HGM267/2014
ID intern unic:  352586
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 267
din  08.04.2014
pentru aprobarea Reglementării tehnice privind
aparatele de cîntărit neautomate
Publicat : 18.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 92-98     art Nr : 296     Data intrarii in vigoare : 18.04.2015
    MODIFICAT
   
HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213
   
HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16
    HG735 din 19.10.15, MO291-295/23.10.15 art.827


    NOTĂ:
    În tot textul Reglementării tehnice, cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213

    În conformitate cu Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46-47, art. 136), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Se aprobă Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate (se anexează).
   2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 30 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
   
[Pct.2 modificat prin HG735 din 19.10.15, MO291-295/23.10.15 art.827]
   3. Ministerul Economiei, pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, va aproba planul de acțiuni pentru implementarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate, cu excepţia punctelor 31, 32, 64, 65, 70 şi 71, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
    [Pct.3 modificat prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
   
31. Se admite punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cîntărit neautomate care îndeplinesc prevederile reglementărilor de metrologie legală aplicabile acestora înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, pînă la expirarea perioadei de valabilitate a aprobărilor de model.
    [Pct.31 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    32. Pînă la intrarea în vigoare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană:
    1) se admite punerea la dispoziţie pe piaţă şi darea în folosinţă a aparatelor de cîntărit neautomate cu marcaj de conformitate SM, aplicat conform prevederilor prevăzute în Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
    2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marcajul de conformitate SM în situaţia în care evaluarea conformităţii aparatelor de cîntărit neautomate destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformităţii recunoscute prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul III din Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate. Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre, aplicarea pe acelaşi aparat de cîntarit neautomat a marcajului de conformitate SM şi a marcajului de conformitate CE;
    3) prevederile prezentei hotărîri referitoare la marcajul de conformitate CE se aplică și marcajului de conformitate SM;
    4) Ministerul Economiei recunoaşte organismele care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cîntărit neautomate destinate pieţei naţionale în concordanţă cu procedurile prevăzute în capitolul III din Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate;
    5) cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se aplică şi organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute. La desfăşurarea procedurilor de evaluare a conformităţii, organismele de evaluare a conformităţii recunoscute care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cîntărit neautomate vor întocmi certificate de examinare de tip;
    6) lista cuprinzînd organismele de evaluare a conformităţii recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Pct.32 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    33. Obligaţiile şi răspunderea producătorului, ale reprezentantului său autorizat, ale importatorului sau ale distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind aparatele de cîntărit neautomate puse la dispoziţie pe piaţă şi date în folosinţă cu marcaj de conformitate SM corespund celor prevăzute de prezenta hotărîre pentru aparatele de cîntărit neautomate cu marcajul CE.”
    [Pct.33 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
   4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

   PRIM-MINISTRU                                                    Iurie LEANCĂ

   Contrasemnează:
   Viceprim-ministru,  
   ministrul economiei                                                   Valeriu Lazăr

   Nr. 267. Chişinău, 8 aprilie 2014.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 267
din 8 aprilie 2014

