LPM89/2014
ID intern unic:  353610
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 89
din  29.05.2014
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 419-XVI
din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică,
garanţiile de stat şi recreditarea de stat
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 395     Data intrarii in vigoare : 04.01.2015
    MODIFICAT
   
LP187 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.626

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 114), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În titlul şi în cuprinsul legii, cuvintele „datoria publică” se substituie cu cuvintele „datoria sectorului public”.
    2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Prezenta lege reglementează datoria contractată, în numele Republicii Moldova, de Guvern prin intermediul Ministerului Finanţelor, datoria întreprinderilor de stat/municipale, a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public şi a unităţilor administrativ-teritoriale cu termenul de scadenţă de un an şi mai mare, precum şi valorile mobiliare de stat, indiferent de termenul lor de scadenţă.”
    3. La articolul 2:
    noţiunea „alocaţie permanentă” se exclude;
    noţiunea „cont purtător de dobîndă” va avea următorul cuprins:
    „cont purtător de dobîndă – cont de depozit deschis la Banca Naţională a Moldovei şi/sau într-o bancă în care vor fi depuse mijloace băneşti cu dobîndă;”
    noţiunea „datoria publică” va avea următorul cuprins:
    „datorie a sectorului public – totalitate a datoriei de stat, a datoriei unităţilor administrativ-teritoriale, a datoriei Băncii Naţionale a Moldovei, a datoriei ce rezultă din împrumuturile interne şi externe ale întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public;”
    noţiunea  „garanţie de stat” se completează în final cu cuvintele „ale debitorului garantat”;
    noţiunile „termen scurt”, „termen mediu” şi „termen lung” vor avea următorul cuprins:
    „termen scurt – perioadă de rambursare de pînă la un an şi/sau rambursare la solicitarea creditorului în lipsa termenului de scadenţă;
    termen mediu – perioadă de timp de 3 ani ce vizează termenul pentru care sînt stabilite obiectivele şi este analizată evoluţia indicatorilor aferenţi datoriei de stat în cadrul programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu”;
    termen lung – perioadă de rambursare de la un an şi mai mare;”
    articolul se completează, în ordine alfabetică, cu noţiunile „alocare de Drepturi Speciale de Tragere”, „depozit”, „garanţie a unităţii administrativ-teritoriale” şi „instrument al datoriei”:
    „alocare de Drepturi Speciale de Tragere – datorie purtătoare de dobîndă sub forma activelor de rezervă internaţionale create de către Fondul Monetar Internaţional şi alocate membrilor săi pentru a completa activele sale de rezervă;”
    „depozit – instrument al datoriei sectorului public, care reprezintă creanţe faţă de instituţiile publice financiare sau faţă de Banca Naţională a Moldovei, sub formă de depuneri băneşti, cu sau fără dobîndă ori cu orice alt beneficiu;”
    „garanţie a unităţii administrativ-teritoriale – angajament asumat, în contul şi în numele unităţii administrativ-teritoriale, de către autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale, în calitate de garant, de a plăti la scadenţă obligaţiile neonorate ale debitorului garantat;”
    „instrument al datoriei – obligaţie financiară ce presupune efectuarea plăţilor sumei principale şi/sau a dobînzii de către debitor în favoarea creditorului la o anumită dată în viitor;”.
    4. Articolul 3:
    alineatul (1) se completează cu literele d), e) şi f) cu următorul cuprins:
    „d) să emită valori mobiliare de stat pentru majorarea capitalului statutar al Băncii Naţionale a Moldovei;
    e) să emită valori mobiliare de stat pentru acoperirea soldului debitar al fondului  general de rezervă al Băncii Naţionale a Moldovei;
    f) să emită, în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, valori mobiliare de stat pentru capitalizarea băncilor, precum şi valori mobiliare de stat sau garanţii de stat pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate de Banca Naţională a Moldovei băncilor conform art. 18 alin. (3) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei în baza deciziei organului naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice.”
    alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    [Art.I, pct.4 modificat prin LP187 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.626]
    5. Legea se completează cu articolul 31 cu următorul cuprins:
    „Articolul 31. Administrarea datoriei sectorului public,
                           a garanţiilor de stat  şi a unităţilor
                           administrativ-teritoriale
    (1) Guvernul este responsabil de administrarea datoriei de stat şi a garanţiilor de stat.
