LPO59/2014
ID intern unic:  352730
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 59
din  04.04.2014
pentru ratificarea Protocolului nr. 15 de modificare
a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale
Publicat : 06.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 104-109     art Nr : 273
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Protocolul nr. 15 de modificare a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnat la Strasbourg la 24 iunie 2013.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor protocolului nominalizat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Secretarul General al Consiliului Europei despre ratificarea protocolului menţionat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                               Igor CORMAN

    Nr. 59. Chişinău, 4 aprilie 2014.


PROTOCOLUL
nr. 15 de modificare a Convenţiei pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale
Strasbourg, 24 iunie 2013


Preambul
    Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte Înalte Părţi Contractante la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950 (în continuare – „Convenţia”), semnatare ale prezentului Protocol,
    Având în vedere Declaraţia adoptată în cadrul Conferinţei de nivel înalt privind viitorul Curţii Europene a Drepturilor Omului, ce a avut loc la Brighton la 19 şi 20 aprilie 2012, precum şi Declaraţiile adoptate la Conferinţele organizate la Interlaken, la 18 şi 19 februarie 2010 şi la Izmir,  la 26 şi 27 aprilie 2011;
    Având în vedere avizul nr. 283 (2013) adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 26 aprilie 2013;
    Considerând necesar de a asigura că, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare – „Curtea”) continuă să joace rolul său preeminent în protecţia drepturilor omului în Europa,
    Au convenit după cum urmează:
Articolul 1
    Preambulul Convenţiei se completează la final cu următoarea frază:
    „Afirmând că Înaltele Părţi Contractante, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, au responsabilitatea primară de a asigura drepturile şi libertăţile definite în prezenta Convenţie şi din Protocoalele sale, şi că în acest sens, se bucură de o marjă de apreciere, sub controlul Curţii Europene pentru Drepturile Omului stabilită prin prezenta Convenţie.”
Articolul 2
    1. Articolul 21 din Convenţie se completează cu un alineatul 2, cu următorul conţinut:
     „ Vârsta candidaţilor trebuie să fie mai mică de 65 de ani la data la care lista din trei candidaţi a fost solicitată de către Adunarea Parlamentară, conform Articolul 22.”
    2. Alineatele (2) şi (3) ale Articolului 21 din Convenţie devin, respectiv, alineatele (3) şi (4) ale Articolului 21.
    3. Alineatul (2) al Articolului 23 din Convenţie se exclude. Alineatele (3) şi (4) din Articolul 23 devin, respectiv, alineatele (2) şi (3) ale Articolului 23.
Articolul 3
    La articolul 30 din Convenţie cuvintele „în afara cazului în care una dintre părţi se opune la aceasta” se exclud.
Articolul 4
    La alineatul (1) articolul 35 din Convenţie cuvintele „într-un termen de şase luni” se substituie cu cuvintele „într-un termen de patru luni”.
Articolul 5
    La alineatul (3) punctul (b) al articolului 35 din Convenţie, cuvintele „şi cu condiţia de a nu respinge din acest motiv nicio cauză care nu a fost examinată corespunzător de o instanţă naţională” vor fi excluse.
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Articolul 6
    1. Prezentul Protocol va fi deschis spre semnare Înaltelor Părţi Contractante la Convenţie, care îşi pot exprima consimţământul de a fi legate prin:
    a) semnarea fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării ; sau
    b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.
    2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 7
    Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data la care toate Înaltele Părţi Contractante ale Convenţiei îşi vor exprima consimţământul de a fi legate prin Protocol, conform prevederilor Articolului 6.
Articolul 8
    1. Amendamentele introduse prin Articolul 2 din prezentul Protocol se vor aplica numai candidaţilor de pe listele prezentate Adunării Parlamentare de către Înaltele Părţi Contractante, în temeiul Articolului 22 din Convenţie, după intrarea în vigoare a prezentului Protocol.
    2. Amendamentul introdus prin Articolul 3 din prezentul Protocol nu se aplică cererilor prezentate în care una dintre Părţi s-a opus până la intrarea în vigoare a prezentului Protocol, la o propunere a Camerei Curţii de a desesiza în favoarea Marii Camere.
    3. Articolul 4 din prezentul Protocol va intra în vigoare după expirarea unei perioade de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentului Protocol. Articolul 4 din prezentul Protocol nu se aplică cererilor pentru care a fost pronunţată o hotărâre definitivă în temeiul alineatului (1) Articolul 35 din Convenţie, până la data intrării în vigoare a Articolului 4 din prezentul Protocol.
    4. Toate celelalte dispoziţii ale prezentului Protocol se aplică de la data intrării în vigoare a acestuia potrivit prevederilor articolului 7.
Articolul 9
    Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Statelor membre ale Consiliului Europei şi celelalte Înalte Părţi Contractante la Convenţie:
    a) orice semnare;
    b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare;
    c) data intrării în vigoare a prezentului Protocol, conform articolului 7; şi
    d) orice alt act, notificare sau comunicare având legătură cu prezentul Protocol.
    În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul Protocol.
    Încheiat la Strasbourg, la 24 iunie 2013, în franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecăruia dintre Statele membre ale Consiliului Europei şi celorlalte Înalte Părţi Contractante la Convenţie.

