HGO378/2014
ID intern unic:  353191
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 378
din  27.05.2014
pentru aprobarea Conceptului sistemului informaţional
automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”
Publicat : 03.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 142-146     art Nr : 427
    În temeiul prevederilor art. 22 din Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art. 44), cu modificările ulterioare, în scopul asigurării executării art.19 alin. (1) din Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169a, art. 565), precum şi în scopul asigurării evidenţei integrate a ajutoarelor de stat şi al garantării transparenţei iniţierii şi acordării acestora, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Conceptul sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” (se anexează).
    2. În calitate de posesor al Sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” se desemnează Consiliul Concurenţei, care va asigura implementarea, funcţionarea şi dezvoltarea acestuia.
    3. În calitate de deţinător al Sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” se desemnează Î.S. „CRIS Registru”, care va asigura mentenanţa acestuia.
    4. Crearea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” se vor realiza pe baza mijloacelor financiare ale donatorilor externi, precum şi în limitele alocaţiilor financiare prevăzute în bugetul de stat.
    5. Furnizorii şi/sau iniţiatorii de ajutor de stat (autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi persoanele juridice care administrează direct ori indirect resursele statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale), în termen de 15 zile, vor desemna persoanele responsabile pentru notificarea şi raportarea măsurilor de ajutor de stat.
    6. Pînă la implementarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”,  notificarea şi raportarea măsurilor de ajutor de stat se vor efectua prin intermediul trimiterilor poştale sau la sediul Consiliului Concurenţei.

    PRIM-MINISTRU                                                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazăr
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                               Pavel Filip

    Nr. 378. Chişinău, 27 mai 2014.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 378
din  27 mai  2014

CONCEPTUL
Sistemului informaţional automatizat
„Registrul ajutoarelor de stat”
Capitolul I. INTRODUCERE
    Crearea Registrului ajutoarelor de stat este impusă de necesitatea creşterii transparenţei în operaţiunile de acordare a ajutorului de stat, contribuind la minimizarea impactului negativ al ajutorului de stat asupra concurenţei şi a comerţului internaţional, precum şi la adaptarea legislaţiei Republicii Moldova la legislaţia Uniunii Europene.
    Registrul ajutoarelor de stat va contribui la instituirea unui sistem de monitorizare a ajutoarelor de stat şi la crearea condiţiilor pentru realizarea sarcinii principale – punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare a impactului ajutorului de stat asupra mediului concurenţial.
    Prin instituirea Registrului ajutoarelor de stat se urmăreşte asigurarea accesului la informaţiile relevante din domeniul ajutorului de stat, oferind beneficiarilor, practicienilor şi teoreticienilor instrumentele necesare pentru a cunoaşte tendinţele în materia ajutorului de stat, precum şi crearea unei resurse informaţionale unice privind ajutoarele de stat. Totodată, toţi cei interesaţi vor avea acces la informaţiile privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova şi la legislaţia aplicabilă în domeniul ajutorului de stat.
    Astfel, se impune crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” în vederea instituirii unui mecanism de monitorizare a ajutoarelor de stat şi colaborarea eficientă între furnizorii de ajutor de stat şi Consiliul Concurenţei.
Capitolul II. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Denumirea sistemului
    Denumirea deplină a sistemului este Sistemul informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de  stat”, iar cea prescurtată şi abrevierea ─ SIA RAS.
    2. Definirea sistemului
    Sistemul informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” (în continuare – SIA RAS) reprezintă totalitatea mijloacelor software, hardware, informaţionale, organizaţionale, a sistemelor de transmitere a datelor, a tehnologiilor de utilizare a lor, a normelor de drept şi a infrastructurii pentru susţinerea informaţională a notificării, a evidenţei, a monitorizării şi a raportării ajutoarelor de stat.
    Resursa informaţională SIA RAS reprezintă o sistematizare generalizată a datelor privind acordarea ajutorului de stat, persoanele care beneficiază de acest ajutor şi organizaţiile care îl acordă, precum şi documentele aferente procesului de acordare şi utilizare a ajutorului de stat.
