HGC304/2014
ID intern unic:  352743
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 304
din  29.04.2014
pentru modificarea Regulamentului privind restituirea
taxei pe valoarea adăugată
Publicat : 06.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 104-109     art Nr : 331
    În scopul executării prevederilor art.1011 alin.(2), art.1013 alin.(1) şi art.102 alin.(8) pct.8), 11) şi 15) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.27-30, art.140), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 19, textul „1011 din Codul fiscal în redacţia Legii nr.267 din 23 decembrie 2011, articolelor 1012 şi 1013” se substituie cu cifra „1012 ”;
    2) punctul 20 se abrogă;
    3) punctul 32:
    la subpunctul 8), litera e) se abrogă;
    la subpunctul 11) litera d), cuvintele „cu aplicarea ştampilei organului vamal” se exclud;
    la subpunctul 15) litera c), sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „organul fiscal”.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                       Anatol Arapu

    Nr. 304. Chişinău, 29 aprilie 2014.