HGA372/2014
ID intern unic:  353183
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 372
din  27.05.2014
cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a
controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza
analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul de
Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice
Publicat : 03.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 142-146     art Nr : 421
    Abrogată prin HG1280 din 26.12.18, MO38-47/08.02.18 art.68; în vigoare 08.02.19


    În temeiul prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă Metodologia de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                   Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                             Vasile Bumacov

    Nr. 372. Chişinău, 27 mai 2014.

Aprobată
prin  Hotărîrea Guvernului nr. 372
din 27 mai 2014
METODOLOGIA 
de planificare a controlului de stat asupra activităţii

de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

I. Dispoziţii generale

    1.   Metodologia de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice (în continuare – Metodologie) este elaborată în scopul eficientizării controlului şi supravegherii de stat a activităţii de întreprinzător în domeniul fabricării, păstrării şi comercializării cu ridicata a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, conform Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi Hotărîrii Guvernului nr. 694 din 5 septembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc”.

    2.  Esenţa metodologică a analizei în baza criteriilor de risc rezidă în distribuirea după cele mai importante criterii de risc, relevante domeniului de control al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice (în continuare – Inspectorat), şi acordarea punctajului corespunzător după o scară prestabilită, acesta fiind raportat la ponderea fiecărui criteriu în funcţie de relevanţa lui pentru nivelul general de risc. Aplicarea punctajelor aferente fiecărui criteriu este efectuată pentru fiecare agent economic supus controlului şi e urmată de elaborarea clasamentului acestora în funcţie de punctajul obţinut, în corespundere cu nivelul individual de risc estimat.

    3.  Nivelul de risc estimat pentru fiecare agent economic determină nivelul frecvenţei şi intensităţii necesare acţiunilor de control ce privesc subiectul în cauză. 
II. Stabilirea criteriilor de risc 

    4. Criteriul de risc sumează un set de circumstanţe sau de însuşiri ale subiectului şi/sau obiectului pasibil controlului, şi/sau raporturilor anterioare ale agentului economic cu Inspectoratul, ca organ de control, existenţa şi intensitatea cărora pot indica probabilitatea cauzării de daune vieţii şi sănătăţii oamenilor, mediului înconjurător în urma activităţii agentului economic şi gradul acestor daune, promovării concurenţei neloiale, nerespectării trasabilităţii la producerea şi comercializarea cu ridicata a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, inclusiv a produselor cu indicaţie geografică şi denumiri de origine protejate.

    5. Criteriile de risc sînt grupate în funcţie de subiectul controlului, obiectul controlului şi raporturile anterioare cu organul de control:
    1) criterii de risc în funcţie de subiect:

    - volumul de producţie în funcţie de genul de activitate;

    - perioada de timp în care persoana controlată desfăşoară activitatea supusă controlului.

    2)în funcţie de obiect:

    - dotarea tehnico-tehnologică; 

    3)în funcţie de raporturi anterioare:

    - data efectuării ultimului control;

    - încălcările anterioare.
III. Gradarea intensităţii riscului
    6. Fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade/nivele de intensitate, punctate conform valorii gradului de risc. Scara valorică este cuprinsă între 1 şi 5, unde 1 reprezintă gradul minim şi 5 gradul maxim de risc.
     7. Pentru criteriile de risc, punctajele se acordă în felul următor:

    1) perioada în care persoana controlată desfăşoară activitatea supusă controlului

    Raţionamentul general: cu cît mai mult timp o întreprindere activează pe piaţă, cu atît mai bine cunoaşte regulile, cu atît mai atentă este faţă de reputaţia sa şi, de cele mai dese ori, implementează sisteme interne de control al calităţii.

