HGM228/2014
ID intern unic:  352498
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 228
din  28.03.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate
a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul
Sistemului naţional de referire
Publicat : 04.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 80-85     art Nr : 251
    MODIFICAT
  
  HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369    În conformitate cu alin. (3) art. 9 din Legea nr.123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,  nr. 155-158, art. 541), precum şi în scopul executării punctului 18 al Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 27-29, art. 66), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire (se anexează).
    2. Activităţile de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane se vor realiza de către membrii echipelor multidisciplinare teritoriale, în corespundere cu atribuţiile funcţionale ale acestora, prin unificarea resurselor, experienţei şi cunoştinţelor şi schimbului operativ informaţional, asigurînd o abordare sistemică a eforturilor comune în format intersectorial.
    3. Cheltuielile ce ţin de activitatea echipelor multidisciplinare teritoriale, echiparea cu mijloace tehnice şi de comunicare, alte cheltuieli necesare pentru activitatea curentă, cu excepţia celor de la locul de muncă de bază, se vor efectua în limitele mijloacelor aprobate pe anii respectivi în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale corespunzătoare, precum şi a altor surse, conform legislaţiei.
    4. Preşedintele Comisiei teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane este responsabil de crearea echipelor multidisciplinare teritoriale.
    5. Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane acordă suport şi asigură funcţionalitatea echipelor multidisciplinare teritoriale.
    6. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei acordă suport metodologic în realizarea atribuţiilor echipelor multidisciplinare teritoriale.

    PRIM-MINISTRU                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                       Valentina Buliga
    Ministrul afacerilor interne                                       Dorin Recean
    Ministrul sănătăţii                                                     Andrei Usatîi
    Ministrul educaţiei                                                    Maia Sandu

    Nr. 228. Chişinău, 28 martie 2014.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 228
din 28 martie 2014

REGULAMENT
de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale
 din cadrul Sistemului naţional de referire

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire (în continuare – Regulament) stabileşte modul de creare şi organizare a activităţii echipelor multidisciplinare teritoriale, în calitate de structuri operaţionale din cadrul mecanismului instituţional de protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane.
    2.  În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    1) Sistemul naţional de referire – sistem unitar, bazat pe un cadru special de cooperare, prin care autorităţile publice îşi îndeplinesc obligaţiile privind protecţia şi promovarea drepturilor omului – victimă sau potenţială victimă a traficului de fiinţe umane, şi îşi coordonează eforturile în parteneriat strategic cu societatea civilă, precum şi cu alţi actori activi în acest domeniu;
    2) organizaţii-participante la Sistemul naţional de referire – autorităţile publice centrale şi locale, asociaţiile obşteşti şi organizaţiile internaţionale, care activează în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane;
    3) Unitatea naţională de coordonare a Sistemului naţional de referire  (în continuare – Unitatea naţională de coordonare) – unitate de personal, instituită în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu funcţia de coordonare a activităţilor organizaţiilor-participante la Sistemul naţional de referire, în vederea referirii beneficiarilor pentru protecţie şi asistenţă la nivel naţional, inclusiv cu atribuţii în coordonarea procedurilor de repatriere. Totodată, funcţiile Unităţii naţionale de coordonare includ evaluarea cazurilor de trafic, colectarea datelor, diseminarea informaţiei şi organizarea programelor de sporire a capacităţilor echipelor multidisciplinare teritoriale la nivel raional şi comunitar;