    (2) Banca Naţională a Moldovei este responsabilă de administrarea datoriei contractate de aceasta.
    (3) Întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public sînt responsabile de administrarea datoriei contractate în nume propriu.
    (4) Unităţile administrativ-teritoriale sînt responsabile de administrarea datoriei contractate în nume propriu şi a garanţiilor acordate.”
    6. Articolul 4:
    alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „cadrului de cheltuieli pe termen mediu” se substituie cu cuvintele „Cadrului bugetar pe termen mediu”, iar textul „ , şi stabileşte obiectivele de împrumut în funcţie de capacitatea de deservire a datoriei de stat” se exclude;
    litera l) va avea următorul cuprins:
    „l) evaluează şi monitorizează riscurile financiare aferente portofoliului datoriei de stat;”
    la litera o), cuvîntul „publice” se substituie cu cuvintele „de stat”;
    alineatul se completează cu literele q) şi r) cu următorul cuprins:
    „q) elaborează programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu”;
    r) stabileşte obiectivele administrării datoriei de stat şi a garanţiilor de stat.”
    la alineatul (2), cuvîntul „organizează” se substituie cu cuvîntul „asigură”.
    7. Legea se completează cu articolul 41 cu următorul cuprins:
    „Articolul 41. Programul „Managementul datoriei
                          de stat pe termen mediu”
    (1) Managementul datoriei de stat pe termen mediu constă în setul de măsuri şi activităţi exercitate şi asigurate de către Ministerul Finanţelor în conformitate cu responsabilităţile prevăzute în prezenta lege.
    (2) În procesul de gestiune a datoriei de stat pe termen mediu, Ministerul Finanţelor are ca obiectiv fundamental asigurarea necesităţilor financiare ale bugetului de stat la nivel aсceptabil de cheltuieli pe termen mediu şi lung în condiţiile limitării riscurilor implicate.
    (3) Activităţile în domeniul managementului datoriei de stat pe termen mediu vor fi orientate spre:
    a) identificarea, monitorizarea şi gestionarea riscurilor aferente portofoliului datoriei de stat;
    b) menţinerea costurilor datoriei de stat pe termen mediu şi lung la nivel acceptabil;
    c) dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare de stat.
    (4) Ministerul Finanţelor elaborează, cu consultarea Băncii Naţionale a Moldovei şi a altor instituţii interesate, programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu”, pe care îl înaintează spre aprobare Guvernului.
    (5) Programul prevăzut la alin. (4) este revizuit şi actualizat anual, concomitent cu actualizarea prognozelor din Cadrul bugetar pe termen mediu.
    (6) Informaţia privind implementarea măsurilor programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu” va fi inclusă în raportul anual privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, al garanţiilor de stat şi al recreditării de stat.”
    8. Articolul 5:
    la alineatul (1), textul „publice finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat” se substituie cu cuvîntul „bugetare”;
    la alineatul (2), cuvîntul „investiţional” se substituie cu cuvintele „finanţat din surse externe şi interne,”, iar sintagma „Ministerului Finanţelor” se substituie cu cuvîntul „Guvernului”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Guvernul evaluează cererea de finanţare în vederea corespunderii acesteia cu planurile strategice de dezvoltare şi sub aspectul disponibilităţii resurselor bugetare şi lansează procedura de negociere şi contractare a împrumuturilor.”
    9. Legea se completează cu articolul 51 cu următorul cuprins:
    „Articolul 51. Instrumentele generatoare de datorie
                           a sectorului public
    În calitate de instrumente generatoare de datorie a sectorului public se utilizează instrumentele financiare reglementate de legislaţia Republicii Moldova, precum şi instrumentele financiare aplicabile pe pieţele financiare internaţionale, inclusiv:
    a) împrumuturi (inclusiv leasingul financiar);
    b) valori mobiliare;
    c) depozite;
    d) alocări de Drepturi Speciale de Tragere;
    e) garanţii.”
