HGM405/2014
ID intern unic:  353239
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 405
din  02.06.2014
privind serviciul electronic guvernamental integrat
de semnătură
electronică (MSign)
Publicat : 06.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 147-151     art Nr : 445
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486
    HG1281 din 28.11.16, MO416-422/02.12.16 art.1380


    NOTĂ:
   
pe tot parcursul textului hotărării și al Regulamentului, cu modificările ulterioare, textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, iar cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    în titlu, în tot textul hotărîrii şi Regulamentului, cuvintele „semnătură digitală” şi „furnizor de semnătură digitală” se substituie cu cuvintele „semnătură electronică” şi, respectiv, „furnizor de semnătură electronică”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1281 din 28.11.16, MO416-422/02.12.16 art.1380    În conformitate cu art.2 din Legea nr.173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.131-133, art.425), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign), proprietate a statului.
    [Pct.1 modificat prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    2. Se aprobă Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) (se anexează).
    3. Se desemnează:
    1) Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” în calitate de posesor al serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign);
    2) Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în calitate de operator tehnico-tehnologic al serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign).
    4. Ministerele, Cancelaria de Stat şi alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, instituţiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), autorităţile/instituţiile publice şi organizaţiile de stat autonome, subordonate sau înfiinţate de Guvern, precum şi persoanele juridice de drept privat care prestează servicii publice, în limitele competenţelor prevăzute de lege:
    [Pct.4 modificat prin HG1281 din 28.11.16, MO416-422/02.12.16 art.1380]
    1) vor integra, din contul mijloacelor financiare proprii, serviciul electronic guvernamental de semnătură electronică (MSign) în serviciile publice electronice noi şi sistemele informaţionale aferente, inclusiv cele în curs de dezvoltare;
    2) în termen de 9 luni de la data publicării prezentei hotărîri, vor elabora şi vor aproba, după coordonarea lor obligatorie cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, planuri de integrare a serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) în serviciile publice electronice existente şi sistemele informaţionale aferente;
    3) vor planifica mijloace financiare pentru integrarea serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) în serviciile publice electronice existente, conform planurilor de integrare aprobate;
    4) în vederea eficientizării cheltuielilor publice, nu vor crea servicii similare serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign).
    5. Alte autorităţi şi instituţii publice decît cele menţionate la pct. 4 din prezenta hotărîre, inclusiv autorităţile administraţiei publice locale, precum şi persoanele de drept privat pot folosi, în condiţiile prezentei hotărîri, serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign).
    6. Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”:
    1) va asigura găzduirea şi administrarea serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud);
    2) în vederea promovării serviciilor electronice, va oferi, în perioada de pînă la 1 ianuarie 2015, serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) fără perceperea unor plăţi;
    3) în termen de 6 luni, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare tarifele pentru utilizarea serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign);
    4) va acorda suport metodologic în procesul de integrare cu serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign);
    5) va asigura dezvoltarea continuă a serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign), inclusiv în vederea integrării noilor furnizori de semnătură electronică;
    6) va asigura raportarea automatizată a indicatorilor de utilizare a serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign);
    7) în termen de 6 luni, va elabora şi va prezenta, după coordonare cu autorităţile şi instituţiile interesate relevante, Cancelariei de Stat spre aprobare:
    acordul-tip şi contractul-tip dintre Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” şi, respectiv, prestatorii de servicii publice sau prestatorii de servicii din sectorul privat privind utilizarea serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign);
    acordul-tip şi contractul-tip dintre Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” şi funizorii de semnătură electronică privind integrarea în serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign);
    regulile privind modul de administrare a serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign).
    7. Cancelaria de Stat va aproba, în termen de o lună de la data prezentării de către Centrul de Guvernare Electronică, actele menţionate la pct.6 subpct.7) din prezenta hotărîre.
    8. Finanţarea instituirii, dezvoltării continue şi întreţinerii serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în legea bugetului de stat pe anul respectiv Cancelariei de Stat pentru implementarea Proiectului „e-Transformare a Guvernării”.
    9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                         Pavel Filip
    Ministrul finanţelor                                                      Anatol Arapu

    Nr. 405. Chişinău, 2 iunie 2014.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 405
din 2 iunie 2014

REGULAMENT
privind serviciul electronic guvernamental integrat
de semnătură electronică (MSign)
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de funcţionare şi de administrare a serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign).
