru aprobarea acestora de către  consiliile locale;
    e) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate;
    f) să aplice sancţiuni în condiţiile prevăzute de lege.
    (4) Agenţia stabileşte pentru titularii de licenţe plăţile regulatorii necesare pentru asigurarea activităţii sale, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, în mărime de pînă la 0,3% din venitul titularului de licență, obținut din furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Plăţile regulatorii se transferă de către titularii de licenţe în contul curent al Agenţiei, trimestrial, în termenul stabilit de Agenţie.
    [Art.7 al.(4) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (5) Operatorii care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de sat/comună dotate cu sisteme centralizate de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate se supun procedurii de reglementare, de licenţiere, de aprobare a tarifelor în aceleaşi condiţii ca şi operatorii care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel de raion, municipiu şi oraş.
    Articolul 8. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi:
    a)  elaborează şi implementează planuri proprii de dezvoltare şi de funcţionare, pe termen scurt, mediu şi lung, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu planurile urbanistice generale, cu programele de dezvoltare social-economică a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi potrivit angajamentelor internaţionale în domeniul de protecţie a mediului;
    b) înfiinţează, organizează, coordonează, monitorizează şi controlează funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;
    c) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi pentru serviciile auxiliare furnizate de către operatori consumatorilor, calculate în conformitate cu metodologiile elaborate şi aprobate de către Agenţie;
    d) administrează sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare ca parte a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale respective;
    e) elaborează și aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    [Art.8 al.(1), lit.e) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    f) decid asocierea unităţilor administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a încurajării investiţiilor în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
    g) deleagă gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a bunurilor publice corespunzătoare conform legislaţiei în vigoare;
    h) participă cu mijloace financiare şi/sau cu bunuri la constituirea patrimoniului operatorilor pentru realizarea de lucrări şi pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    i) contractează sau garantează, în condiţiile legii, împrumuturile pentru finanţarea programelor de investiţii în vederea dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor, pentru efectuarea de lucrări noi sau de extinderi, pentru dezvoltarea de capacităţi, inclusiv pentru reabilitarea, modernizarea şi reechiparea sistemelor existente;
    j) asigură alimentarea cu apă, precum şi serviciul de canalizare în situaţii excepţionale;
    k) alocă compensaţii pentru unele categorii de consumatori casnici consideraţi vulnerabili, în modul şi în condiţiile stabilite de lege;
    l) decid asupra delegării către Agenţie a competenţei de aprobare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    m) aprobă studiul de fezabilitate privind reabilitarea și extinderea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare; 
    [Art.8 al.(1), lit.m) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    n) aprobă indicatorii de performanță ai serviciului în conformitate cu Regulamentul-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de Agenție;
    [Art.8 al.(1), lit.n) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    o) emit decizii cu privire la forarea fîntînilor arteziene noi şi exploatarea celor existente, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5).
    [Art.8 al.(1), lit.o) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
   
(11) În vederea asigurării continuităţii şi funcţionării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de planificarea și urmărirea executării lucrărilor de investiții conform propriilor strategii de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și planurilor generale de urbanism. În acest scop, autoritățile publice locale întocmesc programe de investiţii multianuale de înlocuire, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, corelate cu investiţiile stabilite în planurile de alimentare cu apă și sanitație raionale/naționale.
   
[Art.8 al.(11) introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (2) În cazul reorganizării sau lichidării operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi vor organiza proceduri noi de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii serviciului cu un nou operator.
    (3) Municipiile Chişinău şi Bălţi îşi exercită competenţele prevăzute la alin. (1) şi (2) cu aplicarea particularităţilor stabilite de legislaţia în vigoare pentru unităţile administrativ-teritoriale respective.
    Articolul 9. Supravegherea şi controlul de stat al serviciului
                        public de alimentare cu apă şi de canalizare
    Supravegherea şi controlul de stat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează de către:
    a) serviciul supravegherii de stat a sănătăţii publice;
    b) organul de protecţie a mediului înconjurător;
    c) serviciul de administrare şi de supraveghere a resurselor de apă;
    d) organul de control asupra aplicării legislaţiei şi a documentelor normative în construcţii.
    Articolul 91. Efectuarea controalelor
    (1) Agenția monitorizează și verifică, prin control, activitatea operatorilor pentru asigurarea respectării legislației din domeniu în desfășurarea activității licențiate, a respectării principiului costurilor necesare și justificate la calcularea tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, avînd și alte competențe acordate prin prezenta lege.
    (2) În vederea asigurării prevederilor alin. (1), Agenția efectuează controale și stabilește, în funcție de complexitate, durata necesară pentru efectuarea acestora, care nu trebuie să depășească 90 de zile. Perioada de întocmire a raportului de control și de prezentare a acestuia operatorilor supuşi controlului nu poate depăși 30 de zile lucrătoare de la data încheierii controlului. Rapoartele privind rezultatele controlului, întocmite de angajaţii Agenţiei, se înaintează Consiliului de administraţie spre examinare, care, prin hotărîre, se pronunță pe marginea acestora şi dispune, după caz, luarea de măsuri pentru înlăturarea abaterilor constatate şi/sau pentru aplicarea unor sancţiuni.
    (3) Agenţia efectuează controale planificate sau controale inopinate, din oficiu sau la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    [Art.91 introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
Capitolul  III
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC
DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

    Articolul 10. Principiile de înfiinţare, organizare şi funcţionare a serviciului public
                          de alimentare cu apă şi de canalizare
    Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în baza următoarelor principii:
    a) securitatea serviciului furnizat/prestat;
    b) politica tarifară adecvată;
    c) calitatea, eficienţa şi rentabilitatea serviciului furnizat/prestat;
    d) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzînd consultarea cu  patronatele, sindicatele, consumatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora în problemele asocierii intercomunale şi ale regionalizării serviciului;
    e) dezvoltarea durabilă;
    f) accesul reglementat la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare al tuturor consumatorilor, pe baze  contractuale;
    g) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei;
    h) continuitatea din punct de vedere calitativ și cantitativ;
    [Art.10 lit.h) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    i) adaptabilitatea la cerințele consumatorilor.
    [Art.10 lit.i) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    Articolul 11. Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
    (1) Gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se organizează şi se realizează prin:
    a) gestiune directă;
    b) gestiune delegată.
    (2) Alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează prin decizia autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport calitate-preț, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor aferente serviciului.
    [Art.11 al.(2) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
   
(3) Forma de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se stabilește prin:
    a) decizie privind darea în administrare, adoptată de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în cazul gestiunii directe;
    b) decizie privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptată, respectiv aprobată, după caz, de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în cazul gestiunii delegate.
    [Art.11 al.(3) introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
   
(4) Activităţile specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament de organizare și funcționare a serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare și cu Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, elaborate de Agenție.
    [Art.11 al.(4) introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    Articolul 12. Gestiunea directă
    (1) În cadrul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, administrarea, administrarea, exploatarea, funcţionarea şi finanţarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (2) Gestiunea directă se realizează prin structuri ale autorităților administrației publice locale, înființate prin decizii ale consiliilor locale, după caz, care pot fi:
    a) compartimente de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local al unității administrativ-teritoriale;
    b) entități specializate, cu personalitate juridică, organizate în subordinea consiliului local al unității administrativ-teritoriale, avînd patrimoniu propriu, gestiune economică proprie și autonomie financiară și funcțională.
    [Art.12 al.(2) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
   (3) Entităţile menţionate la alin. (2) lit. b) îşi desfăşoară activitatea de furnizare/prestare a serviciului în baza deciziei de dare în administrare şi exploatare a serviciului şi a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente şi în baza licenţei eliberate de Agenție, în condiţiile legii.
    [Art.12 al.(3) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    Articolul 13. Gestiunea delegată
    (1) Gestiunea delegată reprezintă modalitatea de gestiune prin care autorităţile administraţiei publice locale transferă, în baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unui sau mai multor operatori toate atribuţiile şi responsabilităţile privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor şi infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.
    (2) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii sînt licitația publică și negocierea directă, organizate în baza Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată de Guvern.
    [Art.13 al.(2) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (3) Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin decizie de atribuire, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, și se semnează de către autoritățile executive ale acestora.
    [Art.13 al.(3) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori, care pot fi:
    a) societăți comerciale înființate de autoritățile administrației publice locale, care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, cu capital social deținut integral de unitățile administrativ-teritoriale;     
    b) societăți comerciale care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, înființate în urma reorganizării întreprinderilor municipale, al căror capital social este deținut integral, în calitate de proprietar, de unitățile administrativ-teritoriale;   
    c) societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
    [Art.13 al.(4) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (5) Operatorul care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegată furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat în modul stabilit şi în baza licenţei eliberate de Agenţie.
    (6) Delegarea gestiunii se efectuează în bază de contract în condiţiile legii.
    (7) Contractul de delegare a gestiunii este însoţit obligatoriu de următoarele anexe:
    a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
    b) Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    [Art.13 al.(7), lit.b) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului furnizat/prestat;
    d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).
    (8) Contractul de delegare a gestiunii, indiferent de tipul acestuia, cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:
    a) denumirea părţilor contractante;
    b) obiectul contractului;
    c) durata contractului;
    d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
    e) programul de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective noi şi pentru lucrări de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii planificate, renovări atît fizic, cît şi valoric;
    f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la programele de reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a acestora;
    g) indicatorii de performanță ai serviciului furnizat/prestat consumatorilor;
    [Art.13 al.(8), lit.g) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    [Art.13 al.(8), lit.h) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciului furnizat/prestat;
    j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz;
    k) răspunderea contractuală;
    l) forţa majoră;
    m) condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale;
    n) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, inclusiv a investiţiilor, realizate la încetarea, indiferent de cauză, a contractului;
    o) menţinerea echilibrului contractual;
    p) condiţiile de reziliere a contractului;
    q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat;
    r) structura forţei de muncă şi condiţiile privind protecţia socială a acesteia;
    s) alte clauze convenite de părţi, după caz.
