LPM101/2014
ID intern unic:  353942
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 101
din  12.06.2014
pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate
indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine
protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 447
    MODIFICAT
   
LP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355

 
    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice,
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art. 1. – Se aprobă:
    a) simbolurile naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate, conform anexei nr. 1;
    b) Regulamentul privind utilizarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate, prezentat în anexa nr. 2.
    Art. 2. – Autorităţile competente responsabile de controlul conformităţii produselor purtătoare ale unor denumiri de origine ori indicaţii geografice şi a specialităţilor tradiţionale garantate, desemnate de Guvern în condiţiile art. 33 şi 34 din Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, vor monitoriza utilizarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Igor CORMAN

    Nr. 101. Chişinău, 12 iunie 2014.


Anexa nr. 1

SIMBOLURILE NAŢIONALE
asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor
de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate

    1. Indicaţia geografică protejată (IGP). Descrierea şi reprezentările grafice
Emblema naţională de certificare a produselor „Indicaţie geografică protejată” (simbolul naţional asociat indicaţiilor geografice protejate) reprezintă un scut albastru oval-orizontal, cu contur zimţat în unghi drept, încărcat în dextra cu o stea argintie (albă) cu opt raze, supraîncărcată cu un cap de bour albastru, iar la senestra avînd abrevierea IGP cu litere capitale argintii (albe). Scutul poate fi înconjurat de legenda circulară „INDICAŢIE GEOGRAFICĂ PROTEJATĂ ● REPUBLICA MOLDOVA ●” cu litere capitale de culoarea cîmpului scutului.
    2. Denumirea de origine protejată (DOP). Descrierea şi reprezentările grafice
    Emblema naţională de certificare a produselor „Denumire de origine protejată” (simbolul naţional asociat denumirilor de origine protejate) reprezintă un scut roşu oval-orizontal, avînd conturul zimţat cu concavităţi în arcuri de cerc distanţate, încărcat în dextra cu o semilună conturată, uşor înclinată spre senestra şi flancînd între coarne un cap de bour, iar la senestra avînd abrevierea DOP cu litere capitale argintii (albe). Scutul poate fi înconjurat de legenda circulară „DENUMIRE DE ORIGINE PROTEJATĂ ● REPUBLICA MOLDOVA ●” cu litere capitale de culoarea cîmpului scutului.
    3. Specialitatea tradiţională garantată (STG). Descrierea şi reprezentările grafice
    Emblema naţională de certificare a produselor „Specialitate tradiţională garantată” (simbolul naţional asociat specialităţilor tradiţionale garantate) reprezintă un scut auriu (galben) oval-orizontal, avînd conturul zimţat în arcuri de cerc convexe, încărcat în dextra cu o roză heraldică argintie (albă), supraîncărcată cu un cap de bour galben, iar la senestra – abrevierea STG cu litere capitale argintii (albe). Scutul poate fi înconjurat de legenda circulară „SPECIALITATE TRADIŢIONALĂ GARANTATĂ ● REPUBLICA MOLDOVA ●” cu litere capitale de culoarea cîmpului scutului.

    [Pct.3 modificat prin LP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355]

Anexa nr. 2
REGULAMENT
privind utilizarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor
geografice protejate, denumirilor de origine protejate
şi specialităţilor tradiţionale garantate
    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de utilizare a simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate (denumite în continuare simboluri naţionale), instituite în scopul marcării produselor comercializate sub o denumire protejată în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate.
    2. Simbolurile naţionale pot fi utilizate doar de către persoanele fizice sau juridice deţinătoare ale dreptului de utilizare a unei indicaţii geografice protejate sau a unei denumiri de origine protejate ori de către persoanele fizice sau juridice care respectă caietul de sarcini pentru o specialitate tradiţională garantată.
    3. Simbolurile naţionale se aplică de către persoanele menţionate la pct. 2 pe produse, pe etichetele şi/sau ambalajele produselor, se utilizează în publicitate sau în documentele care le însoţesc, cu condiţia că produsele în cauză au fost supuse verificării şi sînt conforme prevederilor caietului de sarcini.
    4. Simbolurile naţionale se execută prin orice procedeu tehnologic care asigură obţinerea unei imagini clare şi durabile a semnului pe toată perioada de utilizare a produselor astfel desemnate.
    5. Simbolurile naţionale se execută în culorile de referinţă în care au fost aprobate, respectiv albastru, roşu sau galben, în contrast cu fondul, sau în alb-negru. În cazul în care culoarea de fond a ambalajului sau a etichetei este închisă, simbolurile pot fi reproduse în negativ, utilizînd culoarea de fond a ambalajului sau etichetei. În cazul în care un simbol este executat în culoare pe un fond colorat, ceea ce face dificilă vizualizarea sa, acesta urmează a fi încadrat într-un cerc pentru a îmbunătăţi contrastul cu culorile de fond.
    6. Simbolurile naţionale sînt utilizate în mod gratuit.
    7. Se interzice utilizarea unor semne asemănătoare cu simbolurile naţionale, care ar crea confuzii, sau utilizarea abuzivă a simbolurilor naţionale.
    8. În vederea promovării produselor pe piaţă, în scop informativ-publicitar, persoanele fizice sau juridice utilizează simbolurile naţionale pe suporturile de comunicare şi informare aflate în legătură directă cu produsele ce poartă indicaţii geografice protejate, denumiri de origine protejate sau cu specialităţile tradiţionale garantate.