LPC64/2014
ID intern unic:  352802
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 64
din  11.04.2014
pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 286     Data intrarii in vigoare : 09.05.2014
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 20, litera z12) va avea următorul cuprins:
   „z12) veniturile persoanelor juridice obţinute în urma valorificării surselor financiare externe în cadrul proiectelor şi granturilor internaţionale ce ţin de dezvoltarea învăţămîntului şi cercetării.”
   2. La articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
   „(2) În înţelesul prezentului titlu, persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
   a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
   b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9516 lei anual.”
   3. Articolul 544:
   la alineatul (2), textul „în termen de o lună de la încheierea” se înlocuieşte cu textul „pînă la data de 25 a lunii următoare”;
   la alineatul (3), cifra „31” se înlocuieşte cu cifra „25”.
   4. La articolul 76 alineatul (3), cifra „31” se înlocuieşte cu cifra „25”.
   5. Articolul 83:
   la alineatul (4), cifra „31” se înlocuieşte, în ambele cazuri, cu cifra „25”;
   la alineatul (11), cifra „31” se înlocuieşte cu cifra „25”.
   6. Articolul 84:
   la alineatul (1), cifrele „31” şi „30” se înlocuiesc, în toate cazurile, cu cifra „25”;
   la alineatul (2), cifrele „30” şi „31” se înlocuiesc cu cifra „25”.
   7. La articolul 88, alineatul (7) se abrogă.
   8. Articolul 92:
   la alineatul (1), textul „în termen de o lună de la încheierea” se înlocuieşte cu textul „pînă la data de 25 a lunii următoare”;
   la alineatul (2), textul „în termen de o lună de la încheierea” se înlocuieşte cu textul „pînă la data de 25 a lunii următoare”;
   la alineatul (3), textul „în termen de o lună de la încheierea” se înlocuieşte cu textul „pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii”;
   la alineatele (6), (7) şi (8),  cifra „31” se înlocuieşte cu cifra „25”.
   9. La articolul 94 litera c), textul „persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător” se înlocuieşte cu cuvintele „persoanele juridice şi fizice”.
   10. La articolul 115 alineatul (1), cuvintele „ultima zi” se înlocuiesc cu textul „data de 25”.
   11. La articolul 127 alineatul (3), cuvintele „cel tîrziu în ultima zi” se înlocuiesc cu textul „pînă la data de 25”.
   12. În anexa nr. 2 la titlul IV:
   poziţia tarifară 870324 va avea următorul cuprins:
870324
– Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3
cm3
3,50
euro
3,50
euro
3,50
euro
3,50
euro

   poziţia tarifară 870333 va avea următorul cuprins:
870333
– Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3
cm3
3,50
euro
3,50
euro
3,50
euro
3,50
euro

