OIFPSС395/2014
ID intern unic:  352233
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 395
din  12.03.2014
cu privire la modificarea şi completarea
unor ordine ale IFPS
Publicat : 21.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 66-71     art Nr : 373
    În legătură cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.307 din 26 decembrie 2012, precum şi modificările efectuate în Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 şi în temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997,
ORDON:
    1. Anexa la Ordinul IFPS nr.1080 din 10 octombrie 2012 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.216-220/1231 din 19.10.2012), a se modifica şi completa după cum urmează:
    1) a exclude facilităţile cu codurile 1, 2, 3, 4, 12, 13 din anexa 4D şi a le introduce în anexa 6D cu codurile  6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f corespunzător;
    2) a schimba codurile facilităţilor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 din anexa 4D pe codurile 4a, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i corespunzător;
    3) a introduce după facilitatea cu codul 4a din anexa 4D două puncte noi, după cum urmează: 
4b

Administraţia zonei economice libere

Администрация свободной экономической зоны

Sînt scutite de impozit sursele financiare ale administraţiei zonei economice libere prevăzute la art.5 alin.(4) din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere.

От налога освобождаются финансовые источники администрации свободной экономической зоны, предусмотренные частью (4) статьи 5 Закона о зонах свободного предпринимательства № 440-XV от 27 июля 2001 года.

 
CF

Nr.1163-XIII din 24.04.1997

 Nelimitat
Неограничен
512
 
4c
Instituţiile de învăţănt
Учебные заведения

Se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din livrarea serviciilor, mărfurilor legate de procesul instructiv de producţie şi educativ cu condiţia alocării mijloacelor obţinute din livrarea acestor servicii, mărfuri în scopuri de instruire generală.

Освобождаются от налога на доход от поставки услуг, товаров, связанных с учебно-производственным и воспитательным процессом, при условии направления средств, полученных от поставки данных услуг, товаров на общеобразовательные цели.

CF

Nr.1163-XIII din 24.04.1997

Nelimitat
Неограничен
513
 

    4) a substitui sintagma „producţia activităţilor de bază ale cărora se determină conform anexei nr.7” în col. 2 „Beneficiarii facilităţilor” a facilităţii cu codul 4i) cu sintagma „ care asigura creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent”.
    5) a schimba codurile facilităţilor 12-21 în anexa 6D pe codurile 6g, 6h, 6i, 6j, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 6r corespunzător.
    2. La Ordinul IFPS nr. 152 din 13.02.2014 “Cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc şi a modului de completare a Calculului dat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.49-52/308 din 28.02.2014), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) a exclude în punctul 3 sintagma “, nu mai tîrziu de termenul stabilit în art.83 din Codul fiscal.”;
    2) În punctul 25 din Anexa nr.2 la Ordinul IFPS nr.152 din 13.02.2014 privind Modul de completare a Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc, sintagma “În Declaraţie persoanele ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc” de substituit cu sintagma “În Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit”.
    3. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare (dna L.Chiriazeva) va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor IFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale din cadrul IFPS şi Î.S.“Fiscservinform”.
    4. Î.S. “Fiscservinform” va asigura configurarea produselor informaţionale la prevederile prezentului ordin.
    5. Direcţia juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                Ion PRISĂCARU

    Nr. 395. Chişinău, 12 martie 2014.