Protocol
No. 15 amending the Convention on the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms Strasbourg, 24.VI.2013

Preamble
    The member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as “the Convention”), signatory hereto,
    Having regard to the declaration adopted at the High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, held in Brighton on 19 and 20 April 2012, as well as the declarations adopted at the conferences held in Interlaken on 18 and 19 February 2010 and İzmir on 26 and 27 April 2011;
    Having regard to Opinion No. 283 (2013) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 26 April 2013;
    Considering the need to ensure that the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as “the Court”) can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights in Europe,
    Have agreed as follows:
Article 1
    At the end of the preamble to the Convention, a new recital shall be added, which shall read as follows:
    “Affirming that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined in this Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights established by this Convention,”
Article 2
    1. In Article 21 of the Convention, a new paragraph 2 shall be inserted, which shall read as follows:
    “Candidates shall be less than 65 years of age at the date by which the list of three candidates has been requested by the Parliamentary Assembly, further to Article 22.”
    2. Paragraphs 2 and 3 of Article 21 of the Convention shall become paragraphs 3 and 4 of Article 21 respectively.
    3. Paragraph 2 of Article 23 of the Convention shall be deleted. Paragraphs 3 and 4 of Article 23 shall become paragraphs 2 and 3 of Article 23 respectively.
Article 3
    In Article 30 of the Convention, the words “unless one of the parties to the case objects” shall be deleted.
Article 4
    In Article 35, paragraph 1 of the Convention, the words “within a period of six months” shall be replaced by the words “within a period of four months”.
Article 5
    In Article 35, paragraph 3, sub-paragraph b of the Convention, the words “and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal” shall be deleted.
    Final and transitional provisions
Article 6
    1. This Protocol shall be open for signature by the High Contracting Parties to the Convention, which may express their consent to be bound by:
    a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
    b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
    2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
Article 7
    This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all High Contracting Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 6.
Article 8
    1. The amendments introduced by Article 2 of this Protocol shall apply only to candidates on lists submitted to the Parliamentary Assembly by the High Contracting Parties under Article 22 of the Convention after the entry into force of this Protocol.
    2. The amendment introduced by Article 3 of this Protocol shall not apply to any pending case in which one of the parties has objected, prior to the date of entry into force of this Protocol, to a proposal by a Chamber of the Court to relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber.
    3. Article 4 of this Protocol shall enter into force following the expiration of a period of six months after the date of entry into force of this Protocol. Article 4 of this Protocol shall not apply to applications in respect of which the final decision within the meaning of Article 35, paragraph 1 of the Convention was taken prior to the date of entry into force of Article 4 of this Protocol.
    4. All other provisions of this Protocol shall apply from its date of entry into force, in accordance with the provisions of Article 7.
Article 9
    The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention of:
    a. any signature;
    b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
    c. the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 7; and
    d. any other act, notification or communication relating to this Protocol.
    In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
    Done at Strasbourg, this 24th day of June 2013, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the other High Contracting Parties to the Convention.