    3. Locul SIA RAS în spaţiul informaţional unic
    Ca rezultat al funcţionării SIA RAS se formează resursa informaţională unică a măsurilor de ajutor de stat. Resursa respectivă este parte integrantă a Resurselor informaţionale de stat ale Republicii Moldova pe segmentul „Administrarea şi controlul de stat”.
    4. Noţiuni de bază
    În sensul prezentului Concept, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
    sistem de securitate informaţională – ansamblul unitar al normelor de drept şi etico-morale, al măsurilor organizatorico-administrative şi al mijloacelor tehnice de program orientate spre contracararea pericolelor ce ameninţă SIA RAS şi spre minimizarea eventualelor prejudicii care ar putea fi cauzate posesorilor şi utilizatorilor de informaţii;
    obiect informaţional – reflectarea virtuală a obiectului înregistrării în cadrul resursei informaţionale;
    identificator al obiectului registrului – unul dintre atributele obiectului informaţional care este unic şi rămîne invariabil pe parcursul întregii perioade de existenţă a obiectului în registru.
    5. Destinaţia SIA RAS
    SIA RAS este destinat evidenţei integrate a ajutoarelor de stat şi asigurării transparenţei în iniţierea şi acordarea acestora.
    Sistemul are drept scop asigurarea formării resursei informaţionale în domeniul ajutorului de stat, fiind menit autorităţilor publice – furnizori de ajutor de stat pentru automatizarea notificării şi raportării ajutoarelor de stat, precum şi beneficiarilor ajutorului de stat.
    6. Scopul şi obiectivele SIA RAS
    Scopul de bază al creării SIA RAS este asigurarea formării resursei informaţionale în domeniul ajutorului de stat, fiind destinat autorităţilor publice – furnizori de ajutor de stat pentru automatizarea notificării şi raportării ajutoarelor de stat, precum şi beneficiarilor ajutorului de stat.  
    Prin crearea SIA RAS vor fi atinse următoarele obiective:
    1) formarea unei baze informaţionale în domeniul ajutorului de stat – Registrul ajutoarelor de stat:
    a) înregistrarea datelor despre furnizorii, beneficiarii şi măsurile de ajutor de stat;
    b) înregistrarea notificărilor de ajutor de stat în format electronic, autentificate;
    c) înregistrarea rapoartelor de ajutor de stat în format electronic, autentificate;
    2) acordarea necesarului de informaţie relevantă domeniului la nivel central, raional/municipal şi instituţional, precum şi specialiştilor din domeniu şi publicului interesat (actele normative, rapoarte, practica judiciară etc.) în vederea promovării culturii concurenţiale;
    3) acordarea de suport conducătorilor de instituţii, responsabililor din raioane, personalului ministerelor în monitorizarea, prognozarea situaţiei şi luarea deciziilor;
    4) oferirea unui instrument de lucru furnizorilor de ajutor de stat prin crearea unui sistem de comunicare cu autoritatea de concurenţă;
    5) asigurarea vizualizării informaţiei stocate (cu diferite niveluri de acces), generarea de rapoarte predefinite şi specifice;
    6) asigurarea interacţiunii şi schimbului de date cu alte sisteme informaţionale ale autorităţilor publice în vederea identificării integrale a ajutoarelor de care au beneficiat membrii unui grup de întreprinderi;
    7) oferirea interfeţelor programabile pentru publicarea datelor pe portalul datelor guvernamentale cu caracter public www.date.gov.md.