    (9) Criteriile principale pentru încheierea contractelor de delegare a gestiunii sînt garanţiile profesionale şi financiare ale operatorilor, precum şi indicatorii de performanță la furnizarea/prestarea serviciului în condiţii de calitate şi cantitate corespunzătoare.
    [Art.13 al.(9) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (10) Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi la procedura de încheiere a unei delegări a gestiunii în aceleaşi condiţii ca şi cei existenţi.
    (11) Procedura privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se face în baza documentaţiei de atribuire aprobate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. Documentaţia de atribuire cuprinde în mod obligatoriu Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare şi Criteriile de selecţie specifice acestuia, întocmite pe baza Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini-cadru al serviciului şi a Criteriilor de selecţie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
     [Art.13 al.(11) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
   
(12) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2), contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv concesionarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia, se atribuie direct operatorilor regionali/operatorilor enumerați la alin. (4) lit. a) și b) cu capital integral public. Existența capitalului privat în capitalul integral al operatorului regional/operatorului este exclusă.
    [Art.13 al.(12) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (13) În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului, inclusiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, şi anume:
    a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu consumatorii;
    b) indicatorii de performanță a serviciului furnizat/prestat;
    c) administrarea, exploatarea, conservarea şi menţinerea în funcţiune, dezvoltarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;
    d) formarea, stabilirea, modificarea şi ajustarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (14) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, consiliile locale sau organul central de specialitate, după caz, va asigura elaborarea şi va aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi identificarea soluţiilor optime de delegare a gestiunii, precum şi documentaţia de delegare a gestiunii.
    Studiul de oportunitate cuprinde examinarea următoarelor elemente:
    a) necesităţile localității; 
    b) suprafaţa, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor;
    c) starea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare existent;
    d) posibilităţile locale de finanţare a funcţionării serviciului, respectiv a înfiinţării și/sau a dezvoltării sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    e) raportul calitate-cost optim pentru serviciul furnizat/prestat consumatorilor.
    [Art.13 al.(14) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (15) Cu excepţia contractelor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decît durata necesară amortizării investiţiilor, dar să nu depăşească 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită decît în condiţiile prezentei legi, în următoarele cazuri:
    a) pentru motive de interes general – caz în care durata contractului poate fi prelungită cu cel mult 2 ani;
    b) cînd operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, a realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas pînă la expirarea contractului iniţial decît printr-o creştere excesivă a tarifelor.
    (16) Prelungirea contractului de delegare a gestiunii se decide, în condiţiile alin. (15), de consiliul local sau de organul central de specialitate, după caz.
    (17) Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nu anulează prerogativele autorităţilor administraţiei publice locale privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului public, inclusiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, şi nu exclude responsabilităţile şi dreptul acestora de supraveghere, monitorizare şi control, în conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit legii.
    (18) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ce revin autorităților administrației publice locale, respectiv operatorului, în ceea ce privește inițierea, fundamentarea, promovarea, aprobarea, finanțarea și efectuarea investițiilor.
    [Art.13 al.(18) introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (19) În cazul gestiunii delegate, investițiile efectuate pentru înlocuirea, modernizarea și/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare se recuperează prin amortizare sau redevență, după caz.
    [Art.13 al.(19) introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    Articolul 131. Regimul juridic al sistemelor publice de alimentare cu apă
                             și de canalizare
    (1) Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare sînt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale, sînt bunuri de interes și folosință publică și aparțin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietății publice în conformitate cu Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice.
    (2) Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare sau părțile componente ale acestora, realizate în comun prin programe de investiții, aparțin domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale și se înregistrează în patrimoniul acestora pe baza următoarelor criterii:
    a) bunurile construite exclusiv în raza unei singure unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al acesteia;
    b) bunurile construite în raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al raionului/municipiului dacă toate unitățile administrativ-teritoriale implicate sînt situate în același raion/municipiu;
    c) bunurile construite în raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale dacă aceste unități administrativ-teritoriale sînt situate în raioane/municipii diferite, apartenența acestora stabilindu-se prin decizia consiliilor raionale/municipale sau prin hotărîre de Guvern.
    (3) Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului pot fi:
    a) date în administrare și exploatare operatorilor, în cazul gestiunii directe; 
    b) concesionate operatorilor, în temeiul deciziei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, în cazul gestiunii delegate.
    (4) În cazul gestiunii delegate, concesionarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste bunuri se transmit operatorilor spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii, în baza contractului de delegare a gestiunii, odată cu delegarea gestiunii serviciului.
    (5) Operatorul, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului, este obligat să ţină o evidenţă separată a bunurilor primite în gestiune, inclusiv a modificării în timp a valorii sau a înlocuirii complete a acestora.
    (6) Bunurile domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, nu pot fi depuse ca aport la capitalul integral al societăților comerciale (inclusiv cele înființate de autoritățile administrației publice locale și centrale) și nu pot constitui garanții pentru creditele bancare contractate de autoritățile administrației publice locale sau de operatori, fiind inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Aceste bunuri pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor, în condiţiile legii.
    (7) Bunurile domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pot fi date în administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea prevederilor legale.
    (8) În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul de delegare a gestiunii apartin  domeniului public și revin de drept, gratuit și libere de orice sarcini unităților administrativ-teritoriale. Acestea se transmt de către operator autorităţilor publice locale pentru înregistrarea în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale pînă la finele fiecărui an de gestiune.
    (9) Administrarea bunurilor domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, se face cu diligența unui bun proprietar.
    (10) În cazul societăților comerciale cu capital integral public, bunurile necesare furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se concesionează acestora odată cu delegarea gestiunii serviciului, prin atribuire directă.
    (11) Redevenţa pentru concesionarea bunurilor aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se stabilește în contractul de delegare a gestiunii, la nivelul calculat similar amortizării acestor bunuri sau la alt nivel, dacă se justifică economic.
    (12) Redevența prevăzută la alin. (11) se utilizează doar pentru finanțarea reparațiilor cu capitalizarea cheltuielilor, inclusiv reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea bunurilor domeniului public care au făcut obiectul concesionării și/sau al dezvoltării noilor imobilizări corporale.
    [Art.131 introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
Capitolul  IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ŞI ALE
CONSUMATORULUI LA FUENIZAREA/PRESTAREA
SERVICIULUI PUBLIC
DE ALIMENTARE CU APĂ
ŞI DE CANALIZARE
    Articolul 14. Atribuţiile operatorului
    Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de ţara de origine, operatorul trebuie să asigure:
    a) captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei, respectiv, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;
    b) exploatarea sistemului public de alimentare cu apă şi a sistemului public de canalizare pînă la punctul de delimitare a reţelelor publice şi a celor interne ale consumatorului în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea actelor normative din domeniu;
    [Art.14 lit.b) modificată prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, în conformitate cu prevederile legale, a zonelor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor publice de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
    d) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile şi a apei uzate distribuite/ recepţionate prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare şi cu concentraţiile maximal admisibile ale substanţelor poluante în apele uzate la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare sau în emisar;
    e) captarea apei brute şi deversarea apelor uzate în receptorii naturali cu respectarea strictă a condiţiilor indicate în autorizaţia de utilizare a apei;
    f) întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare permanentă a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră;
    g) măsurarea volumelor de apă produsă, distribuită şi facturată, cu contoare de apă introduse pe piaţă şi/sau date în folosinţă, precum şi aflate în exploatare conform cerinţelor prevăzute de Legea metrologiei nr. 19/2016;
    [Art.14 lit.g) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    h) creşterea eficienţei sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în scopul reducerii cheltuielilor, pierderilor în sistem prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, de combustibil, de energie electrică, precum şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;
    i) stimularea reducerii consumului de apă prin promovarea recirculării, refolosirii apei şi prin promovarea reutilării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
    Articolul 15. Obligaţiile operatorului
    (1) Operatorul este obligat:
    a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă;
    b) să prezinte Agenţiei sau autorităţii administraţiei publice locale, după caz, calculele argumentate ale cheltuielilor suportate;
    c) să nu întrerupă furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu excepţia cazurilor de neplată, a motivelor tehnice şi de securitate prevăzute în lege, în licenţă şi în contracte;
    d) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
    e) să prezinte, în termenele stabilite, autorităţii administraţiei publice locale, autorităţii centrale de specialitate, precum şi Agenţiei, informaţia solicitată de acestea, să asigure accesul reprezentanţilor acestora la toate documentele ce conţin informaţii necesare pentru verificarea şi evaluarea funcţionării şi dezvoltării serviciului, să prezinte în termen Agenţiei şi autorităţii administraţiei publice locale rapoarte privind activitatea desfăşurată;
    f) să nu transmită altor persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţii aferente activităţii pe care operatorul o desfăşoară şi pentru care i s-a acordat licenţă şi s-a încheiat contract de delegare a gestiunii;
    g) să achite plăţile regulatorii în termenele stabilite prin lege;
    h) să prezinte anual spre avizare și aprobare tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate.
