LPC26/2014
ID intern unic:  352480
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 26
din  13.03.2014
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV
din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere
a activităţii de întreprinzător
Publicat : 18.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 92-98     art Nr : 222
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după noţiunea „ghişeu unic” se introduce noţiunea „e-licenţiere” cu următorul cuprins:
    „e-licenţiere – serviciu electronic de licenţiere ce oferă posibilitatea pentru solicitanţii sau titularii de licenţă, prin intermediul unei interfeţe web, să expedieze on-line declaraţii de eliberare/prelungire sau cereri de reperfectare a licenţelor şi să recepţioneze electronic confirmarea privind aprobarea sau respingerea solicitării, procedură cu valoare juridică echivalentă celei prevăzute de prezenta lege;”.
    2. La articolul 3 litera g), după cuvintele „a răspunderii sale pentru” se  introduc cuvintele „autenticitatea documentelor prezentate autorităţii de licenţiere şi pentru”.
    3. Articolul 7 alineatul (2):
    alineatul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) eliberează, prelungeşte şi reperfectează licenţele prin serviciul e-licenţiere;”
    la litera d), cuvîntul „remite” se substituie cu cuvîntul „emite”;
    la litera e), după cuvintele „ţine dosarele de licenţiere” se introduce textul „ , inclusiv recepţionate prin intermediul serviciului e-licenţiere,”;
    alineatul se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) gestionează şi asigură funcţionalitatea serviciului e-licenţiere;”.
    4. Articolul 8:
    la alineatul (1):
    punctul 10) va avea următorul cuprins:
    „10) importul şi/sau depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar şi/sau  a fertilizanţilor;”
    la punctul 15), cuvintele „topogeodezică şi” se substituie cu textul „topogeodezică şi/sau”;
    punctul 22) va avea următorul cuprins:
    „22) producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil;”
    la punctul 23), cuvintele „articolelor pirotehnice şi” se substituie cu textul „ , comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau”;
    punctele 25), 26) şi 27) vor avea următorul cuprins:
    „25) activitatea farmaceutică;
    26) importul, fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi/sau reparaţia dispozitivelor medicale şi/sau a opticii;
    27) acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private;”
    la alineatul (4), cuvintele „declaraţia de eliberare” se substituie cu textul  „declaraţia de eliberare/prelungire”.
    5. Articolul 9:
    la alineatul (2) litera d), cuvintele „data şi numărul certificatului de înregistrare de stat” se substituie cu cuvintele „data adoptării deciziei de înregistrare”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , lista specialiştilor angajaţi (art. 8 alin. (1) pct. 1), 2), 9)–11), 15), 19), 20), 22)–29)), lista utilajului de joc  (art. 8 alin. (1) pct. 5)), lista unităţilor de transport (art. 8 alin. (1) pct. 11)), lista produselor (art. 8 alin. (1) pct. 8)), procesele tehnologice sau comerciale (art. 8 alin. (1) pct. 7), 25)), lista lucrărilor/serviciilor prestate (art. 8 alin. (1) pct. 4), 12), 13), 19), 25) şi 27))”.
    6. Articolul 10:
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvintele „cu semnătură digitală)” se introduce textul „ , sau prin intermediul serviciului e-licenţiere”, iar după cuvîntul „semnată” – cuvintele „olograf sau digital”;
    la litera c), cuvîntul „veridicitatea” se substituie cu cuvîntul „autenticitatea”;
    alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „certificatul de înregistrare de stat” se substituie cu cuvintele  „decizia de înregistrare”;
    la litera b), după cuvintele „în original” se introduce textul „(cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere)”;
    articolul se completează cu alineatele (22) şi (51) cu următorul cuprins:
    „(22) Pentru obţinerea, prelungirea sau reperfectarea licenţei prin intermediul serviciului e-licenţiere, conducătorul întreprinderii sau al organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică, în regim on-line, va accesa site-ul www.servicii.gov.md.”
    „(51) Declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei, depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere, este confirmată de borderoul expediat solicitantului/ titularului prin poşta electronică, ce va conţine numărul şi data înregistrării acesteia.”
    în partea introductivă a alineatului (6), după textul „Declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei” se introduce textul „ , inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere,”;
    la alineatul (7), după textul „declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei,” se introduce textul „inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere,”, iar după cuvîntul „solicitantul” – cuvîntul „/titularul”;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul înregistrării declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere, solicitantul/titularul de licenţă poate depune o nouă declaraţie,  inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, care se examinează în modul stabilit.”
    7. Articolul 11 se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Prevederile prezentului articol sînt aplicabile şi în cazul utilizării serviciului e-licenţiere.”
    8. La articolul 13 alineatul (3), în titlul anexei nr. 1 şi în punctul 5 din nota la anexa nr. 1, cuvintele „taxa de licenţă” se substituie cu cuvintele „taxa pentru licenţă”.
    9. Articolul 14:
    la alineatul (1), după cuvintele „solicitantul de licenţă” se introduce textul „sau pe versoul deciziei de eliberare/prelungire a licenţei, în cazul utilizării serviciului e-licenţiere”;
    la alineatul (3), după cuvintele „să solicite” se introduce textul „ , inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere,”;
    la alineatele (6) şi (7), după cuvintele „la autoritatea de licenţiere o cerere” se introduce textul „ , inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere,”.
    10. Articolul 15:
    la alineatul (2), după cuvintele „să depună la autoritatea de licenţiere” se introduce textul „ , inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere,”, iar după cuvintele „originalelor       pentru verificare” – textul „ , cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere,”;
    la alineatul (3), după cuvintele „de la data depunerii” se introduce textul „ , inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, a”;
    la alineatul (7), cuvintele „nu este valabilă” se substituie cu cuvintele „se recunoaşte ca fiind nevalabilă”.
    11. La articolul 17, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , precum şi confirmarea publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului privind pierderea licenţei”.
    12. Articolul 18:
    la alineatul (1), textul „1)–3)” se substituie cu textul „1)–4)”;
    alineatul (11) se completează în final cu textul „ , precum şi asupra solicitanţilor de reperfectare a licenţei şi/sau de eliberare a copiilor autorizate de pe aceasta”;
    la alineatul (2), cuvintele „Taxa de eliberare a licenţei” se substituie cu cuvintele „Taxa pentru eliberarea licenţei”.
    13. La articolul 20 alineatul (5), după cuvintele „în temeiul” se introduce textul „cererii titularului de licenţă pentru circumstanţa prevăzută la alin. (2) lit. a) sau al”, iar cuvîntul „înştiinţării” se substituie cu cuvintele „cererii titularului de licenţă sau a înştiinţării instanţei de judecată”.
    14. La articolul 22 alineatul (1), după cuvintele „a depus declaraţia” se introduce textul „ , inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere,”.
    15. În cuprinsul legii, cuvintele „suspendare temporară” se substituie cu cuvîntul „suspendare”.
    16. La punctele 1, 2 şi 3 (în ambele cazuri) din nota la anexa nr. 1, cuvintele „taxa de eliberare” se substituie cu cuvintele „taxa pentru eliberarea”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va asigura aducerea actelor normative departamentale în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Igor CORMAN

    Nr. 26. Chişinău, 13 martie 2014.