OMSM269/2014
ID intern unic:  352529
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 269
din  31.03.2014
cu privire la organizarea şi efectuarea
Controlului treziei
Publicat : 11.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 87-91     art Nr : 443
    MODIFICAT
    OMS974 din 29.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1494


    În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XII din 28 martie 1995, Legii nr.713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi alte substanţe psihotrope, art.9 din Legea nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier, precum şi în scopul prevenirii şi evitării conducerii mijloacelor de transport de către conducătorii de vehicule în stare de ebrietate, în temeiul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31.05.2011,
O R D O N:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de organizare şi efectuare a Controlului treziei, conform anexei.
    2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare de asistenţă medicală primară şi spitaliceşti vor lua drept călăuză prevederile Regulamentul nominalizat şi vor acorda asistenţa consultativ-metodică unităţilor (persoanelor juridice) din teritoriu privind modul de efectuare a controlului treziei.
    3. Directorul general IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, dnul Mihail Oprea, va asigura pregătirea inspectorilor Controlului treziei în conformitate cu actele normative în vigoare.
    4. Şeful Direcţiei asistenţă medicală primară, dna Tatiana Zatîc:
    1) va acorda suportul organizatorico-metodic necesar în vederea asigurării corectitudinii executării prezentului ordin;
    2) va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea acestuia pe pagina web a Ministerului Sănătăţii.
    5. Se abrogă ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 475 din 7 iulie 2010 „Cu privire la organizarea şi efectuarea Controlului treziei”.
    6. Controlul executării ordinului în cauză se atribuie dlui Octavian Grama, viceministru.

Anexă
la ordinul Ministerului Sănătăţii
nr. 269 din 31 martie 2014
REGULAMENT
cu privire la modul de organizare şi efectuare a Controlului treziei
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul art.7 al Legii nr.713 din 06.12.2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope şi art.9 al Legii nr.131-XVI din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier.
    2. Regulamentul privind modul de organizare şi efectuare a Controlului treziei are ca scop reglementarea modului de organizare şi efectuare a Controlului treziei de către unităţile (persoane juridice), care deţin mijloace de transport.
    3. Controlul treziei constituie un complex de acţiuni şi procedee cu caracter medical, efectuate în scopul prevenirii şi evitării conducerii mijloacelor de transport de către conducătorii de vehicule în stare de ebrietate sau cu probleme de sănătate.
    4. Controlul treziei se efectuează în mod obligatoriu în toate unităţile (persoane juridice) indiferent de forma juridică de organizare, care deţin mijloace de transport de pasageri şi/sau de mărfuri periculoase. În celelalte unităţi, ce deţin mijloace de transport, efectuarea controlului treziei este recomandabilă şi ţine de decizia conducătorului unităţii (persoanei juridice). Controlul treziei este efectuat de către inspectorul Сontrolului treziei.
    [Pct.4 în redacția OMS974 din 29.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1494]
    5. Unitatea (persoana juridică), în funcţie de numărul vehiculelor pe care le deţine, instituie o funcţie de inspector a Controlului treziei în cadrul unităţii sau asigură efectuarea controlului treziei în bază de contract prestare servicii.
    6. Inspectorul Controlului treziei poate fi persoana care a fost instruită, în conformitate cu Programul de instruire al inspectorilor Controlului treziei, prevăzut în anexa nr. 1, şi posedă legitimaţie de modelul aprobat conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.
    7. Instruirea inspectorului Controlului treziei se efectuează contra plată de către IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, la solicitarea personală sau solicitarea unităţii (persoanei juridice) în bază de contract.
    8. Legitimaţia de inspector al Controlului treziei este eliberată de către IMSP Dispensarul Republican de Narcologie şi este valabilă pe un termen de pînă la 5 ani.
    9. Instituţiile medico-sanitare asigură efectuarea Controlului treziei prin intermediul unei persoane responsabile, desemnate din rîndul lucrătorilor medicali, cu instruirea de către medicul narcolog din teritoriu, legitimaţia în acest caz nefiind obligatorie.
II. Modul de organizare şi efectuare
a Controlului treziei
    10. Controlul treziei se efectuează în încăperi distincte care corespund normativelor tehnice, inclusiv din punctul de vedere al protecţiei muncii, dotate conform normelor minime de dotare din anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
    11. Conducătorii de vehicule sînt supuşi Controlului treziei după eliberarea foii de parcurs.
    12. Controlul treziei poate fi efectuat şi pe parcursul sau la finele zilei de muncă în cazul cînd există suspecţie la consum de alcool, droguri, substanţe psihotrope şi medicamente cu efecte similare acestora.
    13. Inspectorul efectuează Controlul treziei şi decide în baza rezultatului examinării efectuate dacă persoana poate fi admisă la trafic.
    14. În cadrul examinării inspectorul întreprinde următoarele acţiuni:
    1) culege anamneza (acuze, durata somnului, perioada de odihnă predecesoare activităţii profesionale, consum de alcool, droguri, substanţe psihotrope şi medicamente cu efecte similare acestora etc.);
    2) efectuează examinarea şi aprecierea indicatorilor psihofuncţionali ai organismului (măsurarea temperaturii corpului, pulsului, tensiunii arteriale etc.);
    3) exclude sau confirmă consumul de alcool, droguri, substanţe psihotrope şi medicamente cu efecte similare acestora prin una din metodele disponibile (tubul indicator, tubul „Controlului treziei”, aparatele AG-1200,  APDVA-1, etilotest „Drager 6810”, teste expres pentru determinarea alcoolului sau a altor substanţe psihotrope în lichidele biologice etc.);
    4) consemnează în Registrul controlului treziei, conform modelului din anexa nr.4, fiecare caz de examinare efectuat;
    5) face inscripţia în foaia de parcurs cu indicarea:
    a) admis;
    b) neadmis.
    15. La îndeplinirea funcţiilor de serviciu nu sînt admişi conducătorii de vehicule:
    1) care se află sub influenţa alcoolului, drogurilor, substanţelor psihotrope şi a medicamentelor cu efecte similare acestora;
    2) care manifestă dereglări de sănătate ce diminuează capacitatea lor de muncă.
    16. În cazul în care persoana supusă Controlului treziei nu este de acord cu decizia inspectorului Controlului treziei, ea este în drept, timp de 2 ore, să se adreseze la instituţia medico-sanitară din teritoriu pentru examinare medicală şi confirmarea sau excluderea stării de ebrietate şi naturii ei, cu achitarea serviciilor respective conform tarifelor stabilite.
III. Dispoziţii finale
    17. Conducătorul unităţii poartă răspundere de asigurarea Controlului treziei înainte de ieşirea la trafic, iar, după caz, şi pe parcursul zilei de muncă, a conducătorilor de vehicule, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4