HGC461/2014
ID intern unic:  353472
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 461
din  16.06.2014
privind modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998
Publicat : 20.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 160-166     art Nr : 493
    În scopul simplificării procedurii de asigurare a entităţilor cu formulare tipizate de documente primare cu regim special, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 3:
    la alineatul unu, cuvintele „însemne de protecţie,” se exclud;
    la alineatul doi, după subalineatul  opt se completează cu un nou subalineat cu următorul cuprins:
    „borderou de achiziţie a laptelui”;
    după alineatul doi se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hîrtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului, iar a formularelor facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele – pe hîrtie cu însemne de protecţie, serie şi număr.”;
    la alineatul patru subalineatul unu:
    textul ”iar pentru documentele primare cu regim special prevăzute la alineatul doi al prezentului punct – de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,” se exclude;
    se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins:
    „Pentru documentele primare cu regim special prevăzute la alineatul doi al prezentului punct, seria şi diapazonul de numere vor fi atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în mod electronic, conform procedurii stabilite de acesta.”;
după alineatul patru se completează cu două alineate cu următorul cuprins:
    „Entităţile care utilizează facturi/ facturi fiscale electronice au dreptul imprimării de sine stătător a facturilor/facturilor fiscale generate în formă electronică, pe suport de hîrtie cu însemnele de protecţie prevăzute de sistemul automatizat „E-factura”, conform instrucţiunilor aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    Începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor emite, în mod obligatoriu, facturi şi facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „E-Factura”.”;
    la alineatele cinci şi şase, după cuvintele „facturilor fiscale” se completează  cu cuvintele „tipărite centralizat şi procurate de entitate,”;
    alineatul şapte se exclude;
    2) la punctul 4, textul „(actul de achiziţie a mărfurilor; actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente; bonul de plată; chitanţa de recepţie a plăţilor nefiscale 1-SF; chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale 2-SF, factura şi anexa la factură, factura fiscală şi anexa la factura fiscală; foaia de parcurs)” se exclude;
    3) la anexa nr.1, punctul 8 va avea următorul cuprins: 
    „8. Acte/ borderouri de achiziţie:
    act de achiziţie a mărfurilor;
    act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
    borderou de achiziţie a laptelui.”;
    4) anexa  nr.2: 
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Tipărirea formularelor cu regim special, prevăzute cu serie şi număr, se face în mod centralizat sub conducerea Biroului Naţional de Statistică, iar a celor specificate la alineatul doi punctul 3 al prezentei hotărîri  – de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.”;
    la punctul 3, după cuvintele „foile de parcurs” se completează cu cuvintele „ , borderourile de achiziţie a laptelui”;
    la punctul 4, ultimul alineat va avea următorul cuprins:
    „La livrarea serviciilor, semnătura şi aplicarea ştampilei beneficiarului pe exemplarul facturii sau facturii fiscale a furnizorului, în baza cărora sînt înregistrate veniturile, nu este obligatorie. Pe exemplarul facturii sau facturii fiscale a beneficiarului, în baza cărora sînt înregistrate cheltuielile şi costurile, semnătura persoanei responsabile şi aplicarea ştampilei acestuia este obligatorie.”.

    PRIM-MINISTRU                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                   Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                   Anatol Arapu

    Nr. 461. Chişinău, 16 iunie 2014.