    10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Plafoanele datoriei de stat şi ale garanţiilor
                        de stat
    Plafoanele datoriei de stat, inclusiv ale datoriei de stat interne şi externe, precum şi plafoanele garanţiilor de stat, la finele anului, sînt stabilite de legea bugetului de stat. Pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) lit. e) şi f), emisiunea valorilor mobiliare de stat şi emiterea garanţiilor de stat se pot efectua peste limitele stabilite de legea bugetului de stat pe anul respectiv. Majorarea limitei datoriei de stat interne se va reflecta în modificările ulterioare ale legii bugetului de stat pe anul respectiv.”
    [Art.I, pct.10 modificat prin LP187 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.626]
    11. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Deservirea datoriei de stat are prioritate faţă de alte obligaţii pecuniare din contul bugetului de stat şi toate plăţile aferente se efectuează în termenele şi condiţiile angajamentelor asumate, indiferent de suma aprobată în buget pentru acest scop.”
    12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Rapoartele privind datoria de stat,
                         garanţiile de stat şi recreditarea de stat
    (1) În scop de ţinere a evidenţei tuturor obligaţiilor directe şi condiţionale ale Republicii Moldova, a împrumuturilor acordate din mijloacele obţinute din împrumuturile de stat interne sau externe, Ministerul Finanţelor este unicul organ autorizat să întocmească următoarele rapoarte:
    a) raportul privind datoria de stat;
    b) raportul privind garanţiile de stat;
    c) raportul privind recreditarea de stat.
    (2) Regulile de întocmire a rapoartelor menţionate la alin. (1) se stabilesc de Guvern.
    (3) Rapoartele menţionate la alin. (1) conţin înregistrări oficiale privind obligaţiile directe şi condiţionale ale Republicii Moldova, precum şi privind  recreditarea de stat.
    (4) În raportul privind datoria de stat se înregistrează, în ordine cronologică şi sistematizată, informaţia privind obligaţiile directe ale statului, care rezultă din  împrumuturile de stat interne şi externe, privind dinamica împrumuturilor de stat, numărul de identificare a datoriei, data contractării, data scadenţei, suma agregată. Raportul privind datoria de stat conţine:
    a) raportul privind datoria de stat internă;
    b) raportul privind datoria de stat externă.
    (5) În raportul privind garanţiile de stat se înregistrează, în ordine cronologică şi sistematizată, informaţia privind obligaţiile de stat condiţionale interne şi externe apărute din contractele de garanţii de stat, privind emiterea şi scadenţa garanţiilor de stat, numărul de identificare a garanţiilor, sumele agregate, plăţile efectuate, plăţile viitoare. Raportul privind garanţiile de stat conţine:
    a) raportul privind garanţiile de stat interne;
    b) raportul privind garanţiile de stat externe.
    (6) În raportul privind recreditarea de stat se înregistrează, în ordine  cronologică şi sistematizată, informaţia privind proiectele, programele, activităţile finanţate din surse recreditate, privind beneficiarii recreditării, data contractării, data scadenţei, suma agregată.”
    13. Articolul 9:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Raportarea şi monitorizarea datoriei
                         sectorului public, garanţiilor de stat
                         şi a recreditării de stat”;
    la alineatul (1), sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului, Banca Naţională a Moldovei” se substituie cu sintagmele „Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Economiei”, iar după cuvintele „ale garanţiilor de stat şi” se introduc cuvintele „ale garanţiilor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Banca Naţională a Moldovei, administraţia publică centrală şi locală şi autorităţile publice,  debitorii garantaţi şi băncile creditoare ale sectorului public prezintă, trimestrial, Ministerului Finanţelor informaţia necesară pentru monitorizarea sumelor datorate, a debursării şi deservirii datoriei sectorului public, a obligaţiilor condiţionale ce rezultă din contractele de acordare a garanţiilor de stat/a garanţiilor unităţilor administrativ-teritoriale.”
    la alineatul (3), textul „Societăţile comerciale în care statul sau unitatea administrativ-teritorială deţine mai mult de 50 la sută din capitalul social, întreprinderile de stat şi municipale” se substituie cu textul „Întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public”;
    la alineatul (5), după cuvîntul „generalizează” se introduc cuvintele „şi monitorizează”, iar cuvîntul „statistice” se exclude;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Ministerul Finanţelor prezintă Guvernului şi Parlamentului, trimestrial, în decurs de 70 de zile de la finele trimestrului respectiv, raportul trimestrial privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, al garanţiilor de stat şi al recreditării de stat şi anual, în decurs de 90 de zile de la finele anului respectiv, raportul anual privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, al garanţiilor de stat şi al recreditării de stat.”