   13.  La articolul 129 punctul 22), textul „pe maşina de casă şi de control,” se exclude.
   14.  Articolul 131 se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
   „(51) Organele cu atribuţii de administrare fiscală prezintă Ministerului Finanţelor informaţiile necesare îndeplinirii de către acesta a atribuţiilor sale, inclusiv în scopul elaborării/reformulării politicii fiscale.”
   15.  Articolul 254:
   la alineatele (1)–(9), cuvintele „pentru fiecare caz de încălcare” se exclud;
   la alineatele (1) şi (5)–(8), cifra „10000” se înlocuieşte cu cifra „7000”;
   alineatul (2) va avea următorul cuprins:
   „(2) Efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi de control existente se sancţionează cu amendă de 5000 de lei.”
   la alineatele (3), (4) şi (9), cifra „7000” se înlocuieşte cu cifra „5000”;
   alineatul (10) va avea următorul cuprins:
   „(10) Efectuarea transporturilor de pasageri cu mijloace de transport auto, inclusiv în regim de taxi, pe rute urbane, suburbane, interurbane, transfrontaliere sau internaţionale, fără bilete de călătorie (bilet de călătorie – bon de casă emis de maşina de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, înregistrat la agentul transportator, confecţionat în mod tipografic, în conformitate cu actele normative în vigoare) se sancţionează cu amendă de 3000 de lei, aplicată agentului transportator şi conducătorului mijlocului de transport sau persoanei responsabile de taxarea călătoriei.”
   articolul se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
   „(11) Plecarea mijlocului de transport auto din autogară (staţie auto) cu pasageri îmbarcaţi fără bon de casă emis de maşina de casă şi de control se sancţionează cu amendă de 3000 de lei, aplicată contribuabilului care administrează autogara (staţia auto).
   (12) Plecarea mijlocului de transport auto din autogară (staţie auto) cu pasageri îmbarcaţi avînd bilete de călătorie – documente de strictă evidenţă cu preţ fixat, înregistrate la agentul transportator, dar fără bonul de casă achiziţionat de la casa autogării (staţiei auto) se sancţionează cu amendă de 3000 de lei, aplicată conducătorului mijlocului de transport.”
   16.  La articolul 262, cuvintele „pentru fiecare caz” se exclud.
   17.  La articolul 2631, cuvintele „pentru fiecare caz de încălcare” se exclud.
   18.  Articolul 2811:
   la alineatul (1), textul „1 iulie inclusiv” se înlocuieşte cu textul „25 iulie inclusiv”, iar cifra „31” se înlocuieşte cu cifra „25”;
   la alineatul  (2), cifra „31” se înlocuieşte cu cifra „25”.
   19.  La articolul 282 alineatele (3) şi (4), cifra „31” se înlocuieşte cu cifra „25”.
   20.  La articolul 292 alineatul (1), cifra „31” se înlocuieşte cu cifra „25”.
   21.  În anexa la titlul VII coloana 4, cuvintele „în ultima zi” se înlocuiesc, în toate cazurile, cu textul „la data de 25”.
   22.  Articolul 301:
   la alineatul (1), cuvintele „în ultima zi” se înlocuiesc cu textul „la data de 25”;
   la alineatul (4), cifra „31” se înlocuieşte cu cifra „25”.
   23.  La articolul 342 alineatul (2), textul „31 decembrie a perioadei fiscale de gestiune” se înlocuieşte cu textul „25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune”, iar  textul „31 martie” – cu textul „25 martie”.
   24.  Articolul 3485:
   la alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:
   „e) 180 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 179 de zile.”
   articolul  se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
   „(5) În cazul autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova care nu au depăşit termenul legal de aflare pe teritoriul Republicii Moldova, se admite ca perioada de valabilitate a certificatelor care atestă achitarea vinietei, prevăzută la alin. (2) lit. a)–d), să depăşească cumulativ 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni.”
   25.  La articolul 352 alineatele (10) şi (11), cuvintele „în ultima zi” se înlocuiesc cu textul „la data de 25”.
   26.  La articolul 356 alineatele (5) şi (6), cuvintele „în ultima zi” se înlocuiesc cu textul „la data de 25”.
   27.  Articolul 361:
   la alineatul (5), cuvintele „în ultima zi” se înlocuiesc, în ambele cazuri, cu textul „la data de 25”;
   la alineatul (6), cifrele „1” şi „31” se înlocuiesc cu cifra „25”;
   la alineatul (7), cifra „31” se înlocuieşte cu cifra „25”.
   28.  Articolul 366:
   la  alineatul (3), cuvintele „în ultima zi” se înlocuiesc, în ambele cazuri,  cu textul „la data de 25”;
   la alineatul (4), cifrele „1” şi „31” se înlocuiesc cu cifra „25”;
   la alineatul (5), cifra „31” se înlocuieşte cu cifra „25”.
   Art. II. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 4, alineatul (5) se completează în final cu textul: „Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se scutesc de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale în modul aprobat de Guvern.”
   2. La articolul 28 litera l), cuvintele „autohtone din” se înlocuiesc cu cuvintele „produse în”.
   3. În note la anexa nr. 1, punctul 9 va avea următorul cuprins:
   „9. Pentru mărfurile clasificate la poziţiile tarifare 1701 şi 1702, taxele vamale pentru import se aplică după cum urmează:
Poziţia tarifară
Denumirea mărfii
Cota*
Taxa vamală
1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr şi zaharoză pură din punct de vedere chimic, în stare solidă

1000 tone pe an (alocarea cotei după principiul primul venit – primul servit (FIFO))

În limita cotei – 10%;
peste limita cotei – 75%

ex.170191000

– – Cu adaosuri de substanţe aromatizante sau colorante

5500 tone pe an, originare din UE

În limita cotei – 10%;
peste limita cotei – 75%

ex.170199
– – Altele
1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoză, maltoză, glucoză şi fructoză (levuloză), pure din punct de vedere chimic în stare solidă; siropuri de zaharuri fără adaosuri de substanţe aromatizante sau colorante; miere artificială, amestecată sau neamestecată cu miere naturală; zaharuri şi melase caramelizate

1840  tone pe an (alocarea cotei după principiul primul venit – primul servit (FIFO) după cum urmează:

1200 de tone – după principiul MFN;
640 de tone originare din UE)

În limita cotei – 10%;
peste limita cotei – 75%

ex.170220
– Zahăr şi sirop de arţar
0
15%
   *Mecanismul de administrare a cotelor este reglementat de Guvern.”

