LPM44/2014
ID intern unic:  352631
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 44
din  27.03.2014
privind etichetarea produselor cu impact energetic
Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 249     Data intrarii in vigoare : 25.10.2014
    MODIFICAT
     
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    NOTĂ:
    
În textul Legii sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Prezenta lege transpune Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 153 din 18 iunie 2010.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
    Prezenta lege stabileşte cadrul de reglementare a unor măsuri naţionale privind etichetarea şi informaţiile standard despre produse cu impact energetic, destinate utilizatorilor finali, în special privind consumul de energie şi, după caz,​ al altor resurse esenţiale utilizării, precum şi informaţiile suplimentare despre produse cu impact energetic.
    Articolul 2. Domeniile de aplicare 
    (1) Prezenta lege se aplică aparatelor de uz casnic şi altor produse cu impact energetic, direct sau indirect, asupra consumului de energie şi, după caz​​, asupra altor resurse esenţiale în timpul utilizării.
    (2) Prezenta lege nu se aplică:
    a) produselor utilizate (second-hand);
    b) mijloacelor de transport de persoane sau mărfuri;
    c) plăcuţelor indicatoare a caracteristicilor tehnice sau echivalentului acestora ataşat pe produse din raţiuni de siguranţă.
    Articolul 3. Noţiuni şi definiţii
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni se definesc astfel:
    alte resurse esenţiale – apă, substanţe chimice sau orice altă substanţă consumată de un produs în timpul utilizării sale normale;
    etichetă energetică sau etichetă – pictogramă ce ilustrează, prin culori, săgeţi sau litere ale alfabetului, indicele de eficienţă energetică a unui aparat de uz casnic sau a unui produs cu impact energetic;
    fişă – tabel standard ce conţine informaţii referitoare la un produs;
    impact direct – impactul produselor consumatoare de energie în timpul utilizării lor;
    impact indirect – impactul produselor care nu sînt consumatoare de energie, dar care contribuie la conservarea energiei în timpul utilizării lor;
    produs cu impact energetic sau produs – orice aparat de uz casnic sau orice alt produs plasat pe piaţa Republicii Moldova care are un impact asupra consumului de energie în timpul utilizării, inclusiv piese destinate spre a fi integrate în produsele cu impact energetic care fac obiectul prezentei legi, ce sînt plasate pe piaţă şi/sau puse în funcţiune ca piese individuale pentru consumatorii finali şi a căror performanţă energetică poate fi evaluată în mod independent;
    punere în funcţiune – prima utilizare a produsului în scopul prevăzut;
    utilizare neautorizată a etichetei – utilizarea etichetei într-un mod care nu este prevăzut de prezenta lege sau a unei etichete neaprobate prin actul normativ prevăzut la art. 7 alin. (1).
Capitolul  II
COMPETENŢELE ŞI ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR
 PUBLICE CENTRALE PRIVIND ETICHETAREA
ENERGETICĂ A PRODUSELOR