 
Perioada de activitate a întreprinderii
Gradul de risc
mai mult de 20 de ani
1
15-20 de ani
2
10-15 ani
3
5-10 ani
4
pînă la 5 ani
5
 

    2) data efectuării ultimului control

    Raţionamentul general: cu cît mai lungă este perioada în care agentul economic pasibil controlului nu este inspectat, cu atît mai mare este incertitudinea legată de conformarea acestuia cu prevederile normative, atribuind riscul minim entităţilor controlate recent şi riscul maxim entităţilor care nu au fost supuse recent controlului de stat.
Durata de la data efectuării ultimului control
Gradul de risc
1 an
1
1-2 ani
2
2-3 ani
3
3-4 ani
4
mai mult de 4 ani
5
 
    3) încălcările anterioare
     Raţionamentul general:lipsa încălcărilor la ultima dată de efectuare a controlului indică predispunerea antreprenorului la respectarea legii şi, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia. Astfel, acest fapt poate exonera agentul economic de următorul control. Pe cînd existenţa încălcărilor la ultima dată de efectuare a controlului, atribuie agentului economic un grad înalt de risc. 
Încălcările depistate la ultimul control
Gradul de risc

Au fost depistate încălcări minore, dar care nu constituie componenţă de contravenţie sau infracţiune (a fost înaintată prescripţie)

1

Au fost depistate încălcări minore care constituie componenţă de contravenţie, fără cauzarea de daune persoanelor terţe (a fost aplicată sancţiune)

2

Au fost depistate încălcări care constituie componenţă de contravenţie şi     s-au cauzat prejudicii persoanelor terţe (aplicată sancţiune, achitare de daune)

3

Au fost depistate încălcări care constituie componenţă de infracţiune şi s-au cauzat prejudicii minore persoanelor terţe (aplicată sancţiune, achitare de daune)

4

Au fost depistate încălcări care constituie componenţă de infracţiune şi s-au cauzat prejudicii majore persoanelor terţe (aplicată sancţiune, achitare de daune)

5
 
    4) Volumul de producţie conform genurilor de activitate
     Raţionamentul general: cu cît mai mare este volumul de producere şi mai larg spectrul producţiei fabricate, cu atît mai mare devine riscul de fabricare a producţiei neconforme.
     4.1. Producerea vinului 

Volumul anual de producere a vinului/volumul anual de procesare a strugurilor

Gradul de risc
1-5 denumiri
6-8
denumiri
mai mult de 8 denumiri

pînă la 7 mii dal (pînă la 100 tone de struguri)

1
2
3

de la 7 mii pînă la 14 mii dal (de la 100 pînă la 200 tone de struguri)

2
3
4

mai mult de 14 mii dal (mai mult de 200 tone de struguri)

3
4
5
 
    4.2. Producerea berii

Volumul anual de producere a berii

Gradul de risc
1-5 denumiri
6-8
denumiri
mai mult de 8 denumiri
pînă la 1000 dal
1
2
3
de la 1000 pînă la 3000 dal
2
3
4
mai mult de 3000 dal
3
4
5
 
    4.3. Producerea alcoolului etilic
Volumul anual de producere a alcoolului etilic
Gradul de risc
1 denumire
2 denumiri
mai mult de 2 denumiri
pînă la 10000 dal a/a
1
2
3

de la 10000 pînă la 30000 dal a/a

2
3
4
mai mult de 30000 dal a/a
3
4
5
 
    4.4. Producerea băuturilor tari 
Volumul anual de producere a băuturilor tari
Gradul de risc
1-5 denumiri
6-8
denumiri
mai mult de 8 denumiri
pînă la 10000 dal a/a
1
2
3

de la 10000 pînă la 30000 dal a/a

2
3
4
mai mult de 30000 dal a/a
3
4
5
   
    4.5. Depozite specializate 
Rulajul anual al producţiei alcoolice
Gradul de risc
1-5 denumiri
6-8
denumiri
mai mult de 8 denumiri
pînă la 50 mii sticle
1
2
3

de la 50 mii pînă la 100 mii sticle

2
3
4
mai mult de 100 mii sticle
3
4
5
 

    Relevanţa acestui criteriu este destul de variabilă în timp şi, de aceea, se   reevaluează periodic ponderea (importanţa) criteriului în cauză şi modalitatea de atribuire a gradului de risc.

