HGA519/2014
ID intern unic:  353742
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 519
din  02.07.2014
cu privire la delegarea funcţiilor de administrare
a proprietăţii de stat autorităţilor administraţiei
publice centrale de specialitate
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 563
     Abrogată prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011

    MODIFICAT
   
HG1450 din 30.12.16, MO9-18/13.01.17 art.26


    În temeiul art. 6  alin.(1) lit.f) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul administrării eficiente de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate a întreprinderilor de stat şi a cotei de stat în societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat din ramurile respective, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se deleagă funcţiile de administrare a proprietăţii de stat autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi stabileşte că acestea:
    1) exercită controlul asupra integrităţii şi folosirii eficiente a patrimoniului de stat din ramurile respective;
    2) desemnează membrii consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat şi îi revocă din funcţie, ţinînd cont de propunerile Ministerului Finanţelor şi Ministerului Economiei;
    3) desemnează administratorii întreprinderii de stat şi îi eliberează din funcţie, la propunerea consiliilor de administraţie;
    4) transmit bunurile şi atribuţiile sale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de întreprinzător administratorului în baza contractului încheiat între părţi;
    5) coordonează înstrăinarea, gajarea, transmiterea în locaţiune/arendă şi casarea activelor întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu cotă majoritară de stat din ramură;
    6) administrează terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate de stat din gestiune, inclusiv darea lor în locaţiune/arendă;
    7) exercită controlul asupra corectitudinii calculării şi transferării la timp a dividendelor provenite din acţiunile statului şi unei părţi din profitul net al întreprinderilor de stat, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    8) asigură, în limitele competenţei, respectarea prevederilor legislaţiei şi a reglementărilor din domeniul ajutorului de stat la notificarea, raportarea, ţinerea evidenţei şi recuperarea ajutoarelor de stat;
    81) asigură stabilirea pentru întreprinderile de stat şi promovează prin intermediul consiliilor societăţilor comerciale cu cotă integrală şi majoritară de stat, indicatorii de performanţă anuali şi semestriali ai activităţii economico-financiare (creşterea volumului vînzărilor, a profitului net, a rentabilităţii activelor, a rentabilităţii financiare, precum şi stingerea creanţelor şi datoriilor, diminuarea cheltuielilor şi a stocurilor producţiei şi materialelor ş.a.), precum şi evaluează atingerea acestora;
    [Pct.1 subpct.81) introdus prin HG1450 din 30.12.16, MO9-18/13.01.17 art.26]
    9) prezintă Agenţiei Proprietăţii Publice raportul anual privind administrarea proprietăţii publice, care va include analiza economico-financiară a activităţii întreprinderilor de stat şi / sau societăţilor comerciale cu cota de stat ce depăşeşte 25 la sută din capitalul social, rezultatele administrării prin prisma evaluării indicatorilor de performanţă stabiliţi şi a riscurilor aferente fiabilităţii (riscuri patrimoniale, de producere, de marketing, de credit ş.a.) acestora, precum şi măsurile întreprinse în scopul eficientizării administrării proprietăţii publice.
    [Pct.1 subpct.9) modificat prin HG1450 din 30.12.16, MO9-18/13.01.17 art.26]
    2. Agenţia Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei, care, în numele Guvernului, exercită funcţiile de deţinător de acţiuni în societăţile pe acţiuni cu capital integral sau parţial de stat, va cesiona (transmite) autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate exercitarea drepturilor de acţionar în societăţile pe acţiuni din ramura respectivă, inclusiv a obligaţiilor şi drepturilor de reprezentare a intereselor statului, în bază de contract.
    3. Se aprobă Contractul-model de cesionare (transmitere) a exercitării drepturilor de acţionar şi de administrare  a proprietăţii de stat, conform anexei nr.1.
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                Anatol Arapu

    Nr. 519. Chişinău, 2 iulie 2014.


    anexa nr.1
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 519
din 2 iulie 2014
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.833  din  4 septembrie 1997 „Cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii de stat organelor centrale de specialitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.72-73, art.736).
    2. Punctele 4 şi 6 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova în domeniul privatizării, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.955 din 19 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.116-117, art.1010).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.698 din 20 iulie 2001 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.833  din  4 septembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.86-88, art.748).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 28 octombrie 2005 „Pentru aprobarea  modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.145-147, art.1209).
    5. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.305 din 23 martie 2006 „Cu privire la aprobarea  modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.51-54, art.345).
    6. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.347 din 28 martie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.367).