   Art. III. – Articolul 11 din Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54–55, art. 378), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
   „(22) Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se scutesc de plata pentru poluarea mediului în modul aprobat de Guvern.”
   Art. IV. – Articolul 4 din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65–67, art. 460), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   la alineatele (2) şi (3), cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „25”;
   la alineatul (4), cuvîntul „sfîrşitul” se înlocuieşte cu textul „data de 25 a”.
   Art. V. – La articolul 4 alineatul (5) din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, cuvîntul „import” se înlocuieşte cu cuvintele „import-export”, iar textul „sînt supuse accizelor conform cotelor stabilite în anexele nr.1 şi 2 la titlul IV al Codul fiscal” se înlocuieşte cu textul „se realizează în modul aprobat de Guvern”.
   Art. VI. – Articolul 4 din Legea nr. 1056-XIV  din  16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   alineatul (7):
   la litera a),  cifrele „1” şi „31” se înlocuiesc cu cifra „25”, iar textul „expirarea termenului stabilit pentru prezentarea calculului impozitului funciar” – cu textul „1 iulie a perioadei fiscale respective”;
   la litera c), textul „expirarea termenului stabilit pentru prezentarea calculului impozitului funciar” se înlocuieşte cu textul „data de 1 iulie a anului fiscal în curs”, iar cifra „31” – cu cifra „25”;
   la litera d),  cifra „31” se înlocuieşte cu cifra „25”;
   alineatul (9):
   la  litera a),  textul „nu mai tîrziu de ultima zi” se  înlocuieşte cu textul „pînă la data de 25”;
   litera b) se completează în final cu textul: „ . Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 1 iulie a anului fiscal în curs, achitarea se efectuează nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune;”
   la litera c),  cifra „31” se înlocuieşte cu cifra „25”.
   Art. VII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 1:
   punctul 2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
   „d) obţinute  integral sau transformate suficient în zona liberă, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (41) din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere;”
   la punctul 43), cuvintele „sau la posturile vamale interne de control” se exclud.
   2. Articolul 35 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
   „(11) Mărfurile care au fost puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale pînă la 1 ianuarie 2014 pot fi utilizate în alte scopuri decît cele pentru care au fost importate în condiţiile prevăzute la alin. (2).”
   3. Articolul 1931 se abrogă.
   Art. VIII. – La articolul 6 alineatul (11) din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările ulterioare, cuvintele „să decidă cu privire la înlăturarea acestora” se substituie cu cuvintele „să se decidă şi să le înlăture”.
   Art. IX. – Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Articolul 6:
   la alineatul (10) litera a), cuvintele „de export” se exclud;
   la alineatul (13), textul „numai pentru prezentarea la expoziţii, concursuri, degustări, avînd documentele necesare de însoţire” se înlocuieşte cu textul „în mărime de pînă la 25% din volumul vînzărilor nete totale ale producţiei alcoolice, realizate de către rezident, pe parcursul unui an calendaristic”.
   2. Articolul 7 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
   „(41) Se consideră produse în zona liberă mărfurile obţinute integral sau mărfurile transformate suficient în această zonă liberă, dacă:
   a) intervine schimbarea poziţiei mărfii (codului de clasificare) în Nomenclatorul mărfurilor, la nivelul unuia dintre primele patru semne; sau dacă
   b) costul mărfurilor declarate, scoase din zona liberă, depăşeşte costul mărfurilor introduse în zona liberă din cauza creşterii cu peste 35% a ponderii consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii.”
   Art. X. – La articolul 5 alineatul (1) din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările ulterioare, litera a) se completează în final cu textul „ , cu condiţia că acestea nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie”.
   Art. XI. – Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 10 alineatul (3), litera b) se completează în final cu textul „ , cu excepţia culturilor supuse riscului de temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor, pentru care termenul-limită va fi 1 mai a anului curent”.
   2. La articolul 21, alineatul (4) se abrogă.
   3. La articolul 23:
   alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
   „(2) Cuantumul subvenţiei se stabileşte în baza primelor de asigurare calculate conform tarifelor de asigurare prevăzute în condiţiile speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură şi constituie 50% din valoarea acestora pentru toţi producătorii agricoli.
   (3) La încheierea contractului cu asigurătorii, producătorii agricoli prezintă o adeverinţă de la primărie, prin care se confirmă faptul existenţei bunului asigurat, şi achită 50% din valoarea primelor de asigurare stabilite în contract.”
   alineatele (21) şi (4) se abrogă.
   Art. XII. – Articolul 12 din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
   „(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoana care deţine funcţia de viceministru are dreptul de a exercita activitate remunerată în cadrul consiliului de administraţie al întreprinderii de stat şi în cadrul consiliului societăţii pe acţiuni în care  statul deţine o cotă parte din capitalul social.”
   Art. XIII. – Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cu urmează:
   1. La articolul 6 alineatul (4) litera b), după cuvintele „cu funcţii de” se introduce textul „control parlamentar,”.
   2. În anexa nr. 2 compartimentul „Secretariatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelaria de Stat”, nota se exclude.
   Art. XIV. – Legea nr. 199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plata unor impozite, contribuţii, prime şi defalcări, precum şi privind anularea majorărilor de întîrziere şi a amenzilor aferente acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 173–176, art. 586), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
   Art. XV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului I punctele 1, 2 şi 9, care se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2014, a articolului I punctul 12, care se pune în aplicare începînd cu 14 februarie 2014, a articolului I punctele 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 19,  20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 şi 28, a articolului IV şi a articolului VI, care se pun în aplicare la expirarea a 2 luni de la data publicării prezentei legi.
   (2) Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

   PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Igor CORMAN

   Nr. 64. Chişinău, 11 aprilie 2014.