    4) beneficiar al Sistemului naţional de referire – victimă sau potenţială victimă a traficului de fiinţe umane;
    5) victimă a traficului de fiinţe umane – persoană fizică prezumată sau constatată ca fiind supusă acţiunilor ce constituie trafic de fiinţe umane. Victima traficului de fiinţe umane are dreptul la protecţie şi asistenţă specială din partea statului;
    6) potenţială victimă a traficului de fiinţe umane – persoană fizică care se află în stare de dificultate, asociată cu circumstanţe specifice ce conduc spre marginalizarea sau excluziunea socială, din motivul cărora persoana poate nimeri într-o situaţie de trafic de fiinţe umane. Potenţiale victime sînt victimele violenţei în familie, victimele infracţiunilor cu caracter sexual, migranţii aflaţi în dificultate, copiii neînsoţiţi sau rămaşi fără supraveghere, alte categorii de beneficiari. Potenţiala victimă a traficului de fiinţe umane are dreptul la asistenţă socială;
    7) echipă multidisciplinară teritorială din cadrul Sistemului naţional de referire – grup creat pe lîngă administraţia publică locală de nivelul întîi sau nivelul al doilea, format din specialişti desemnaţi din cadrul organizaţiilor-participante la Sistemul naţional de referire, cu scopul asigurării unei abordări sistemice a protecţiei şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi respectării drepturilor fundamentale ale omului; este un organ de coordonare operativă a activităţilor în cadrul Sistemului naţional de referire;
    8) coordonatorul echipei multidisciplinare teritoriale raionale – reprezentant al Direcţiei/Secţiei de asistenţă socială şi protecţia familiei, membru al echipei multidisciplinare teritoriale, responsabil de coordonarea activităţii echipei multidisciplinare  teritoriale create pe lîngă autorităţile publice locale de nivelul al doilea, în municipiul Chişinău, municipiul Bălţi şi Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;
    9) coordonatorul echipei multidisciplinare teritoriale comunitare – asistent social, membru al echipei multidisciplinare teritoriale, responsabil de coordonarea activităţii echipei multidisciplinare teritoriale create pe lîngă autorităţile publice locale de nivelul întîi;
    10) manager de caz – specialist din cadrul sistemului de protecţie socială – pentru echipele multidisciplinare teritoriale raionale, asistent social – pentru echipele multidisciplinare teritoriale comunitare, membru ordinar sau coordonator al echipei multidisciplinare teritoriale, responsabil de elaborarea planului individualizat de asistenţă a beneficiarilor Sistemului naţional de referire, care în activitatea sa, se conduce de instrucţiunile metodologice elaborate şi aprobate de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care descriu şi reglementează procedura managementului de caz.
    3. Aplicarea măsurilor de protecţie şi asistenţă a victimelor sau potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, precum şi de protecţie a drepturilor fundamentale ale acestora, va fi asigurată ţinînd cont de următoarele principii:
    1) respectarea şi restabilirea drepturilor fundamentale ale omului;
    2) respectarea interesului superior al copilului victimă sau potenţială victimă a traficului de fiinţe umane;
    3) confidenţialitatea informaţiei şi inviolabilitatea vieţii private a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane;
    4) acordul victimei sau potenţialei victime a traficului de fiinţe umane de a beneficia de protecţie şi asistenţă;
    5) accesul necondiţionat la protecţie şi asistenţă a victimei şi potenţialei victime a traficului de fiinţe umane;
    6) abordarea individuală;
    7) nondiscriminarea;
    8) parteneriatul public-privat, public-public;
    9) abordarea multidisciplinară şi intersectorială.
CAPITOLUL II
Modalitatea de creare, componenţa şi atribuţiile
echipei multidisciplinare teritoriale
Secţiunea 1
Scopul, obiectivele şi metodologia de creare
a echipei multidisciplinare teritoriale
    4. Echipa multidisciplinară teritorială este creată în scopul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane prin implementarea abordării sistemice a protecţiei şi asistenţei beneficiarilor Sistemului naţional de referire, respectînd drepturile fundamentale ale omului în procesul de acordare a asistenţei victimelor sau potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane.
