OIFPSM562/2014
ID intern unic:  352710
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 562
din  04.04.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul
informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor
fiscale electronice “e-Factura”
Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 515
    MODIFICAT
   
OSFS79 din 25.02.19, MO86-92/08.03.19 art.492; în vigoare 08.03.19
   
OSFS634 din 21.11.18, MO462-466/12.12.18 art.1772; în vigoare 12.12.18
    OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18
    OIFPS481 din 05.06.15, MO144-149/12.06.15 art.1023
    OIFPS157 din 27.02.15, MO52-57/06.03.15 art.446
    OIFPS113 din 12.02.15, MO39-45/20.02.15 art.331
    OIFPS1319 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.1352

     Titlu modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice “e-Factura”, conform anexei.
    [Pct.1 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    2. Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” va asigura funcţionalitatea Sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura” în conformitate cu rigorile Regulamentului aprobat prin prezentul ordin.
    [Pct.2 modificat prin OSFS634 din 21.11.18, MO462-466/12.12.18 art.1772; în vigoare 12.12.18]
    [Pct.2 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    3. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor inspectoratelor  fiscale de stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat şi Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”.
    [Pct.3 modificat prin OSFS634 din 21.11.18, MO462-466/12.12.18 art.1772; în vigoare 12.12.18]
    4. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                           Ion PRISĂCARU

    Nr. 562. Chişinău, 4 aprilie 2014.

Anexă
la Ordinul IFPS
nr. 562 din 4 aprilie 2014
REGULAMENT
cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi
circulaţie a facturilor fiscale electronice “e-Factura”
    [Titlu modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de creare, expediere şi recepţionare a facturilor fiscale generate în Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura” (în continuare Sistemul e-Factura) între participanţii la tranzacţiile documentate prin acestea.
    Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile Titlului III al Codului fiscal, Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998, Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28.08.2017 (în vigoare din 28.10.2017) cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 340-351 art. 1750 din 22.09.2017).
    [Pct.1 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    [Pct.1 modificat prin OIFPS1319 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.1352]
    2. Platforma „e-Factura” este Sistemul informaţional prin intermediul căruia sunt create, expediate şi recepţionate facturile fiscale generate în acest sistem utilizate la documentarea tranzacţiilor.
    [Pct.2 modificat prin OIFPS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    3. Pot opta pentru utilizarea Sistemului „e-Factura” doar acei subiecţi care sunt sau devin utilizatori ai serviciilor fiscale electronice şi deţin semnăturile digitale sau electronice de autentificare eliberate în modul stabilit de legislaţie.
    4. Conectarea la Sistemul informaţional „e-Factura” se realizează prin accesarea serviciului respectiv în cadrul biroului virtual al contribuabilului, prin care se asigură utilizarea serviciilor fiscale electronice.
    5. La exprimarea acordului de a obţine calitatea de utilizator al sistemului “e-Factura”, contribuabilii sunt înregistraţi într-un registru special de evidenţă al emitenţilor facturilor fiscale electronice.
    [Pct.5 modificat prin OIFPS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    6. Documentele generate în Sistemul „e-Factura” corespund tuturor rigorilor şi cerinţelor înaintate faţă de documentele primare cu regim special.
    7. Utilizatorii pot utiliza Sistemul „e-Factura” manifestîndu-se în următoarele roluri „Furnizor”, „Cumpărător” şi „Transportator”. Contribuabilii pot alege rolurile în care aceştia se vor manifesta în sistem în raport cu terţii.
    Furnizorul poate elibera factura fiscală electronică alegînd ciclul de viaţă scurt sau lung al acesteia.
    Ciclul de viaţă lung presupune că factura fiscală electronică va dobîndi statutul de „finisată” după semnarea acesteia cu semnătură digitală de către Cumpărător, iar ciclul de viaţă scurt presupune că factura fiscală electronică va dobîndi statutul de „finisată” după semnarea acesteia cu cea de a doua semnătură a Furnizorului.
    [Pct.7 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    [Pct.7 modificat prin OIFPS1319 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.1352]
   
71. Prevederile p.3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 specifică categoriile de subiecţi, pentru care este stabilită obligaţia de emitere exclusiv a facturilor fiscale electronice cu utilizarea SIA „e-Factura”.
