DGA57/2014
ID intern unic:  353478
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 57
din  12.06.2014
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 20.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 160-166     art Nr : 499
    Abrogată prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474


    În scopul executării pct. 9 subpct. 4) din Hotărîrea Guvernului nr.128 din 20 februarie 2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)” (Monitorul Ofical al Republicii Moldova, 2014, nr.47-48, art.145):
    1. Se instituie Grupul de lucru pentru inventarierea sistemelor informaţionale automatizate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale şi se aprobă, conform anexei, componenţa lui nominală.
    2. Grupul de lucru, în termen de 3 luni de zile:
    va inventaria sistemele informaţionale automatizate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, inclusiv ale structurilor organizaţionale din sfera lor de competenţă;
    va elabora un plan de acţiuni privind migrarea sistemelor informaţionale automatizate pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) şi îl va prezenta Guvernului spre aprobare.
    3. Se stabileşte că:
    în caz de eliberare a membrilor Grupului de lucru din funcţiile deţinute, atribuţiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi dispoziţii de Guvern;
    în caz de necesitate, preşedintele Grupului de lucru poate atrage în activitatea acestuia şi pe alţi specialişti din cadrul autorităţilor administraţiei publice.
    4. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor acorda suportul necesar Grupului de lucru pentru realizarea inventarierii sistemelor informaţionale automatizate nominalizate.

    PRIM-MINISTRU                                                    Iurie LEANCĂ

    Nr. 57-d. Chişinău, 12 iunie 2014.


Anexă
la Dispoziţia Guvernului nr. 57-d
din 12 iunie 2014

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Grupului de lucru pentru inventarierea sistemelor informaţionale
automatizate
ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative
centrale

    BODIU Victor                   - secretar general al Guvernului, preşedinte al
                                                Grupului de lucru
    PUȘCAȘU Veaceslav       - manager operaţional şi securitate Cloud,
                                                Centrul de Guvernare Electronică (E-Government),
                                                secretar al Grupului de lucru
    ŞINCARIUC Pavel           - şef al Direcţiei politici în domeniul tehnologiei
                                                informaţiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
                                                Comunicaţiilor
    GRIGORIEV Veaceslav    - şef adjunct al Direcţiei finanţele autorităţilor publice,
                                                Ministerul Finanţelor
    ŢURCANU Iurie               - coordonator tehnologic, şef al Centrului de
                                               Guvernare Electronică (E-Government)
    BACHEEV Denis              - viceadministrator al Î.S. „Fintehinform”
    PANTAZ Gheorghe           - şef al Direcţiei tehnologii informaţionale şi servicii,
                                                Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”
    CELAC Liliana                  - şef al Secţiei strategii şi concepţii, Î.S. „CRIS
                                                 „Registru”