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) (în continuare - serviciul MSign) – serviciu reutilizabil, furnizat la nivelul platformei tehnologice comune a Guvernului, care are scopul de a oferi un mecanism integrator, securizat şi flexibil, al diferitelor soluţii de aplicare şi verificare a autenticităţii semnăturii electronice de către utilizatori (inclusiv în contextul utilizării sistemelor informaţionale şi a serviciilor electronice), oferite de către furnizorii de semnătură electronică în conformitate cu legislaţia;
    [Pct.2 noțiunea modificată prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    semnătură electronică – date în formă electronică, care sînt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sînt utilizate ca metodă de autentificare;
    [Pct.2 noțiunea în redacția HG1281 din 28.11.16, MO416-422/02.12.16 art.1380]
    participant la serviciul MSign – posesor al serviciului MSign, operator tehnico-tehnologic al serviciului MSign, beneficiar al serviciului MSign, furnizor de semnătură electronică, administrator al serviciului MSign, utilizator al serviciului MSign;
    posesor al serviciului MSign – Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”;
    operator tehnico-tehnologic al serviciului MSign – Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, care administrează tehnic platforma tehnologică a serviciului MSign;
    beneficiar al serviciului MSign – prestator de servicii publice şi prestator de servicii din sectorul privat, deţinător al sistemelor informaţionale integrate cu serviciul MSign;
    prestator de servicii publice, inclusiv servicii publice electronice – ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă, precum şi persoanele juridice de drept privat care prestează utilizatorilor anumite servicii publice, în limitele competenţelor prevăzute de lege şi care deţin sisteme informaţionale;
    servicii publice, inclusiv servicii publice electronice – totalitatea activităţilor şi acţiunilor de interes public (inclusiv adoptarea deciziilor) efectuate de ministere, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă, alte persoane juridice de drept public, în vederea exercitării atribuţiilor lor faţă de persoanele fizice şi juridice, pentru asigurarea mecanismului de realizare a îndatoririlor, drepturilor şi intereselor legitime ale celor din urmă;
    prestator de servicii electronice din sectorul privat – persoana de drept privat care prestează utilizatorilor anumite servicii, inclusiv servicii electronice, şi care deţin sisteme informaţionale;
    furnizor de semnătură electronică – prestator de servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice avansate calificate;
    [Pct.2 noțiunea în redacția HG1281 din 28.11.16, MO416-422/02.12.16 art.1380]
    administrator al serviciului MSign – persoana desemnată de posesorul serviciului MSign, care are acces nelimitat la toate funcţionalităţile în cadrul sistemului în vederea gestionării depline a serviciului MSign;
    utilizator al serviciului MSign (în continuare - utilizator) – persoană, titular al certificatului cheii publice, care foloseşte serviciul MSign în vederea aplicării semnăturii electronice.
Capitolul II. Funcţiile serviciului MSign
    3. Funcţiile principale ale serviciului MSign sînt:
    1) asigurarea aplicării semnăturii electronice de către utilizatori, inclusiv în contextul utilizării sistemelor informaţionale ale beneficiarilor serviciului MSign;
    2) asigurarea verificării autenticităţii semnăturii electronice aplicate;
    3) integrarea soluţiilor privind semnătura electronică oferite de către diferiţi  furnizori de semnătură electronică.
    4. În cadrul serviciului MSign pot fi utilizate doar mijloacele semnăturii electronice avansate calificate în conformitate cu legislaţia.
    [Pct.4 modificat prin HG1281 din 28.11.16, MO416-422/02.12.16 art.1380]
Capitolul III. Atribuţiile participanţilor la serviciul MSign
    5. Posesorul serviciului MSign:
    1) asigură funcţionarea neîntreruptă şi administrarea serviciului MSign;
    2) acordă suport metodologic în procesul de integrare cu sistemele informaţionale ale beneficiarilor serviciului MSign;
    3) asigură dezvoltarea continuă a serviciului MSign, inclusiv prin identificarea şi integrarea noilor furnizori de semnătură electronică;
    4) asigură protecţia informaţiei, inclusiv a datelor cu caracter personal, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    5) asigură calitatea prestării serviciului MSign în conformitate cu indicatorii de calitate agreaţi de beneficiarii serviciului MSign potrivit exigenţelor stabilite de legislaţie;
    6) asigură asistenţa necesară beneficiarilor serviciului MSign în utilizarea acestuia;
    7) desemnează administratorii serviciului MSign;
    8) încheie acorduri cu beneficiarii serviciului MSign, conform modelului aprobat de Cancelaria de Stat;
    9) încheie contracte cu prestatorii de servicii din sectorul privat, conform modelului aprobat de Cancelaria de Stat;
    10) încheie acorduri sau contracte, după caz, de integrare a furnizorilor de semnătură electronică în serviciul MSign, conform modelului aprobat de Cancelaria de Stat.
    6. Operatorul tehnico-tehnologic al serviciului MSign asigură, în bază contractuală:
    1) disponibilitatea şi administrarea tehnică a platformei tehnologice a serviciului MSign la parametrii de calitate stabiliţi;
    2) monitorizarea operaţională a serviciului MSign;
    3) continuitatea funcţionării platformei tehnologice a serviciului MSign în situaţii de dezastru;
    4) securitatea serviciului MSign;
    5) suportul tehnic al serviciului MSign.
    7. Prestatorii de servicii publice:
    1) utilizează serviciul MSign în procesul prestării serviciilor publice electronice;
    2) încheie acorduri cu posesorul serviciului MSign, conform modelului aprobat de Cancelaria de Stat.