REGLEMENTAREA TEHNICĂ
privind aparatele de cîntărit neautomate
    Prezenta Reglementare tehnică transpune parţial Directiva 2014/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (reformare), text cu relevanţă pentru SEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 29 martie 2014.
    [Preambulul în redacția HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
I.  DOMENIUL DE APLICARE
    1. Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate (în continuare – Reglementare tehnică), stabileşte cerinţele referitoare la aparatele de cîntărit neautomate, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de dare în folosință.
    [Pct.1 modificat prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    2. Prezenta Reglementare tehnică se aplică tuturor aparatelor de cîntărit cu funcționare neautomată.  În sensul prezentei Reglementări tehnice se face distincție între următoarele domenii de utilizare a aparatelor de cîntărit cu funcționare neautomată:
    [Pct.2 în redacția HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    a) determinarea masei pentru tranzacţiile comerciale;
    b) determinarea masei pentru calcularea unei taxe de trecere, a unui tarif, a unei taxe, a unei prime, a unei penalităţi, a unei remuneraţii, a unei indemnizaţii sau a unui tip similar de redevenţă;
    c) determinarea masei pentru aplicarea unor  prevederi ale actelor legislative, sau a unor regulamente, sau pentru expertize judiciare;
    d) determinarea masei în practica medicală în ceea ce priveşte cîntărirea pacienţilor în scopuri de monitorizare, diagnostic şi tratamente medicale;
    e) determinarea masei pentru prepararea medicamentelor în farmacii, pe bază de reţetă şi determinarea maselor pentru analizele efectuate în laboratoare medicale şi farmaceutice;
    f) determinarea preţului în funcţie de masă pentru comercializarea directă către populaţie şi fabricarea preambalatelor.
II. DISPOZIŢII GENERALE
    3. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează terminologia definită în Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016, Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, precum şi următoarele noţiuni:
    [Pct.3 modificat prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    aparat de cîntărit – mijloc de măsurare utilizat pentru a determina masa unui corp utilizînd acţiunea forţei gravitaţionale asupra acelui corp. În afară de aceasta, aparatele de cîntărit neautomate pot servi la determinarea altor mărimi, cantităţi, parametri sau caracteristici ale masei;
    aparat de cântărit neautomat – aparat de cîntărire care necesită intervenţia unui operator în timpul cîntăririi;
    [Pct.3 noțiunea "organism notificat" exclusă prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]  
    [Pct.3 noțiunea "organism recunoscut" exclusă prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]   
    [Pct.3 noțiunea "marcă de conformitate SM" exclusă prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    4. Aparatele de cîntărit neautomate menţionate la pct.2 ale prezentei Reglementări tehnice pot fi puse la dispoziție pe piaţă numai dacă îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
   Aparatele de cîntărit neautomate utilizate în domeniile prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice pot fi date în folosință numai dacă îndeplinesc cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la capitolul III, şi poartă marcajul de conformitate CE, aplicat conform prevederilor capitolului IV al prezentei Reglementări tehnice.
    [Pct.4 modificat prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
   