    5. Obiectivele creării echipei multidisciplinare teritoriale includ:
    1) unificarea resurselor, experienţei şi cunoştinţelor reprezentanţilor organizaţiilor-participante la Sistemul naţional de referire;
    2) asigurarea schimbului operativ informaţional dintre membrii echipei multidisciplinare teritoriale referitor la persoanele prezumate sau constatate ca fiind victime sau potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane;
    3) elaborarea planului de acţiuni comun pentru asigurarea accesului victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane la protecţia şi asistenţa necesară, luînd în considerare necesităţile individuale ale persoanei respective şi potenţialul general al Sistemului naţional de referire;
    4) monitorizarea la nivel intersectorial a procesului de incluziune socio-profesională şi/sau familială a beneficiarilor Sistemului naţional de referire.
    6. Echipa multidisciplinară teritorială se creează pe lîngă administraţia publică locală de nivelul întîi – în componenţa stabilită la pct. 8 al prezentului Regulament, şi de nivelul al doilea, în municipiul Chişinău, municipiul Bălţi şi Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia – în componenţa stabilită la pct. 9 al prezentului Regulament. Persoanele care urmează să devină membri ai echipei multidisciplinare teritoriale, vor fi desemnate şi împuternicite să reprezinte în cadrul echipei multidisciplinare  teritoriale organizaţia-participantă la Sistemul naţional de referire în care aceste persoane activează, prin ordinul intern (dispoziţia, decizia, hotărîrea) emis de către angajator – conducătorul organizaţiei respective, cu menţiuni despre atribuţiile funcţiei desemnate. În baza ordinelor interne, echipa multidisciplinară teritorială se constituie:
    1) pe lîngă administraţia publică locală de nivelul întîi – echipa multidisciplinară teritorială comunitară – în baza dispoziţiei primarului, cu notificarea în scris a coordonatorului echipei multidisciplinare teritoriale raionale respective, în termen de cel mult 15 zile calendaristice din data emiterii dispoziţiei;
    2) pe lîngă administraţia publică locală de nivelul al doilea – echipa multidisciplinară teritorială raională – în baza dispoziţiei preşedintelui raionului/pretorului, contrasemnată de către preşedintele Comisiei teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane, cu notificarea în scris a Unităţii naţionale de coordonare, în termen de cel mult 15 zile calendaristice din data emiterii dispoziţiei.
    7. Prin dispoziţia de constituire a echipei multidisciplinare teritoriale, se aprobă componenţa nominală a echipei  şi se desemnează coordonatorul acesteia.
Secţiunea 2
Componenţa echipei multidisciplinare teritoriale
    8. Echipa multidisciplinară  teritorială comunitară, de pe lîngă autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi, constituită pe teritoriul satului (comunei) sau oraşului (municipiului), este formată din:
    1) primar sau viceprimar;
    2) asistent social;
    3) poliţist;
    4) medicul de familie;
    5) alţi reprezentanţi ai autorităţilor publice sau ai societăţii civile (pedagogi, preoţi, mediatori comunitari, rude ale beneficiarilor etc.), ai asociaţiilor obşteşti cu atribuţii în domeniu, în funcţie de specificul cazului şi necesităţile individuale ale beneficiarului Sistemului naţional de referire.
    9. Echipa multidisciplinară teritorială raională, de pe lîngă autoritatea administraţiei publice locale de nivelul al doilea, constituită pe teritoriul raionului, municipiului Chişinău, municipiului Bălţi, Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, este formată din reprezentanţi ai:
    1) Secţiei/Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei;
    2) Direcţiei învăţămînt;
    3) instituţiilor medico-sanitare raionale;
    4) Secţiei regionale a Centrului pentru combaterea traficului de persoane din cadrul Inspectoratului naţional de investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei;
    [Pct.9 subpct.5) exclus prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    6) Agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;
    7) subdiviziunile competente ale Agenției Servicii Publice responsabile de înregistrarea actelor de stare civilă, eliberarea actelor de identitate și evidența populației;
    [Pct.9 subpct.7) în redacția HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    8) asociaţiilor obşteşti, precum şi din alţi actori sociali cu atribuţii în domeniu.