    8. Prestatorii de servicii electronice din sectorul privat:
    1) încheie contracte cu posesorul serviciului MSign, conform modelului aprobat de Cancelaria de Stat;
    2) suportă din cont propriu cheltuielile legate de integrarea şi utilizarea serviciului MSign.
    9. Furnizorul de semnătură electronică:
    1) oferă mecanisme automatizate de aplicare şi verificare a autenticităţii semnăturii electronice;
    2) asigură furnizarea către serviciul MSign a unor date exacte şi actualizate;
    3) asigură disponibilitatea mecanismelor de aplicare şi verificare a autenticităţii semnăturii electronice la parametrii de calitate stabiliţi în angajamentele contractuale, potrivit exigenţelor stabilite de legislaţie;
    4) încheie cu posesorul serviciului MSign acorduri sau, după caz, contracte privind integrarea (inclusiv aplicarea şi verificarea autenticităţii semnăturii electronice) în serviciul MSign, conform modelului aprobat de Cancelaria de Stat.
    10. Administratorul serviciului MSign:
    1) are acces nelimitat la toate funcţionalităţile sistemului în vederea gestionării depline a acestuia conform procedurilor de administrare a serviciului MSign, descrise în Regulile privind modul de administrare a serviciului MSign, aprobate de Cancelaria de Stat;
    2) administrează lista de sisteme informaţionale care sînt integrate cu serviciul MSign;
    3) administrează lista furnizorilor de semnătură electronică integraţi cu serviciul MSign.
    11. Utilizatorul foloseşte serviciul MSign pentru selectarea furnizorului semnăturii electronice în scopul aplicării semnăturii electronice şi pentru verificarea autenticităţii semnăturii electronice, inclusiv în contextul utilizării sistemelor informaţionale ale beneficiarilor serviciului MSign.
    12. Persoanele cu funcţii de demnitate publică şi funcţionarii publici din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate utilizează, în cadrul serviciului MSign, dispozitive de creare şi/sau verificare a semnăturilor electronice şi produse asociate a semnăturilor electronice, eliberate de Prestatorul de servicii de certificare acreditat în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate.
    [Pct.12 în redacția HG1281 din 28.11.16, MO416-422/02.12.16 art.1380]
Capitolul IV. Securitatea informaţiei şi protecţia datelor
cu caracter personal
în cadrul serviciului MSign
    13. Serviciul MSign este găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) şi se conformează cerinţelor de securitate prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv în domeniul utilizării semnăturii electronice.
    [Pct.13 modificat prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    14. Schimbul informaţional între sistemele informaţionale pentru realizarea funcţionalităţii serviciului MSign se efectuează prin canale securizate, utilizînd mecanisme de protecţie criptografică a informaţiei.
    15. Procesele de aplicare şi verificare a autenticităţii semnăturii electronice din cadrul serviciului MSign se realizează în conformitate cu legislaţia în domeniul semnăturii electronice.
    16. În procesul de aplicare şi verificare a autenticităţii semnăturii electronice, în cadrul serviciului MSign se prelucrează date cu caracter personal.
    17. Pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal prelucrate ca urmare a utilizării serviciului MSign, autorităţile şi instituţiile implicate trebuie să acţioneze în limitele competenţei lor şi în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
    18. În procesul de utilizare a serviciului MSign, utilizatorul are posibilitatea să selecteze furnizorul semnăturii electronice sau să refuze semnarea.
    19. În cazul selectării opţiunii de aplicare a semnăturii electronice, utilizatorul confirmă implicit corectitudinea datelor cu caracter personal conţinute de certificatul cheii publice şi consimte prelucrarea acestor date în scopul aplicării şi verificării autenticităţii semnăturii electronice.
Capitolul V. Integrarea serviciului MSign
    20. Aplicarea şi verificarea autenticităţii semnăturii electronice se efectuează prin intermediul furnizorilor de semnătură electronică integraţi în serviciul MSign.
    21. Responsabilitatea pentru autenticitatea semnăturii electronice revine furnizorilor de semnătură electronică integraţi în serviciul MSign.
    22. Operatorul tehnico-tehnologic al serviciului MSign şi posesorul serviciului MSign sînt responsabili de asigurarea integrităţii informaţiei obţinute în urma aplicării şi verificării autenticităţii semnăturii electronice de către furnizorii de semnătură electronică în contextul schimbului de date cu sistemele informaţionale conectate.
    23. Noii furnizori de semnătură electronică urmează a fi integraţi cu serviciul MSign în modul stabilit de legislaţia în vigoare dacă întrunesc exigenţele legale.
    24. Integrarea beneficiarilor serviciului MSign se realizează în conformitate cu acordul sau, după caz, contractul încheiat între beneficiarul serviciului MSign şi posesorul serviciului MSign, al căror model este aprobat de Cancelaria de Stat.