    7. Principiile de bază ale creării SIA RAS
    La baza creării şi funcţionării SIA RAS se află următoarele principii:
    1) principiul legalităţii, care presupune crearea şi exploatarea SIA RAS în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
    2) principiul confidenţialităţii, care este asigurat prin definirea dreptului de acces şi delimitarea nivelului de acces la informaţii şi date;
    3) principiul temeiniciei datelor SIA RAS, care presupune introducerea datelor în SIA RAS numai în baza înscrierilor în documentele calificate drept surse de informaţii;
    4) principiul destinaţiei strategice, care este asigurat prin faptul că furnizorii/iniţiatorii de ajutor de stat pot beneficia de date şi informaţii exacte despre obiectul de evidenţă al SIA RAS, necesare pentru a completa notificările şi rapoartele de ajutor de stat;
    5) principiul securităţii informaţionale, care prevede asigurarea integrităţii, accesibilităţii, confidenţialităţii şi eficienţei protecţiei datelor contra pierderii, denaturării, deteriorării şi utilizării neautorizate;
    6) principiul identificării unice de stat, care prevede atribuirea unui număr de identificare fiecărui obiect al înregistrării;
    7) principiul compatibilităţii, care asigură în procesul de interacţiune compatibilitatea SIA RAS cu alte sisteme informaţionale automatizate utilizate în cadrul funcţionării acestuia.
    8. Sarcinile SIA RAS 
    Sarcina de bază a SIA RAS este înregistrarea, colectarea, acumularea, actualizarea, controlul şi analiza informaţiei cu privire la măsurile de ajutor de stat, furnizorii de ajutor de stat, beneficiarii de ajutor de stat şi la sectoarele economiei naţionale în care se acordă ajutoarele de stat.
    Sistemul trebuie să contribuie la soluţionarea următoarelor sarcini:
    1) evidenţa integrată a solicitărilor de ajutor de stat;
    2) evidenţa integrată a ajutoarelor de stat acordate;
    3) identificarea ajutoarelor de care au beneficiat membrii unui grup de întreprinderi;
    4) automatizarea procesului de notificare a ajutorului de stat;
    5) automatizarea procesului de evidenţă a ajutorului de stat;
    6) colectarea, acumularea şi formarea informaţiei statistice privind domeniul ajutoarelor de stat;
    7) furnizarea informaţiilor din domeniul ajutorului de stat pentru cetăţenii Republicii Moldova, mediul de afaceri şi sectorul public.
Capitolul III. CADRUL NORMATIV AL SIA RAS
    9. Cadrul normativ al SIA RAS
    Cadrul normativ al SIA RAS este constituit din legislaţia naţională, tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte. Crearea şi funcţionarea SIA RAS sînt reglementate de următoarele acte:
    1) Constituţia Republicii Moldova;
    2) Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat;
    3) Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012;
    4) Legea nr. 1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică;
    5) Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat;
    6) Legea nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală;
    7) Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
    8) Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
    9) Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;   
    10) Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 8 iunie 2004 „Despre aprobarea Politicii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova”;
    11) Hotărîrea Guvernului nr. 857 din 31 octombrie 2013 „Cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”;
    12) Hotărîrea Guvernului nr.320 din 28 martie 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice”;
    13) Hotărîrea Guvernului nr. 733 din 28 iunie 2006 „Cu privire la Concepţia guvernării electronice”;
    14) Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”;
    15) Hotărîrea Guvernului nr. 1032 din 6 septembrie 2006  „Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat”;
    16) Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 1 din 30 august 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat”;
    17) Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 2 din 30 august 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis”;
    18) Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 3 din 30 august 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Registrul ajutorului de stat”;
    19) Standardul SM 12207:2005 „Procesele ciclului de viaţă al software-ului”.
Capitolul IV. SPAŢIUL FUNCŢIONAL AL SIA RAS
    10. Funcţiile de bază ale SIA RAS
    Funcţionarea RAS SIA trebuie să asigure realizarea următoarelor funcţii de bază:
    1) formarea bazei de date a SIA RAS.
    Funcţiile de bază în formarea băncii de date a sistemului sînt funcţiile de înregistrare, actualizare a datelor şi de radiere a obiectelor informaţionale (schimbarea statutului obiectului). Aceste funcţii sînt realizate în raport cu îndeplinirea anumitor scenarii de bază, care realizează funcţiile sistemului:
    a) colectarea datelor privind furnizorii, beneficiarii şi măsurile de ajutor de stat;
    b) înregistrarea notificărilor de ajutor de stat în format electronică, autentificate;
    c) colectarea rapoartelor de ajutor de stat în format electronic, autentificate;
    d) actualizarea cu date privind noile scheme de ajutor de stat şi noile ajutoare de stat individuale acordate.