    5) Dotarea tehnico-tehnologică
 
 
Dotat cu utilaj tehnologic principal în exploatare
 
Gradul de risc

Deţine HCCP sau alt sistem de management al calităţii relevant

Nu deţine HCCP sau alt sistem de management al calităţii relevant

Se încadrează în termenul de exploatare stabilit de documentaţia tehnică aferentă

1
2

Termenul de exploatare prelungit conform procedurii stabilite de legislaţie

2
3

A depăşit termenul de exploatare stabilit de documentaţia tehnică aferentă (şi nu a fost prelungit sau este prevăzută prelungirea acestuia)

4
5
IV. Ponderarea criteriilor
    8.  Pentru fiecare criteriu se stabileşte ponderea în raport cu toate criteriile selectate. 

    9.  Se determină ponderea pentru fiecare criteriu de risc, în subunităţi, astfel încît ponderea sumată a tuturor criteriilor să constituie o unitate. 

 
Criterii
Ponderea
Criteriul nr.1
0,15
Criteriul nr.2
0,1
Criteriul nr.3
0,4
Criteriul nr.4
0,2
Criteriul nr.5
0,15
TOTAL
1,0
 
 V. Aplicarea criteriilor în raport cu persoanele

fizice şi juridice

 10.  Se stabileşte media ponderată a gradelor specifice de risc în baza următoarei formule:

    unde:
    Rg – gradul de risc global asociat cu subiectul potenţial al controlului;
    1, 2, n – criteriile de risc;
    w – ponderea fiecărui criteriu de risc, unde suma ponderilor individuale va fi egală cu unitatea;
    R – gradul de risc pentru fiecare criteriu.


    11. În urma aplicării formulei stabilite la punctul 10 al prezentei Metodologii, riscul global va lua valori între 200 şi 1000 de unităţi, unde agenţii economici care obţin 200 de unităţi sînt asociaţi cu cel mai mic risc.

    12. În funcţie de punctajul obţinut în urma aplicării formulei, sînt listaţi subiecţii controlului, în vîrful clasamentului fiind plasaţi agenţii economici care au obţinut punctajul maxim (1000 unităţi). Agenţii economici din vîrful clasamentului sînt asociaţi cu un risc mai înalt şi urmează a fi supuşi controlului în mod prioritar.
    13. În baza clasamentului, Inspectoratul întocmeşte proiectul graficului controalelor trimestriale planificate, pe care îl expediază spre înregistrare Cancelariei de Stat, în modul şi termenul stabilit de Guvern. 
    14. Clasamentul se utilizează de Inspectorat pentru stabilirea frecvenţei de control recomandate pentru fiecare agent economic. Frecvenţa recomandată se utilizează pentru prioritizarea controlului inopinat în cazul în care în acelaşi timp mai multe întreprinderi cad sub incidenţa temeiurilor şi condiţiilor stabilite la articolul 19 al Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    15. La sfîrşitul perioadei pentru care s-a făcut planificarea, Inspectoratul elaborează un raport prin care se va determina ponderea agenţilor economici supuşi controlului din numărul total, va modifica, după caz, punctajele acordate anterior în baza informaţiei acumulate în urma controlului, a schimbării situaţiei în raport cu data ultimului control efectuat, a actualizării profilului fiecărui agent economic.
VI. Crearea şi menţinerea sistemului de date necesar

aplicării criteriilor de risc

    16.  Pentru elaborarea şi menţinerea clasamentului agenţilor economici conform riscului prezentat, Inspectoratul menţine baza de date care va reflecta:

    a)  lista tuturor agenţilor economici pasibili de a fi supuşi controlului, cu datele individuale de identificare;

    b)  istoria activităţii de control;

    c)  profilul fiecărui agent economic, cu informaţia relevantă pentru criteriile de risc utilizate pentru clasificarea agentului în cauză etc.

    17. Inspectoratul reexaminează şi actualizează informaţia necesară pentru aplicarea criteriilor de risc cel puţin o dată pe an.