    [Pct.71 introdus prin OIFPS1319 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.1352]
    8. Odată cu exprimarea acordului de utilizare a Sistemului „e-Factura”, contribuabilii se obligă să respecte următoarele condiţii:
    - contribuabilii vor utiliza doar o singură formă a documentului pentru una şi aceeaşi factură fiscală, fie cea generată în Sistemul „e-Factura”, fie cea cu utilizarea formularului pe suport de hîrtie specială cu însemne de protecţie procurată de la organul fiscal sau imprimată de sine stătător în modul stabilit;
    - la generarea facturii fiscale în cadrul sistemului, în cazul în care în sistem este înregistrat doar Vînzătorul, precum şi în cazul în care alţi participanţi sunt înregistraţi în sistem însă nu şi-au manifestat acceptul de a primi facturi fiscale în formă electronică în raporturi cu „Furnizorul” respectiv, factura fiscală se va crea şi semna în formă electronică de către Vînzător, după care acesta o va tipări pe suport de hîrtie, o va semna cu semnătură olografă şi o va transmite celorlalte părţi (Transportator, Cumpărător) spre acceptare şi semnare olografă. În acest caz, originalul facturii fiscale se va considera exemplarul pe suport de hîrtie. Acesta, în temeiul art.102 din Codul fiscal, va servi drept temei pentru atribuirea TVA la decontări cu bugetul. În cazul facturilor fiscale electronice, pentru serviciile prestate către beneficiari, generate şi semnate de către Furnizor în SIA „e-Factura”, aplicarea de către Furnizor a semnăturii olografe şi ştampilei pe suportul de hîrtie nu este obligatorie. În temeiul p.4 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin  Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998, aplicarea semnăturii olografe şi ştampilei Cumpărătorului pe exemplarul imprimat (dacă acesta există) al facturii fiscale a Furnizorului de servicii nu este obligatorie, iar în cazul ciclului de viaţă integral electronic lipseşte necesitatea aplicării de către Cumpărător a semnăturii digitale pe facturile fiscale electronice pentru prestări de servicii, acestea primind statutul de „finisate”, atît la Furnizor, cît şi la Cumpărător, după expedierea acestora. În cazul facturilor fiscale electronice pentru prestări de servicii (pentru care nu este necesară aplicarea semnăturii digitale a Cumpărătorului) eliberate la adresa Cumpărătorilor – utilizatori ai sistemului, care şi-au manifestat acceptul de a primi facturi fiscale electronice în raport cu Furnizorul respectiv, Furnizorul va avea posibilitatea de a alege opţiunea „Ciclu mic”, ce va asigura atribuirea facturii fiscale electronice a statutului „Finisată”, atît la Furnizor, cît şi la Cumpărător, fără aplicarea semnăturii digitale a Cumpărătorului.
    - în temeiul art.1181 alin.(3) din Codul fiscal, obligaţia de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale nu survine în cazul facturilor fiscale generate în Sistemul “e-Factura”. Totodată, furnizorul este obligat să înregistreze în Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale facturile fiscale emise pe suport de hîrtie care nu au fost generate în sistemul menţionat, în conformitate cu prevederile art.1181 din Codul fiscal.
    [Pct.8 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18] 
    [Pct.8 modificat prin
OIFPS481 din 05.06.15, MO144-149/12.06.15 art.1023]
    [Pct.8 modificat prin OIFPS113 din 12.02.15, MO39-45/20.02.15 art.331]
    [Pct.9 exclus prin OIFPS113 din 12.02.15, MO39-45/20.02.15 art.331]
    10. Contribuabilii, care s-au înregistrat în calitate de utilizatori ai Sistemului “e-Factura”, pot renunţa la utilizarea acestuia şi să fie radiaţi din registrul utilizatorilor prin accesarea opţiunii corespunzătoare în cadrul sistemului, indicînd motivele ce au determinat refuzul de utilizare.
    11. „Funcţiile de administrator tehnico-tehnologic al Sistemului „e-Factura” îi revin Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, în baza relaţiilor contractuale cu Serviciul Fiscal de Stat”
    [Pct.11 în redacția OSFS634 din 21.11.18, MO462-466/12.12.18 art.1772; în vigoare 12.12.18]
    12. Contribuabilii pot importa în Sistemul „e-Factura” documentele create în sistemul propriu de evidenţă, salvate în fişier de tip XML, XLS. Schemele de importare pentru fiecare document sunt expuse în compartimentul „Ajutor” al Sistemului „e-Factura”.