    [Art.15 al.(1), lit.h) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (2) În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele obligaţii:
    a) să asigure furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare tuturor consumatorilor din teritoriul în ale cărui limite a fost autorizat, cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare și furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare și ale legislației în vigoare;
    [Art.15 al.(2), lit.a) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    b) să furnizeze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în locurile autorizate, ţinînd cont de punctele de delimitare a reţelelor şi instalaţiilor, în baza unui contract încheiat cu consumatorul, şi să respecte angajamentele contractuale;
    c) să asigure funcţionarea, la parametrii proiectaţi, a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, să respecte indicatorii de performanță a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabiliţi de autoritatea publică locală şi să asigure continuitatea serviciului respectiv la punctul de delimitare a reţelelor la parametrii fizici şi calitativi;
    [Art.15 al.(2), lit.c) modificată prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    d) să elibereze avize de racordare/branşare la reţeaua publică de apă şi de canalizare în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din momentul de depunere a solicitării şi a prezentării documentelor necesare indicate în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    [Art.15 al.(2), lit.d) modificată prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    e) să informeze consumatorii, cel puţin cu 3 zile înainte, prin mass-media şi/sau prin afişare la scările blocurilor locative, despre orice întrerupere a furnizării apei şi/sau a preluării apelor uzate în cazul unor lucrări planificate de modernizare, reparaţie şi întreţinere;
    f) să întreprindă măsuri de remediere, în termenele stabilite prin actele normative în domeniu, a defecţiunilor produse în reţelele sale;
    g) să instaleze, să repare, să înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele de apă conform prevederilor art. 26;
    h) să nu admită discriminarea consumatorilor, să calculeze plata pentru serviciul furnizat/prestat în baza tarifelor aprobate, a indicaţiilor contoarelor de apă, iar în lipsa acestora, pe durata verificării metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, să calculeze plata pentru volumul de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni pînă la verificare (deteriorare);
    i) să informeze consumatorii cu privire la serviciul furnizat/prestat, inclusiv cu privire la eventualele riscuri, calitatea serviciului, condiţiile calitative şi cantitative de deversare a apelor uzate, modificările tarifului şi să prezinte, la cerere, consumatorilor informaţii cu privire la volumul de apă consumată şi referitor la eventualele penalităţi plătite de aceştia;
    j) să restituie consumatorilor plăţile facturate incorect şi să achite despăgubiri pentru prejudiciile cauzate din vina sa, în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare;
    k) să achite, în condiţiile legii, proprietarilor din vecinătatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prejudiciile cauzate în rezultatul intervenţiilor de retehnologizare, reparaţie, revizie sau în caz de avarii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate.
    (3) La desfăşurarea activităţii, operatorul trebuie să respecte obligaţiile referitoare la securitatea, calitatea, eficienţa şi continuitatea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, normele de securitate şi de sănătate a muncii, normele de protecţie a mediului, precum şi prevederile contractelor încheiate cu consumatorii.
    Articolul 16. Drepturile operatorului
    (1) În raport cu consumatorii, operatorul are următoarele drepturi:
    a) să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat, în conformitate cu tarifele aprobate şi cu modul stabilit de prezenta lege, cu alte acte normative în vigoare;
    b) să aplice consumatorilor penalităţi pentru neachitarea, în termenul stabilit în contract, a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat, în conformitate cu art. 27 alin. (5);
    c) să aibă acces la contoarele de apă ale consumatorilor cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la instalaţiile aflate pe proprietatea consumatorului pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru prezentare la verificarea metrologică şi pentru controlul integrităţii contorului de apă şi al sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului în cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu. Accesul se va efectua doar în prezenţa consumatorului sau a reprezentantului  acestuia;
    d) să limiteze sau să întrerupă furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în cazurile şi în modurile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative în domeniu;
    e) să refuze branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare a instalaţiilor interne ale noilor consumatori, cu preavizarea lor, în cazul în care operatorul se confruntă cu lipsa de capacitate de producţie. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător;
    f) să inițieze modificarea sau rezilierea contractului încheiat cu consumatorul, dacă există temei conform prevederilor prezentei legi.
    [Art.16 al.(1), lit.f) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (2) Operatorul care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare are dreptul de servitute asupra terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, pentru efectuarea lucrărilor de înlăturare a avariilor, de marcare, de construcţie a obiectelor, de deservire profilactică a reţelelor şi instalaţiilor, de reparare a acestora, cu folosirea tehnicii respective.
    (3) Efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de avarie și a celor executate în limitele zonelor de protecție sanitară a obiectelor sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, se coordonează cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu deţinătorii de terenuri. În scopul evitării impactului asupra mediului și/sau al cauzării prejudiciilor unor terți, la executarea lucrărilor în zonele de protecție sanitară, operatorul este în drept să înlăture orice obstacol (construcție, plantație etc.) amplasat neautorizat în zona respectivă, după o coordonare prealabilă cu autoritatea publică locală. Restabilirea porţiunilor de străzi şi de terenuri accidentate în urma unor astfel de lucrări se efectuează din contul operatorului, în termenele convenite.
    [Art.16 al.(3) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    Articolul 17. Obligaţiile consumatorului
    Consumatorul are următoarele obligaţii:
    a) să respecte prevederile contractului încheiat, actelor legislative şi ale altor acte normative în domeniu;
    b) să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea sau reîncheierea contractului privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    c) să exploateze şi să întreţină în stare bună instalaţiile interne de apă şi de canalizare aflate în gestiunea sa în conformitate cu documentele normativ-tehnice, să remedieze la timp avariile şi scurgerile de apă de la reţelele proprii;
    d) să asigure integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora;
    e) să acorde acces personalului operatorului pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, pentru prezentarea contorului la verificarea metrologică şi a integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu;
    f) să acorde acces personalului operatorilor la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie;
    g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    h) să utilizeze apa în mod raţional şi fără fraude;
    i) să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi  de canalizare;
    j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de actele normative în vigoare şi care pot avaria reţelele publice sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate;
    k) să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de vizitare în care este instalat contorul, amplasat pe proprietatea sa;
    l) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţie, care îi revin conform reglementărilor legale, la instalaţiile interne de apă şi de canalizare pe care le are în folosinţă pentru a nu admite pierderi de apă sau, în caz de funcţionare necorespunzătoare a acestora, pentru a nu crea pericol pentru sănătatea publică;
    m) să informeze, în termen de 7 zile lucrătoare, operatorul despre toate cazurile transferului sau vînzării către alţi  proprietari a imobilului şi a instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare, precum şi despre modificarea altor date menţionate în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin evacuarea în reţelele publice de canalizare a substanţelor interzise spre deversare şi a apelor uzate cu un conţinut sporit de poluanţi, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.
    Articolul 18. Drepturile consumatorului
    Consumatorul are următoarele drepturi:
    a) să beneficieze de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile stabilite în contractul de furnizare/prestare a serviciului respectiv, în actele legislative şi în alte acte normative în domeniu;
    b) să fie prezent personal sau să desemneze expres o persoană care să asiste la citirea indicaţiilor contorului, la efectuarea verificării metrologice de expertiză şi a controlului integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi la deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu;
    c) să fie informat din timp de către operator despre regimul de furnizare a apei, stabilit în localitate, inclusiv cu privire la limitările sau întreruperile în furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în modul stabilit de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu;
    d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului şi/sau a anexelor acestuia prin acorduri adiţionale, inclusiv în cazul în care apar prevederi noi în actele legislative şi în alte acte normative în domeniu;
    e) să renunţe (definitiv sau temporar) la serviciile operatorului în modul stabilit de actele legislative şi de alte acte normative în domeniu;
    f) să primească, la cerere, informaţii privind tarifele în vigoare şi calitatea apei, privind volumul consumului de apă, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
    g) să primească răspuns la petiţiile şi reclamaţiile adresate operatorului în modul şi în termenele stabilite de legislaţie;
    h) să solicite recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în domeniu;
    i) să beneficieze de compensaţii pentru plata serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din sursele bugetului  local sau din bugetul de stat;
    j) să execute alte drepturi stabilite în actele legislative şi în alte acte normative în domeniu.
Capitolul V
FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

    Articolul 19. Alimentarea cu apă potabilă
    (1) Apa potabilă distribuită prin sistemele publice de alimentare cu apă este destinată pentru satisfacerea cu prioritate a necesităţilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, agenţilor economici, precum şi, în lipsa apei tehnologice, pentru combaterea şi stingerea incendiilor.
    (2) Apa potabilă distribuită consumatorilor trebuie să întrunească, la branşamentele acestora, condiţiile de potabilitate prevăzute în normele tehnice şi în reglementările legale în vigoare, precum şi parametrii de debit şi de presiune precizaţi în condiţiile tehnice eliberate de către operator şi în contractele de furnizare/prestare a serviciului respectiv.
    (3) La elaborarea condiţiilor tehnice pentru lucrările de proiectare, operatorii se vor încadra în prevederile planului urbanistic general al localităţii sau în planul local de amenajare a teritoriului. În cazul în care localitatea nu dispune de planul urbanistic general actualizat sau de planul local de amenajare a teritoriului actualizat, operatorul, înainte de eliberarea condiţiilor tehnice, va aproba prin decizia respectivă a autorităţilor publice locale planul de dezvoltare a reţelelor.
    (4) La finalizarea lucrărilor de construcţie, instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, situate pe teren public, construite de persoane fizice şi/sau de persoane juridice, precum şi cele construite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, indiferent de sursa de finanţare, se transmit gratuit la balanţa autorităţii administraţiei publice locale sau direct operatorului în conformitate cu decizia consiliului local.
    [Art.19 al.(4) sintagma „gratuit la balanța” declarată neconstituțională prin HCC30 din 01.11.16, MO478-490/30.12.16 art.111; în vigoare 01.11.16]
    (5) În localităţile care dispun de sisteme publice de alimentare cu apă ai căror consumatori sînt asiguraţi cu apă în volum deplin se interzice forarea de noi fîntîni arteziene şi exploatarea celor existente pentru utilizarea apelor subterane, cu excepţia cazurilor în care se obţine acordul operatorului coordonat cu autoritatea administraţiei publice locale cînd:
    [Art.19 al.(5) sintagma „operatorului coordonat cu”declarată neconstituțională prin HCC28 din 11.10.16, MO459-471/23.12.16 art.109; în vigoare 11.10.16]
    a) este necesară crearea surselor de rezervă pentru alimentarea cu apă a obiectelor de importanţă strategică şi pentru funcţionarea normală a acestora în situaţii excepţionale;
    b) cerinţele de apă ale consumatorului nu pot fi acoperite integral de către operator.
