HGC305/2014
ID intern unic:  352744
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 305
din  29.04.2014
pentru modificarea şi completarea anexei nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012
Publicat : 06.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 104-109     art Nr : 332
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.7-12, art. 30), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    punctul 1:
    noţiunea „deplasare în interes de serviciu” va avea urmtorul cuprins:
    „deplasare în interes de serviciu – delegarea salariatului, conform ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) angajatorului, pe un anumit termen, pentru executarea obligaţiilor de muncă în afara locului de muncă permanent”;
    noţiunea „misiune de serviciu” se exclude;
    la punctul 2, cuvintele „(în continuare – întreprindere)” se exclud;
    punctul 9:
    la alineatul doi, cuvîntul „detaşează” se substituie cu cuvîntul „deleagă”;
    la alineatul şase, după cuvintele „scopul şi oportunitatea delegării” se introduc cuvintele „ , perioada, localitatea/ ţara gazdă”;
    la alineatul nouă, cuvîntul „conducătorii” se substituie cu cuvîntul „şefii”;
    punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Termenul delegării salariaţilor se determină de către conducătorii entităţilor în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova.”;
    la punctul 13 alineatul unu, cuvintele „al Codul” se substituie cu cuvintele „din Codul”;
    la punctul 16, cuvîntul „detaşatului” se substituie cu cuvîntul „delegatului”;
    la punctul 19 alineatul cinci, cuvîntul „detaşează” se substituie cu cuvîntul „deleagă”;
    punctul 24:
    la alineatul doi, cifra „100” se substituie cu cifra „50”;
    la alineatul trei, textul „în plus, iar dacă această durată depăşeşte 60 de zile calendaristice, cuantumul diurnei se reduce cu 30% pentru fiecare zi în plus” se substituie cu cuvîntul „suplimentară”;
    punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25. În cazul în care organizatorul acordă delegatului mijloace financiare sub formă de diurnă, burse, alte plăţi pentru compensarea cheltuielilor curente, entitatea care l-a delegat nu achită acestuia diurna stabilită.
    Dacă mijloacele financiare acordate de organizator pentru o zi sînt mai mici decît normele pentru diurnă stabilite prin prezentul Regulament, entitatea care a delegat va compensa diferenţa la prezentarea documentelor confirmative (demers oficial al organizatorului).”;
    la punctul 34 alineatul trei, cuvîntul „detaşează” se substituie cu cuvîntul „deleagă”;
    2) în titlul anexei nr. 2 la Regulament, cuvîntul „detaşate” se substituie cu cuvîntul „delegate”.

    PRIM-MINISTRU                                               Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                              Anatol Arapu

    Nr. 305. Chişinău, 29 aprilie 2014.