    13. Utilizatorul Sistemului „e-Factura” poate salva documentul completat, în eventualitatea în care doreşte să continue lucrul de definitivare a acestuia.
    14. Utilizatorii sistemului „e-Factura” pot utiliza funcţionalitatea de încărcare automată a facturilor fiscale din sistemul propriu în Sistemul „e-Factura”.
    [Pct.14 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    15. Persoanele responsabile vor semna documentele electronice cu semnătura digitală, ce corespunde normelor tehnice în domeniul semnăturii digitale, aprobate prin Ordinul Serviciul de Informaţii şi Securitate nr.69 din 15.07.2016, sau electronică de autentificare aplicată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.15 modificat prin OSFS634 din 21.11.18, MO462-466/12.12.18 art.1772; în vigoare 12.12.18]
    16. Certificatele cheilor publice ale persoanelor responsabile care sunt împuternicite să semneze documentele electronice în cadrul Sistemului „e-Factura” trebuie să fie valabile la momentul îndeplinirii operaţiei.
    17. Pentru aplicarea a două semnături ale persoanelor responsabile pe documentul electronic, fiecare intră în sistem cu login-ul şi parola proprie şi semnează documentul, utilizînd certificatul cheii publice ce-l posedă.
    18. Semnătura digitală se aplică pe facturi fiscale tastînd pe document şi apoi butonul „Semnează”, iar expedierea către contractanţi se asigură prin accesarea butonului „Expediază”.
     [Pct.18 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18] 
    [Pct.18 modificat prin OIFPS1319 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.1352]
II. Dispoziţii speciale
    19. Cerinţa privind înregistrarea formularelor cu regim special în Registrul de evidenţă a formularelor cu regim special nu se răsfrînge asupra facturilor fiscale generate în Sistemul e-Factura.
    [Pct.19 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    20. Facturile fiscale generate în Sistemul „e-Factura” se înregistrează în Registrele de procurări şi de vînzări şi în Anexele la Declaraţia privind TVA în modul stabilit.
    21.Seria şi numărul facturii fiscale se generează de sistem în mod automat după aplicarea primei semnături digitale sau electronice de autentificare de către „Furnizor”.
    [Pct.21 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    22. Sistemul va asigura interconexiunea cu alte produse şi servicii electronice oferite, astfel încît factura fiscală generată în Sistemul „e-Factura” cu seria şi număr respectiv să fie atribuită „Furnizorului” care le-a generat în sistem.
    221. Utilizatorii sistemului au posibilitatea imprimării pe suport de hîrtie facturilor fiscale generate în SIA „e-Factura”, cu vizualizarea însemnelor de protecţie prevăzute de sistem (seria şi număr, bar-code, QR-code) şi menţiunea „Aplicată semnătura digitală de către Furnizor” şi „Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător” corespunzător cazului concret.
    [Pct.221 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    [Pct.221 introdus prin OIFPS113 din 12.02.15, MO39-45/20.02.15 art.331]
    222. Sistemul va genera pentru Cumpărător notificare despre recepţionare în compartimentul „Finisate” a unei facturi fiscale electronice.
    [Pct.222 introdus prin OIFPS113 din 12.02.15, MO39-45/20.02.15 art.331]
    23. Completarea facturii fiscale prin intermediul Sistemului „e-Factura” se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.
    [Pct.23 în redacția OSFS634 din 21.11.18, MO462-466/12.12.18 art.1772; în vigoare 12.12.18]
    24. Aspectele practice ce ţin de accesarea şi utilizarea Sistemului „e-Factura”, procedurile de semnare şi remitere, imprimare a acestora, schimbul de date între sistemul menţionat şi sistemele de contabilitate ale contribuabililor sînt expuse în compartimentul „Ajutor”, accesibil în cadrul sistemului.
    25. Data eliberării facturii fiscale generate în Sistemul „e-Factura” se generează la data aplicării celei de a doua semnături a „Furnizorului” şi coincide cu aceasta.