    (6) În cazurile în care este necesară alimentarea cu apă a obiectelor pentru comerţul sezonier, a celor pentru amenajarea teritoriului, gospodăriei drumurilor şi a spaţiilor verzi, precum şi a celor aflate în construcţie, operatorul are dreptul să permită construcţia reţelelor şi a instalaţiilor provizorii. În aceste cazuri, consumurile de apă vor fi contorizate, iar plata pentru serviciul furnizat/prestat se va efectua conform indicilor contorului.
    (7) Racordarea reţelelor şi a instalaţiilor provizorii la coloanele de distribuţie a apei sau la hidranţi este interzisă.
    (8) În exteriorul clădirilor, reţelele provizorii se instalează în pămînt la o adîncime stabilită de normele în construcţii în vigoare sau în canale subterane. Instalarea reţelelor la suprafaţa terenului se permite numai în cazul în care reţelele respective urmează a fi folosite doar în perioada caldă a anului.
    Articolul 20. Alimentarea cu apă tehnologică
    (1) Pentru satisfacerea necesităţilor, cum sînt stropitul străzilor şi al spaţiilor verzi, spălarea pieţelor şi a străzilor, spălarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apa tehnologică.
    (2) Alimentarea cu apă tehnologică se asigură fie prin sisteme centralizate publice de alimentare cu apă, fie prin sisteme individuale realizate şi exploatate de consumatori.
    (3) Se interzice orice legătură sau interconectare a reţelelor de alimentare cu apă tehnologică cu reţelele de alimentare cu apă potabilă şi/sau cu reţelele fîntînilor arteziene.
    Articolul 21. Alimentarea cu apă în situaţii excepţionale
    (1) Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consumatorilor în situaţii excepţionale (avarii, catastrofe, calamităţi cu caracter natural etc.) se efectuează în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative în vigoare.
    (2) În cazul lipsei de apă cauzate de calamităţi naturale şi/sau de catastrofe tehnogene, distribuţia apei se va efectua conform unui program propus de operator şi aprobat de autorităţile administraţiei publice locale. Acest program va fi adus la cunoştinţă consumatorilor prin diverse mijloace (mass-media, telefon, afişare la utilizator etc.).
    Articolul 22. Evacuarea apelor uzate
    (1) Cantitatea de substanţe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare trebuie să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să corespundă prevederilor actelor normative în vigoare şi ale contractului de furnizare/prestare a serviciului, astfel încît prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la:
    a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor centralizate publice de canalizare;
    b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;
    c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, cauzată de depăşirea debitului şi a încărcării sau de inhibarea proceselor de epurare;
    d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului în procesul de exploatare a sistemului;
    e) apariţia pericolelor de explozie.
    (2) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare se efectuează numai în condiţii de calitate şi de cantitate precizate în documentele de mediu eliberate de autorităţile competente şi potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încît să se garanteze protecţia şi conservarea mediului.
    (3) Preluarea în sistemele publice de canalizare a apelor uzate provenite de la întreprinderile industriale sau de la alţi consumatori  neracordaţi la reţelele publice de transportare şi/sau de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi doar dacă apele uzate nu conţin poluanţi toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.
    (4) Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de epurare a apelor uzate se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau în vederea valorificării potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.
    (5) Evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare se efectuează numai în baza avizelor de racordare şi/sau a acordurilor de preluare întocmite în scris, eliberate de operatorii care administrează şi exploatează sistemele de canalizare şi care exercită controlul calităţii apelor recepţionate şi al contractelor de furnizare/prestare a serviciului de canalizare încheiate. O condiţie obligatorie pentru eliberarea acordurilor de preluare a apelor uzate agenţilor economici care dispun de fîntîni arteziene este deţinerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei conform Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011.
    [Art.22 al.(5) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
   
(51) În cazul în care apele uzate evacuate în reţelele publice de canalizare nu  corespund cerinţelor impuse de operator în acordul de preluare a apelor uzate, consumatorii, cu excepţia celor casnici, au obligaţia să monteze staţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.
    [Art.22 al.(51) introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (52) În cazul nerespectării normativelor de evacuare a apelor uzate stabilite în acordul de preluare, operatorul dispune înlăturarea cauzei de neconformitate în termen de cel mult 10 zile, fiind în drept să retragă acordul de preluare și/sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pînă la înlăturarea cauzelor ce au condus la încălcarea normativelor stabilite.
    [Art.22 al.(52) introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (6) Pentru obţinerea acordurilor de preluare a apelor industriale uzate în reţeaua publică de canalizare sau pentru înnoirea acesteia, agentul economic (consumatorul) depune o cerere de forma stabilită de către operator, la care se anexează:
    [Art.22 al.(6) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    a) documentaţia de proiect, avizată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului  – pentru unităţile economice noi sau retehnologizate, sau cartea tehnică a gospodăririi apelor – pentru întreprinderile existente (la înnoirea acordului de racordare);
    [Art.22 al.(6), lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) schema sistemului de canalizare a întreprinderii;
    c) schema staţiei locale de preepurare a apelor uzate (dacă există);
    d) informaţia despre parametrii de evacuare a apelor industriale uzate;
    e) normativele privind compoziţia şi debitele de ape industriale uzate evacuate;
    f) datele despre compoziţia apelor uzate la deversarea în reţeaua publică: rezultatele analizelor probelor de ape uzate la debite medii şi maxime, în perioadele unor cantităţi medii şi maxime de substanţe poluante (variaţia sau cronograma concentraţiilor poluanţilor), pînă la şi după staţia locală de epurare, precum şi în punctele principale ale reţelei de canalizare, după finalizarea proceselor tehnologice;
    g) cantitatea de nămoluri formate, metodele de prelucrare şi utilizare;
    h) raportul despre realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice de reducere a debitelor de ape uzate evacuate în reţeaua publică şi de respectare a valorilor admisibile ale indicatorilor de performanță şi a regimului de deversare a apelor uzate (la înnoirea acordului de racordare);
    i) certificatele igienice şi de calitate, denumirea substanţelor folosite în procesul tehnologic şi componenţa acestora;
    j) ordinul privind abilitarea persoanelor responsabile (cel puţin a două persoane) pentru prelevarea probelor de ape uzate evacuate şi pentru semnarea actelor respective.
    (7) Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate de la agenţii economici în sistemele de canalizare ale localităţilor, precum şi a concentraţiilor maxim admisibile de poluanţi în apele uzate, se efectuează de către operator cu respectarea normativelor deversării limitat admisibile în emisare, stabilite de legislaţia în vigoare. Operatorul poate efectua controlul inopinat al evacuării apelor uzate de la agenții economici și/sau prelevarea probelor în scopul verificării calității apelor uzate deversate în rețelele de canalizare.
    [Art.22 al.(7) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (8) La depunerea cererilor de racordare a agenţilor economici la sistemele de canalizare ale localităţilor, solicitantul va prezenta operatorului documentaţia de proiect însoţită de avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat şi datele despre volumul şi compoziţia apelor uzate care urmează a fi evacuate în sistemul de canalizare, iar în cazul reconstrucţiei întreprinderii sau al extinderii capacităţilor de producţie, va prezenta şi informaţia privind compoziţia apelor uzate şi graficul orar de evacuare a acestora.
    (9) Acordul de preluare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare pentru întreprinderile nou-construite sau reconstruite/retehnologizate se eliberează după darea în exploatare a obiectivului respectiv, construit în conformitate cu proiectul avizat de Inspectoratul pentru Protecția Mediului şi cu condiţia existenţei capacităţilor necesare ale instalaţiilor de epurare ale sistemului de canalizare al localităţii. În cazul în care condiţiile de recepţionare a apelor uzate în reţeaua publică prevăd epurarea/preepurarea locală a acestora, operatorul eliberează avizul de racordare şi acordul de preluare numai după darea în exploatare a staţiei de preepurare care trebuie să asigure eficienţa de epurare necesară/suficientă pentru deversarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare a localităţii.
    [Art.22 al.(9) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    [Art.22 al.(9) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (10) La perfectarea acordului de preluare a apelor industriale uzate în reţeaua publică de canalizare, operatorul trebuie să examineze materialele explicative justificate prezentate de consumatorul apei, luînd în calcul:
    [Art.22 al.(10) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    a) preepurarea apelor industriale uzate sau a unei părţi din acestea la staţia de epurare locală a consumatorului;
    b) preepurarea apelor industriale uzate în comun cu ale altor întreprinderi în cadrul unor staţii de epurare ale grupului de întreprinderi (dacă aşa ceva există);
    c) reutilizarea maximă a apelor uzate epurate pentru asigurarea proceselor tehnologice cu apă  tehnologică sau pentru alte folosinţe;
    d) implementarea de tehnologii noi care oferă posibilitatea de reducere a consumului de apă sau a debitului de ape uzate, precum şi a gradului lor de poluare;
    e) folosirea sistemelor închise de alimentare cu apă sau utilizarea repetată şi succesivă a apei în procesele tehnologice ale întreprinderii;
    f) recuperarea substanţelor utile conţinute în apele industriale uzate;
    g) tratarea şi utilizarea nămolurilor rezultate din procesele tehnologice şi din preepurarea apelor industriale uzate.
    (11) După obţinerea tuturor materialelor de la agentul economic, operatorul le examinează în termen de 20 de zile şi, în cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate corespund cerinţelor prevăzute de actele normative în vigoare în domeniul protecţiei mediului, acesta eliberează acordul de preluare a apelor uzate şi încheie contractul  de furnizare/prestare a serviciului public de canalizare.
