HGC545/2014
ID intern unic:  353760
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 545
din  09.07.2014
cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1
şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 581
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.52-53, art. 308), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr. 1:
    a) la capitolul III poziţia 34, coloana 4 se completează textul: „ , IM „Steinel Electronic SRL”;
    b) la capitolul IV poziţia 54, coloana 4 va avea următorul cuprins:
    „Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului”;
    c) capitolul XVIII se completează cu poziţiile 1271 – 1272 cu următorul cuprins:

„1271.
1498

Fondul Occidental pentru Întreprinderile din Noile State Independente

Westrn NIS Enterprise Fund (WESTNIS)
Sectorul privat

 Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenței, semnat la Chișinău
21 martie 1994

1272.
2558
Programul de dezvoltare a carierei pentru femei
Asociația necomercială „Pro-Business Nord”
Femeile vulnerabile

Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenței, semnat la Chișinău
21 martie 1994”;


    a) capitolul XXII se completează cu poziţiile 1431 - 1432 cu următorul cuprins:

„1431.
2159
Programul de schimb pentru studenții din Eurasia

Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova; Organizația necomercială „IREX”

Organizația necomercială „IREX”

 Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenței, semnat la Chișinău
21 martie 1994

1432.
1160
Programul Muskie

Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova; Organizația necomercială „IREX”

Organizația necomercială „IREX”

Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenței, semnat la Chișinău
21 martie 1994”;


    b) capitolul XXX se completează cu poziţia 1832 cu următorul cuprins:
„1832.
872111295623

Suport în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în Republica Moldova, 2014-1016

AO „Homecare”

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Chișinău la
23 noiembrie 2012, ratificat prin Legea nr.9 din
22 februarie 2013”;


    c) capitolul XXXIII:

    la poziţia 195, coloana 5 va avea următorul cuprins:

    „Organizațiile și autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova implicate în activitățile Programului de susținere a măsurilor de promovare a încrederii”;

    se completează cu poziţiile 3621 – 3626  cu următorul cuprins:
„3621.
87211285630

Consolidarea Agenției de Transplant din Republica Moldova și armonizarea legislativă în sfera calității și siguranței substanțelor de origine umană

Agenția de Biomedicină, Paris, Franța; Institutul de Donare&Transplant, Spania; Organizația Catalană de Transplant, Spania

Agenția de Transplant din Republica Moldova

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la
11 mai 2006, ratificat prin Legea nr.426-XVI din
27 decembrie 2006

3622.
87211285633

Proiect pentru a asigura, prin formarea de organizații ale societății civile în cinci țări în monitorizarea cheltuielilor de campanie de către partide politice, că resursele de stat nu sînt abuzate în timpul campaniilor electorale

Centrul de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului, Moldova; Serviciul internațional în reforme electorale ERIS (London, UK)

Centrul de Resurse al Organizațiilor Neguverna-mentale pentru Drepturile Omului, Moldova;

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la
11 mai 2006, ratificat prin Legea nr.426-XVI din
27 decembrie 2006

3623.
87211285634
Festivalul muzical pentru copii – Muzică pentru toți

Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană, Cahul

Asociația „Cheia Sol”

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la
11 mai 2006, ratificat prin Legea nr.426-XVI din
27 decembrie 2006

3624.
87211285635

Planul de eficiență energetică a clădirilor din bazinul Mării Negre

Primăria orașului Cahul
Primăria orașului Cahul

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la
11 mai 2006, ratificat prin Legea nr.426-XVI din
27 decembrie 2006

3625.
87211285639

Consolidarea capacității pentru aplicarea pe plan național a Convenției europene pentru drepturile omului și a cartei sociale europene revizuite

Consiliul Europei; Uniunea Avocaților și societatea civilă

Populația, Uniunea Avocaților, avocații, activiștii din domeniul drepturilor omului, grupurile vulnerabile și societatea civilă

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la
11 mai 2006, ratificat prin Legea nr.426-XVI din
27 decembrie 2006

3626.
87211285640

Promovarea triunghiului cunoștințelor în Belarus, Ucraina și Moldova

Universitatea din Paderborn

Ministerul Educației, Academia de Studii Economice, Universitatea Agrară din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Parcul științifico-tehnologic „ACADEMI-CA” , Consiliul Rectorilor din Republica Moldova,

Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la
11 mai 2006, ratificat prin Legea nr.426-XVI din
27 decembrie 2006”;


    1) la anexa nr.2:

    poziţia 2 se completează cu următoarea subpoziţie:

„Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, ratificat prin Legea nr.133 din 1 iulie 2010

Integral”;

    la poziţia 25, după subpoziţia „Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind asistenţa umanitară şi cooperarea tehnică, semnat la Chişinău la 20 septembrie 2001 şi ratificat prin Legea nr.789-XV din 28 decembrie 2001” se introduc următoarele subpoziţii:

„IZ73ZO - 152734/1 „Spin-liquid and spin-ice states in frustrated rare-earth and transition metal spinels”

Integral

IZ73ZO-152404/1 „Synthesis, experimental and Theoretical Study of bistable magnetic materials based on 3d and 3d-4f exchange coupled clusters: prospects for practical applications”

Integral

IZ73ZO-152346/1 „Radical mediated modifications of natural products”

Integral”.

    PRIM-MINISTRU                                              Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                             Anatol Arapu

    Nr. 545. Chişinău, 9 iulie 2014.