    10. În caz de eliberare din funcţiile deţinute a unor membri ai echipei multidisciplinare teritoriale, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi dispoziţii. O dată pe semestru, coordonatorii echipelor multidisciplinare teritoriale raionale vor prezenta Unităţii naţionale de coordonare, iar coordonatorii echipelor multidisciplinare teritoriale comunitare – coordonatorului echipei multidisciplinare teritoriale raionale respective, note informative cu privire la modificările ce au fost operate în lista membrilor echipei multidisciplinare teritoriale.
    11. Reprezentanţii asociaţiilor obşteşti îşi desfăşoară activitatea în cadrul echipelor multidisciplinare teritoriale, ţinînd cont de principiile de cooperare ale societăţii civile cu autorităţile publice, prevăzute în art. 11 din Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale.
Secţiunea 3
Atribuţiile membrilor echipei multidisciplinare teritoriale
    12. Coordonatorul echipei multidisciplinare teritoriale asigură activitatea organizaţională a echipei şi exercită următoarele atribuţii:
    1) pregăteşte propunerile pentru ordinea de zi a şedinţelor echipei;
    2) convoacă şi desfăşoară şedinţele echipei;
    3) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor, asigură păstrarea şi arhivarea lor;
    4) monitorizează implementarea activităţilor cu privire la executarea deciziilor echipei reflectate în planurile individualizate de asistenţă a beneficiarilor Sistemului naţional de referire;
    5) coordonează organizarea campaniilor de informare pentru grupurile-ţintă;
    6) este responsabil de asigurarea instruirii iniţiale şi continue a membrilor echipei;
    7) organizează procedura de colaborare a echipei cu Comisia teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe umane, cu Unitatea naţională de coordonare  şi cu alte echipe şi organizaţii-participante la Sistemul naţional de referire.
    Coordonatorul echipei multidisciplinare teritoriale comunitare organizează procedura de colaborare cu echipa multidisciplinară teritorială raională respectivă, Unitatea naţională de coordonare, cu alte echipe multidisciplinare teritoriale şi organizaţii-participante la Sistemul naţional de referire;
    8) în baza informaţiei sectoriale din partea membrilor echipei multidisciplinare, prezintă rapoarte semestriale Comisiei teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane respective şi Unităţii naţionale de coordonare din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, referitor la activitatea desfăşurată în contextul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi asistenţei acordate victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane.
    Coordonatorul echipei multidisciplinare teritoriale comunitare prezintă rapoarte semestriale primarului localităţii şi coordonatorului echipei multidisciplinare teritoriale raionale respective.
    13. Managerul de caz este responsabil de:
    1) evaluarea iniţială a beneficiarului identificat;
    2) completarea chestionarului A (anexa nr.1 la prezentul Regulament) sau chestionarului B (anexa nr.2 la prezentul Regulament) pentru fiecare beneficiar al Sistemului naţional de referire şi expedierea chestionarului completat în termen de 15 zile din data identificării persoanei în calitate de beneficiar al Sistemului naţional de referire către Unitatea naţională de coordonare, inclusiv prin poşta electronică;
    3) elaborarea planului individualizat de asistenţă al beneficiarului cu implicarea nemijlocită a beneficiarului;
    4) înaintarea propunerii către coordonatorul echipei multidisciplinare teritoriale cu privire la organizarea şedinţelor echipei;
    5) reevaluarea cazului, dacă apar circumstanţe noi;
    6) realizarea activităţilor de incluziune socială/familială a beneficiarilor Sistemului naţional de referire;
    7) evaluarea finală şi închiderea cazului;
    8) monitorizarea postintegrare a beneficiarului Sistemului naţional de referire;
    9) întocmirea informaţiei pe marginea cazurilor asistate şi activităţilor desfăşurate, inclusiv în calitatea sa de membru al echipei multidisciplinare teritoriale şi prezentarea acesteia coordonatorului echipei multidisciplinare teritoriale.