    14. Articolul 10:
    în titlul articolului, după cuvintele „de mijloace” se introduce cuvîntul „recreditate”;
    la alineatul (1), după sintagma „Ministerul Finanţelor” se introduce textul „şi/sau subdiviziunile special create pentru scopuri de recreditare”, iar  cuvintele „este împuternicit” se substituie cu cuvintele „sînt împuternicite”; 
    la alineatul (2), textul „de persoanele menţionate la alin. (1)” se substituie cu textul „de către beneficiarii recreditării şi de către beneficiarii de împrumuturi acordate cu garanţie de stat”.
    15. Articolul 11 se abrogă.
    16. Articolul 12:
    la litera e), cuvîntul „prealabilă” se substituie cu cuvîntul „anticipată”;
    la litera f), cuvintele „decalajului de casă pe termen scurt” se substituie cu cuvintele „decalajului temporar de casă”.
    17. Articolul 15:
    la alineatul (1), textul „ , mediu” se exclude;
    la alineatul (3), cuvintele „mediu şi” se exclud.
    18. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Circulaţia valorilor mobiliare de stat
    (1) Tranzacţiile pe piaţa secundară cu valorile mobiliare de stat emise pe termen scurt vor avea loc doar în afara pieţei reglementate şi în afara sistemului multilateral de tranzacţionare prin intermediul dealerilor primari şi al altor instituţii autorizate.
    (2) Tranzacţiile pe piaţa secundară cu valorile mobiliare de stat emise pe termen  lung pot avea loc atît în afara pieţei reglementate şi în afara sistemului multilateral de tranzacţionare prin intermediul dealerilor primari, cît şi pe piaţa reglementată şi în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) Regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a valorilor mobiliare de stat, cu excepţia pieţei reglementate şi a sistemului multilateral de tranzacţionare, se stabilesc de Ministerul Finanţelor de comun acord cu Banca Naţională a Moldovei.”
    19. La articolul 17 alineatul (4), cuvîntul „veniturile” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „încasările”.
    20. Legea se completează cu articolul 182 cu următorul cuprins:
    „Articolul 182. Agent al statului
    (1) Banca Naţională a Moldovei sau altă instituţie, în bază de acord cu Ministerul Finanţelor, poate exercita funcţia de agent al statului în organizarea plasării şi deservirii valorilor mobiliare de stat pe piaţa internă.
    (2) Pentru funcţia exercitată ca agent al statului, Ministerul Finanţelor este autorizat să achite comisioane din contul bugetului de stat. Cuantumul comisioanelor şi spectrul de servicii (operaţiuni) prestate de agentul statului sînt stabilite prin acord între cele două părţi.”
    21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 19. Instrumentele generatoare de datorie
                           de stat externă
    Ministerul Finanţelor utilizează în calitate de instrumente generatoare de datorie de stat externă instrumentele financiare aplicabile pe pieţele financiare externe:
    a) împrumuturi de stat externe;
    b) valori mobiliare de stat emise pentru plasare pe pieţele financiare externe;
    c) alocări de Drepturi Speciale de Tragere;
    d) garanţii de stat externe – în cazul prevăzut la art. 33.”
    22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 21. Aprobarea deciziilor privind contractarea
                           datoriei de stat externe
    Contractele de împrumuturi de stat externe se aprobă de către Parlament prin lege organică. În cazul în care valorile mobiliare de stat urmează a fi emise pentru plasare pe pieţele financiare externe, legea organică respectivă se adoptă pînă la publicarea ofertei pe piaţa externă.”
    23. Articolul 22:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Împrumuturile de stat externe contractate, în numele Republicii Moldova, de Guvern pentru susţinerea bugetului de stat sînt debursate la conturile deschise în Banca Naţională a Moldovei. Împrumuturile de stat contractate, în numele Republicii Moldova, de Guvern pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe sînt debursate şi păstrate în conturi purtătoare de dobîndă în favoarea bugetului de stat, deschise în bănci.”
    la alineatul (2), după cuvintele „în conturile” se introduc cuvintele „bancare/trezoreriale ale”;
    alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Împrumuturile de stat externe contractate, în numele Republicii Moldova, de Guvern pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe sau a programelor de dezvoltare pot fi debursate direct de către Ministerul Finanţelor sau prin intermediul altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi al autorităţilor publice, responsabile de implementarea proiectului. În cazul în care acordul de împrumut prevede instituirea unităţii speciale de implementare a proiectului, debursarea mijloacelor poate fi efectuată de către această unitate, cu acordul autorităţilor administraţiei publice centrale/al autorităţilor publice beneficiare.