    Informaţia în SIA RAS se introduce doar în baza unei decizii a registratorului, în cazul dispunerii de documente sau informaţii obţinute din alte SIA, care confirmă veridicitatea informaţiei, cu referire la un document sau la o resursă de informaţii în baza cărora a avut loc actualizarea datelor.
    Toate modificările în sistem sînt păstrate în ordine cronologică;
    2) acordarea asistenţei informaţionale prin utilizarea bazei de date a SIA RAS prin:
    a) asigurarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu date conform legii;
    b) acordarea de suport informaţional conducătorilor de instituţii, responsabililor din raioane, personalului ministerelor în monitorizarea, prognozarea situaţiei şi luarea deciziilor;
    c) asigurarea interacţiunii şi schimbului de date cu alte sisteme informaţionale ale autorităţilor publice;
    3) asigurarea calităţii informaţiilor din contul creării şi menţinerii componentelor sistemului de calitate;
    4) protecţia şi securizarea informaţiilor la toate etapele de formare a băncii de date a SIA RAS;
    5) asigurarea bunei funcţionări a SIA RAS;
    6) scoaterea din evidenţă presupune arhivarea sau schimbarea statutului obiectelor informaţionale cuprinse în sistem.
    11. Contururile funcţionale ale SIA RAS
    SIA RAS include următoarele contururi funcţionale:
    1) conturul evidenţei automatizate a notificărilor ajutorului de stat („NOTIFICĂRI”);
    2) conturul evidenţei automatizate a faptului acordării ajutorului de stat („FAPTUL ACORDĂRII AJUTORULUI DE STAT”);
    3) conturul evidenţei automatizate a documentelor legate de acordarea ajutorului de stat („DOCUMENTE”).
    Spaţiul fiecărui contur funcţional, la rîndul său, se extinde asupra unui ansamblu de funcţii de nivel inferior:  
    A. Conturul evidenţei automatizate a notificărilor ajutorului de stat înglobează evidenţa automatizată a conţinutului tuturor notificărilor privind autorizarea ajutoarelor de stat.
    Acest contur exercită următoarele funcţii:
    a) evidenţa notificărilor;
    b) evidenţa proiectelor de acte de instituire a măsurilor de ajutor de stat.
    B. Conturul evidenţei automatizate a acordării ajutorului de stat înglobează evidenţa automatizată a procesului de acordare a ajutorului de stat.
    Acest contur exercită următoarele funcţii:
    a) evidenţa privind acordarea ajutorului de stat;
    b) evidenţa modificării statutului ajutorului de stat;
    c) evidenţa rapoartelor ajutoarelor de stat;
    d) evidenţa formularelor ajutoarelor de stat.
    C. Conturul evidenţei automatizate a documentelor legate de acordarea ajutorului de stat.
    Acest contur exercită următoarele funcţii:
    a) evidenţa deciziilor privind acordarea ajutoarelor de stat;
    b) evidenţa scrisorilor privind acordarea ajutoarelor de stat.
Capitolul V. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ
A SIA RAS
    12. Sursele principale de informaţii ce ţin de formarea şi exploatarea RAS
    Sursele principale de informaţii ce ţin de formarea şi exploatarea SIA RAS sînt:
    1) autorităţile administraţiei publice centrale care înregistrează notificările ajutoarelor de stat, rapoartele ajutoarelor de stat, inclusiv datele beneficiarilor ajutoarelor de stat, perioada pentru care se acordă ajutorul, forma ajutorului, cuantumul;
    2) autorităţile administraţiei publice locale care înregistrează notificările ajutoarelor de stat, rapoartele ajutoarelor de stat, inclusiv datele beneficiarilor ajutoarelor de stat, perioada pentru care se acordă ajutorul, forma ajutorului, cuantumul;
    3) orice persoană juridică care administrează direct ori indirect resursele statului sau ale unităţilor administrativ-
teritoriale.
    13. Proprietarul, posesorul, deţinătorul, registratorii şi destinatarii RAS
    1) Proprietar al RAS este statul.