41. Punerea la dispoziţie pe piaţă și darea în folosință a aparatelor de cîntărit neautomate menţionate la pct.2 al prezentei Reglementări tehnice care îndeplinesc cerinţele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică nu poate fi restricţionată.
    [Pct.41 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    42. Un importator sau distribuitor în sensul prezentei Reglementări tehnice este supus obligaţiilor şi răspunderii ce revin producătorului atunci cînd introduce pe piaţă un aparat de cîntărit neautomat sub denumirea sau marca sa, ori modifică un aparat de cîntărit neautomat deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea acestuia cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    [Pct.42 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    5. Se consideră că aparatele de cîntărit neautomate sînt conforme cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică dacă sînt conforme cu standardele, europene armonizate ale căror referințe sînt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate ca standarde moldovenești.
    [Pct.5 modificat prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    6. Lista standardelor moldovenești, care adoptă standardele europene armonizate, se aprobă şi se actualizează prin ordinul ministrului economiei, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Această listă se actualizează ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată în an.
    [Pct.6 modificat prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    7. Organismele de evaluare a conformităţii îşi vor desfăşura activitatea  conform cerinţelor standardelor de referinţă aplicabile, aprobate prin ordinul ministrului economiei.
    8. Criteriile minime pentru recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii  sînt  stabilite în capitolul VII la prezenta Reglementare tehnică.
    [Pct.8 modificat prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    II1. OBLIGAȚIILE AGENȚILOR ECONOMICI
Secţiunea 1
Obligaţiile producătorilor
    81. Atunci cînd introduc pe piaţă aparate de cîntărit neautomate destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
    82. În cazul aparatelor de cîntărit neautomate destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii întocmesc documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică şi efectuează procedura de evaluare a conformităţii relevantă menţionată la capitolul III sau dispun efectuarea acestei proceduri.
    83. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui aparat de cîntărit neautomat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice cu cerinţele aplicabile prin procedura aferentă de evaluare a conformităţii, producătorii întocmesc o declaraţie de conformitate şi aplică marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar.
    84. În cazul aparatelor de cîntărit neautomate destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului de cîntărit neautomat în cauză.
    85. Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările de proiectare ale aparatului de cîntărit neautomat sau ale caracteristicilor aparatului de cîntărit neautomat şi modificările standardelor armonizate sau ale altor specificaţii tehnice în raport cu care se declară conformitatea unui aparat de cîntărit neautomat se iau în considerare în mod corespunzător.
    86. Atunci cînd se consideră necesar, avînd în vedere riscurile prezentate de un aparat de cîntărit neautomat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii testează prin eşantionare aparatele de cîntărit neautomate puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi ţin un registru de reclamaţii, aparate de cîntărit neautomate neconforme şi rechemări ale aparatelor de cîntărit neautomate şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
    87. Producătorii se asigură că pe aparatele de cîntărit neautomate pe care le-au introdus pe piaţă sînt inscripţionate tipul, lotul sau seria de fabricaţie sau alt element de identificare, astfel cum se prevede în anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.
    88. În cazul aparatelor de cîntărit neautomate destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii aplică inscripţionările prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.
    89. Pentru aparatele de cîntărit neautomate care nu sînt destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii aplică inscripţionările prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.
    810. În cazul în care un aparat de cîntărit neautomat care este destinat pentru oricare dintre domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice include sau este conectat la dispozitive care nu sînt utilizate sau destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, producătorii aplică pe fiecare dispozitiv simbolul de utilizare restrictivă, astfel încît să fie uşor vizibil şi de neşters, după cum este prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.
    811. Producătorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi. Adresa conţine un singur punct de contact al producătorului. Datele de contact sînt comunicate în limba de stat.
    812. Producătorii se asigură că aparatul de cîntărit neautomat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba de stat. Astfel de instrucţiuni şi informaţii, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile.
    813. Producătorii care consideră ori au motive să creadă că un aparat de cîntărit neautomat pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care aparatul de cîntărit neautomat prezintă un risc, producătorii informează imediat Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
    814. Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară în limba de stat, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea aparatului de cîntărit neautomat cu prevederile prezentei Reglementări tehnice. Aceştia cooperează cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele de cîntărit neautomate  pe care le-au introdus pe piaţă.
Secţiunea a 2-a
Obligaţiile reprezentanţilor autorizaţi
    815. Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligaţiile stabilite la  pct. 81 şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică prevăzută la pct. 82 nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.
    816. Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele sarcini:
    a) să păstreze declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului;
    b) la cererea motivată a Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unui aparat;
    c) să coopereze cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor reprezentate de aparatele de cîntărit neautomate  care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat.
Secţiunea a 3-a
Obligaţiile importatorilor
    817. Importatorii sînt obligați să introducă pe piaţă numai aparate conforme.
    818. Înainte de a introduce pe piaţă un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la capitolul III a fost îndeplinită de către producător. Aceştia se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că aparatul poartă marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar şi este însoţit de documentele necesare şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la punctele 87-811 din prezenta Reglementarea tehnică.
    819. Dacă un importator consideră sau are motive să creadă că un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu introduce aparatul pe piaţă înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care aparatul prezintă un risc, importatorul informează în acest sens producătorul şi Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
