OMFC32/2014
ID intern unic:  352333
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 32
din  11.03.2014
privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire
la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul
primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Publicat : 28.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 72-77     art Nr : 377     Data intrarii in vigoare : 28.03.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice contabilităţilor centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor,
ORDON:
    În instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010, se operează următoarele modificări şi completări.
    1. Pe tot parcursul textului, sintagma „capitalul statutar” se modifică în „capitalul social”.
    2. În Capitolul III „Evidenţa operaţiilor privind executarea planului de cheltuieli ale instituţiilor finanţate din bugetul satului (comunei), oraşului”, în secţiunea „Alte mijloace băneşti şi investiţii”,
    2.1. În punctul 127, după alineatul unu se introduce un alineat nou cu următorul conţinut:
    „Valoarea investiţiilor pe termen lung în părţi nelegate se ia la evidenţă în baza actului de transmitere.”
    2.2. În punctul 128,
    2.2.1. În alineatul unu, după sintagma „valoarea nominală a acestora” se introduce sintagma „precum şi bunurile investite în capitalul social.”
    2.2.2. După alineatul unu se introduce un alineat nou cu următorul conţinut:
    „Valoarea investiţiilor pe termen lung în părţi legate se ia la evidenţă în baza actului de transmitere.”
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                               Anatol ARAPU

    Nr. 32. Chişinău, 11 martie 2014.