    2) Posesor al RAS este Consiliul Concurenţei, care îndeplineşte funcţiile privind administrarea logică a sistemului.
    3) Deţinător al RAS este Î.S. „CRIS Registru”, care va asigura mentenanţa acestuia.
    4) Registratorii datelor în RAS sînt:
    a) furnizorii/iniţiatorii de ajutor de stat ─ la capitolul evidenţei informaţiei privind notificarea ajutorului de stat şi raportarea ajutorului de stat;
    b) Consiliul Concurenţei (reprezentat de angajaţii împuterniciţi) ─ la capitolul evidenţei informaţiei privind ajutorul de stat identificat în procesul monitorizării şi verificărilor efectuate.
    5)  Destinatarii datelor din SIA RAS sînt Consiliul Concurenţei, furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat, precum şi alte persoane interesate, în limita dreptului de acces.
Capitolul VI. DOCUMENTELE SIA RAS
    14. Documentele tehnologice de intrare
    Documentele tehnologice de intrare sînt următoarele:
    1) formularele de notificare;
    2) proiectele de acte de instituire a măsurilor de ajutor de stat.
    15. Documentele tehnologice împrumutate de la alte sisteme informaţionale
    Documentele tehnologice împrumutate de la alte sisteme informaţionale sînt următoarele:
    1) documentele de identificare a persoanelor;
    2) documentele de înregistrare a unităţilor de drept;
    3) licenţele şi autorizaţiile de activitate;
    4) rapoartele şi informaţiile statistice.
    16. Documentele tehnologice de ieşire
    Documente tehnologice de ieşire sînt următoarele:
    1) decizia prin care se constată că măsura notificată nu constituie un ajutor de stat;
    2) decizia de autorizare a ajutorului de stat;
    3) decizia de autorizare condiţionată a ajutorului de stat;
    4) decizia de incompatibilitate a ajutorului de stat;
    5) rapoartele statistice şi dările de seamă în format electronic.
Capitolul VII. SPAŢIUL INFORMAŢIONAL
AL SIA RAS
    17. Obiectele informaţionale ale SIA RAS sînt:
    1) notificare;
    2) faptul acordării ajutorului de stat;
    3) furnizor;
    4) beneficiar;
    5) document:
    a) decizii privind acordarea ajutoarelor de stat;
    b) scrisori privind acordarea ajutoarelor de stat.
    18. Identificarea obiectelor informaţionale ale sistemului:
    1) identificatorul obiectului „notificare” este numărul de ordine;
    2) identificatorul obiectului „faptul acordării ajutorului de stat” este numărul de ordine;
    3) identificatorul obiectului „furnizor” este numărul de identificare de stat al unităţii de drept (IDNO) din Registrul de stat al unităţilor de drept;
    4) identificatorul obiectului „beneficiar” este numărul de identificare de stat al unităţii de drept (IDNO) din Registrul de stat al unităţilor de drept – pentru persoane juridice şi numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) din Registrul de stat al populaţiei pentru persoanele fizice;
    5) identificatorul obiectului „document” este numărul de ordine.
    19. Scenariile de bază
    Scenariile de bază prin intermediul cărora se realizează funcţiile SIA RAS se divizează în următoarele grupuri: pentru introducerea şi actualizarea informaţiilor şi pentru furnizarea informaţiilor. Grupul de scenarii ce ţin de introducerea şi actualizarea informaţiei interacţionează cu obiectele informaţionale ale SIA RAS:
    1) pentru obiectul informaţional „notificare”:
    a) reflectarea în evidenţa iniţială – la momentul recepţionării notificării din partea furnizorului;
    b) actualizarea datelor – la recepţionarea informaţiei suplimentare din partea furnizorului;
    c) radierea din evidenţă se efectuează:
    la renunţarea furnizorului de a acorda ajutorul de stat;
    la neprezentarea informaţiei în termen de către furnizor;
    2) pentru obiectul informaţional „faptul acordării ajutorului de stat”:
    a) reflectarea în evidenţa iniţială – la expedierea notificării privind intenţia de a acorda ajutorul de stat;
    b) actualizarea datelor – la confirmarea de către furnizor a faptului acordării ajutorului de stat;
    c) radierea din evidenţă – la prezentarea informaţiei privind renunţarea acordării ajutorului de stat:
    3) pentru obiectul informaţional „furnizor”:
    a) reflectarea în evidenţa iniţială – la momentul aplicării notificării;
    b) radierea din evidenţă – la momentul renunţării de a acorda ajutorul de stat;
    4) pentru obiectul informaţional „beneficiar”:
    a) reflectarea în evidenţa primară se efectuează la notificarea ajutorului de stat;
    b) radierea din evidenţă – la momentul renunţării de a acorda ajutorul de stat;
    5) pentru obiectul informaţional „document”:
    a) reflectarea în evidenţa primară – la generarea documentului;
    b) actualizarea datelor – la modificarea documentelor reflectate în evidenţă;
    c) radierea din evidenţă – la momentul luării hotărîrii de a anula decizia precedentă.
