OIFPS871/2014
ID intern unic:  353597
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 871
din  10.06.2014
privind aprobarea Instrucţiunii „Cu privire la anularea
înregistrării subiecţilor impunerii cu accize”
Publicat : 27.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 169-173     art Nr : 904
    În scopul eficientizării administrării fiscale la capitolul accize şi în temeiul art. 133 alin.(1) lit. c) şi art.1261 alin.(1) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize”, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare să aducă prezentul ordin la cunoştinţa subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi IFS teritoriale.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
   
FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                     Ion PRISĂCARU

    Nr. 871. Chişinău, 10 iunie 2014.


    Anexă
la Ordinul Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat
nr.871 din 10. 06. 2014

INSTRUCŢIUNE
cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize
    1. Acţiunile de anulare a înregistrării ca contribuabil al accizelor urmează a fi întreprinse cu respectarea strictă şi la satisfacerea condiţiilor specificate la art.1261 alin.(1) din Codul fiscal.
    2. Iniţierea procedurii de anulare a înregistrării statutului de contribuabil al accizelor se efectuează la iniţiativa subiectului impunerii, în cazul  încheierii activităţii de prelucrare şi/sau fabricare a mărfurilor supuse accizelor, prin depunerea de către ultimul a înştiinţării respective (cerere) la inspectoratul fiscal de stat teritorial (în continuare – IFS teritorial) sau Direcţia Generală Administrarea Marilor Contribuabili a  Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare - DGAMC a IFPS).
    3. În fiecare cerere de solicitare a anulării certificatului  de acciz (Anexa  nr.1 la prezenta Instrucţiune) prezentată IFS teritorial sau DGAMC a IFPS, în partea dreaptă de  sus, de către inspectorul fiscal responsabil se înscrie data primirii cererii, denumirea inspectoratului fiscal unde a fost primită cererea, numele şi prenumele inspectorului, precum şi numărul de intrare al cererii.
    4. De către persoanele responsabile din cadrul  IFS teritorial sau DGAMC a IFPS, se ţine registrul special (de formă liberă) pentru evidenţa blanchetelor cererilor de anulare a certificatului de acciz. Cererile se eliberează agenţilor economici în exemplar unic.
    5. În termen de 5 zile de la data recepţionării cererii, IFS teritorial, DGAMC exercită controlul fiscal la faţa locului prin metoda verificării faptice, după caz tematice în vederea constatării faptului dacă subiectul impunerii dispune sau nu de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc, precum şi constatării faptului încheierii activităţii de prelucrare şi/sau producere a mărfurilor supuse accizelor.
    6. IFS teritorial, DGAMC a IFPS  este în drept să iniţieze de sine stătător procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat la  organul fiscal în termenul stabilit Declaraţia privind accizele pentru perioadele fiscale a 2 luni consecutive. În acest scop, organul fiscal urmează să asigure prezentarea de către subiecţii impunerii a Cererii de anulare a înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu accize.  
    7. Ca urmare  a exercitării  controlului  fiscal,  de către persoana responsabilă din cadrul IFS teritorial sau DGAMC a IFPS, se întocmeşte  actul de control fiscal în care se consemnează rezultatele acestuia privind lipsa sau existenţa la subiectul impunerii cu accize a stocului de mărfuri supuse accizelor, cu respectarea cerinţelor prevăzute  de art. 1261 din Codul fiscal şi iniţiază procedura  de examinare şi emitere a Deciziei.
    8. În situaţiile în care se examinează cazul de anulare a înregistrării ca subiect al impunerii cu accize la iniţiativa subiectului impunerii şi nu se întrunesc condiţiile specificate la art. 1261 alin.(1) din Codul fiscal, IFS teritorial sau DGAMC a IFPS urmează să informeze în scris solicitantul în termen de 15 zile de la actul de control întocmit privind imposibilitatea satisfacerii cererii.
    9. La data adoptării deciziei privind anularea înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu accize organul fiscal retrage Certificatul de acciz eliberat anterior, cu  înscrierea pe diagonală a menţiunii „Anulat” şi data anulării, cu indicarea pe verso a motivului anulării Certificatului de acciz. Certificatul de acciz anulat se păstrează în dosarul subiectului impunerii împreună cu cererea de anulare în calitate de subiect al impunerii cu accize şi toate materialele privind controlul. În cazul pierderii Certificatului de acciz subiectul impunerii cu accize urmează să asigure publicarea acestui fapt în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    10. În cazul în care, în urma procedurii de anulare a înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu accize, este imposibilă retragerea Certificatului de acciz IFS teritorial, DGAMC a IFPS specifică acest fapt în Decizia privind anularea înregistrării şi declară Certificatul în cauză nevalabil.

    anexa nr.1