HGO613/2014
ID intern unic:  353915
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 613
din  21.07.2014
privind angajarea răspunderii asupra proiectului de legeprivind
aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor
Publicat : 21.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 200-205     art Nr : 607
    În temeiul art.1061 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.50, art.237), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă proiectul de lege privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.
    2. Se declară angajarea răspunderii politice a Guvernului asupra proiectului de lege menţionat, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061 din Constituţia Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                   Iurie LEANCĂ

    Nr. 613. Chişinău, 21 iulie 2014.

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor
    În scopul realizării măsurilor tarifare şi netarifare de reglementare a activităţii economice externe a statului, perfecţionării evidenţei statistice şi a schimbului de informaţie referitoare la circulaţia mărfurilor pe plan extern, cu alinierea acestora la standardele internaţionale,  prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin  angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art. I. – Se aprobă Nomenclatura combinată a mărfurilor, conform anexei.
    Art. II. – În cazul apariţiei unor divergenţe la clasificarea şi codificarea mărfurilor, se dispune utilizarea Notelor explicative ale Convenţiei internaţionale privind Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte.
    Art. III. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Pe întreg parcursul textului, cuvintele „Nomenclatorul de mărfuri”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele  „Nomenclatura combinată a mărfurilor”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La art. 2:
    noţiunile „tarif vamal ” şi  „nomenclator de mărfuri” se exclud;
    la noţiunea „mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip”, cuvintele „al Republicii Moldova, aprobat de către Guvern” se exclud;
    se completează cu următoarea noţiune:
    „nomenclatură combinată a mărfurilor – catalog care cuprinde codurile, denumirile şi descrierea mărfurilor corespunzătoare sistemelor de clasificare aplicate în practica internaţională, introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri”.
    3. La art.4, alin.(1)-(4) se exclud.
    Art. IV. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Art.1:
    subpct. 25) se abrogă;
    la subpct. 27), cuvintele „tarifului vamal la import” se substituie cu cuvintele  „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”;
    la subpct. 33), cuvintele „Legea cu privire la tariful vamal” se substituie cu cuvintele „Nomenclatura combinată a mărfurilor”.
    2. La art.118, cuvintele „Legii cu privire la tariful vamal” se substituie cu cuvintele  „Nomenclaturii  combinate a mărfurilor”.
    3. În titlul secţiunii 221, precum şi la art. 1411 şi 1412, cuvintele  „Nomenclatorul mărfurilor” şi „Nomenclatorului mărfurilor” se substituie cu cuvintele „Nomenclatura combinată a mărfurilor” şi, respectiv, „Nomenclaturii combinate a mărfurilor”.
    4. La art.1411 alin. (1), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
    Art. V. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.
    Art. VI. – Odată cu  intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă anexa nr.1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare.
    Art. VII. – Guvernul, în termen de 2 luni, va efectua ajustarea actelor sale normative, inclusiv abrogarea actualului Nomenclator al mărfurilor al Republicii Moldova, şi va prezenta Parlamentului propuneri privind racordarea altor acte  legislative la prezenta lege.

    Preşedintele Parlamentului

    nomenclatura