OMFC65/2013
ID intern unic:  353250
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 65
din  22.05.2014
privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire
la evidenţa contabilă în instituţiile publice,
aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor
nr. 93 din 19 iulie 2010
Publicat : 06.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 147-151     art Nr : 749     Data intrarii in vigoare : 06.06.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice instituţiilor publice,
ORDON:
    În Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010, se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În compartimentul „Organizarea evidenţei contabile”,
    1.1. În punctul 14, ultimul alineat se completează cu următoril conţinut:
    „Numerotarea documentelor primare în registrele de evidenţă se efectuează pe tip de document (ordine de plată, note de transfer, etc).”
    1.2. În punctul 30, alineatul doi se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „Rapoartele financiare se semnează cu semnătură olografă şi se prezintă de către contabilul-şef (conducătorul serviciului contabil).”
    2. În compartimentul ”Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituţiilor bugetare”, secţiunea ”Conturi extrabilanţiere” se introduce contul 25 cu următoarea denumire:

Imobile privatizate

25

    3. În compartimentul „Evidenţa operaţiilor privind executarea planurilor de cheltuieli”,
    3.1. În capitolul I „Mijloace fixe”,
    3.1.1. În punctul 36 se introduce grupul 3) cu următorul conţinut:
    „3) încăperi izolate neprivatizate, în care, la momentul identificării apariţiei proprietăţii private asupra locuinţelor (încăperilor izolate) în rezultatul privatizării, entităţile, la balanţa cărora se află aceste blocuri de locuinţe, vor diminua valoarea apartamentelor privatizate din costul blocului de locuinţe respectiv, conform datelor de inventariere a blocului locativ şi prevederilor Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993.”
    3.1.2. În punctul 45, grupul 5), sintagma „documentaţiei proiectelor-tip” se substituie cu sintagma „documentaţiei pentru lucrări de proiectare”.
    3.1.3. În punctul 46, alineatul patru, sintagma „precum şi cheltuielile de instalare a acestora” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „cheltuielile de instalare, precum şi alte cheltuieli aferente pregătirii acestora pentru utilizare conform destinaţiei.”
    3.2. În capitolul VII ”Decontări”, punctul 158, alineatul unu sintagma ”care nu pot fi efectuate prin virament” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    ”efectuate în numerar şi prin virament”.
    3.3. În capitolul X „Fonduri şi mijloace cu destinaţie specială”, punctul 216, alineatele cinci şi şase, sintagma „documentaţiei privind proiectele-tip” se substituie cu sintagma „documentaţiei pentru lucrări de proiectare”.
    4. În secţiunea “Conturi extrabilanţiere”, punctul 234,
    4.1. Se introduce contul 25 cu următorul conţinut:
    „25 „Imobile privatizate”. În acest cont se ţine evidenţa valorii imobilelor privatizate, pînă la preluarea acestora de către asociaţia de coproprietari în condominiu.
    Drept bază pentru scoaterea din evidenţa contabilă a imobilului privatizat servesc dosarul de inventar şi actul de predare-primire.
    Evidenţa analitică a valorii imobilelor privatizate se ţine în registrul f.nr.292.”
    4.2. Conţinutul contului 32 se modifică şi va avea următorul conţinut:
    „32 „Mijloace băneşti transmise în custodie”. În acest cont se ţine evidenţa cauţiunilor ce reprezintă sumele de bani depuse drept garanţie pentru îndeplinirea unor obligaţii sau angajamente contractate. Cauţiunile depuse se reflectă în contul 32 cu semnul „plus”, iar restituirea acestora de către debitor cu semnul „minus”.
    Evidenţa analitică se ţine pe f.nr.292 indicîndu-se debitorii, data şi suma depusă în formă de cauţiuni.”
    5. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                            Anatol ARAPU

    Nr. 65. Chişinău, 22 mai 2014.