OIFPSC993/2014
ID intern unic:  353799
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 993
din  07.07.2014
privind modificarea Ordinului IFPS nr. 289 din 07.06.2007
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 953     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    Reieşind din modificările operate în: Legea fondului rutier nr. 720-XII din 02.02.1996, în Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26.06.1996, şi în Regulamentul Agenţiei Naţionale Transport auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 23.04.2008,
О R D О N:
    1. A se abroga pct. 1.7. şi Anexa nr. 7 - Darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (Forma ATRI-07) din Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007.
    2. Prezentul Ordin întră în vigoare din data de 1 ianuarie 2014.
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                      Ion PRISĂCARU

    Nr. 993. Chişinău, 7 iulie 2014.