    Mijloacele circulante destinate continuării recreditării sînt acumulate de subdiviziunile special create pentru scopuri de recreditare din rambursarea sumei principale şi din achitarea dobînzilor şi păstrate pentru crearea fondurilor de recreditare a împrumuturilor de stat.
    (4) Autorităţile administraţiei publice centrale/autorităţile publice care beneficiază de mijloace obţinute din împrumuturi de stat externe, prin care sînt realizate proiectele finanţate din surse externe, monitorizează implementarea şi realizarea scopurilor acestor proiecte.”
    24. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Mijloacele financiare obţinute din împrumuturile de stat interne şi/sau externe pot fi recreditate pentru realizarea proiectelor şi a programelor de dezvoltare finanţate din surse externe şi/sau interne.”
    25. Articolul 24:
    alineatele (1), (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Recreditarea este efectuată prin acordarea de împrumuturi din contul împrumuturilor de stat externe  în moneda împrumutului extern, dacă altceva nu este prevăzut în contractul de împrumut de stat extern şi în contractul de recreditare. Recreditarea beneficiarilor finali ai recreditării se efectuează prin intermediul instituţiilor financiare, acestea împrumutînd mijloacele pentru recreditare de la Ministerul Finanţelor. Recreditarea prin intermediul Ministerului Finanţelor se efectuează în cazul în care acest lucru este stabilit în contractele de împrumuturi interne sau externe.
    (2) În cazurile cînd recreditarea este făcută prin intermediul instituţiilor financiare participante, condiţiile pentru selectarea beneficiarilor care pot fi creditaţi din aceste mijloace sînt definite de instituţiile financiare, cu respectarea criteriilor de evaluare a riscurilor de credit şi a criteriilor de selectare conform regulilor şi practicilor bancare recunoscute pe plan intern şi internaţional. Riscurile comerciale şi financiare aferente operaţiunilor de recreditare se suportă de către intermediarii financiari care acordă împrumuturi din mijloacele destinate recreditării.
    (3) Condiţiile de recreditare a împrumuturilor destinate pentru recreditarea beneficiarilor finali sînt stabilite de către creditor şi/sau definite în contractele de împrumut interne sau externe.”
    la alineatul (4), textul: „Condiţiile rambursării împrumuturilor acordate din mijloace destinate recreditării sînt stabilite în contractele de recreditare.” se substituie cu textul: „Condiţiile operaţionale specifice recreditării, precum şi rambursării împrumuturilor acordate din mijloace destinate recreditării, sînt stabilite în contractele de recreditare.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Instituţiile financiare care participă la recreditarea mijloacelor obţinute din împrumuturile de stat destinate recreditării sînt selectate de Ministerul Finanţelor şi/sau de subdiviziunile special create pentru scopuri de recreditare în urma evaluării şi analizei performanţelor, precum şi corespunderii lor criteriilor de eligibilitate. Modalitatea de selectare a instituţiilor financiare care participă la recreditarea de stat se stabileşte de Guvern conform reglementărilor şi procedurilor de administrare a proiectelor finanţate din surse externe.”
    la alineatul (6), textul „ , efectuată direct de Ministerul Finanţelor,” şi cuvintele „de minister” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile publice, autorităţile administraţiei publice locale şi beneficiarii recreditării sînt responsabili de realizarea şi utilizarea eficientă a mijloacelor recreditate, precum şi de calitatea lucrărilor efectuate.”
    26. Legea se completează cu articolul 241 cu următorul cuprins:
    „Articolul 241. Monitorizarea mijloacelor recreditate
    (1) Instituţiile financiare care participă la recreditare din contul împrumuturilor de stat prezintă, trimestrial, subdiviziunilor special create pentru scopuri de recreditare informaţia privind debursarea şi rambursarea mijloacelor recreditate, privind situaţia lor economică, inclusiv privind rapoartele financiare şi cele anuale ale auditului extern.
