DPO1194/2014
ID intern unic:  353513
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1194
din  17.06.2014
privind Stindardul ministrului apărării
al Republicii Moldova

Publicat : 24.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 167-168     art Nr : 373
    În temeiul art. 88 lit. j) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.4 alin.(9) din Legea cu privire la simbolurile publice,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1.- Se aprobă:
    a) Stindardul ministrului apărării al Republicii Moldova, conform anexei nr.1;
    b) Regulamentul Stindardului ministrului apărării al Republicii Moldova, conform anexei nr.2.
    Art.2.- Ministerul Apărării va întreprinde măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului decret.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1194-VII. Chişinău, 17  iunie 2014.

Anexa nr.1
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.1194-VII din 17 iunie 2014

STINDARDUL
ministrului apărării al Republicii Moldova
Descrierea
    Stindardul ministrului apărării al Republicii Moldova reprezintă o pînză pătrată albastră, încărcată cu o cruce plină galbenă (5/17 H), supraîncărcată cu o altă cruce plină roşie (3/17 H) şi cantonată în cantonul liber de acvila Armatei Naţionale (cu lăţimea de 5/17 H): o acvilă galbenă cu aripile desfăcute în părţi, cruciată alb, ţinînd în gheara dreaptă o spadă, iar în cea stîngă un buzdugan, ambele de asemenea albe, purtînd pe piept un scut tăiat, roşu şi albastru, încărcat cu un cap de bour broşînd, galben, cu o stea cu opt raze între coarne şi însoţit jos în dextra de o roză heraldică, iar jos în senestra de o semilună conturnată, toate de asemenea galbene.

Anexa nr.2
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 1194-VII din 17 iunie 2014

REGULAMENTUL
Stindardului ministrului apărării al Republicii Moldova
    1. Stindardul Ministrului apărării al Republicii Moldova, denumit în continuare Stindardul ministrului apărării, este un simbol naţional al Republicii Moldova, reprezentînd însemnul vexilologic personalizat de funcţie al ministrului apărării, care simbolizează autoritatea în cadrul structurii militare naţionale, datoria militară şi responsabilitatea personală ale acestuia pentru conducerea Ministerului Apărării şi Armatei Naţionale.
    2. Cetăţenii Republicii Moldova şi străinii aflaţi în Republica Moldova sînt datori să manifeste respect faţă de Stindardul ministrului apărării şi să nu comită acte prin care s-ar aduce ofensă acestuia.
    3. La ceremoniile de arborare a Stindardului ministrului apărării cu prilejul solemnităţilor, asistenţa va sta în picioare, bărbaţii îl vor onora cu capul descoperit, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare.
    4. Profanarea Stindardului ministrului apărării atrage răspunderea stabilită de legislaţie.
    5. Originalul Stindardului ministrului apărării se confecţionează în conformitate cu descrierea vexilologică şi imaginea-etalon, într-un singur exemplar, cu dimensiunile 1000 x 1000 mm şi este prevăzut cu următoarele decoruri exterioare şi accesorii obligatorii speciale:
    a) franjuri de aur pe perimetrul pînzei, exceptînd latura de la hampă care este festonată cu fir de aur şi prevăzută cu un sistem de prindere de hampă;
    b) hampă din lemn vopsit roşu-închis, avînd lungimea de 2500 mm şi talpa ferecată în metal;
    c) vîrf standard pentru hampele drapelelor instituţiilor de stat ale Republicii Moldova;
    d) două şnururi de aur prinse de vîrful hampei şi terminate cu ciucuri din acelaşi metal;
    e) o panglică tricoloră în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova terminată cu franjuri de aur şi legată în fundă de vîrful hampei.
    Pe hampă, sub pînza stindardului, se îmbracă un inel personalizat de aur cu lăţimea de 25 mm pe care, în două rînduri se gravează: în primul rînd – prenumele şi numele ministrului apărării, iar în rîndul al doilea – data depunerii jurămîntului.
    6. Originalul Stindardului ministrului apărării se înmînează ministrului apărării de către Preşedintele Republicii Moldova în ziua depunerii jurămîntului.
    7. Originalul Stindardului ministrului apărării se păstrează în biroul de serviciu al ministrului apărării şi se scoate în public cu prilejul unor ceremonii oficiale deosebit de solemne, la decizia acestuia.
    8. Inelul personalizat al ministrului nou-numit în funcţie se îmbracă pe hampă sub inelul personalizat al ministrului precedent. Dacă hampa este deja plină, toate inelele, cu excepţia primului (aparţinînd ministrului în al cărui mandat a fost instituit stindardul) se scot şi sub acesta se îmbracă inelul noului ministru.
    Inelele scoase de pe hampă se predau în mod solemn spre păstrare Muzeului Armatei Naţionale.
    9. Duplicatele şi copiile Stindardului ministrului apărării se confecţionează la decizia ministrului apărării.
    10. Duplicatele Stindardului ministrului apărării repetă originalul stindardului în ceea ce priveşte compoziţia, proporţiile, nuanţele cromatice, dimensiunile, decorurile exterioare şi accesoriile obligatorii speciale, cu excepţia inelelor personalizate.
    11. Copiile Stindardului ministrului apărării repetă stindardul în corespundere cu descrierea vexilologică şi imaginea-etalon, păstrînd compoziţia, proporţiile şi nuanţele cromatice. Dimensiunile, decorurile exterioare şi accesoriile copiilor se stabilesc de către ministrul apărării în funcţie de necesităţile concrete.
    12. Duplicatele şi copiile Stindardului ministrului apărării se arborează:
    a) la reşedinţa ministrului apărării;
    b) în unităţile militare ale Armatei Naţionale şi în instituţiile Ministerului Apărării, în timpul vizitelor ministrului apărării;
    c) în timpul desfăşurării solemnităţilor şi ceremoniilor militare la care participă ministrul apărării;
    d) în locurile de desfăşurare a şedinţelor Colegiului militar al Ministerului Apărării, a altor şedinţe şi acţiuni la care participă ministrul apărării;
    e) pe mijloacele de transport de serviciu cu care se deplasează ministrul apărării.
    13. La decizia Preşedintelui Republicii Moldova, o copie a Stindardului ministrului apărării poate fi înmînată ministrului apărării la încheierea mandatului.
    14. Distrugerea Stindardului ministrului apărării uzat sau deteriorat se face de manieră ceremonioasă, prin ardere în privat.
    15. În cazul arborării Stindardului ministrului apărării împreună cu alte drapele (naţionale, corporative şi teritoriale) din Republica Moldova, ordinea de arborare se stabileşte în conformitate cu Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
    16. Imaginea Stindardului ministrului apărării poate fi reprodusă în diverse ediţii, pe suvenire şi obiecte de protocol executate la comanda Ministerului Apărării, cu permisiunea ministrului apărării.
    17. Utilizarea sau reproducerea imaginii Stindardului ministrului apărării în alte scopuri, inclusiv de comercializare, se autorizează de către ministrul apărării, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale de Heraldică.
    18. Imaginile reproduse ale Stindardului ministrului apărării trebuie să respecte proporţiile şi nuanţele cromatice prevăzute la anexa nr. 1 sau versiunile derivate acceptate de Comisia Naţională de Heraldică.