    820. Înainte de a introduce pe piaţă un aparat care nu este destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, importatorii se asigură că producătorul a respectat cerinţele stabilite la punctele 87-811 din prezenta Reglementarea tehnică.
    821. Importatorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată, precum şi adresa poştală la care pot fi contactaţi. Dacă aceasta necesită deschiderea ambalajului, indicaţiile pot fi înscrise pe ambalaj şi într-un document care însoţeşte aparatul. Datele de contact sînt comunicate în limba de stat.
    822. Importatorii se asigură că aparatul destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba de stat.
    823. Importatorii se asigură că, atît timp cît un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al aparatului nu periclitează conformitatea acestuia cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
    824. În raport cu riscurile prezentate de un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, importatorii efectueză sau solicită efectuarea testării prin eşantionare a aparatelor de cîntărit neautomate  puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi ţin un registru de reclamaţii, aparate neconforme şi rechemări ale aparatelor şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
    825. Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementarea tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care aparatul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective care au fost luate.
    826. Pentru aparatele de cîntărit neautomate  destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, importatorii păstrează o copie a declaraţiei de conformitate la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, la cerere.
    827. Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unui aparat, pe suport hîrtie sau în format electronic, în limba de stat. Importatorii cooperează cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele de cîntărit neautomate  pe care le-au introdus pe piaţă.
Secţiunea a 4-a
Obligaţiile distribuitorilor
    828. Distribuitorii care pun la dispoziţie pe piaţă un aparat trebuie să îndeplinească prevederile prezentei Reglementări tehnice.
    829. Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, distribuitorii verifică dacă aparatul poartă marcajul CE de conformitate şi marcajul metrologic suplimentar, dacă acesta este însoţit de documentele necesare şi de instrucţiuni şi informaţii redactate în limba de stat şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la pct. 87-811 şi, respectiv, la pct. 821 din prezenta Reglementare tehnică.
    830. Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu pune aparatul la dispoziţie pe piaţă înainte de a fi adus în conformitate. Atunci cînd aparatul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
    831. Înainte de a introduce pe piaţă un aparat care nu este destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, distribuitorii se asigură că producătorul şi importatorul au respectat cerinţele stabilite la pct. 87-811 şi, respectiv, la pct. 821 din prezenta Reglementare tehnică.
    832. Distribuitorii se asigură că, atît timp cît un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
    833. Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei Reglementări tehnice iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care aparatul prezintă un risc, distribuitorii informează de îndată Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
    834. Distribuitorii, la cererea motivată a Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea aparatului. Distribuitorii cooperează cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele de cîntărit neautomate  pe care aceştia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.
Secţiunea a 5-a
Identificarea agenților economici
    835. În cazul aparatelor destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, agenții economici transmit, la cerere, Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței datele de identificare ale:
    1) oricărui agent economic care le-a furnizat un aparat;
    2) oricărui agent economic căruia i-au furnizat un aparat.
    836. Agenții economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la pct. 835 al prezentei Reglementări tehnice timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat aparatul şi timp de 10 ani după ce au furnizat aparatul.
    [Capitolul II1 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
III. EVALUAREA CONFORMITĂŢII
    9. Evaluarea conformităţii aparatelor de cîntărit neautomate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică se realizează la alegerea producătorului, prin una dintre următoarele proceduri:
    1) modulul B, urmat fie de modulul D, fie de modulul F, prevăzute la anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică. Cu toate acestea, modulul B nu este obligatoriu în cazul aparatelor care nu utilizează dispozitive electronice şi al căror dispozitiv de măsurare a sarcinii nu foloseşte un arc pentru echilibrarea sarcinii. Pentru aparatele de cîntărit neautomate  care nu fac obiectul modulului B se aplică modulul D1 sau modulul F1, prevăzute la anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică;
    2)  modulul G, prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică
    [Pct.9 modificat prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    10. Documentele şi corespondenţa privind procedurile prevăzute la punctul 9 al prezentei Reglementări tehnice trebuie să fie elaborate în limba de stat sau într-o limbă acceptată de către organismul notificat care evaluează conformitatea.
    În cazul în care aparatelor de cîntărit neautomate le sînt aplicabile şi alte reglementări tehnice care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului de conformitate CE, aplicarea marcajului în cauză indică asupra faptului că aparatele de cîntărit neautomate sînt în egală măsură conforme cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile.
    În această situaţie trebuie să fie date detalii privind reglementările tehnice aplicate, în documentele, notele sau instrucţiunile care sînt cerute de reglementările respective şi care însoţesc aparatele de cîntărit neautomate.
    [Pct.10 modificat prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    [Pct.11 abrogat prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
IV. PRINCIPII GENERALE ALE MARCAJULUI CE ŞI
ALE MARCAJULUI METROLOGIC SUPLIMENTAR
    [Capitolul IV titlul în redacția HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    12.  Conformitatea unui aparat de cîntărit neautomat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice cu toate prevederile prezentei Reglementări tehnice este indicată prin prezenţa pe aparat a marcajului de conformitate CE şi a marcajului metrologic suplimentar.
    Marcajul de conformitate CE face obiectul principiilor generale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    [Pct.12 în redacția HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    13. Marcajul metrologic suplimentar este format din majuscula „M”, urmată de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat, încadrate într-un dreptunghi. Înălţimea dreptunghiului este egală cu înălţimea marcajului de conformitate CE.
    [Pct.13 în redacția HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    14. Principiile generale stabilite la art. 231 din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii se aplică, în mod corespunzător, marcajului metrologic suplimentar. Marcajul metrologic suplimentar este situat imediat după marcajul de conformitate CE.
    [Pct.14 în redacția HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
   