    (2) Ministerul Finanţelor şi/sau subdiviziunile special create pentru scopuri de recreditare monitorizează beneficiarii care participă la recreditare din contul împrumuturilor de stat pînă la executarea completă şi/sau pînă la încetarea obligaţiilor apărute din contractele de recreditare. Subdiviziunile special create pentru scopuri de recreditare solicită de la Banca Naţională a Moldovei şi de la alte autorităţi de supraveghere a pieţei financiare informaţia cu privire la situaţia economică a instituţiilor financiare care intenţionează să participe sau care participă la operaţiunile de recreditare.”
    27. La articolul 25, cuvintele „împrumutate, inclusiv” se exclud, iar cuvintele „utilizarea eficientă a mijloacelor destinate recreditării” se substituie cu cuvintele „alocarea mijloacelor respective conform destinaţiei stabilite”.
    28. Articolul 26:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Toate mijloacele financiare obţinute din împrumuturile de stat recreditate de Ministerul Finanţelor şi/sau de subdiviziunile special create în scopuri de recreditare pentru realizarea proiectelor şi a programelor de dezvoltare finanţate din surse externe şi/sau interne sînt rambursate de beneficiarii recreditării sau de instituţiile financiare la conturile bugetului de stat/ale subdiviziunilor special create pentru scopuri de recreditare, în conformitate cu condiţiile contractelor de recreditare respective.”
    la alineatul (2), textul „Ministerul Finanţelor este împuternicit” se substituie cu textul „Ministerul Finanţelor şi/sau subdiviziunile special create pentru scopuri de recreditare sînt împuternicite”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care beneficiarul recreditat nu îşi poate respecta obligaţiile financiare conform graficului de achitare a datoriei relevant contractului de recreditare, Ministerul Finanţelor, în urma analizei economico-financiare a beneficiarului recreditat, are dreptul să adopte decizii privind reeşalonarea datoriei acestuia prin încheierea unor acorduri adiţionale la contractul de recreditare iniţial.”
    29. Articolul 27:
    la litera a), cuvintele „finanţării proiectelor investiţionale” se substituie cu cuvintele „realizării proiectelor finanţate din surse externe sau interne”;
    articolul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate băncilor de către Banca Naţională a Moldovei în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia.”
    30. Articolul 28:
    alineatul (2):
    la litera g), cuvîntul „investiţionale” se substituie cu cuvintele „care urmează a fi implementate”;
    la litera j), cuvintele „care ar putea fi” se substituie cu cuvintele „care urmează a fi”, iar cuvintele „şi folosite pentru achitarea datoriei” se exclud;
    la alineatul (5) litera e), cuvîntul „investiţionale” se exclude;
    [Art.I, pct.30 modificat prin LP187 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.626]
    31. Articolul 29:
    la alineatul (2), după cuvintele  „contract de acordare a garanţiei de stat” se introduce textul „ , în termen de 3 zile de la semnarea acestuia”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „Cheltuielile aferente restituirii sumei plăţii pentru garanţia de stat vor fi suportate din contul solicitantului garanţiei de stat.”
    32. Articolul 34:
    la alineatul (11), cuvintele „de rambursare” se substituie cu cuvintele „de achitare”;
    la alineatul (2), după textul „să constituie gaj legal asupra proprietăţii debitorului garantat” se introduce textul „sau să obţină alte garanţii suplimentare ale terţelor persoane pentru debitorul garantat”.
    33. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 36. Datoria întreprinderilor de stat/ municipale
                           şi a societăţilor comerciale cu capital integral
                           sau majoritar public
    (1) Datoria contractată de întreprinderile de stat/municipale şi de societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public nu constituie datorie de stat sau datorie a unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Contractele de împrumuturi interne sau externe prin care întreprinderilor de stat/municipale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public li s-au acordat cu împrumut mijloace în monedă naţională şi/sau în valută străină, precum şi deciziile acestor întreprinderi şi societăţi comerciale cu privire la emisiunea publică de obligaţiuni ori contractele cu privire la vînzarea-cumpărarea de obligaţiuni proprii investitorilor nerezidenţi urmează a fi înregistrate la Ministerul Finanţelor. Modalitatea de înregistrare a contractelor/deciziilor este stabilită de Guvern.