    14. În vederea prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, toţi membrii echipei multidisciplinare teritoriale sînt responsabili de:
    1) identificarea victimelor sau potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, care locuiesc pe teritoriul din raza de activitate a echipei multidisciplinare teritoriale, avînd în vedere situaţia specială a femeilor şi copiilor, ca grupuri cu nivel sporit de vulnerabilitate;
    2) planificarea în comun a activităţilor de sensibilizare a populaţiei, prin organizarea şi desfăşurarea campaniilor informaţionale cu implicarea instituţiilor mass-media şi a societăţii civile, în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului traficului de fiinţe umane şi a infracţiunilor conexe, a conştientizării riscurilor latente şi a pericolelor la care sînt expuse victimele acestor infracţiuni grave;
    3) evaluarea problemelor sociale majore cu care se confruntă populaţia din raza sa teritorial-administrativă şi identificarea, în comun cu societatea civilă şi factorii de decizie, a acţiunilor afirmative ce necesită a fi întreprinse pentru a diminua nivelul de vulnerabilitate a populaţiei faţă de fenomenul traficului de fiinţe umane şi pentru a crea un spectru larg de servicii de incluziune socioprofesională pentru beneficiarii Sistemului naţional de referire.
    15. În vederea asistenţei şi protecţiei beneficiarilor Sistemului naţional de referire, toţi membrii echipei multidisciplinare teritoriale au atribuţii în:
    1) asigurarea accesului beneficiarului Sistemului naţional de referire, identificat de către membrii echipei multidisciplinare teritoriale, la protecţia şi asistenţa necesară, utilizînd potenţialul echipei multidisciplinare teritoriale la nivel local şi/sau, după caz, asigurînd referirea beneficiarului Sistemului naţional de referire către servicii sociale specializate sau cu specializare înaltă;
    2) asigurarea accesului beneficiarului Sistemului naţional de referire, care locuieşte permanent sau are viză de reşedinţă în altă unitate administrativ-teritorială, la protecţia şi asistenţa de urgenţă, şi referirea, după acordarea asistenţei necesare, către echipa multidisciplinară teritoriale de la locul de trai pentru asigurarea asistenţei ulterioare;
    3) aplicarea măsurilor necesare pentru asistenţa şi protecţia beneficiarilor Sistemului naţional de referire, care vor include:
    a) asistenţă de urgenţă în situaţiile de criză, care reprezintă o ameninţare directă integrităţii fizice sau psihosociale a persoanei (eliberarea din situaţia de exploatare, asigurarea securităţii fizice, plasarea într-un loc sigur, acordarea asistenţei medicale de urgenţă etc.);
    b) asigurarea condiţiilor de viaţă care să poată asigura subzistenţa lor, prin măsuri precum plasarea temporară într-un centru specializat, asistenţă psihologică şi materială;
    c) asistenţă în reabilitare prin oferirea serviciilor speciale medicale, psihologice, juridice sau sociale;
    d) asistenţă specifică, care să permită ca drepturile şi interesele lor să fie respectate şi luate în considerare în etapele procedurii penale desfăşurate împotriva autorilor de infracţiuni;
    e) facilitarea accesului la piaţa de muncă, la pregătire profesională, inclusiv accesul la educaţie pentru copiii beneficiarilor Sistemului naţional de referire;
    f) consiliere şi informaţii privind drepturile acestora prevăzute de lege şi serviciile sociale de care pot beneficia;
    g) servicii de traducere şi interpretare, asistenţă în repatriere.
    16. Din momentul în care un copil este identificat în calitate de beneficiar al Sistemului naţional de referire, fiecare echipă multidisciplinară teritorială:
    1) va asigura reprezentarea sa prin intermediul autorităţii tutelare;
    2) va lua măsurile necesare pentru stabilirea identităţii şi naţionalităţii sale;
    3) va lua măsuri speciale de protecţie şi asistenţă prevăzute în Legea nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, precum şi în alte acte juridice naţionale şi internaţionale cu privire la drepturile şi protecţia specială a copilului.
