HGC512/2014
ID intern unic:  353642
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 512
din  02.07.2014
cu privire la modificarea punctului 4 din Regulamentul
cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi
privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7) din Codul
fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 alin.(18) lit. a)
şi lit. b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru
punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 540
    În scopul perfecţionării mecanismului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 4 din Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4 alin.(18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.124 din 15 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.36-40, art.170), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) subpunctul 4) se exclude;
    2) subpunctul  6) va avea următorul cuprins:
    „6) salariul mediu lunar calculat salariaţilor cu dizabilităţi constituie cel puţin  cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern, calculat luîndu-se în consideraţie programul complet de lucru”;
    3) la subpunctul 8), cifra „80” se substituie cu cifra „90”;
    4) subpunctul 9) va avea următorul cuprins:
    „9) materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile importate sînt destinate în exclusivitate procesului propriu de producere, stabilit în baza raportului de expertiză eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, care confirmă că, în rezultatul procesului tehnologic, materia primă de provenienţă străină şi autohtonă este transformată în produs finit, căpătînd o nouă prioritate şi destinaţie, criteriu obligatoriu doar pentru scutirea prevăzută la art.103 alin.(7) din Codul fiscal.”

    PRIM-MINISTRU                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Anatol Arapu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                     Valentina Buliga

    Nr. 512. Chişinău, 2 iulie 2014.