    (3) Guvernul nu poartă răspundere pentru datoria persoanelor juridice menţionate în prezentul articol.”
     34. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 37. Datoria unităţilor administrativ-teritoriale
    (1) Unităţile administrativ-teritoriale contractează datorie în temeiul prezentei legi şi al legislaţiei cu privire la finanţele publice locale.
    (2) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturi externe şi/sau acorda garanţii pentru împrumuturi externe doar de la instituţiile financiare internaţionale.
    (3) Datoria unităţilor administrativ-teritoriale constituie obligaţia exclusivă a unităţilor administrativ-teritoriale de a rambursa datoria în conformitate cu termenele şi condiţiile contractuale. Datoria unităţilor administrativ-teritoriale nu constituie obligaţie directă sau indirectă a Guvernului Republicii Moldova.”
    35. Legea se completează cu  articolele 371– 376 cu următorul cuprins:
    „Articolul 371. Scopul contractării datoriei/acordării
                             garanţiilor pentru împrumuturi de către
                             unităţile administrativ-teritoriale
    (1) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale pot contracta datorie pe termen lung în următoarele scopuri:
    a) finanţarea proiectelor de investiţii capitale/a programelor de dezvoltare;
    b) refinanţarea datoriei pe termen lung contractate anterior în vederea realizării scopului prevăzut la lit. a). Datoria destinată refinanţării urmează a fi contractată la condiţii mai avantajoase decît datoria care urmează a fi refinanţată.
    (2) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale au dreptul, în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective, să acorde întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar municipal garanţii pentru împrumuturi pentru cheltuieli de capital de la instituţiile financiare internaţionale şi din ţară.
    Articolul 372. Contractarea datoriei/acordarea garanţiilor
                            pentru împrumuturi de către autorităţile executive
                            ale unităţilor administrativ-teritoriale
    (1) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale pot contracta datorie în scopurile menţionate la art. 371, precum şi pot acorda garanţii pentru împrumuturi, în baza deciziilor emise ale autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.
    (2) Decizia autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale prin care se autorizează contractarea datoriei/acordarea garanţiei pentru împrumut trebuie să includă următoarele elemente:
    a) suma principală;
    b) rata dobînzii;
    c) instrumentul datoriei;
    d) perioada de rambursare;
    e) scopul pentru care se contractează datoria/se acordă garanţia pentru împrumuturi.
    (3) Decizia autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale privind contractarea datoriei/acordarea garanţiei pentru împrumut va fi luată în baza dovezii conformităţii contractării datoriei/acordării garanţiei pentru împrumut cu plafonul stabilit la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale. Toate actele încheiate cu încălcarea cerinţei menţionate sînt considerate nule.
    (4) Decizia privind contractarea datoriei şi/sau acordarea garanţiilor pentru împrumuturi, precum şi emisiunea valorilor mobiliare pe termen lung se coordonează preventiv cu Ministerul Finanţelor. Avizul Ministerului Finanţelor, în baza căruia autorităţile reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale contractează datorie şi/sau acordă garanţii pentru împrumuturi, are un caracter obligatoriu.
    (5) Avizul Ministerului Finanţelor va fi elaborat în baza criteriilor obiective care să asigure:
    a) capacitatea de a rambursa datoria;
    b) compatibilitatea condiţiilor financiare de atragere a mijloacelor cu obiectivele politicii de administrare a datoriei unităţilor administrativ-teritoriale;
    c) conformitatea proiectelor planificate a fi finanţate din contul surselor atrase cu programe de dezvoltare anuale şi multianuale;
    d) conformitatea contractării datoriei/acordării garanţiei menţionate cu restricţiile  stabilite în Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
    (6) Băncile creditoare ale unităţilor administrativ-teritoriale vor acorda împrumuturi interne respectînd criteriul de conformitate a contractării datoriei cu restricţiile  stabilite în Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
    (7) În cazul în care o unitate administrativ-teritorială formează datorii cu termen expirat pentru împrumuturi, acesteia îi este interzis de a contracta orice datorie nouă, cu excepţia contractării datoriei în scopul restructurării obligaţiei nerespectate.
