OMFC31/2014
ID intern unic:  352332
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 31
din  11.03.2014
privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire
la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin
 Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010
Publicat : 28.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 72-77     art Nr : 376     Data intrarii in vigoare : 28.03.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice instituţiilor publice,
ORDON:
    În Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010, se operează următoarele modificări şi completări.
    1. Pe tot parcursul textului, sintagma „capitalul statutar” se modifică în „capitalul social”.
    2. În compartimentul „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituţiilor bugetare”, secţiunea “Conturi extrabilanţiere” se introduce contul 03 cu următoarea denumire:
    „Sume calculate”.
    3. În compartimentul „Evidenţa operaţiilor privind executarea planurilor de cheltuieli”,
    3.1. În capitolul I „Mijloace fixe”,
    3.1.1. Punctul 45, subcontul 019 „Alte mijloace fixe”, se completează cu o grupă nouă în următoarea redacţie:
    “9) brevetele de invenţie (primite în urma realizării proiectelor de cercetări ştiinţifice).
    Valoarea de intrare include toate cheltuielile acumulate privind crearea brevetului de invenţie.”
    3.1.2. În punctul 56, după alineatul cinci „armament, muniţii, tehnica militară” se introduce un alineat nou cu următorul conţinut:
    “brevetele de invenţie”.
    3.2. În capitolul V „Mijloace băneşti”,
    3.2.1. În punctul 137, după alineatul unu se introduce un alineat nou cu următorul conţinut:
    „Valoarea investiţiilor pe termen lung în părţi nelegate se ia la evidenţă în baza actului de transmitere.”
    3.2.2. În punctul 138,
    3.2.2.1. În alineatul unu, după sintagma „valoarea nominală a acestora” se introduce sintagma „precum şi bunurile investite în capitalul social.”
    3.2.2.2. După alineatul unu se introduce un alineat nou cu următorul conţinut:
    „Valoarea investiţiilor pe termen lung în părţi legate se ia la evidenţă în baza actului de transmitere.”
    3.3. În secţiunea “Conturi extrabilanţiere”, punctul 234, se introduce contul 03 cu următorul conţinut:
    „03 „Sume calculate”. În acest cont se ţine evidenţa sumelor calculate pentru plata arendei şi a altor contribuţii. Pe măsura încasării sumelor calculate se diminuează datoriile debitoare, iar sumele urmează a fi transferate destinatarilor. Încasarea sumelor, precum şi transferul lor se reflectă în conturile bilanţiere.
    Evidenţa analitică a sumelor calculate se ţine în registrul f.nr.292 sub aspectul debitorilor.”
    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                            Anatol ARAPU

    Nr. 31. Chişinău, 11 martie 2014.