141. Marcajul CE, marcajul metrologic suplimentar şi numărul/numerele de identificare al/ale organismului sau organismelor notificat/notificate pot fi urmate de orice alt marcaj care indică un risc special sau o utilizare specială.
    [Pct.141 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    142. Simbolul prevăzut la pct. 810 şi descris la pct. 3 din anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică se aplică pe dispozitive astfel încît să fie uşor vizibil şi de neşters.
    [Pct.142 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    143. Declaraţia de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică a fost demonstrată.
    [Pct.143 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    144. Declaraţia de conformitate se întocmeşte după modelul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta Reglementare tehnică, conţine elementele specificate în modulele relevante din anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică şi se actualizează încontinuu. Aceasta, în cazul aparatelor de cîntarit neautomate introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă în Republica Moldova, se redactează sau se traduce în limba de stat.
    [Pct.144 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    145. În cazul în care un aparat de cîntărit neautomat cade sub incidenţa mai multor reglementări tehnice prin care se solicită o declaraţie de conformitate, se emite o singură declaraţie de conformitate în temeiul tuturor acestor reglementări. Declaraţia respectivă conţine identificarea reglementărilor tehnice în cauză, inclusiv referinţele de publicare ale acestora.
    [Pct.145 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    146. Prin întocmirea declaraţiei de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea aparatului cu cerinţele stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Atribuirea sau nu a unui număr declaraţiei de conformitate rămîne la latitudinea producătorului.
    [Pct.146 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
V. SUPRAVEGHEREA PIEŢEI
    15. Supravegherea pieței privind corespunderea aparatelor de cîntărit neautomate cerinţelor esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice se efectuează de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.
    [Pct.15 în redacția HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    16. Aparatelor de cîntărit neautomate le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare.
    [Pct.16 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    17. În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor consideră că un aparat de cîntărit neautomat care cade sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc referitor la aspectele de protecţie a interesului public, aceasta efectuează o evaluare cu privire la aparatul în cauză, acoperind toate cerinţele relevante stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Agenții economici în cauză cooperează cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței în acest scop.
    [Pct.17 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    18. În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la pct. 17, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor constată că aparatul de cîntărit neautomat nu este conform cerinţelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, aceasta solicită de îndată agentului economic în cauză să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce aparatul în conformitate cu respectivele cerinţe, pentru a-l retrage de pe piaţă sau pentru a-l rechema, într-un interval de timp rezonabil, proporţional cu riscul stabilit de Agenția pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
    [Pct.18 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    19. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor informează organismul de evaluare a conformității notificat respectiv.
    [Pct.19 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    20. În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul naţional, aceasta informează Ministerul Economiei cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile solicitate să fie întreprinse de agentul economic.
    [Pct.20 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    21. Agentul economic se asigură că sînt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate aparatele de cîntărit neautomate vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă.
    [Pct.21 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    22. În cazul în care agentul economic în cauză nu ia măsurile corective adecvate în termenul prevăzut la pct. 18 la prezenta Reglementare tehnică, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor întreprinde toate măsurile corespunzătoare pentru a interzice sau a restrînge punerea la dispoziţie pe piaţa a aparatului de cîntarit neautomat, pentru a retrage sau a rechema aparatul de pe piaţă.
    [Pct.22 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    23. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor informează de îndată Ministerul Economiei măsurile luate conform prevederilor pct. 22 din prezenta Reglementare tehnică.