    (8) În cazul în care o unitate administrativ-teritorială nu îndeplineşte integral obligaţia financiară rezultată din  împrumuturile acordate din contul bugetului de stat, Ministerul Finanţelor, prin suspendarea efectuării defalcărilor sumelor din veniturile generale de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi prin transferurile din fondul de susţinere financiară a teritoriilor, va percepe în mod incontestabil din contul trezorerial al bugetului respectiv mijloace băneşti pentru acoperirea sumelor datorate bugetului de stat.
    (9) După luarea deciziilor de către autorităţile reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale privind autorizarea contractării datoriei/acordării garanţiilor pentru împrumuturi, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale respective prezintă Ministerului Finanţelor informaţia privind obligaţiile pecuniare, cu termenul de executare de un an sau mai mare, şi privind garanţiile acordate de aceste unităţi administrativ-teritoriale.
    Articolul 373. Administrarea datoriei şi a garanţiilor
                           acordate de către  unităţile administrativ-
                           teritoriale
    Datoria unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi garanţiile acordate de către acestea sînt administrate integral de către autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale contractante respective. În vederea asigurării conformităţii principiului managementului financiar durabil, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale:
    a) elaborează programul anual al împrumuturilor, în care se includ toate împrumuturile interne şi externe care urmează a fi contractate, precum şi cele contractate în trecut în vigoare la momentul elaborării programului. Programul anual al împrumuturilor este parte componentă a deciziei bugetare anuale a autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;
    b) stabilesc obiectivele politicii de administrare a datoriei unităţilor administrativ-teritoriale, care constituie parte componentă a deciziei bugetare anuale a autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;
    c) evaluează condiţiile financiare ale împrumuturilor şi/sau ale emisiunii valorilor mobiliare;
    d) asigură rambursarea datoriei, calculează şi achită dobînda şi alte plăţi aferente, înregistrează achitările efectuate.
    Articolul 374.  Plafoanele datoriilor unităţilor administrativ
                            - teritoriale şi ale garanţiilor acordate de către
                             unităţile administrativ-teritoriale
    Plafoanele datoriilor interne şi externe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale garanţiilor acordate de către acestea sînt stabilite în bugetele anuale ale autorităţilor administrativ-teritoriale.
    Articolul 375. Rapoartele privind datoria şi rapoartele
                           privind garanţiile unităţilor
                            administrativ-teritoriale
    (1) În scop de ţinere a evidenţei tuturor obligaţiilor directe şi condiţionale ale unităţilor administrativ-teritoriale, direcţia finanţe şi/sau subdiviziunea financiară a autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale întocmeşte raportul privind datoria şi raportul garanţiilor unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Regulile de întocmire a rapoartelor menţionate la alin. (1) se stabilesc de Guvern.
    (3) Rapoartele menţionate la alin. (1) conţin înregistrări oficiale privind obligaţiile directe şi condiţionale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Informaţia în rapoarte se înregistrează în ordine cronologică şi sistematizată.
    Articolul 376. Obligaţia de a onora datoria unităţilor
                           administrativ-teritoriale
    (1) Datoria unităţilor administrativ-teritoriale reprezintă obligaţia asigurată ca obligaţie generală a unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Deservirea datoriei unităţilor administrativ-teritoriale are prioritate faţă de alte obligaţii pecuniare din contul bugetelor respective şi toate plăţile aferente se efectuează în termenele şi în condiţiile angajamentelor asumate, indiferent de suma aprobată în buget pentru acest scop.”
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare după expirarea a 6 luni de la data publicării, cu excepţia prevederilor Articolului I punctul 4 cu referire la completarea articolului 3 alineatul (1) cu litera f), punctelor 6, 7, 10, punctului 13 cu referire la modificarea articolului 9 alineatul (6), precum şi punctului 29 cu referire la completarea articolului 27 cu litera c) care se pun în aplicare  la data publicării prezentei legi.
    [Art.II, alin.(1) modificat prin LP187 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.626]
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va asigura republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, cu modificările operate inclusiv prin prezenta lege, dîndu-le articolelor şi alineatelor o nouă numerotare şi corectînd, după caz, toate referinţele la articole şi la alineate.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Igor CORMAN

    Nr. 89. Chişinău, 29 mai 2014.