HGM543/2014
ID intern unic:  353759
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 543
din  08.07.2014
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi de restituire
a sumelor TVA  la livrările stabilite de art.104 lit. c) din Codul fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 580
    MODIFICAT
   
HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG892 din 23.10.14, MO325-332/31.10.14 art.959


    NOTĂ:
   
în denumire și în punctul 1 din hotărîre, în denumire și în tot textul Regulamentului și al anexei, cuvintele „cota zero a TVA”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „scutirea de TVA cu drept de deducere”, la orice caz gramatical prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556
    În tot textul Regulamentului cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „organul fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău” se substituie prin cuvintele „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    În scopul executării prevederilor art.104 lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de articolul 104 lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.985 din 3 septembrie 2004 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere la livrările stabilite de articolul 104 lit.c) din Codul fiscal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.1164).

    PRIM-MINISTRU                                              Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                          Natalia Gherman
    Ministrul finanţelor                                             Anatol Arapu

    Nr. 543. Chişinău, 8 iulie 2014.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 543
din 8 iulie 2014
REGULAMENT
cu privire la modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere
şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art. 104 lit.c)
din Codul fiscal
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art. 104 lit.c) din Codul fiscal (în continuare – Regulament) stabileşte modul de aplicare a cotei zero şi de restituire a sumelor TVA aferente livrărilor efectuate de către furnizorii plătitori de TVA pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, a serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de către reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei.
    2. Prevederile prezentului Regulament nu se extind asupra cetăţenilor Republicii Moldova şi nici asupra cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova.
    3. În conformitate cu prevederile art.4 din Codul fiscal, misiunile organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova, care, conform acordurilor sau memorandumurilor interguvernamentale încheiate cu Guvernul Republicii Moldova, nu au obligaţii de achitare a TVA, beneficiază de dreptul la restituirea sumelor TVA, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi cu dispoziţiile acordului sau memorandumului respectiv.
    4. Restituirea sumelor TVA conform prezentului Regulament se efectuează subiecţilor menţionaţi în pct. 1, în baza listei întocmite şi aprobate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în temeiul tratatelor internaţionale şi al principiului de reciprocitate.
    5. Pînă la data de 1 februarie a fiecărui an, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene prezintă Serviciului Fiscal de Stat listele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova.
    Eventualele modificări şi/sau completări ale listelor respective urmează să fie aduse la cunoştinţa Serviciului Fiscal de Stat cel tîrziu în ultima zi a lunii în care acestea au fost operate.
Capitolul II
Modul de restituire a sumelor TVA
    6. Subiecţii impunerii cu TVA care livrează mărfuri, servicii către subiecţii specificaţi în pct. 1 al prezentului Regulament sînt obligaţi să calculeze TVA conform cotelor stabilite în art.96 din Codul fiscal pentru toate livrările (excepţie fac cele scutite de TVA fără drept de deducere), cu eliberarea facturii fiscale.
    În cazul comercializării cu amănuntul a mărfurilor şi prestării serviciilor în locurile special amenajate, cu plata în numerar şi/sau prin card bancar, furnizorul, la solicitarea cumpărătorului, urmează să elibereze factura fiscală, conform prevederilor art.117 alin.(3) din Codul fiscal.
    [Pct.6 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    7. Restituirea sumelor TVA achitate de către subiecţii specificaţi în pct. 1 al prezentului Regulament furnizorilor autohtoni la procurarea pe teritoriul ţării a mărfurilor  sau a serviciilor se efectuează în baza cererii prezentate de către misiunea diplomatică, oficiul consular, reprezentanţa organizaţiei internaţionale la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, confirmată de către şeful misiunii diplomatice, al oficiului consular, al reprezentanţei organizaţiei internaţionale.
    Cererea de solicitare a restituirii sumei TVA se perfectează în formă liberă, cu indicarea sumei TVA solicitate spre restituire şi a conturilor bancare la care urmează să fie transferată aceasta.
    8. Cererea privind restituirea sumei TVA se prezintă pentru fiecare lună calendaristică separat, după încheierea acesteia, pînă la sfîrşitul lunii următoare. Documentele referitoare la o anumită lună care nu au fost prezentate în termenul stabilit pot fi depuse suplimentar, într-o listă separată, odată cu documentele pentru luna decembrie a anului de referinţă.
    9. Sumele TVA acceptate spre restituire se virează la conturile indicate în cererile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, deschise în băncile licenţiate din Republica Moldova.
    10. Restituirea sumei TVA se efectuează într-un termen ce nu depăşeşte 27 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de restituire, din care 20 de zile sînt destinate pentru examinarea de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat a materialelor prezentate, celelalte 7 zile – pentru efectuarea restituirii respective de către Trezoreria de Stat.
Capitolul III
Cerinţele privind confirmarea documentară
şi determinarea sumei TVA spre restituire
    11. La cererea de solicitare a restituirii sumei TVA, prezentată la Serviciul Fiscal de Stat, se anexează următoarele documente:
    a) lista mărfurilor, serviciilor procurate în luna de referinţă, întocmită potrivit formularului din anexa la prezentul Regulament;
    b) documentele ce confirmă livrarea mărfurilor, serviciilor:
    originalul facturii fiscale primit de la subiectul impozabil cu TVA; sau
    bonul maşinii de casă şi control al subiectului impozabil cu TVA, la care achitarea se efectuează în numerar şi/sau cu card bancar, pe versoul căruia trebuie să fie indicat numele persoanei care primeşte bonul şi aplicată ştampila subiectului impozabil.  
    [Pct.11 lit.b) în redacția HG892 din 23.10.14, MO325-332/31.10.14 art.959]
   
La solicitarea restituirii sumei TVA, originalul facturii fiscale cu mențiunea Serviciului Fiscal de Stat despre acceptarea restituirii TVA se restituie solicitantului, iar copia acesteia se îndosariază.
    [Pct.11 alineat introdus prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    12. În cazul procurării mărfurilor în locuri special amenajate pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii, cu plata în numerar şi/sau prin card bancar, subiecţii specificaţi în pct. 1 al prezentului Regulament pot solicita eliberarea facturii fiscale, conform prevederilor art.117 alin.(3) din Codul fiscal.
    13. Pentru restituirea sumelor TVA achitate la procurarea bunurilor  destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, documentele menţionate în pct. 11 al prezentului Regulament se vor prezenta pentru fiecare colaborator (sau membru al familiei) în parte.
    14. Suma TVA pasibilă restituirii se determină reieşind din sumele TVA indicate în facturile fiscale prezentate de către solicitant la Serviciul Fiscal de Stat.

    anexa