OMFC87/2014
ID intern unic:  353765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 87
din  30.06.2014
privind modificarea şi completarea Instrucţiunii
cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate
din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 919     Data intrarii in vigoare : 11.07.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice contabilităţilor centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor,
ORDON:
    În Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate  din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010, se operează următoarele modificări.
    1. În capitolul I „Organizarea evidenţei contabile”, punctul 27:
    1.1. Se introduce capitolul XI1 „Decontări între bugete”, cu următorul conţinut:

Denumirea contului

Numărul contului

Denumirea subcontului

Numărul subcontului

1
2
3
4
Capitolul XI1
Decontări între bugete

Decontări cu bugetul de stat

62

Decontări cu bugetul de stat

620

    1.2. În capitolul XII „Mijloace transmise şi primite”, se introduce contul 72 „Mijloace primite şi transmise”  cu subcontul 720, în următoarea redacţie:

Denumirea contului

Numărul contului

Denumirea subcontului

Numărul subcontului

1
2
3
4
Capitolul XII
Mijloace transmise și primite

Mijloace primite și transmise

72

Mijloace primite și transmise

720

    2. În capitolul II „Evidenţa operaţiilor privind executarea bugetului şi devizului de cheltuieli pe mijloace şi fonduri speciale”,
    2.1. În punctul 28, după subcontul 550 „Recreditarea altor nivele de buget” se introduc subconturi noi, cu următorul conţinut:
    ”620 „Decontări cu bugetul de stat”;
    720  Mijloace primite şi transmise”;”
    2.2. După punctul 56, se introduc secţiunile „Decontări cu bugetul de stat” şi „Mijloace primite şi transmise”, cu următorul conţinut:
    ”Decontări cu bugetul de stat
    561. În subcontul 620 „Decontări cu bugetul de stat” se ţine evidenţa operaţiilor privind decontările reciproce cu bugetul de stat.
    În debitul subcontului 620 se reflectă sumele mijloacelor primite de la bugetul de stat atribuite la decontările reciproce şi se creditează subcontul 720.
    Cu sumele transferate de la bugetul de stat pentru stingerea datoriei aferente decontărilor reciproce  se debitează subcontul 107 şi se creditează subcontul 620.
    Sumele mijloacelor transmise bugetului de stat atribuite la decontări reciproce se reflectă în debitul subcontului 720 şi creditul subcontului 620.
    La transferarea sumelor la bugetul de stat pentru stingerea datoriei privind decontările reciproce se debitează subcontul 620 şi se creditează subcontul 107.
    Soldul debitor la acest subcont reflectă suma datoriei bugetului de stat către bugetul satului (comunei), oraşului, iar soldul creditor – suma datorată de către bugetul satului (comunei) bugetului de stat.
    La sfîrşitul anului urmează a fi întreprinse măsuri pentru stingerea datoriilor aferente decontărilor reciproce între bugetul satului (comunei), oraşului şi bugetul de stat.
    Evidenţa analitică a operaţiilor în subcontul 620 se ţine în registrul f.nr.292.
Mijloace primite şi transmise
    562. În subcontul 720 „Mijloace primite şi transmise” se înregistrează mijloacele primite de la bugetul de stat, precum şi mijloacele  transmise de la bugetul satului (comunei), oraşului bugetului de stat.
    În creditul subcontului 720 se reflectă sumele mijloacelor primite de la bugetul de stat, aferente decontărilor reciproce şi se debitează subcontul 620.
    În debitul subcontului 720 se reflectă sumele mijloacelor transmise la bugetul de stat, aferente decontărilor reciproce şi se creditează subcontul 620.
    La sfîrşitul anului, mijloacele primite de la bugetul de stat pentru decontările reciproce se trec la creditul subcontului 900 şi debitul subcontului 720, iar mijloacele transmise la bugetul de stat se trec la debitul subcontului 900 şi creditul subcontului 720.
    Evidenţa analitică a operaţiilor în subcontul 720 se ţine în registrul f.nr.292.”
    3. În Anexa nr.5 „Corespondenţa subconturilor privind operaţiunile contabile de bază”, secţiunea „Operaţii privind împrumuturile şi decontările bugetare, care apar în procesul executării bugetului” se completează cu puncte noi, cu următorul conţinut:

Operaţii privind împrumuturile, şi decontările bugetare,
care apar în procesul executării bugetului

371.

Atribuirea la decontări reciproce a mijloacelor primite de la bugetul de stat, conform adeverinței-înștiințare

620
720
372.

Mijloacele aferente decontărilor reciproce, încasate de la bugetul de stat la bugetul satului (comunei), orașului

107
620
373.

Mijloace transmise bugetului de stat, atribuite la decontări reciproce

720
620
374.

Transferarea mijloacelor din contul trezorerial al bugetului satului (comunei), orașului pentru stingerea datoriei privind decontările reciproce cu bugetul de stat

620
107

    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                  Anatol ARAPU

    Nr. 87. Chişinău, 30 iunie 2014.