OMFC66/2014
ID intern unic:  353251
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 66
din  22.05.2014
privind modificarea şi completarea
Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile
 centralizate  din cadrul primăriilor
satelor (comunelor), oraşelor,
aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010
Publicat : 06.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 147-151     art Nr : 750     Data intrarii in vigoare : 06.06.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice contabilităţilor centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor,
ORDON:
    În Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010, se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În capitolul I „Organizarea evidenţei contabile”,
    1.1. În punctul 10 se introduce, la sfîrşit, un alineat nou cu următorul conţinut:
    „Perfectarea documentelor primare şi înregistrarea lor în registrele de evidenţă se face în conformitate cu Legea contabilităţii a Republicii Moldova. Numerotarea documentelor primare în registrele de evidenţă se efectuează pe tip de document (ordine de plată, note de transfer etc).”
    1.2. În punctul 25, alineatul trei se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    ”Rapoartele financiare se semnează cu semnătură olografă şi se prezintă de către contabilul-şef (conducătorul serviciului contabil).”
    1.3.  În punctul 27, se introduce  contul extrabilanţier 25 cu următoarea denumire:
    „Imobile privatizate”.
    2. În capitolul III „Evidenţa operaţiilor privind executarea planurilor de cheltuieli ale instituţiilor finanţate din bugetul satului (comunei), oraşului”,
    2.1. Secţiunea „Mijloace fixe”,
    2.1.1. În punctul 65 se introduce grupul 3) cu următorul conţinut:
    „3) încăperi izolate neprivatizate, în care, la momentul identificării apariţiei proprietăţii private asupra locuinţelor (încăperilor izolate) în rezultatul privatizării, entităţile, la balanţa cărora se află aceste blocuri de locuinţe, vor diminua valoarea apartamentelor privatizate din costul blocului de locuinţe respectiv, conform datelor de inventariere a blocului locativ şi prevederilor Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993.”
    2.1.2. În punctul 74, grupul 5), sintagma „documentaţiei proiectelor-tip” se substituie cu sintagma „documentaţiei pentru lucrări de proiectare”.
    2.1.3. În punctul 76, alineatul unu, sintagma „precum şi cheltuielile de instalare a acestora” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    ”cheltuielile de instalare, precum şi alte cheltuieli aferente pregătirii acestora pentru utilizare conform destinaţiei.”
    2.2. Secţiunea „Fonduri”, punctul 185, alineatul cinci, sintagma „documentaţiei privind proiectele-tip” se substituie cu sintagma „documentaţiei pentru lucrări de proiectare”.
    2.3. Secţiunea „Conturi extrabilanţiere”, punctul 188 se introduce contul 25 cu următorul conţinut:
    „25 „Imobile privatizate”. În acest cont se ţine evidenţa valorii imobilelor privatizate, pînă la preluarea acestora de către asociaţia de coproprietari în condominiu.
    Drept bază pentru scoaterea din evidenţa contabilă a imobilului privatizat servesc dosarul de inventar şi datele prezentate de organele abilitate.
    Evidenţa analitică a valorii imobilelor privatizate se ţine în registrul f.nr.292.”
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                       Anatol ARAPU

    Nr. 66. Chişinău, 22 mai 2014.