    [Pct.25 modificat prin OSFS634 din 21.11.18, MO462-466/12.12.18 art.1772; în vigoare 12.12.18]
    [Pct.25 modificat prin OIFPS1319 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.1352]
    26. Data livrării se indică de către contribuabil şi reflectă data efectivă a livrării.
    27. La indicarea de către „Furnizor” a codului fiscal al „Cumpărătorului” se va afişa următoarea informaţie:
    - dacă „Cumpărătorul” este înregistrat în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat;
    - dacă „Cumpărătorul” este înregistrat în calitate de utilizator al Sistemului „e-Factura”;
    - dacă „Cumpărătorul” acceptă primirea facturii fiscale în formă electronică în raport cu „Furnizorul” respectiv.
    [Pct.27 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    28. Avînd în vedere faptul că Sistemul „e-Factura” asigură posibilitatea reflectării în facturile fiscale a tuturor denumirilor şi caracteristicilor activelor, mărfurilor şi serviciilor livrate, numărul de rînduri nefiind limitat, Anexele la facturi fiscale nu se utilizează în cazul facturilor fiscale generate în sistemul „e-Factura”.
    [Pct.28 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    29. Sistemul „e-Factura” asigură posibilitatea anulării facturii fiscale generate în Sistemul „e-Factura” atît în cazul imprimării acesteia pe suport de hîrtie, cît şi în cazul ciclului de viaţă integral electronic a acesteia, cu indicarea motivului anulării.
    [Pct.29 modificat prin OIFPS1319 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.1352]
    30. Pentru facturile fiscale generate în sistemul „e-Factura”, cu ciclul de viaţă integral electronic, ce presupune transmiterea în mod electronic a acestora pentru aplicarea semnăturii digitale de către „Cumpărător”, data primirii acestora de către „Cumpărător” o constituie data aplicării de către acesta a primei semnături digitale sau electronice de autentificare. În cazul facturilor fiscale electornice pentru prestări de servicii, pentru care nu este obligatorie aplicarea semnăturii digitale a Cumpărătorului, data primirii acestora de către Cumpărător o constituie data recepţionării acestora în compartimentul „Finisate” la Cumpărător.
    [Pct.30 modificat prin OSFS79 din 25.02.19, MO86-92/08.03.19 art.492; în vigoare 08.03.19]
    [Pct.30 modificat prin OSFS634 din 21.11.18, MO462-466/12.12.18 art.1772; în vigoare 12.12.18]
    [Pct.30 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    [Pct.30 modificat prin OIFPS481 din 05.06.15, MO144-149/12.06.15 art.1023]
    31. La recepţionarea de către „Cumpărător” a facturii fiscale electronice expediate de către „Furnizor” prin Sistemul „e-Factura”, acesta o poate respinge, şi poate expune acceptul prealabil sau să o accepte prin aplicarea semnăturii digitale sau electronice de autentificare.
    Respingerea facturii fiscale expediate în mod electronic se asigură prin accesarea opţiunii corespunzătoare cu indicarea motivului.
    Expunerea acceptului prealabil este opţională şi se asigură prin accesarea butonului „Coordonat”. Acceptarea prealabilă nu semnifică acceptare definitivă, precum şi nu semnifică faptul finalizării tranzacţiei.
    Acceptarea definitivă prin aplicarea semnăturii digitale de către „Cumpărător” certifică faptul efectuării tranzacţiei şi acceptării obiectului livrării.
    [Pct.31 modificat prin OSFS532 din 05.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1568; în vigoare 19.10.18]
    [Pct.31 modificat prin OIFPS157 din 27.02.15, MO52-57/06.03.15 art.446]
    [Pct.31 modificat prin OIFPS1319 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.1352]
    32. Indiferent de modalitatea de documentare a tranzacţiilor, data apariţiei obligaţiei fiscale privind TVA se stabileşte conform prevederilor Codului fiscal.
    33. În vederea aplicării conforme a prevederilor art.4 alin.(22) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal, la finalizarea perioadei de testare a SIA „e-Factura”, data lansării în exploatare industrială se va specifica în prezentul Regulament prin operarea completării corespunzătoare.
    [Pct.33 introdus prin OIFPS113 din 12.02.15, MO39-45/20.02.15 art.331]