    [Pct.23 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    24. Informaţiile prevăzute la pct. 21 la prezenta Reglementare tehnică  includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica aparatul de cîntarit neautomat neconform, originea aparatului, natura neconformităţii constatate şi riscul implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate, precum şi argumentele prezentate de agentul economic în cauză.
    [Pct.24 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    25. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor indică dacă neconformitatea se datorează:
    1) necorespunderii aparatului cerinţelor referitoare la aspectele de protecţie a interesului public prevăzute în prezenta Reglementare tehnică; ori
    2) deficienţelor din standardele armonizate care conferă prezumţia de conformitate.
    [Pct.25 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    26.  În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu pct. 17 la prezenta Reglementare tehnică, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor constată că, deşi un aparat de cîntarit neautomat este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc în ceea ce priveşte anumite aspecte de protecţie a intereselor publice, aceasta solicită agentului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că aparatul în cauză, atunci cînd este introdus pe piaţă, nu mai prezintă respectivul risc, pentru a-l retrage de pe piaţă sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului, indicat de Agenția pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
    [Pct.26 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    27. Agentul economic se asigură că sînt luate măsuri corective pentru toate aparatele de cîntărit neautomate  vizate pe care le-a pus la dispoziţie pe piaţă.
    [Pct.27 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    28. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor solicită agentului economic vizat să elimine neconformitatea identificată, în cazul în care a constatat una dintre situaţiile următoare:
    1) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar a fost aplicat prin încălcarea capitolului IV din prezenta Reglementare tehnică;
    2) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar nu a fost aplicat;
    3) inscripţiile prevăzute la pct. 87-811 nu au fost aplicate sau au fost aplicate prin încălcarea acestor puncte;
    4) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care organismul respectiv intervine în etapa de control al producţiei, a fost aplicat prin încălcarea capitolului IV sau nu a fost aplicat;
    5) declaraţia de conformitate nu a fost întocmită;
    6) declaraţia de conformitate nu a fost întocmită corect;
    7) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;
    8) informaţiile prevăzute la pct. 87-811 sau 821 lipsesc, sînt false sau incomplete;
    9) nu sînt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la secțiunile 1 sau a 3-a din prezenta Reglementare tehnică.
    [Pct.28 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
    29. În cazul în care neconformitatea prevăzută la pct. 69 din prezenta Reglementare tehnică se menţine, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatului de cîntarit neautomat ori pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.
    [Pct.29 introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
VI. Cerinţe privind autoritatea de notificare
    30. Ministerul Economiei este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate.
    31. Ministerul Economiei notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformităţii pentru a realiza, ca părţi terţe, evaluarea conformităţii în temeiul prezentei Reglementări tehnice.
    32. Ministerul Economiei informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate şi în legătură cu orice modificări ale acestora.
    33.  Evaluarea şi monitorizarea prevăzute la pct. 30 se realizează de către organismul naţional de acreditare.
    34. Ministerul Economiei:
    1) evită apariţia conflictelor de interese cu organismele de evaluare a conformităţii;
    2) asigură obiectivitatea şi imparţialitatea în luarea deciziilor cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii;
    3) asigură luarea deciziei cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii de către o altă persoană decît cea care a participat la evaluarea organismelor de evaluare a conformităţii;
    4) nu oferă şi nu prestează activităţi pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale;
    5) garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, cu excepţia informaţiilor care afectează securitatea naţională, protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului;
    6) are la dispoziţie personal competent suficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale în scop de recunoaştere şi supraveghere.
    [Capitolul VI introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
VII. Prezumţia de conformitate a organismelor de evaluare
a conformității notificate și cerinţe privind aceste organisme