    17. Monitorizarea procesului de incluziune socială, profesională şi familială a beneficiarilor Sistemului naţional de referire şi acordarea suportului necesar în vederea prevenirii marginalizării sociale a acestora va fi asigurată de către echipa multidisciplinară teritorială de la locul de trai al beneficiarului.
Secţiunea 4
Drepturile şi obligaţiile membrilor echipei
multidisciplinare teritoriale
    18. În scopul executării atribuţiilor sale, membrii echipei multidisciplinare  teritoriale au dreptul:
    1) să solicite informaţii necesare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, de la autorităţile publice centrale şi locale, structurile şi serviciile publice descentralizate sau desconcentrate, oricare altă echipă multidisciplinară teritorială, de la alte organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică;
    2) să înainteze propuneri Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în scopul îmbunătăţirii activităţii Sistemului naţional de referire;
    3) să înainteze coordonatorului echipelor multidisciplinare teritoriale propuneri de convocare a şedinţelor;
    4) să întreprindă alte activităţi în scopul protecţiei drepturilor şi intereselor legitime ale beneficiarilor Sistemului naţional de referire.
    19. Membrii echipei multidisciplinare  teritoriale sînt obligaţi:
    1) să cunoască drepturile specifice ale victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane stabilite în legislaţie, să deţină informaţia completă despre serviciile existente în cadrul Sistemului naţional de referire, să ofere fiecărui beneficiar al Sistemului naţional de referire informaţii cu privire la drepturile acestuia şi posibilităţile existente;
    2) să audieze şi să analizeze detaliat informaţia despre fiecare beneficiar al Sistemului naţional de referire, identificat la nivel local sau referit, să contribuie la detectarea problemelor şi necesităţilor specifice ale acestuia, dar şi a soluţiilor adecvate;
    3) să examineze planul individualizat de asistenţă elaborat de managerul de caz cu participarea directă a beneficiarului, să înainteze propuneri cu privire la implementarea acestuia în funcţie de potenţialul echipei multidisciplinare teritoriale şi al Sistemului naţional de referire, asigurînd protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale beneficiarilor;
    4) să exercite controlul asupra respectării principiilor enumerate la pct. 3 al prezentului Regulament.
    20. În cazul în care unul dintre membrii echipei multidisciplinare teritoriale a intrat în posesia informaţiei despre persoana prezumată sau constatată ca fiind victimă sau potenţială victimă a traficului de fiinţe umane, acesta este obligat să informeze imediat coordonatorul echipei multidisciplinare  teritoriale despre acest caz.
    21. Fiecare echipă multidisciplinară teritorială se va asigura că serviciile sînt furnizate cu acordul şi cu informarea beneficiarilor.
    22. Fiecare echipă multidisciplinară teritorială se va asigura că asistenţa acordată victimei traficului de fiinţe umane nu este condiţionată de dorinţa acesteia de a participa în calitate de martor în procesul de urmărire penală a autorilor de infracţiuni.
Secţiunea 5
Metode de conlucrare a membrilor în cadrul echipei
multidisciplinare teritoriale

    23. Forma de bază a activităţii echipei multidisciplinare teritoriale sînt şedinţele periodice ale membrilor ei, care sînt convocate în caz de necesitate, la solicitarea managerului de caz sau la propunerea altor membri ai echipei multidisciplinare teritoriale, dar nu mai puţin de o dată pe trimestru.
    24. Şedinţa echipei multidisciplinare teritoriale se consideră deliberativă dacă se întrunesc cel puţin jumătate din membrii acesteia.
    25. În situaţiile de criză, implicit actele de violenţă în familie sau situaţiile de trafic (răpirea, racolarea, transportarea, adăpostirea victimei), care prezintă o ameninţare directă integrităţii fizice sau psihice a beneficiarului, membrii echipei multidisciplinare teritoriale au dreptul să coordoneze acţiunile sale prin telefon, poştă electronică sau alt mijloc de comunicare, cu discutarea ulterioară a cazului în cadrul următoarei şedinţe a echipei multidisciplinare teritoriale.
