*HGC481/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  352888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 481
din  04.07.2011
cu privire la crearea Comisiei Naţionale Antidrog
Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 547
    În temeiul articolului 22 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, în scopul realizării Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018 şi Planului naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2011-2013, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010, precum şi îndeplinirii angajamentelor asumate de Republica Moldova privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Comisia Naţională Antidrog.
    2. Se aprobă:
    Componenţa nominală a Comisiei Naţionale Antidrog, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Comisiei Naţionale Antidrog, conform anexei nr.2.
    3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei Naţionale Antidrog din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    4. În Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010 “Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.1-4, art.1), sintagma “Comitetul Naţional Antidrog” se substituie cu sintagma “Comisia Naţională Antidrog”, iar în cazul trimiterii la denumirea prescurtată a acesteia, cuvîntul “Comitetul” se substituie cu sintagma “Comisia Naţională”.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                                  Mihail Moldovanu
    Ministrul afacerilor interne                                                    Alexei Roibu
    Ministrul sănătăţii                                                                   Andrei Usatîi

    Nr. 481. Chişinău, 4 iulie 2011.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 481
din 4 iulie 2011

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei Naţionale Antidrog
    MOLDOVANU Mihail   - viceprim-ministru, preşedinte al Comisiei Naţionale
    ROIBU Alexei                 - ministru al afacerilor interne, vicepreşedinte al Comisiei
                                              Naţionale
    USATÎI Andrei                - ministru al sănătăţii, vicepreşedinte al Comisiei Naţionale
    OPREA Mihai                  - director general al Instituţiei Medico-Sanitare Publice
                                               Dispensarul Republican de Narcologie din subordinea
                                               Ministerului Sănătăţii, secretar al Comisiei Naţionale
    EFRIM Oleg                    - ministru al justiţiei
    MARINUŢĂ Vitalie        - ministru al apărării
    ŞLEAHTIŢCHI Mihail     - ministru al educaţiei
    CEBANU Ion                  - ministru al tineretului şi sportului
    BULIGA Valentina           - ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    GHERMAN Natalia         - viceministru al afacerilor externe şi integrării europene
    REVENCO Roman          - director general al Serviciului Grăniceri
    BALIŢCHI Tudor            - director general al Serviciului Vamal al Ministerului
                                               Finanţelor
    MIHAI Gheorghe             - director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    SEICAŞ Rita                    - prim-vicedirector al  Agenţiei Medicamentului din
                                               subordinea Ministerului Sănătăţii
    CUZUIOC Ion                 - preşedinte al Comitetului permanent de control asupra
                                               drogurilor de pe lîngă Ministerul Sănătăţii
    PATRAŞCU Igor            - şef al Direcţiei antidrog a Direcţiei generale servicii operative
                                               a Departamentului Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne
    VACARCIUC Olga         - şef al Observatorului naţional pentru droguri din cadrul
                                               Centrului Naţional de Management în Sănătate al
                                               Ministerului Sănătăţii
    SLOBOZIAN Vitalie        - reprezentant al Fundaţiei Soros-Moldova
    JIDOBIN Elena                - reprezentant al Agenţiei Naţiunilor Unite pentru combaterea
                                              drogurilor şi criminalităţii în Republica Moldova
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.481
din 4 iulie 2011
REGULAMENTUL
Comisiei Naţionale Antidrog
I. Dispoziţii generale
    1. Comisia Naţională Antidrog (în continuare – Comisia Naţională) este un organ interdepartamental, creat în scopul promovării politicii statului în domeniul circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor.
    2. Comisia Naţională se conduce în activitatea sa de legislaţia în vigoare,  de tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
II. Atribuţiile Comisiei Naţionale
    3. Comisia Naţională:
    a) implementează cerinţele stipulate în convenţiile internaţionale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite: Convenţia unică asupra stupefiantelor (1961), Convenţia asupra substanţelor psihotrope (1971) şi  Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope (1988), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 252-XIII din 2 noiembrie 1994;
    b) creează platforma pentru comunicarea continuă cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, entităţi care contribuie la implementarea politicii în domeniul drogurilor, în scopul realizării acţiunilor din Planul naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2011-2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010;
    c) elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei în domeniul antidrog;
    d) asigură coordonarea între instituţiile de specialitate şi organizaţiile necomerciale în derularea activităţilor orientate spre reducerea cererii şi ofertei de droguri, implementarea şi realizarea măsurilor prevăzute în Planul naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2011-2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010;
    e) conlucrează cu instituţiile necomerciale, parteneri externi, alte organe în scopul susţinerii tehnice şi financiare a instituţiilor statului implicate în realizarea obiectivelor stipulate în Strategia naţională antidrog pe anii 2011-2018 şi Planul naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2011-2013, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010;
    f ) în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, elaborează programe naţionale de organizare a asistenţei integrate medico-sociale (asistenţă medicală, socială, de reabilitare, pentru reducerea riscurilor etc.)  pentru consumatorii de droguri;
    g) în comun cu instituţiile interesate, organizează cercetări ştiinţifice privind fenomenul consumului de droguri;
    h) în comun cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai organizaţiilor necomerciale, elaborează programe de pregătire şi instruire a cadrelor la compartimentul antidrog;
    i) asigură o colaborare permanentă cu reprezentanţii mass-media pentru promovarea modului sănătos de viaţă şi informarea societăţii privind rezultatele activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a organizaţiilor necomerciale în reducerea ofertei şi cererii de droguri;
    j) instituie mecanisme de realizare a proiectelor şi programelor de combatere a traficului ilicit de droguri, precum şi elaborează, în baza experienţei internaţionale, noi metode în acest domeniu.