    20. Datele SIA RAS
    Datele SIA RAS reprezintă totalitatea de atribute ce caracterizează obiectele informaţionale:
    1) datele obiectului „notificare”:
    a) identificatorul notificării;
    b) tipul notificării;
    c) data înregistrării notificării;
    d) proiectele de acte de instituire a măsurilor de ajutor de stat;
    2) datele obiectului „faptul acordării ajutorului de stat”:
    a) denumirea formei de ajutor de stat;
    b) categoria de ajutor de stat;
    c) valoarea ajutorului de stat acordat beneficiarului;
    d) valoarea totală a ajutorului de stat de care a beneficiat beneficiarul şi grupul de întreprinderi din care face parte;
    e) numărul corespunzător din CAEM al activităţii economice pentru care se acordă ajutorul de stat;
    f) denumirea obiectivului ajutorului de stat;
    g) formularul de raportare;
    h) raportul anual al ajutoarelor de stat;
    3) datele obiectului „furnizor”:
    a) codul de evidenţă al furnizorului (IDNO);
    b) denumirea furnizorului;
    c) adresa juridică a furnizorului;
    4) datele obiectului „document”:
    a) identificatorul documentului;
    b) tipul, seria, numărul şi data, organul care a emis documentul;
    c) termenul de valabilitate;
    d) codul subdiviziunii structurale;
    5) datele obiectului „beneficiar”:
    A. Persoane juridice, angajate în activitate economică:
    A.1. Datele de bază:
    1) numărul de identificare de stat al unităţii de drept (IDNO);
    2)  datele de identificare:
    a) categoria unităţii de drept;
    b) denumirea;
    c) denumirea abreviată;
    d) denumirea în limba rusă;
    3) datele privind structura organizaţional-juridică:
    a) tipul proprietăţii;
    b) forma organizaţional-juridică;
    c) finanţare bugetară/autogestiune;
    d) nivelul subordonării;
    e) capitalul statutar;
    4) datele privind crearea, reorganizarea şi lichidarea:
    a) data, locul şi motivul creării, reorganizării sau lichidării;
    b) registratorul;
    5) datele despre fondatori:
    a) numărul de identificare al persoanei fizice, specificat conform uzanţelor internaţionale prin abrevierea sintagmei în limba engleză „Identification Number of Person” – IDNP (pentru persoanele fizice);
    b) IDNO (pentru unităţile de drept);
    c) datele de identificare;
    d) domiciliul (adresa juridică);
    e) actele de identitate (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanele juridice);
    f) cota în capitalul statutar;
    6) datele despre conducători (managerul principal şi contabilul-şef):
    a) IDNP-ul;
    b) datele de identificare;
    c) adresa domiciliului;
    d) actele de identitate;
    7)  adresa juridică (sediul):
    a) ţara;
    b) raionul;
    c) municipiul (oraşul, satul);
    d) sectorul, strada, numărul casei, numărul apartamentului;
    e) data înregistrării pe adresa juridică;
    A.2. Datele suplimentare:
    1) genurile de activitate;
    2) pentru întreprinderile mixte:
    a) cota de proprietate a rezidenţilor Republicii Moldova;
    b) cota de proprietate a rezidenţilor străini;
    c) ţara de înregistrare (reşedinţă) a partenerilor străini;
    3)  numerele de înregistrare precedente:
    a) numărul de înregistrare;
    b) codul fiscal;
    c) codul Clasificatorului unic al întreprinderilor şi organizaţiilor (C.U.Î.O.);
    d) codul Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (C.A.E.M.);
    4) cota de proprietate a statului;
    5) datele de identificare bancare:
    a) IDNO-ul băncii;
    b) tipul contului;
    c) numărul contului;
    6) starea (funcţionează, activitate suspendată, în procedură de insolvabilitate etc.)