    26. Şedinţele echipei multidisciplinare teritoriale sînt prezidate de către coordonatorul acesteia. În cazul absenţei, acesta va fi înlocuit de către:
    1) şeful Direcţiei/Secţiei asistenţă socială şi protecţia familiei – pentru echipele multidisciplinare teritoriale raionale;
    2) primar sau viceprimar – pentru echipele multidisciplinare  teritoriale comunitare.
    27. Deciziile echipei multidisciplinare teritoriale sînt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.
    28. Fiecare şedinţă se consemnează printr-un proces-verbal în care sînt incluse deciziile adoptate în cadrul şedinţei, semnat de către coordonatorul echipei multidisciplinare teritoriale şi de ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare teritoriale care au participat la şedinţă.
Secţiunea 6
Convocarea şedinţei echipei multidisciplinare teritoriale
    29. În urma identificării beneficiarului Sistemului naţional de referire de către oricare membru al echipei multidisciplinare teritoriale, coordonatorul echipei multidisciplinare teritoriale sau, în funcţie de specificul cazului, în comun cu specialiştii de profil din cadrul sistemului de protecţie socială, asigură efectuarea evaluării iniţiale a beneficiarului, fiind completat chestionarul A (anexa nr.1 la prezentul Regulament) sau chestionarul B (anexa nr.2 la prezentul Regulament).
    30. În funcţie de specificul cazului şi de serviciile existente în unitatea administrativ-teritorială respectivă, managerul de caz:
    efectuează evaluarea complexă, elaborează planul individualizat de asistenţă şi propune convocarea şedinţei echipei multidisciplinare teritoriale, în cadrul căreia vor fi adoptate decizii cu referire la activităţile şi măsurile incluse în planul individualizat de asistenţă; sau
    efectuează evaluarea complexă, elaborează planul individualizat de asistenţă şi referă beneficiarul Sistemului naţional de referire către o instituţie specializată/cu specializare înaltă, la nivel raional – prin intermediul echipei multidisciplinare teritoriale raionale respective, sau la nivel naţional – prin intermediul Unităţii naţionale de coordonare. După expirarea termenului de plasament şi finalizarea măsurilor de intervenţie, beneficiarul Sistemului naţional de referire este referit către echipa multidisciplinară teritorială de la locul de trai, cu prezentarea copiei dosarului beneficiarului. Echipa multidisciplinară teritorială de la locul de trai este responsabilă de re/integrarea socioprofesională şi familială a beneficiarului, de reevaluarea planului individualizat de asistenţă şi de monitorizarea cazului.
Secţiunea 7
Schimbul de informaţie şi metodele de conlucrare între
echipele multidisciplinare teritoriale

    31. Oricare echipă multidisciplinară teritorială poate, cu respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, să solicite informaţia pe care o consideră relevantă pentru asigurarea eficientă a asistenţei, protecţiei sau incluziunii sociale a beneficiarului Sistemului naţional de referire asistat, de la oricare altă echipă multidisciplinară teritorială.
    Echipa multidisciplinară teritorială solicitată va informa, în termen de 10 zile, echipa multidisciplinară teritorială solicitantă asupra oricăror aspecte ce ţin de prevenirea unei situaţii de trafic de fiinţe umane sau de protecţie şi asistenţă a unei victime a traficului de fiinţe umane. De asemenea, echipa multidisciplinară teritorială solicitată va informa, în termen de 3 zile, echipa multidisciplinară teritorială solicitantă asupra oricăror circumstanţe care fac imposibilă prezentarea informaţiei sau care pot influenţa termenul de prezentare a acesteia.
    32. Oricare echipă multidisciplinară teritorială poate, cu respectarea Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, fără o solicitare prealabilă, să comunice altei echipe multidisciplinare teritoriale informaţiile obţinute în cadrul propriilor investigaţii şi acţiuni, cînd consideră că dezvăluirea unor asemenea informaţii poate ajuta echipa multidisciplinară teritorială destinatară în iniţierea şi desfăşurarea investigaţiilor şi procedurilor judiciare privind infracţiunile ce ţin de traficul de fiinţe umane.