    35. În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele de referință, aprobate prin ordinul ministrului economiei, care adoptă standardele europene armonizate, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau părţi ale acestora, se consideră că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la prezentul capitol în măsura în care respectivele standarde aplicabile acoperă aceste cerinţe.
    36. Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute în standardele de referinţă, menționate la pct. 35 din prezenta Reglementare tehnică, aplicabile acestora, care se confirmă prin acreditare, în condiţiile Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    37. Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să fie înfiinţat conform cadrului legal în vigoare şi trebuie să aibă personalitate juridică.
    38. Organismul de evaluare a conformităţii este un organism de terţă parte, independent de organizaţia sau de aparatul pe care îl evaluează.
    39.  Un organism care aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea aparatelor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu există conflicte de interese.
    40. Organismul de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să acţioneze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a aparatelor pe care le evaluează şi nici ca reprezentant al vreuneia din aceste părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea aparatelor evaluate care sînt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea unor astfel de aparate în scopuri personale.
    41. Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu sînt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea aparatelor respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi. Aceştia nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sînt notificaţi. Aceste dispoziţii se aplică în special serviciilor de consultanţă.
    42. Organismul de evaluare a conformităţii se asigură că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor acestuia nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor lor de evaluare a conformităţii.
    43. Organismul de evaluare a conformităţii şi personalul acestuia îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi nu trebuie să fie supuse presiunilor şi stimulentelor, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi.
    44. Organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte toate atribuţiile de evaluare a conformităţii care îi sînt atribuite potrivit anexei nr.2 la prezenta Reglementare tehnică şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuţii sînt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia.
    45. De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de aparate pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de:
    1) personalul necesar avînd cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a îndeplini atribuţiile de evaluare a conformităţii;
    2) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurîndu-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi;
    3) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea, care ţin seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru aparatul în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.
    46. Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.
    47. Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să posede următoarele:
    1) o pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat;
    2) cunoştinţe satisfăcătoare privind cerinţele evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;
    3) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, a standardelor armonizate aplicabile şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia naţională;
    4) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, înregistrări şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost realizate.
    48. Imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să fie garantată. Remuneraţia personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii din cadrul organismului de evaluare a conformităţii nu depinde de rezultatele acestor evaluări.
    49. Organismele de evaluare a conformităţii încheie contracte de asigurare cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova şi deţin poliţe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terţelor părţi prin activitatea sa şi faţă de care poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare cu privire la asigurări.
    50. Personalul organismului de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale, în temeiul anexei nr.2  la prezenta Reglementare tehnică sau al oricărei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în aplicare a acesteia, excepţie făcînd relaţia cu autoritatea de reglementare şi cu autoritatea de supraveghere a pieţei. Drepturile de proprietate intelectuală sînt protejate.
    51. Organismele de evaluare a conformităţii participă sau se asigură că personalul lor responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii este informat în legătură cu activităţile de standardizare relevante.
    52. În cazul în care organismul de evaluare a conformităţii subcontractează sarcini specifice referitoare la evaluarea conformităţii sau recurge la o filială, acestea se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerinţele stabilite pentru organismele de evaluare a conformităţii notificate şi informează Ministerul Economiei în acest sens.
    53. Organismul de evaluare a conformităţii notificat preia întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.
    54. Activităţile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.
    55. Organismul de evaluare a conformităţii notificat pune la dispoziţia Ministerului Economiei documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi a activităţilor executate de către aceştia în conformitate cu anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    [Capitolul VII introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
VIII. Procedura de notificare
    56. În scopul notificării pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformităţii depune o cerere la sediul Centrului naţional de acreditare.
    57. Centrul naţional de acreditare informează Ministerul Economiei atunci cînd organismul de evaluare a conformităţii solicită acreditarea în vederea notificării şi, după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documentele aferente Ministerului Economiei în scopul de a fi notificat.
