OMFA58/2014
ID intern unic:  352842
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 58
din  06.05.2014
cu privire la prezentarea de către societăţile
de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor
art. 131 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire
la întreprinderea de stat  şi art. 89 al Legii nr. 1134-XIII
din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 561     Data intrarii in vigoare : 09.05.2014
    Abrogat prin OMF01/06.01.15, MO1-10/16.01.15 art.2

    MODIFICAT

    OMF78 din 17.06.14, MO160-166/20.06.14 art.866; în vigoare 20.06.14

    În baza prevederilor art. 27 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2012,  nr. 72-75, art. 230), cu modificările şi completările ulterioare, şi întru executarea prevederilor  art. 131 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 89 al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), cu modificările şi completările ulterioare, pentru elaborarea şi prezentarea Guvernului spre aprobare lista societăţilor de audit privind efectuarea auditului obligatoriu al situaţiilor financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social,
ORDON:
    1. Prezentarea de către societăţile de audit, care la situaţia din 25 aprilie 2014 au avut indicaţi în Anexa la Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit cel puţin 2 auditori certificaţi, unul dintre care cu experienţă în domeniu nu mai puţin de 5 ani, următoarele documente:
    - carnetele de muncă ale auditorilor angajaţi în cadrul societăţii de audit; sau
    - contractul individual de muncă prin cumul, după caz.
    Concomitent cu prezentarea  documentelor în original se prezintă şi copiile acestora confirmate prin semnătura persoanei responsabile din cadrul societăţii de audit, cu aplicarea ştampilei acesteia. Documentele în original se vor restitui imediat după confruntarea acestora cu copiile.
    [Pct.1 modificat prin OMF78 din 17.06.14, MO160-166/20.06.14 art.866; în vigoare 20.06.14]
    2. Termenul-limită de prezentare a documentelor nominalizate  este 7 iulie 2014.
    Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea documentelor:
    Cristina Iachim - consultant al Secţiei reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022262798, bir.404, adresa de e-mail: cristina.iachim@mf.gov.md.
    [Pct.2 modificat prin OMF78 din 17.06.14, MO160-166/20.06.14 art.866; în vigoare 20.06.14]
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                         Anatol ARAPU

    Nr. 58. Chişinău, 6 mai 2014.