    [Art.22 al.(11) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (12) Acordul de preluare a apelor uzate în reţeaua publică de canalizare se eliberează agentului economic pe un termen de pînă la 2 ani, suficient pentru realizarea planului de măsuri tehnico-organizatorice necesare pentru efectuarea activităţilor indicate la alin. (10) lit. c) şi d), după care urmează o nouă solicitare de prelungire a termenului de valabilitate a acordului. Autorizaţia de deversare a apelor uzate poate fi anulată în cazul schimbării condiţiilor de canalizare a localităţii sau în cazul nerespectării de către utilizator a condiţiilor de deversare a apelor uzate.
    [Art.22 al.(12) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (13) Evacuarea apelor uzate în lipsa contractului bilateral încheiat se consideră racordare neautorizată, pentru care consumatorul respectiv poartă răspundere conform legislaţiei în  vigoare.
    (14) În cazul în care condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua publică nu pot fi îndeplinite din punct de vedere economic sau tehnologic, agentul economic prezintă operatorului argumentarea de rigoare, cu indicarea cauzelor neîndeplinirii condiţiilor de deversare. Argumentarea se examinează de către operator în termen de 10 zile, luîndu-se decizia de încheiere sau de refuz al încheierii cu agentul economic a unui contract de evacuare a apelor uzate supraîncărcate, pe perioadă determinată, cu aplicarea, la tariful pentru serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate, a coeficientului stabilit pentru încărcarea suplimentară cu volume de ape uzate şi/sau poluanți ce depășesc concentrația maxim admisibilă. Contractul poate fi încheiat numai în cazul în care staţia de epurare a apelor uzate dispune de rezervele necesare pentru a efectua epurarea, ţinînd cont de indicatorii respectivi, dacă nu se aduc prejudicii funcţionării normale a reţelelor şi instalaţiilor de epurare şi se asigură respectarea condiţiilor de calitate stabilite pentru deversarea apelor în emisar.
    [Art.22 al.(14) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (15) Eliberarea acordului de preluare a apelor uzate şi încheierea contractului privind evacuarea apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii a apelor uzate ce necesită modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcţionare a staţiei de epurare poate fi efectuată numai după îndeplinirea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea condiţiilor de evacuare a apelor uzate epurate în emisar.
    [Art.22 al.(15) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
   (16) Pentru depășirea normativelor la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare, operatorul calculează și aplică plați suplimentare conform legislației în vigoare și/sau contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
    [Art.22 al.(16) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (17) La deversarea de către agenţii economici a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii, ale căror volum şi nivel de poluare nu depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, se aplică tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate.
    (18) În cazul în care volumul substanţelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO5), precum şi alţi indicatori depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţie sau în acordul de preluare, se aplică plăţi suplimentare proporţionale depăşirii concentraţiilor maxim admisibile, conform Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale.
     [Art.22 al.(18) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (19) Consumatorii care au admis deversarea în reţeaua publică de canalizare a  materialelor ce au provocat ieşirea, parţială sau totală, din funcţiune a sistemului de canalizare al localităţii, inclusiv a staţiilor de epurare, recuperează prejudiciul în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    (20) Toate litigiile apărute se soluţionează în instanţele de judecată.
    (21) Concentraţiile maximal admisibile de poluanţi în apele uzate pentru fiecare agent economic din teritoriul respectiv se stabilesc de către operator şi se aprobă de către agenţia ecologică teritorială reieşind din normativele deversărilor limitat admisibile.
    Articolul 23. Întreruperi şi limitări la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare
                         cu apă şi/sau de canalizare
    (1) Furnizarea apei potabile şi recepţionarea apelor uzate se efectuează fără întreruperi dacă contractul încheiat între operator şi consumator nu prevede un alt regim, exceptînd cazurile indicate în prezentul articol.
    (2) Limitarea volumului de apă furnizat consumatorului, precum şi reglementarea regimului de furnizare a apei se efectuează potrivit condiţiilor contractului respectiv, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (3) În anumite situaţii, după ce consumatorul respectiv a fost prevenit în prealabil, operatorul are dreptul să suspende furnizarea apei sau recepţionarea apelor uzate cu condiţia că aceste acţiuni nu vor influenţa negativ calitatea serviciului prestat altor consumatori. Asemenea situaţii sînt:
    a) starea tehnică nesatisfăcătoare a reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, aflate în administrarea consumatorului, şi refuzul acestuia de a lichida nerespectarea regulilor de exploatare tehnică;
    b) refuzul repetat de a permite reprezentantului operatorului, împuternicit cu dreptul de control, accesul la instalaţiile şi la reţelele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, la dispozitivele şi construcţiile aferente pentru examinările prescrise sau pentru verificarea şi citirea datelor contoarelor, efectuarea măsurărilor şi prelevarea probelor de ape uzate, aplicarea sigiliilor, reglementarea distribuţiei apei potabile (în cazul nerespectării limitelor stabilite), precum şi pentru executarea altor lucrări de exploatare, întreţinere,  reconstrucţie, construcţie etc.;
    c) dispoziţia organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu;
    d) neîndeplinirea de către consumator a condiţiilor contractului încheiat cu operatorul privind limitele consumului de apă, volumul şi calitatea apelor uzate evacuate sau privind cerinţele de protecţie a mediului;
    e) depistarea instalaţiilor şi construcţiilor conectate neautorizat la reţelele consumatorului, precum şi la sistemele de alimentare cu apă şi/sau de canalizare ale operatorului;
    f) neachitarea de către consumator a plăţii pentru serviciul furnizat/prestat de operator în termenele stabilite în prezenta lege şi în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare.
    (4) Despre executarea lucrărilor planificate (de reparaţie, racordare, reconstrucţie etc.) la reţelele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la care sînt racordate reţelele consumatorului, operatorul este obligat să anunţe consumatorul în prealabil, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de executare.
    (5) Operatorul are dreptul să suspende furnizarea apei potabile, recepţia apelor uzate sau să reducă, fără preaviz, volumul serviciului furnizat/prestat în următoarele cazuri:
    a) sistarea livrării de energie electrică la obiectele sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare de către furnizorul de energie electrică;
    b) producerea circumstanţelor de forţă majoră, a avariilor la reţelele şi la instalaţiile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi degradarea  bruscă şi esenţială a calităţii apei la sursa de captare ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă, situaţie ce necesită sistarea de urgenţă a distribuţiei apei şi/sau a recepţionării apelor uzate;
    c) necesitatea de a mări debitul de apă în locurile în care urmează să fie stinse incendiile.
    (6) În caz de furnizare a apei cu întrerupere din cauza capacităţii insuficiente a apeductului, operatorul, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, organizează distribuirea apei în sectoarele corespunzătoare ale localităţilor conform unui orar, anunţînd consumatorii despre regimul de furnizare. Totodată, operatorul elaborează şi realizează măsuri de asigurare ulterioară a livrării apei către consumatori în volumele prevăzute.
    (7) Despre toate cazurile de suspendare a livrării de apă la obiectele care dispun de reţele exterioare şi interioare de apeduct de protecţie contra incendiilor, operatorul va anunţa serviciul de pompieri.
    (8) Operatorul are dreptul să suspende furnizarea/prestarea serviciului către consumatorul care nu respectă reglementările în vigoare, prevederile contractuale, utilizează serviciul în mod fraudulos şi care nu achită contravaloarea serviciului furnizat/prestat prin debranşarea de la reţelele publice de transportare sau de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, cu solicitarea recuperării prejudiciului cauzat.
    (9) Reluarea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se va efectua, în termen care nu depăşeşte 3 zile lucrătoare, după înlăturarea cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea plăţii pentru reconectare. Cheltuielile justificate aferente suspendării, respectiv, reluării furnizării serviciului se suportă de către consumator.
    Articolul 24. Conectarea neautorizată a obiectelor consumatorului la reţelele publice
                         de alimentare cu apă şi/sau de canalizare
    (1) Branşarea/racordarea instalaţiilor interne de apă şi canalizare la sistemul public respectiv se efectuează de către operator după îndeplinirea condiţiilor incluse în avizul de branşare/racordare.
    (2) Se consideră neautorizate conectările:
    a) executate fără avizul prealabil al operatorului sau după expirarea termenului de valabilitate a contractului cu acesta;
    b) folosite înainte de a fi recepţionate şi date în exploatare în modul stabilit de actele normative în vigoare;
    c) exploatate pînă la încheierea contractului de furnizare a serviciului.
    (3) Se consideră neautorizate construcţiile şi instalaţiile:
    a) executate fără proiect sau în baza unui proiect neautorizat în modul stabilit ori după un proiect care nu a fost coordonat cu instituţiile abilitate, precum şi după orice proiect în care nu au  fost respectate condiţiile tehnice;
    b) executate fără supravegherea tehnică a instituţiilor abilitate;
    c) reconstruite fără avizul operatorului sau cele ale căror echipamente de măsurare au fost demontate şi montate (instalate) fără avizul prealabil al operatorului.
    (4) Se interzice branşarea reţelelor de transportare şi distribuţie a apei care nu corespund cerinţelor normative de calitate pentru apa potabilă la reţelele de alimentare cu apă potabilă.
    (5) Pentru conectarea neautorizată la reţelele operatorului poartă răspundere proprietarul construcţiilor şi al instalaţiilor conectate sau antreprenorul, iar la reţelele consumatorului – consumatorul şi proprietarul construcţiilor şi al instalaţiilor respective.
    (6) Responsabilitatea pentru conectarea reţelelor nou-construite, înainte ca acestea să fie recepţionate, o poartă persoana fizică sau juridică în calitate de proprietar al acestor reţele.
    (7) Operatorul este obligat să întocmească procese-verbale în toate cazurile de conectare neautorizată depistate, iar persoanele vinovate urmează a fi sancţionate contravenţional.
