HGO614/2014
ID intern unic:  353920
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 614
din  21.07.2014
privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat
pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013
Publicat : 21.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 206-208     art Nr : 612
    În temeiul art.1061  alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.119 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă  proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013.
    2. Se declară angajarea răspunderii politice a Guvernului  asupra proiectului de lege menţionat, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art. 1061 din Constituţia Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Iurie LEANCĂ

    Nr. 614. Chişinău, 21 iulie 2014.


Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului
de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Articol unic. – Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 14-16, art. 34), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „26203809,0”, „28606842,2” şi „2403033,2” se substituie, respectiv, cu cifrele „27220315,1”, „29784044,2” şi  „2563729,1”.
    2. Articolul 2:
    la punctul 1), cifrele „500000,0” şi „46000,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „564700,0” şi „110700,0”;
    se completează cu punctul 11) cu următorul cuprins:
    „11) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru compensarea cheltuielilor suportate în procesul de prelucrare/însămînţare a culturilor agricole, suportate de către deţinătorii de terenuri amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, raionul Dubăsari – în sumă de 13428,9 mii lei şi pentru compensarea parţială a pierderilor producătorilor agricoli legate de blocarea exporturilor – în sumă de 19 500,0 mii lei.
    Modul de repartizare a mijloacelor în cauză se va stabili de către Guvern”;
    punctul 3):
    la litera a), cifrele „402,8” şi „422,1” se substituie, respectiv, cu cifrele „297,8” şi „227,1”;
    la litera b), cifrele „579,4” şi „607,2” se substituie, respectiv, cu cifrele „684,4” şi „802,2”;
    punctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea proiectelor/ programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 4364,7 mii lei; pentru stingerea datoriilor istorice pentru chiria spaţiilor de către uniunile de creaţie – în sumă de 303,7 mii lei; pentru susţinerea activităţii instituţiilor teatral-concertistice – în sumă de 104887,8 mii lei”.
    3. La articolul 4, cifrele „700” se substituie cu cifrele „720”.
    4.  La articolul 5, textul „1081431,3 mii lei” se substituie cu textul „1221485,4, inclusiv 7216,4 mii lei, în contul stingerii prin anulare a datoriei SRL „Glorinal”, cod fiscal 1002600015739, la plăţile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat”.
    5. La articolul 6, cifrele „2269457,3” şi „34220,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „2200381,9” şi „24220,0”.
    6. Articolul 7:
    în partea introductivă, cifrele „5871402,0” se substituie cu cifrele „6228636,1”;
    la litera a), cifrele „3695031,1” se substituie cu cifrele „3937745,1”;
    la litera c), cifrele „1926324,6” se substituie cu cifrele „2040844,7”.
    7. La articolul 10, cifrele „25959,1”, „7012,6”, „18946,5” şi „1454,1” se substituie, respectiv, cu cifrele „26655,8”, „7412,6”, „19243,2” şi „1425,4”.
    8. La articolul 17:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Comisionul pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată decît cardurile de plată de la populaţie, de la perceptorii fiscali a plăţilor la bugetul de stat (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi comisionul la restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei se stabilesc în valoare maximă de 2,5 lei pentru efectuarea unei plăţi.”;
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Comisionul pentru serviciile de încasare prin carduri de plată de la populaţie a plăţilor la bugetul de stat şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi comisionul la restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei se stabilesc pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor (în cazurile tranzacţiilor cu bugetul de stat) sau de autorităţile administraţiei publice locale (în cazurile tranzacţiilor cu bugetele unităţilor administrativ-teritoriale) şi banca comercială deserventă.”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Cheltuielile aferente serviciilor menţionate la alin. (1) şi (11) se acoperă din contul bugetelor respective.”
    9. Anexele nr. 1- 6 se prezintă în redacţie nouă conform anexelor 1-6 la prezenta lege.

    Preşedintele  Parlamentului

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6