    33. Echipa multidisciplinară teritorială, în raza teritorială a căreia beneficiarul are viză de reşedinţă, sau unde a locuit permanent pînă în momentul identificării acestuia în calitate de victimă sau potenţială victimă a traficului de fiinţe umane, va facilita şi va accepta, după acordarea asistenţei de urgenţă, referirea beneficiarului în raza sa teritorial-administrativă, fără întîrziere nejustificată sau neîntemeiată.
CAPITOLUL III
Asigurarea tehnico-organizaţională, evidenţa documentelor
şi instruirea membrilor echipei multidisciplinare teritoriale

Secţiunea 1
Asigurarea tehnico-organizaţională a
echipei multidisciplinare
teritoriale
    34. Finanţarea activităţii echipei multidisciplinare teritoriale, echiparea cu mijloace tehnice şi de comunicare, alte cheltuieli necesare pentru activitatea curentă a echipei multidisciplinare teritoriale, cu excepţia celor de la locul de muncă de bază, se va efectua în limitele mijloacelor aprobate pe anii respectivi în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale corespunzătoare şi a altor surse, conform legislaţiei.
    35. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să identifice şi să ofere echipelor multidisciplinare teritoriale spaţii necesare pentru desfăşurarea şedinţelor de lucru şi a altor activităţi, conform planului de acţiuni elaborat în comun de către membrii acestora.
Secţiunea 2
Evidenţa documentelor
    36. Rapoartele semestriale, notele informative, procesele-verbale ale şedinţelor echipei multidisciplinare teritoriale, precum şi altă informaţie despre activitatea acesteia este confidenţială, iar divulgarea ei părţilor terţe are drept efect sancţionarea disciplinară, materială, contravenţională, civilă sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
    37. Fiecare membru al echipei multidisciplinare teritoriale va asigura confidenţialitatea informaţiei în posesia căreia a intrat cu privire la viaţa privată şi identitatea beneficiarilor Sistemului naţional de referire. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, stocate şi utilizate în conformitate cu Legea nr. 133 din  8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
Secţiunea 3
Instruirea membrilor echipei multidisciplinare teritoriale
    38. Crearea şi funcţionarea echipei multidisciplinare teritoriale este însoţită de instruirea iniţială şi continuă realizată conform curriculumului pentru instruirea membrilor echipei multidisciplinare teritoriale, elaborat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat cu organizaţiile necomerciale şi internaţionale specializate în domeniu.
    39. Instruirea ofiţerilor de poliţie se va realiza în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne, conform unui curriculum aprobat în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prin implicarea în procesul instruirii şi a formatorilor externi.
    40. Instruirea iniţială se desfăşoară în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la aprobarea componenţei nominale a echipei multidisciplinare teritoriale, în volum de minimum 12 ore academice, conform programelor de instruire privind asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane.
    41. Instruirea continuă se realizează, anual, în funcţie de solicitările parvenite de la coordonatorii echipei multidisciplinare teritoriale raionale, care sînt responsabili de recepţionarea şi sistematizarea cererilor parvenite de la coordonatorii echipei multidisciplinare teritoriale comunitare respective, precum şi de expedierea listelor membrilor echipei multidisciplinare teritoriale ce urmează a fi instruiţi către Unitatea naţională de coordonare, care sistematizează cererile recepţionate şi stabileşte agenda de instruire.
    42. Instituţia responsabilă pentru asigurarea instruirii este Centrul de formare continuă a personalului din domeniul asistenţei sociale de pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Instruirea membrilor echipei multidisciplinare teritoriale prin prisma aspectului sistemic şi intersectorial se realizează cu suportul şi în parteneriat cu formatorii desemnaţi din partea organizaţiilor necomerciale internaţionale din domeniu.

    anexa nr.1

    anexa nr.2