    (8) La depistarea unei deversări neautorizate de ape pluviale în sistemul public de canalizare, operatorul va factura proprietarului/locatarului suprafeţelor de scurgere a apelor pluviale volumul deversărilor, calculat conform actelor normative, cu aplicarea tarifului pentru serviciul de canalizare.
    (9) Conectările neautorizate la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare urmează a fi lichidate. Cheltuielile legate de debranşarea construcţiilor şi a instalaţiilor neautorizate le suportă proprietarii şi persoanele indicate la alin. (5) şi (6).
    Articolul 25. Zonele de protecţie
    (1) Obiectele sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare au un grad sporit de pericol. Pentru asigurarea exploatării lor în siguranţă, se stabilesc zone de protecţie. Modul de delimitare a zonelor respective, dimensiunile şi regimul lor se reglementează prin acte normative, aprobate de către organele de resort.
    (2) În zonele de protecție sanitară a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare se interzic efectuarea oricăror tipuri de lucrări de construcție, executarea săpăturilor, cultivarea plantațiilor perene, depozitarea materialelor, demolarea construcțiilor, a îngrădirilor sau a inscripțiilor de identificare și de avertizare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, orice mod de intervenție asupra rețelelor și instalațiilor și/sau orice mod de îngrădire a accesului la ele. În cazuri de excepție, cînd în zona de protecție sanitară a rețelelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și de canalizare este necesar să se execute o construcție autorizată în modul stabilit, beneficiarul acesteia suportă toate cheltuielile de modificare a traseului rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare și a instalațiilor aferente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.
    [Art.25 al.(2) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    Articolul 26. Evidenţa apei furnizate consumatorului şi a apei uzate evacuate
                          în sistemul de canalizare
    (1) Volumul de apă furnizat consumatorului şi volumul de apă uzată evacuată în sistemul de canalizare şi recepţionate de către operator se determină în baza indicilor înregistraţi de contorul de branşament.
    (2) În lipsa contorului, volumul de apă consumată se calculează în corespundere cu normele de consum aprobate în modul stabilit, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
    (3) În cazul în care contorul a fost demontat pentru verificare metrologică sau pentru reparaţie, consumul de apă se va calcula  conform volumului mediu al ultimelor 3 luni înregistrat pînă la verificare sau deteriorare.
    (4) Achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi verificarea metrologică a contoarelor se efectuează:
    a) la branșamentele blocurilor locative, la casele individuale – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată de Agenţie;
    b) în apartamentele din blocurile locative cu care sînt încheiate contracte directe cu operatorul sau la încheierea contractului direct cu operatorul – de către operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, calculate conform Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, aprobată de Agenţie;
    c) la alți consumatori – conform contractului încheiat între consumator și operator sau între consumator și administratorul blocului locativ, din contul mijloacelor financiare ale consumatorului.
    [Art.26 al.(4) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (5) Tipul de contor care urmează a fi instalat se selectează de către operator conform modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, cu indicarea parametrilor şi caracteristicilor tehnice ale acestora în condiţiile tehnice prevăzute în contractul încheiat între consumator şi operator.
    [Art.26 al.(5) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (6) Consumatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii contorului şi a sigiliilor aplicate în conformitate cu contractul încheiat cu administratorul/operatorul.
    [Art.26 al.(6) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (7) Verificarea metrologică a contoarelor se efectuează la expirarea termenului de verificare metrologică de expertiză, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal în laboratoarele desemnate de către autoritatea centrală de metrologie, cu participarea părţilor interesate. În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, contorul de apă se înlocuieşte sau se repară.
    (8) Operatorul şi consumatorul de apă pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a contoarelor înainte de termen în cazul în care una dintre părţi înaintează reclamaţie. Dacă reclamaţia se confirmă, se fac recalculări, iar dacă nu se confirmă, cheltuielile de verificare le suportă reclamantul.
    (9) Demontarea contoarelor instalate la branşamente/racorduri se efectuează de către operator sau de către consumator cu coordonarea prealabilă în scris cu operatorul.
    (10) La proiectarea construcţiilor noi, la reconstrucţia sau la reparaţia capitală a obiectivelor existente trebuie prevăzută, obligatoriu, instalarea pentru fiecare consumator a contoarelor ce corespund cerinţelor tehnice înaintate de operator şi actelor normative de exploatare.
    (11) Nu se admite furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare noilor consumatori fără instalarea contoarelor legalizate în Republica Moldova, incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.
    (12) În cazul consumului fraudulos, volumul serviciului public care urmează să fie facturat de către operator consumatorului se determină în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în funcţie de secţiunea branşamentului, viteza mişcării apei şi de durata consumului fraudulos.
    [Art.26 al.(12) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    Articolul 27. Facturarea şi achitarea serviciului public de alimentare cu apă
                          şi de canalizare
    (1) Facturarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în conformitate cu prevederile contractului de furnizare/prestare a serviciului.
    (2) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se facturează lunar, în baza volumelor determinate conform prevederilor art. 26 şi 29 şi a tarifelor în vigoare.
    (3) În lipsa contoarelor pentru determinarea volumului de ape uzate evacuate, serviciul public de canalizare se facturează la un volum egal cu volumul de apă utilizată.
    (4) Factura de plată pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se emite de către operator, cu indicarea termenului de achitare a acesteia, conform prevederilor contractului.
    (5) În cazul în care consumatorul nu achită serviciul în termenele indicate în factură, acestuia i se vor calcula penalităţi pentru fiecare zi de întîrziere. Cuantumul penalităţii nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele acordate de băncile comerciale în monedă naţională, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei.
    Articolul 28. Raporturile juridice dintre operator, administratorul blocului locativ
                           şi consumator
    (1) Raporturile juridice dintre operator, administratorul blocului locativ şi consumatorul serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare se reglementează de prezenta lege, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare și Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabilește condițiile și măsurile ce se impun pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și relațiile dintre operatori și consumatori.
    [Art.28 în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    Articolul 29. Reglementarea raporturilor de furnizare/prestare a serviciului public
                         de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative
    (1) Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative se efectuează în baza contractelor încheiate între operator şi administratorul blocului locativ sau între operator şi fiecare proprietar/locatar de apartament al blocului locativ în parte.
[Art.28 în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (2) În blocurile locative în care contractele de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sînt încheiate cu administratorul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează de către administratorul blocului locativ în baza Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor, aprobat de Guvern, conform art. 19 alin. (1) al Legii condominiului în fondul locativ nr. 913/2000.
    [Art.29 al.(2) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (3) În blocurile locative în care furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare proprietar/locatar de apartament în parte, facturarea serviciului se efectuează în baza datelor contoarelor individuale instalate în apartamente şi a tarifelor aprobate.
    [Art.29 al.(3) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (4) Încheierea contractelor individuale între operator şi fiecare proprietar/ locatar de apartament în parte se efectuează obligatoriu, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) contractele se încheie individual de către operatori, în mod obligatoriu, cu fiecare proprietar de apartament din bloc în parte, la inițiativa uneia dintre părți, conform planului de investiţii aprobat de autoritatea publică abilitată să aprobe tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru un operator concret;
    [Art.29 al.(4), lit.a) modificată prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    [Art.29 al.(4), lit.a) în redacția LP19 din 22.02.18, MO84-93/16.03.18 art.175; în vigoare 16.03.18]
    b) operatorul, în baza tarifului achitat de fiecare proprietar/locatar al apartamentului, instalează contoarele pentru evidenţa consumului de apă în fiecare apartament;
    [Art.29 al.(4), lit.b) modificată prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    c) administratorul blocului locativ instalează contoare pentru evidenţa consumului de apă de uz comun, precum şi în spaţiile date în chirie/locaţiune, şi încheie cu operatorul contract de furnizare/prestare a serviciului pentru aceste locuri de consum;
    [Art.29 al.(4), lit.d) abrogată prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    [Art.29 al.(4), lit.d) modificată prin LP19 din 22.02.18, MO84-93/16.03.18 art.175; în vigoare 16.03.18]
    e) administratorul blocului locativ efectuează, din contul locatarilor, reparaţia, reconstrucţia, renovarea, întreținerea curentă a rețelelor interioare de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv lichidarea scurgerilor la reţelele interne de alimentare cu apă şi a ancrasărilor la reţelele de canalizare ale blocului locativ.
    [Art.29 al.(4), lit.e) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    Articolul 30. Indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare
                          cu apă şi de canalizare
    (1) Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să întrunească, la branşamentele consumatorilor, indicatorii de performanță minimali stabiliţi în Regulamentul-cadru privind indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (2) Indicatorii de performanță ai serviciului furnizat/prestat consumatorilor se aprobă de autoritățile administrației publice locale, în funcție de necesitățile consumatorilor, de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și de eficiența acestora, cu respectarea indicatorilor de performanță minimali prevăzuți în Regulamentul-cadru privind indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv în Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
    [Art.30 în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    Articolul 31. Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare
                         cu apă și de canalizare
    (1) Furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în bază de contract încheiat între operator şi consumator.
    (2) Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare include obligatoriu denumirea operatorului şi a consumatorului, adresa locului unde se furnizează/prestează serviciul, adresa operatorului şi a consumatorului, codurile poştale, numerele telefoanelor/faxurilor de contact, codurile fiscale, conturile bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor care semnează contractul, codul de identificare al proprietarului, obiectul contractului, nivelurile de calitate, termenul de conectare a instalaţiei de utilizare, modalitatea de evidenţă a consumului de apă şi a serviciului de canalizare, obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile operatorului şi ale consumatorului, mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre toate tarifele în vigoare, condiţiile de întrerupere a furnizării serviciului, condiţiile de deconectare şi de reconectare a instalaţiei de utilizare la reţelele publice, durata contractului, precum şi modalitatea de modificare, de suspendare ori de reziliere a contractului, acţiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate prevăzute în contract, modalitatea şi cuantumul reducerii plăţilor pentru serviciu în caz de nerespectare de către operator a termenelor de furnizare sau de furnizare a acestuia la nivel nesatisfăcător, modalităţile de soluţionare a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale, alte clauze negociate de părţi şi care nu contravin legislaţiei.