    4. Secretarul Comisiei Naţionale centralizează şi analizează toate datele furnizate, în limitele legii, de autorităţile publice centrale, instituţiile şi organizaţiile implicate în reducerea cererii şi ofertei de droguri, în scopul actualizării datelor cu privire la producerea, consumul şi traficul ilicit de droguri şi spălarea banilor rezultaţi din traficul ilicit de droguri şi asigură, în comun cu Observatorul naţional pentru droguri din cadrul Centrului Naţional de Management în Sănătate al Ministerului Sănătăţii, întocmirea Raportului anual privind evoluţia şi nivelul fenomenului drogurilor,  care se prezintă Guvernului şi organismelor internaţionale conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
III. Componenţa Comisiei Naţionale Antidrog
    5. Funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale este exercitată de viceprim-ministru.
    6. Din componenţa Comisiei Naţionale fac parte:
    a) ministrul afacerilor interne, vicepreşedintele Comisiei Naţionale;
    b) ministrul  sănătăţii, vicepreşedintele Comisiei Naţionale;
    c) directorul general al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Dispensarul Republican de Narcologie din subordinea Ministerului Sănătăţii, secretar al Comisiei Naţionale;
    d) ministrul justiţiei;
    e) ministrul apărării;
    f)  ministrul  muncii, protecţiei sociale şi familiei;
    g)  ministrul educaţiei;
    h)  ministrul  tineretului şi sportului;
    i) viceministrul afacerilor externe şi integrării europene;
    j)  directorul general al Serviciului Grăniceri;
    k)  directorul general al Serviciului Vamal al Ministerului Finanţelor;
    l)  directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    m) prim-vicedirectorul Agenţiei Medicamentului din subordinea Ministerului Sănătăţii;
    n) preşedintele Comitetului permanent de control asupra drogurilor de pe lîngă Ministerul Sănătăţii;
    o) şeful Direcţiei antidrog a Direcţiei generale servicii operative  a Departamentului Poliţie  al  Ministerului Afacerilor Interne;
    p) şeful Observatorului naţional pentru droguri din cadrul Centrului Naţional de Management în Sănătate al Ministerului Sănătăţii;
    q) reprezentantul Fundaţiei Soros-Moldova;
    r) reprezentant al Agenţiei Naţiunilor Unite pentru combaterea drogurilor şi criminalităţii  în Republica Moldova.
IV. Organizarea activităţii Comisiei Naţionale
    7. Preşedintele Comisiei Naţionale:
    a) asigură îndeplinirea funcţiilor Comisiei Naţionale;
    b) aprobă agenda şi graficul şedinţelor;
    c) convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei Naţionale;
    d) semnează hotărîrile Comisiei Naţionale;
    e) semnează invitaţii pentru reprezentanţii organizaţiilor necomerciale şi internaţionale pentru participare la şedinţele Comisiei Naţionale;
    f) convoacă întruniri cu organizaţii necomerciale, parteneri străini, alte instituţii ce au ca scop monitorizarea activităţii în domeniul drogurilor;
    g) reprezintă Comisia Naţională în raporturile sale cu autorităţile administraţiei publice din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale.
    8. Secretarul îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) organizează şi monitorizează implementarea prezentului Regulament;
    b) organizează interacţiunea dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi organizaţiile necomerciale implicate în activităţi de reducere a cererii şi ofertei de droguri;
    c) cu consimţămîntul preşedintelui Comisiei Naţionale, convoacă întruniri cu participarea organizaţiilor necomerciale, partenerilor străini, altor instituţii ce au ca scop monitorizarea activităţii şi acordarea asistenţei în domeniul drogurilor;
    d) în caz de necesitate, atrage în activitatea Comisiei Naţionale experţi din diferite domenii;
    e) asigură promovarea imaginii publice a Comisiei Naţionale pe plan intern şi internaţional;
    f) asigură corespondenţa în problemele ce intră în competenţa Comisiei Naţionale, prin intermediul preşedintelui acesteia;
    g) îndeplineşte şi alte atribuţii conform funcţiilor ce îi revin.
    9. Şedinţele ordinare ale Comisiei Naţionale se desfăşoară conform orarului întocmit în prealabil. În caz de necesitate pot fi convocate şedinţe extraordinare.
    10. Şedinţele Comisiei Naţionale sînt conduse de preşedintele acesteia.
    11. Comisia Naţională poate forma grupuri permanente sau temporare de experţi, în scopul examinării problemelor ce ţin de domeniile specifice ale activităţii sale. În componenţa grupurilor de experţi se includ membrii Comisiei Naţionale, experţi naţionali în domeniile vizate din ministere şi alte autorităţi administrative centrale, precum  şi reprezentanţi ai organizaţiilor necomerciale şi internaţionale ce desfăşoară activităţi în domeniu.
    12. Prezentarea chestiunilor pentru examinare Comisiei Naţionale se efectuează de către membrii Comisiei Naţionale, precum şi de autorităţile administrative centrale, alte organe interesate. Agenda şedinţei se distribuie de către secretar membrilor Comisiei Naţionale cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei.
    13. Şedinţele Comisiei Naţionale se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedinte şi secretar.
    14. Hotărîrile se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi, cu condiţia participării la şedinţă a cel puţin 2/3 din membrii Comisiei Naţionale.
    15. Comisia Naţională prezintă Guvernului anual, pînă la 25 ianuarie, un raport de activitate, în care este reflectată situaţia internă şi tendinţele în domeniul antidrog, sînt oferite informaţii privind modificările legislaţiei şi sînt formulate anumite recomandări pentru autorităţile administrative centrale în scopul ameliorării situaţiei în domeniu.