    Articolul 4. Competenţele şi atribuţiile Ministerului
                        Economiei și Infrastructurii
    Ministerul Economiei și Infrastructurii:
    a) elaborează proiecte de acte normative privind etichetarea produselor cu impact energetic şi le prezintă Guvernului spre aprobare;
    b) asigură colaborarea cu organizaţiile internaţionale în domeniul etichetării energetice şi monitorizează evoluţia legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic.
    Articolul 5. Competenţele şi atribuţiile Agenţiei
                        pentru Eficienţă Energetică
    Agenţia pentru Eficienţă Energetică:
    a) distribuie agenţilor economici informaţia privind obligaţia de a plasa pe piaţă numai produse ce au aplicată eticheta de eficienţă energetică şi sînt însoţite de fişa corespunzătoare, conform cerinţelor prevăzute în capitolul V;
    b) asigură organizarea campaniilor de informare;
    c) oferă autorităţilor administraţiei publice asistenţă informaţională cu privire la achiziţiile eficiente în domeniul de competenţă.
    Articolul 6. Competenţele şi atribuţiile Agenţiei
                        pentru Protecţia Consumatorilor
    (1) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor asigură controlul privind implementarea prevederilor prezentei legi referitoare la existenţa şi aplicarea corectă a etichetei şi prezentarea fişei pentru produsele plasate pe piaţă spre vînzare, închiriere sau distribuire, în conformitate cu Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    (2) În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor constată că un produs nu corespunde cerinţelor relevante stabilite în prezenta lege şi în actul normativ subordonat legii, menţionat la art. 7 alin. (1), agentul economic este obligat să aducă produsul în conformitate cu aceste rigori timp de 5 zile lucrătoare de la data la care prescripţia i-a fost înmînată contra semnătură sau de la data la care a recepţionat-o prin scrisoare recomandată.
    (3) În cazul în care Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor constată că neregularităţile nu au fost înlăturate conform primei prescripţii prevăzute la alin. (2), aceasta emite prescripţia în mod repetat, obligînd agentul economic să înlăture neregularităţile timp de 3 zile lucrătoare de la data la care a doua prescripţie i-a fost înmînată contra semnătură sau de la data la care a recepţionat-o prin scrisoare recomandată.
    (4) În cazul neîndeplinirii indicaţiilor din prescripţia privind înlăturarea încălcărilor în termenul prevăzut la alin. (3), Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor aplică sancţiuni în conformitate cu procedura stabilită de legislaţia în vigoare.
    (5) În cazul în care la acelaşi agent economic neconformitatea a fost identificată mai mult de două ori, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor ia măsuri de restricţionare sau de interzicere a plasării pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune a produsului în cauză, informînd în acest sens autorităţile abilitate cu drepturi de reglementare, supraveghere şi control, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (6) În termen de 30 de zile de la identificarea cazului de neconformitate menţionat la alin. (5), comis de acelaşi agent economic, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor informează Ministerul Economiei și Infrastructurii despre necesitatea lansării procedurii privind retragerea de pe piaţă sau interzicerea plasării pe piaţă a produsului ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei legi.
Capitolul  III
CLASA DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ,
FIŞA, ETICHETA
    Articolul 7. Fişa, eticheta şi amplasarea acesteia
    (1) Partea ilustrativă, conţinutul şi modelul etichetelor produselor ce cad sub incidenţa prezentei legi sînt specificate într-un act normativ aprobat de Guvern.
    (2) Modul de amplasare a etichetelor pe produsele ce cad sub incidenţa prezentei legi este stipulat în actul normativ menţionat la alin. (1).
    (3) Conţinutul etichetelor şi al fişelor produselor ce cad sub incidenţa prezentei legi este stipulat în actul normativ menţionat la alin. (1).
    Articolul 8. Clasa de eficienţă energetică
    Clasele de eficienţă energetică a produselor ce cad sub incidenţa prezentei legi sînt stipulate în actul normativ menţionat la art. 7 alin. (1).
Capitolul  IV
CERINŢE DE INFORMARE
    Articolul 9. Cerinţele de informare
    Cerinţele de informare pentru produsele cu impact energetic sînt următoarele:
    a)  informaţiile privind consumul de energie electrică, de alte forme de energie şi de alte resurse esenţiale în timpul utilizării produsului trebuie să fie comunicate utilizatorilor finali prin intermediul unei fişe şi al unei etichete referitoare la produsul oferit spre vînzare, inclusiv în rate, închiriere ori expus, direct sau indirect, prin vînzare la distanţă şi pe internet;
    b) pentru produsele integrate sau instalate, informaţiile menţionate la lit. a) se furnizează doar în cazul în care acest lucru este prevăzut de actul normativ menţionat la art. 7 alin. (1);
    c) orice publicitate pentru un anumit model de produse cu impact energetic vizat de prezenta lege trebuie să includă informaţii privind impactul energetic, clasa de eficienţă energetică şi preţul produsului;
    d) orice material tehnic promoţional privind produse cu impact energetic, care descrie parametrii tehnici specifici ai unui produs, în special manualele tehnice şi broşurile producătorului, fie imprimate fie online, este oferit utilizatorilor finali împreună cu informaţiile necesare privind consumul de energie sau include o referire la clasa de eficienţă energetică a produsului.
Capitolul  V
RESPONSABILITĂŢILE AGENŢILOR
  ECONOMICI

