DGO64/2014
ID intern unic:  353762
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 64
din  04.07.2014
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 583
    În scopul:
    asigurării coordonării politicii de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora,
    implementării abordării integrate a responsabilităţilor autorităţilor publice centrale în domeniul elaborării politicilor pentru diasporă,
    dezvoltării abordării transversale şi integrate de către Guvern în domeniul politicilor pentru diasporă,
    urmînd liniile directorii ale Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: “Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014 în domeniul relaţiilor cu diaspora:
    1. Se instituie Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei cu privire la diaspora şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei şi se aprobă, conform anexei, componenţa nominală a acestuia.
    2. Grupul de lucru:
    va identifica problemele conform competenţelor;
    va stabili viziunea şi obiectivele Guvernului cu privire la diaspora pe segmentul tematic desemnat;
    va estima impactul acţiunilor asupra migraţiei şi diasporei;
    va elabora Planul de acţiuni pe segmentul tematic stabilit;
    va prezenta spre aprobare Guvernului Strategia cu privire la diasporă pînă la 1 octombrie 2014.
    3. Grupul de lucru va fi divizat pe direcţii tematice, în scopul eficientizării procesului de elaborare a Strategiei cu privire la diaspora şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei.
    4. Biroul pentru relaţii cu diaspora al Cancelariei de Stat este desemnată instituţia coordonatoare a procesului de elaborare a Strategiei cu privire la diaspora şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei.
    5. Se stabileşte că preşedintele coordonator al Grupului de lucru, în caz de necesitate, poate atrage în activitatea acestuia şi alţi specialişti din cadrul autorităţilor publice centrale, experţi independenţi şi organizaţii internaţionale cu mandat în domeniu.
    6. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina preşedintelui coordonator al Grupului de lucru, dl Victor Bodiu, secretar general al Guvernului.

    PRIM-MINISTRU                                                                Iurie LEANCĂ

    Nr. 64-d. Chişinău, 4 iulie 2014.


Anexă
la Dispoziţia Guvernului nr. 64-d
din 4 iulie 2014
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei
 cu privire la diaspora
şi a Planului de acţiuni
privind implementarea Strategiei

    BODIU Victor                 -    secretar general al Guvernului, preşedinte
                                                 coordonator al Grupului de lucru
    LUTENCO Victor           -    şef al Biroului pentru relaţii cu diaspora,
                                                 vicepreşedinte al Grupului de lucru
    ZMEU Vadim                  -    consilier, Direcţia drept şi relaţii consulare,
                                                 Direcţia generală afaceri  consulare, Ministerul
                                                 Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    ROBU Tudor                   -    şef al Direcţiei marketing şi relaţii internaţionale,
                                                 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
    CHISTOL Andrei            -    şef al Secţiei cooperare internaţională în
                                                 domeniul politicilor culturale, Ministerul Culturii
    ROGOV Svetlana            -    şef  al Direcţiei relaţii internaţionale şi atragerea
                                                 investiţiilor, Ministerul Dezvoltării Regionale
                                                 şi Construcţiilor
    CERNICA Zinaida          -    consultant, Direcţia analiză, monitorizare şi
                                                 evaluare a politicilor, Ministerul Economiei
    PAVLOV Ludmila           -    şef al Direcţiei relaţii internaţionale şi integrare
                                                 europeană, Ministerul Educaţiei
    COZMULICI Eugen        -    şef al Direcţiei cooperare internaţională,
                                                 Ministerul Finanţelor
    UNGUREANU
    Valentina                         -    şef al Secţiei politici migraţionale, Ministerul
                                                Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
    ZATÎC Tatiana                -    şef al Direcţiei asistenţă medicală primară,
                                                 Ministerul Sănătăţii
    ISPRAVNIC Ludmila     -    şef al Direcţiei paşapoarte, ÎS „CRIS Registru”,
                                                Ministerul Tehnologiei informaţiei şi Comunicaţiilor
    DONEA Ion                   -    şef al Direcţiei programe de tineret, Ministerul
                                                 Tineretului şi Sportului
    PLUGARU Lilia              -    şef al Secţiei angajare peste hotare, Agenţia
                                                 Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    TACUDiana                    -    şef adjunct al Direcţiei organizatorice, metodologie
                                                 şi control, Serviciul Stare Civilă
    CIOCAN Iurie                -    preşedinte al Comisiei Electorale Centrale
    MOLDOVANU Ana      -    şef al Departamentului protecţie social-economică,
                                                 Confederaţia Naţională a Sindicatelor
    CREŢU Ghenadie           -    Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
    NICOLAAS de Zwager  -    Proiectul NEXUS
    DANII Radu                   -    Agenţia Elveţiană de Dezvoltare (SDC)
    Reprezentanţi ai Consiliului Naţional de Participare
    Reprezentanţi ai asociaţiilor/comunităţilor diasporei