    58. Cererea este însoţită de documente care includ descrierea activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau a modulelor de evaluare a conformităţii şi a aparatului sau aparatelor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum şi de un certificat de acreditare, eliberat de Centrul naţional de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformităţii satisface cerinţele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică.
    59. Ministerul Economiei notifică numai organismele de evaluare a conformităţii care au îndeplinit cerinţele prevăzute la capitolul VII din prezenta Reglementare tehnică.
    60. Ministerul Economiei recunoaște prin ordin organismele de evaluare a conformităţii care ulterior se notifică. Aceste ordine se actualizează ori de cîte ori este necesar.
    61. Ministerul Economiei examinează documentele prezentate în vederea notificării conform procedurii prevăzute de legislaţia naţională. După examinarea documentelor prezentate se ia decizia de acordare a notificării.
    62. Organismele de evaluare a conformităţii notificate trebuie să îndeplinească permanent cerinţele prevăzute la capitolul VII din prezenta Reglementare tehnică, care au stat la baza deciziei privind notificarea.
    63. Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii include detalii complete privind activităţile de evaluare a conformităţii, modulul sau modulele de evaluare a conformităţii şi aparatului sau aparatelor în cauză, precum şi atestarea competenţei necesare.
    64. Organismul de evaluare a conformităţii poate îndeplini activităţile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecţii din partea Comisiei Europene, transmise în termen de două săptămîni de la notificare.
    65. Ministerul Economiei notifică Comisiei Europene orice modificări ulterioare aduse notificării.
    66. În cazul în care Ministerul Economiei constată sau este informat că un organism notificat nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la capitolul VII din prezenta Reglementare tehnică sau că acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Ministerul Economiei ia măsurile necesare în scopul suspendării, restrîngerii sau retragerii notificării, după caz, în funcţie de gravitatea încălcării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor, în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia naţională.
    67. În caz de suspendare, restrîngere sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, acesta trebuie să asigure predarea documentelor şi a înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost notificat către un alt organism notificat din domeniu şi să informeze Ministerul Economiei în legătură cu aceasta sau să le pună la dispoziţia Ministerului Economiei şi a Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea acestora.
    68. În cazul în care se constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.
    69. MOLDAC se asigură că este disponibilă o cale de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.
    [Capitolul VIII introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
IX. Contestarea competenţei organismelor
de evaluare a conformității notificate
    70. În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, Ministerul Economiei prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea sau menţinerea competenţei organismului în cauză.
    71. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei, la solicitarea acesteia, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.
    [Capitolul IX introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]
X. Obligaţiile organismelor de evaluare
a conformității notificate
    72. Organismele de evaluare a conformităţii notificate efectuează evaluări ale conformităţii, potrivit procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    73. Evaluările de conformitate sînt realizate în mod proporţional, evitînd sarcinile inutile pentru agenții economici. Organismele de evaluare a conformităţii îşi desfăşoară activitatea ţinînd seama în mod corespunzător de dimensiunea întreprinderii, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei aparatului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.
    74. În acelaşi timp, organismele de evaluare a conformităţii respectă gradul de rigoare şi nivelul de protecţie necesare pentru asigurarea conformităţii aparatului cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    75. În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii notificat constată că cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică sau în standardele armonizate sau alte specificaţii tehnice corespunzătoare nu sînt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite un certificat de conformitate.
    76. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, după eliberarea certificatului, un organism de evaluare a conformităţii notificat constată că un aparat nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.
    77. În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restrînge, suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.
    78. Organismele notificate informează Ministerul Economiei în legătură cu:
    1) orice refuz, suspendare, restringe sau retragere a certificatelor;
    2) orice circumstanţe care afectează domeniul de aplicare şi condiţiile notificării;
    3) orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii desfăşurate, primită de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței;
    4) la cerere, activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului aplicare a notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi transfrontaliere şi de subcontractare.
    79. Organismele notificate în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică oferă celorlalte organisme notificate, care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii, vizînd aceleaşi aparate, informaţii relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii şi, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii.
    80. Organismele notificate participă la activitatea grupului/grupurilor sectorial/sectoriale al/ale organismelor de evaluare a conformităţii notificate la nivel european, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanţi desemnaţi.
    [Capitolul X introdus prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]

   anexa nr. 1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]

   anexa nr. 2
    [Anexa nr.2 în redacția HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]

   anexa nr. 3
    [Anexa nr.3 în redacția HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]

   anexa nr. 4
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]

   anexa nr.5
    [Anexa nr.5 în redacția HG1043 din 13.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1144; în vigoare 18.10.16]