    Articolul 10. Responsabilităţile agenţilor economici
    Agenţii economici care plasează pe piaţă produse ce cad sub incidenţa prezentei legi au următoarele responsabilităţi:
    a) furnizează o etichetă şi o fişă a produsului în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    b) livrează distribuitorilor, în mod gratuit, etichetele şi fişele produselor;
    c) includ o fişă a produsului în toate broşurile despre produsele cu impact energetic livrate. Dacă agentul economic nu oferă broşuri despre produs, acesta furnizează fişele alături de un alt document livrat împreună cu produsul;
    d) completează etichetele şi fişele pe care le furnizează cu informaţii exacte, pentru care poartă răspundere;
    e) pun la dispoziţia organelor de supraveghere şi control documentaţia tehnică a produsului pentru ultimii 5 ani de la fabricarea ultimului produs vizat. La solicitarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, agenţii economici pun la dispoziţia acesteia, în termen de 10 zile lucrătoare, documentaţia tehnică a produsului, care va include:
    – descrierea generală a produsului;
    – după caz, rezultatele calculelor de proiectare efectuate;
    – rapoartele testărilor (sau copiile acestora), inclusiv ale celor efectuate de organismele competente ale statelor membre ale Uniunii Europene;
    – pentru modele similare de produse cu impact energetic – referinţe ce permit identificarea acestor modele;
    – informaţiile vizate de prezenta lege pentru produsul cu impact energetic;
    f) afişează etichetele într-un mod vizibil, lizibil şi includ fişa în broşura despre produs sau în alte documente ce însoţesc produsul în momentul vînzării acestuia către utilizatorii finali;
    g) de fiecare dată cînd expun spre vînzare, închiriere sau distribuire un produs ce cade sub incidenţa prezentei legi, afişează eticheta corespunzătoare;
    h) informaţia de pe etichetă sau din fişă nu cade sub incidenţa legislaţiei privind protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.
Capitolul  VI
VÎNZAREA LA DISTANŢĂ ŞI ALTE
FORME DE VÎNZARE

    Articolul 11.Vînzarea la distanţă şi alte forme
                        de vînzare
    (1) Dacă produsul este oferit spre vînzare, închiriere sau cumpărare în rate prin comandă poştală, prin catalog, prin internet, prin telemarketing sau prin orice alt mijloc, care presupune faptul că eventualul utilizator final nu are posibilitatea de a vedea produsul expus, potenţialilor utilizatori finali li se comunică informaţiile relevante înainte de cumpărarea produsului. În acest scop, cataloagele de produse, paginile web şi alte mijloace de comunicare tipărite sau electronice trebuie să conţină informaţiile specificate pe etichetă şi pe fişa produsului.
    (2) Instrucţiunile complete referitoare la modul în care eticheta sau fişa ori informaţiile de pe etichetă sau de pe fişă, după caz, sînt expuse sau furnizate utilizatorilor finali la vînzarea prin mijloace de comunicare tipărite sau electronice a produselor ce cad sub incidenţa prezentei legi sînt prevăzute în actul normativ menţionat la art. 7 alin. (1).
Capitolul  VII
LIBERA CIRCULAŢIE
    Articolul 12. Libera circulaţie
    (1) Pentru produsele ce cad sub incidenţa prezentei legi, aplicarea unor etichete, marcaje, simboluri sau inscripţii neconforme cu cerinţele acesteia şi/sau ale actului normativ menţionat la art. 7 alin. (1) este interzisă dacă aceasta este de natură să creeze confuzie sau să inducă în eroare utilizatorii finali cu privire la consumul de energie sau, după caz, de alte resurse esenţiale în timpul utilizării.
    (2) Pînă la proba contrarie, se consideră că etichetele şi fişele produselor ce cad sub incidenţa prezentei legi sînt conforme cu prevederile prezentei legi. Dacă există probe ce atestă informaţii incorecte, agenţilor economici li se solicită dovezi privind exactitatea informaţiilor furnizate pe etichetele sau pe fişele produselor lor în conformitate cu capitolul III din prezenta lege.
Capitolul  VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 13.  Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aproba actul normativ menţionat la art. 7 alin. (1) şi va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare cu prezenta lege.
    (2) Lista standardelor relevante ale produselor cu impact energetic este prevăzută în actul normativ menţionat la art. 7 alin. (1).
    (3) Controalele prevăzute la art. 6, pentru fiecare produs în parte, se efectuează după expirarea unui an calendaristic din momentul intrării în vigoare a actului normativ menţionat la art. 7 alin. (1).
    (4) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Igor CORMAN

    Nr. 44. Chişinău, 27 martie 2014.