    7) data întreruperii şi reluării activităţii;
    A.3. Datele privind documentele unităţilor de drept:
    1) denumirea (codul) documentului;
    2) seria;
    3) numărul;
    4) data eliberării;
    5) termenul de valabilitate;
    6) autoritatea emitentă;
    B. Persoane fizice, angajate în activitate economică:
    B.1. Datele personale de bază:
    1)  numărul de identificare de stat al persoanei fizice;
    2) datele personale de identificare a persoanei:
    a) numele;
    b) prenumele;
    c) prenumele tatălui;
    d) sexul;
    e) data naşterii;
    3) datele privind domiciliul şi/sau reşedinţa:
    a) ţara;
    b) raionul;
    c) municipiul (oraşul, satul);
    d) sectorul, strada, numărul casei, blocul, numărul apartamentului;
    4) capacitatea persoanei.
    B.2. Datele despre documentele aparţinînd persoanelor fizice:
    1) denumirea (codul) documentului;
    2) seria;
    3) numărul;
    4) data eliberării;
    5) termenul de valabilitate;
    6) autoritatea emitentă.
    21. Clasificatoarele SIA RAS
    În scopul asigurării autenticităţii şi reducerii volumului informaţiei stocate în SIA RAS, se utilizează sistemul de clasificatoare. Clasificatoarele se divizează în trei grupuri: internaţionale, naţionale şi departamentale.
Clasificatoarele departamentale se elaborează şi se utilizează în cadrul   SIA RAS numai în cazul lipsei clasificatoarelor internaţionale şi naţionale aprobate.
    22. Interacţiunea SIA RAS cu alte sisteme informaţionale
    Pentru asigurarea formării corecte a resursei informaţionale este necesară organizarea accesului, în modul stabilit, la următoarele resurse informaţionale care formează resurse informaţionale de importanţă statală:
    SIA „Registrul de stat al populaţiei” acordă acces la datele despre persoane fizice, adresa de domiciliu şi documentele care le-au fost eliberate;
    SIA „Registrul de stat al unităţilor de drept” acordă acces la datele despre toate categoriile de unităţi de drept constituite în bază legală, adresa juridică, drepturile de a exercita diverse activităţi licenţiate;
    depozitarul central furnizează date din registrul deţinătorilor de valori mobiliare privind lista deţinătorilor de valori mobiliare nominative cu indicarea numărului de valori mobiliare pe fiecare persoană, blocarea şi anularea blocării valorilor mobiliare etc.;
    resursele informaţionale relevante ale altor autorităţi administrative centrale, precum şi alte resurse, după caz.
Capitolul VIII. SPAŢIUL TEHNOLOGIC AL SIA RAS
    23. Nivelurile de acces la SIA RAS
    Componentele de bază ale arhitecturii SIA RAS sînt:
    1) SIA – nivelul central;
    2) sistemul de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice;
    3) locurile de muncă automatizate ale participanţilor sistemului.
Capitolul IX. ASIGURAREA SECURITĂŢII
INFORMAŢIONALE A SIA RAS
    24. Politica securităţii informaţionale
    Politica securităţii informaţionale include şi protecţia datelor cu caracter personal conform Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    25. Cerinţe generale faţă de securitatea informaţională a sistemului
    Cerinţele de securitate sînt reflectate în documentele de exploatare, asigurînd securitatea la montarea, reglarea, exploatarea şi reparaţia mijloacelor tehnice, şi corespund standardelor în vigoare şi regulilor tehnicii de securitate în exploatarea instalaţiilor electrice de către utilizatori.