    (3) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe sau în alte acte adiţionale.
    (4) Pentru încheierea contractului cu operatorul, solicitantul depune o cerere, indicînd numele şi prenumele (denumirea, în cazul persoanei juridice), adresa (sediul), scopul pentru care se solicită furnizarea/prestarea serviciului respectiv, debitul de apă solicitat, caracteristicile apei şi regimul de furnizare dorit, debitul şi caracterul apelor ce urmează a fi deversate în reţelele de canalizare, regimul deversării.
    (5) În cazul în care alimentarea cu apă a consumatorului se asigură în exclusivitate din sursele proprii ale consumatorului, contractul se încheie numai pentru serviciul de canalizare şi/sau de epurare a apelor uzate.
    (6) Contractarea serviciului se face în funcţie de necesităţile solicitanţilor, precum şi de posibilităţile tehnice ale operatorului.
    (7) Volumele de apă furnizată sau de ape uzate recepţionate sînt indicate în contract, cu excepţia contractelor încheiate cu consumatorii casnici.
    (8) Pe durata valabilităţii contractului, părţile contractante pot modifica condiţiile printr-un acord adiţional sau să iniţieze suspendarea ori rezilierea contractului.
    (9) Operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului persoanei fizice sau persoanei juridice care nu îşi onorează obligaţiile de plată prevăzute în contract sau care nu respectă condiţiile de furnizare/prestare a serviciului.
Capitolul  VI
PROCEDURA DE OBŢINERE A LICENŢELOR
DE CĂTRE OPERATORI
    Articolul 32. Condiţiile şi procedura de obţinere a licenţelor
    (1) Activitatea de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de raion, municipiu şi oraş se supune reglementării prin licenţiere.
    [Art.32 al.(1) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (2) Licenţa pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se acordă persoanelor juridice rezidente şi nerezidente.
    (3) Pentru obţinerea licenţei, persoanele juridice trebuie:
    a) să fie înregistrate în Republica Moldova;
    b) să prezinte un raport financiar pentru anul precedent – în cazul persoanei juridice care activează, sau un extras din contul bancar – în cazul iniţierii activităţii de întreprinzător;
    c) să prezinte lista bunurilor domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pe care le administrează și le exploatează, în cazul operatorilor care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
    [Art.32 al.(3), lit.c) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    d) să prezinte documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă;
    e) să prezinte avizul tehnic de înregistrare ce confirmă asigurarea metrologică a evidenţei consumului de apă.
    (4) Eliberarea licenţei, prelungirea termenului ei de valabilitate, reperfectarea licenţei, eliberarea duplicatului de pe licenţă, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi retragerea licenţelor se efectuează de Agenţie conform procedurilor stabilite de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Termenul de examinare a declaraţiei privind eliberarea licenţelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi a declaraţiei de prelungire a termenului lor de valabilitate, este de 5 zile lucrătoare de la data de înregistrare a declaraţiei.
    [Art.32 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) La licenţă se anexează obligatoriu condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care sînt în conformitate cu legea şi care sînt parte integrantă a licenţei.
    (6) Licenţele pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se eliberează pe un termen de 25 de ani.   
    (7) Titularii de licenţă sînt obligaţi să respecte condiţiile licenţei, precum şi să întrunească cerinţele stabilite pentru eliberarea licenţei şi pentru prelungirea valabilităţii acesteia pe toată perioada de desfăşurare a activităţii licenţiate.
    (8) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe tot teritoriul Republicii Moldova în condiţiile specificate în licenţă.
    Articolul 33. Modificarea, suspendarea temporară a licenţei şi reluarea
                         valabilităţii ei
    (1) Licenţa poate fi modificată atît la iniţiativa titularului, cît şi la iniţiativa Agenţiei în cazul intervenirii unor circumstanţe esenţiale.
    (2) Licenţa poate fi suspendată temporar prin hotărîrea Agenţiei, la cererea titularului de licenţă. În celelalte cazuri, licenţa poate fi suspendată temporar la cererea Agenţiei, prin hotărîre judecătorească adoptată în temeiul legii.
    (3) Hotărîrea privind suspendarea licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi este adusă la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În hotărîrea Agenţiei privind suspendarea licenţei se indică termenul concret de suspendare ce nu poate depăşi 6 luni.
    (4) În cazul în care se constată că titularul de licenţă nu a îndeplinit obligaţiile sale, fapt ce conduce la întreruperea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare către consumatori pe o perioadă mai mare decît cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor, sau în cazul în care acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite, licenţa poate fi suspendată de către Agenţie, cu adresarea ulterioară a acesteia în instanţa de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărîrii de către Agenţie. În cazul nerespectării acestui termen, suspendarea licenţei se anulează. Hotărîrea Agenţiei privind suspendarea temporară a licenţei se aplică pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
    (5) Agenţia suspendă licenţa conform procedurii prevăzute la alin. (4) dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei de lichidare a încălcării.
    (6) Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea temporară a licenţei;
    b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului de pe licenţa pierdută sau deteriorată;
    c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea, în termenul stabilit de Agenţie, a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate;
    d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii;
    e) neefectuarea plăţii regulatorii în termenul stabilit prin lege;
    f) refuzul repetat al titularului de licenţă de a prezenta informaţiile şi rapoartele solicitate de Agenţie;
    [Art.33 al.(6), lit.f) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    g) neexecutarea de către titularul de licenţă a prescripției privind lichidarea încălcărilor ce țin de activitatea licențiată;
    [Art.33 al.(6), lit.g) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    h) refuzul titularului de licenţă de a permite efectuarea controalelor şi a inspecţiilor dispuse de Agenţie sau obstrucţionarea Agenţiei în efectuarea acestora.
    [Art.33 al.(6), lit.h) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei.
    (8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de suspendare a acesteia.
    (9) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în temeiul hotărîrii Agenţiei, după remedierea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată care a emis decizia de suspendare a licenţei.
    (10) Hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de către Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărîrea judecătorească respectivă. Hotărîrea Agenţiei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
    Articolul 34. Retragerea licenţei
    (1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care se efectuează direct de către Agenţie.
    (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind retragerea;
    b) decizia cu privire la radierea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei;
    d) neînlăturarea în termen a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei;
    e) nerespectarea repetată a prescripţiilor de lichidare a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate.
    (3) Agenţia adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi o aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor de retragere în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
    (4) În caz de retragere a licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
    (5) În caz de retragere a licenţei, Agenţia desemnează un nou titular de licenţă care să desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i s-a retras licenţa. Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa nu va împiedica în niciun mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i întreaga informaţie şi documentaţia necesare în activitate.
    (6) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă.
    (7) După expirarea a 6 luni de la data depunerii la Agenţie a licenţei retrase, titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate.
Capitolul  VII
REGLEMENTAREA TARIFELOR ŞI FINANŢAREA
SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, DE
CANALIZARE ŞI DE EPURARE A APELOR UZATE

    Articolul 35. Reglementarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare
                          cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate
    (1) În domeniul alimentării cu apă şi de canalizare se supun reglementării următoarele tarife:
    a) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apa potabilă;
    [Art.35 al.(1), lit.a) modificată prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    b) tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică;
    c) tariful pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
    d) tarifele pentru serviciile auxiliare;
    e) tariful pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii.
    [Art.35 al.(1), lit.e) introdusă prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (2) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică, pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate, pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii se determină de către titularii de licență în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, elaborată şi aprobată de Agenţie.
    [Art.35 al.(2) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (3) Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate include:
    1) componenţa şi modul de determinare, în scopuri tarifare, a:
    a) cheltuielilor de procurare a apei;
    b) cheltuielilor materiale;
    c) cheltuielilor de personal;
    d) cheltuielilor pentru energia electrică;
    e) cheltuielilor de distribuire și administrative;
    f) cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    g) amortizării mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale deţinute de operator cu drept de proprietate şi care nu fac parte din sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv în cazul reevaluării acestora astfel încît activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată, însă excluzînd activele care au fost obţinute gratuit, prin donaţii sau prin alte surse nerambursabile;
    h) amortizării mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale care fac parte din sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare ale entităţii specializate a autorităţii publice locale care asigură gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    i) amortizării mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale transmise operatorului conform contractului de delegare de către autorităţile publice locale pentru a fi utilizate doar în scopurile prevăzute de contractul de delegare;
    j) nivelului redevenței;
    k) cheltuielilor privind impozitele și taxele; 
    l) altor cheltuieli operaționale;
    m) nivelului de rentabilitate;
    [Art.35 al.(3), lit.a) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    2) determinarea costurilor incluse în tarif, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de titularul de licenţă;
    [Art.35 al.(3), lit.b) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    3) condiţiile de utilizare a amortizării mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale (redevenței), de efectuare a cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de întreținere și exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum şi modalitatea de ajustare a tarifelor în cazul utilizării acestora în alte scopuri;
    [Art.35 al.(3), lit.c) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    4) principiile de efectuare a investiţiilor de către operator în sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi modul de recuperare a acestora prin tarif;
    [Art.35 al.(3), lit.d) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    5) modul de ajustare a cheltuielilor de bază și a tarifelor pentru perioada de valabilitate a metodologiei tarifare.
    [Art.35 al.(3), lit.e) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (4) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate se calculează şi se aprobă în condiţiile prezentei legi, conform următoarelor principii:
    a) furnizarea/prestarea serviciului menţionat, în condiţii de siguranţă şi cu respectarea indicatorilor de performanță, la cheltuieli minime necesare, cu utilizarea eficientă a obiectelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    [Art.35 al.(4), lit.a) modificată prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    b) desfăşurarea unei activităţi eficiente şi profitabile ce ar oferi operatorului posibilitatea de a acoperi consumurile şi cheltuielile sale justificate necesare pentru desfăşurarea activităţii reglementate şi recuperarea mijloacele financiare investite în dezvoltarea, renovarea şi reconstrucţia sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (5) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate, furnizate la nivel de raion, municipiu şi oraş, se determină anual de către operator în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi se prezintă Agenţiei pentru avizare, iar consiliului local – pentru aprobare.
    (51) Tariful pentru producerea și/sau transportarea apei în vederea redistribuirii dintr-un sistem de alimentare, care este livrată în alt sistem de alimentare, se va calcula în baza elementelor de cheltuieli aferente acestor activități. 
    [Art.35 al.(51) introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (52) Operatorul regional căruia i-a fost delegată gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către mai multe unități administrativ-teritoriale va aplica un tarif unic pentru întreaga arie de operare.
    [Art.35 al.(52) introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (6) Agenţia, în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la primirea de la operator a cererii de avizare a tarifelor, însoţită de materialele care justifică nivelul  acestora, va examina materialele prezentate şi va emite către consiliul local respectiv un aviz privind cuantumurile tarifelor necesare de a fi aprobate.
    [Art.35 al.(6) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (7) Operatorul este obligat să prezinte Agenţiei şi consiliului local, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, informaţiile solicitate suplimentar necesare pentru stabilirea consumurilor reale şi cheltuielilor pentru desfăşurarea activităţii şi a corectitudinii calculării tarifelor reglementate.
    (8) Consiliul local, în termen de pînă la 60 de zile calendaristice de la data primirii de la Agenţie a avizului privind cuantumul tarifelor, va aproba tarifele avizate de Agenţie şi le va publica în sursele mass-media locale.
    (9) În cazul în care consiliul local va aproba  tarife la un nivel mai redus decît cele prevăzute în avizul prezentat de Agenţie, acesta este obligat să stabilească în decizia sa de aprobare a tarifelor sursa şi suma concretă ce urmează a fi alocată operatorului din bugetul local pentru acoperirea veniturilor ratate de către operator din cauza aprobării tarifelor reduse.
    (10) În cazul în care tarifele prezentate în avizul Agenţiei  nu vor fi aprobate de către consiliul local, în termenul stabilit la alin. (8), operatorul se va adresa către Agenţie, care, în termen de 15 zile calendaristice de la data adresării motivate de către operator, va aproba şi va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova tarifele avizate anterior.
    (11) În cazul în care consiliul local, în conformitate cu legea, va delega Agenţiei funcţiile de aprobare a tarifelor, operatorii vor prezenta, iar Agenţia va examina şi va aproba, în modul stabilit, tarifele şi le va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (12) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică furnizată la nivel de raion, municipiu şi oraş se determină de către operatori în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, se aprobă de către Agenţie în modul stabilit şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (13) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate prestate de operatori la nivel de raion, municipiu şi oraş şi care activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale, se stabilesc în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate și se aprobă de către Agenție.
    [Art.35 al.(13) modificat prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (14) Tarifele pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor se calculează de către operatori conform metodologiei respective.
    (15) Tarifele pentru serviciile auxiliare furnizate de operatori la nivel de raion, municipiu şi oraş se aprobă de către consiliile locale sau, după caz, de Agenţie, bazîndu-se pe aceleaşi  principii şi proceduri ca şi în cazul tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate.
    (16) Operatorii care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă potabilă, serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate la nivel de raion, municipiu şi oraş sînt obligaţi să afişeze la sediile lor şi să plaseze pe paginile lor web oficiale hotărîrile consiliului local şi/sau pe ale Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile menţionate, precum şi pe cele referitoare la aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică şi pentru serviciile auxiliare.
    [Art.35 al.(16) în redacția LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
    (17) Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare prestat de operatori la nivel de sat şi comună sînt examinate şi aprobate de consiliile locale respective, sînt publicate în mass-media locală şi sînt afişate la sediile operatorilor.
    Articolul 36. Finanţarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
    (1) Finanţarea consumurilor şi cheltuielilor necesare funcţionării şi exploatării sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se asigură prin încasarea de la consumatori, în baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciului furnizat/prestat.
    (2) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare ţine de competenţa organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi a autorităţilor administraţiei publice locale. În funcţie de modalitatea de gestiune adoptată şi de clauzele contractuale stabilite prin actele juridice, în baza cărora se desemnează operatorul, sarcinile privind finanţarea investiţiilor pot fi transferate integral sau parţial operatorului.
    (3) Finanţarea lucrărilor de investiţii şi asigurarea surselor de finanţare se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (4) Disponibilităţile provenite din împrumuturi, fonduri externe nerambursabile sau din transferuri de la bugetul de stat, destinate cofinanţării unor obiective de investiţii specifice, se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate.
    (5) Operatorii/operatorii regionali, inclusiv cei care beneficiază de împrumuturi de la instituțiile financiare internaţionale pentru efectuarea unor investiţii publice destinate înfiinţării, modernizării, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, constituie, în conformitate cu art. 361, un fond de dezvoltare.
    [Art.36 al.(5) introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
   
(6) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale au contractat împrumuturi pentru efectuarea de investiții, sursa de rambursare o constituie redevența pentru concesionarea bunurilor proprietate publică.
    [Art.36 al.(6) introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
   
(7) Bunurile aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare obţinute în cadrul programelor de investiţii de către operator sau autorităţile publice locale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale.
    [Art.36 al.(7) introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
   
Articolul 361. Fondul de dezvoltare
    (1) Fondul de dezvoltare este destinat pentru înlocuirea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru cofinanţarea proiectelor care beneficiază de asistenţă nerambursabilă, precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare rambursării împrumuturilor contractate în scopul efectuării investiţiilor.
    (2) Fondul de dezvoltare se instituie de către operator/operatorul regional sau de către autoritatea publică locală.
    (3) Mijloacele Fondului de dezvoltare se păstrează într-un cont bancar separat, purtător de dobîndă, sau conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate în scopul efectuării investiţiilor potrivit alin. (1). 
    (4) Operatorul/operatorul regional care realizează proiecte cu finanțare rambursabilă de la instituții financiare naţionale sau internaţionale are obligația ca, de la semnarea acordului de împrumut și pînă la rambursarea integrală a împrumuturilor, să constituie Fondul de dezvoltare în mărimea care acoperă serviciul datoriei aferent împrumuturilor contractate.
    (5) Fondul de dezvoltare se constituie din:
    a) vărsăminte din profitul net al întreprinderii municipale care administrează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, conform deciziei fondatorului;
    b) vărsăminte din profitul net al societății comerciale cu capital deținut integral sau majoritar de unitățile administrativ-teritoriale, în temeiul deciziei adunării generale a acționarilor;
    c) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, transmise operatorului, în cazul gestiunii directe;
    d) redevența aferentă bunurilor concesionate societății comerciale, calculată conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în temeiul deciziei autorităţilor deliberative;
    e) dobînzi aferente contului bancar în care se păstrează mijloacele Fondului de dezvoltare;
    f) alte surse, conform deciziilor autorităţilor publice locale cu care sînt încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (6) Redevenţa se virează de către operator în Fondul de dezvoltare în limita în care este inclusă în calculul tarifelor aplicate pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (7) În cazul în care mijloacele financiare acumulate în Fondul de dezvoltare nu sînt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei conform acordurilor/contractelor de împrumut, constînd în rate de rambursare, dobînzi, comisioane și alte costuri aferente, operatorul/operatorul regional, unitățile administrativ-teritoriale vor contribui, după caz, cu mijloace proprii pînă la atingerea sumei necesare pentru acoperirea serviciului datoriei.
    (8) Mijloacele Fondului de dezvoltare se utilizează în următoarea ordine de priorități:
    a) pentru plata serviciului datoriei constînd în rate de rambursare, dobînzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor contractate de operator, contractate sau garantate de stat şi/sau de unitățile administrativ-teritoriale, destinate finanțării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
    b) pentru plata serviciului datoriei constînd în rate de rambursare, dobînzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor contractate în vederea cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă;
    c) pentru înlocuirea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (9) Fondul de dezvoltare nu poate fi utilizat în alte scopuri decît cele definite în prezentul articol. Mijloacele Fondului neutilizate pînă la data încheierii anului bugetar sînt accesibile pentru utilizare în anul bugetar următor. În cazul retragerii de la operator a dreptului de gestiune a serviciului şi infrastructurii aferente, plata neutilizată va fi transferată la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, proporţional valorii activelor aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pe care le administrează conform legii.
    [Art.361 introdus prin LP322 din 30.11.18, MO86-92/08.03.19 art.142; în vigoare 08.03.19]
Capitolul  VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 37. Reorganizarea şi lichidarea operatorului
    (1) Procedura de reorganizare sau lichidare a operatorului se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, valabil încheiate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de organul central de specialitate cu întreprinderile specializate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, produc efecte juridice potrivit prevederilor contractuale.
    Articolul 38. Responsabilităţi şi sancţiuni
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale, organul central de specialitate, după caz, au dreptul să sancţioneze operatorul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul în care acesta furnizează/prestează servicii necorespunzătoare indicatorilor de performanță aprobaţi în conformitate cu actele normative în vigoare.
    Articolul 39. Intrarea în vigoare
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) Agenţia şi autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, vor elabora actele normative prevăzute de prezenta lege şi vor aduce actele lor normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Igor CORMAN

    Nr. 303. Chişinău, 13 decembrie 2013.