    26. Protecţia informaţiei împotriva accesului neautorizat
    Sistemul de protecţie a informaţiilor include măsurile organizaţionale şi echipamentele şi mijloacele de program care asigură blocarea:
    1) scurgerii informaţiei pe canalele tehnice;
    2) accesului neautorizat la resursele reţelei.    
    Măsurile organizatorice sînt desfăşurate de serviciile corespunzătoare şi trebuie să excludă accesul neautorizat al persoanelor străine la mijloacele tehnice de telecomunicaţii, suporţii magnetici, mijloacele de eliberare a copiilor pe hîrtie, sistemele de cabluri.
    Echipamentele şi mijloacele de program de protecţie contra accesului neautorizat asigură:
    1) identificarea resurselor protejate;
    2) autentificarea resurselor şi a utilizatorilor protejaţi;
    3) confidenţialitatea informaţiilor care circulă în sistem;
    4) autentificarea schimbului de date;
    5) integritatea datelor la apariţia, transmiterea, utilizarea şi păstrarea lor;
    6) accesul autorizat la toate resursele sistemului în condiţii normale de exploatare;
    7) delimitarea accesului utilizatorilor la sistem;
    8) delimitarea accesului utilizatorilor la resursele protejate;
    9) administrarea (desemnarea drepturilor de acces la resursele protejate, prelucrarea informaţiei din registrele de înregistrare, instalarea şi înlăturarea sistemului de protecţie);
    10)  înregistrarea acţiunilor de intrare în şi de ieşire din sistem a utilizatorilor, a cazurilor de încălcare a drepturilor de acces la resursele protejate;
    11)  controlul integrităţii şi capacităţii de funcţionare a sistemului de protecţie;
    12)  securitatea în cazurile de avarii.
    27. Integritatea informaţiilor în caz de avarie
    Integritatea informaţiilor în cazul unor avarii în sistem se asigură:
    1) la oprirea unor mijloace tehnice;
    2) la întreruperea alimentării cu energie electrică.
    28. Protecţia contra impactului factorilor exteriori
    Cîmpurile electrice şi magnetice existente în zona de exploatare, deteriorările posibile ale surselor de alimentare cu curent electric şi cataclismele naturale nu influenţează capacitatea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi de program ale sistemului.
    29. Mecanismele de asigurare a securităţii informaţionale
    Pentru îndeplinirea sarcinilor privind asigurarea securităţii informaţionale a sistemului sînt folosite următoarele mecanisme:
    1) autentificarea şi autorizarea;
    2) dirijarea accesului;
    3) înregistrarea acţiunilor şi auditul;
    4) criptarea informaţiei.
    Sistemul complex al securităţii informaţionale asigură:
    1) integritatea logică a informaţiei;
    2) integritatea fizică a informaţiei;
    3) protecţia infrastructurii informaţionale în cazul tentativelor de deteriorare sau de modificare a funcţionării SIA RAS.
Capitolul X. DISPOZIŢII FINALE
    30. Finalizarea SIA RAS
    Pentru finalizarea lucrărilor de creare a sistemului este necesară crearea băncii de date a SIA RAS.
    31. Rezultatele planificate ale implementării SIA RAS
    Implementarea SIA RAS urmăreşte realizarea următoarelor rezultate:
    1) evidenţa integrată a solicitărilor de ajutor de stat şi a ajutoarelor de stat acordate;
    2) automatizarea procesului de notificare a ajutorului de stat;
    3) automatizarea procesului de evidenţă a ajutorului de stat;
    4) asigurarea accesului la informaţiile relevante din domeniul ajutorului de stat, beneficiarilor, practicienilor şi teoreticienilor.
    32. Includerea furnizorilor de ajutor de stat
    Includerea furnizorilor de ajutor de stat va fi efectuată treptat. Se preconizează conectarea unui număr de 183 de furnizori de ajutor de stat pînă în anul 2015 inclusiv.