HGA570/2014
ID intern unic:  353947
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 570
din  16.07.2014
cu privire la organizarea Zilelor Diasporei şi a
Congresului al VI-lea al diasporei
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 634
    Abrogată prin HG735 din 09.06.16, MO169-183/24.06.16 art.813


    Pentru asigurarea executării obiectivelor Planului de acţiuni al Guvernului pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 164 din 5 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.60-65, art.182) şi pentru fortificarea comunicării eficiente dintre Guvern şi diasporă, promovarea dialogului cultural, mobilizarea asociaţiilor diasporei şi a societăţii civile la procesul de promovare a acţiunilor comune menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Cancelariei de Stat de a organiza Zilele Diasporei şi se declară acţiune prioritară, desfăşurată sub patronajul Guvernului.
    2. Zilele Diasporei se vor desfăşura anual, începînd cu anul 2014, în perioada 28-30 august, pe întreg teritoriul ţării, la nivel naţional şi local.
    3. Ministerele, autorităţile administrative centrale, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, vor întreprinde măsurile necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a Zilelor Diasporei.
    4. Se instituie Comitetul de organizare a Zilelor Diasporei şi a Congresului al VI-lea al diasporei şi se aprobă componenţa lui nominală, în conformitate cu anexa nr. 1.
    5. Congresul al VI-lea al diasporei se va desfăşura la Chişinău, în perioada 1-3 septembrie 2014.
    6. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Zilelor Diasporei şi a Congresului al VI-lea al diasporei vor fi acoperite din contul şi în limita alocaţiilor bugetare aprobate anual Cancelariei de Stat.
    7. Cancelaria de Stat, prin intermediul Biroului pentru relaţii cu diaspora, va perfecta, în modul stabilit, documentele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de transport ale delegaţilor la Congresul al VI-lea al diasporei în proporţie de 60%, în lei moldoveneşti, în conformitate cu anexa nr.2
    8. Se stabileşte că lista delegaţilor la Congresul al VI-lea al diasporei poate fi modificată de Cancelaria de Stat, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    9. Comitetul de organizare va atrage şi alte surse financiare, provenite din sponsorizări, pentru acoperirea altor cheltuieli necesare bunei organizări şi desfăşurări a Zilelor Diasporei şi a Congresului al VI-lea al diasporei.
    10. Se recomandă mass-media să promoveze şi să informeze pe larg cetăţenii despre evenimentele şi acţiunile desfăşurate în cadrul Zilelor Diasporei şi al Congresului al VI-lea al diasporei.
    11. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Biroului pentru relaţii cu diaspora al Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                            Iurie LEANCĂ

    Nr. 570. Chişinău, 16 iulie 2014.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.570
din 16 iulie 2014
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comitetului de organizare a Zilelor Diasporei
şi a Congresului al VI-lea al diasporei
    BODIU Victor          –    secretar general al Guvernului,
                                           preşedinte al Comitetului organizatoric
    LUTENCO Victor    –    şef al Biroului pentru relaţii cu diaspora,
                                            vicepreşedinte al Comitetului organizatoric
    ŞORIC Onorina        –    consultant principal, Cancelaria de Stat,
                                            secretar al Comitetului organizatoric
    CĂPĂŢÎNĂ Mihai    –    secretar general al Ministerului
                                            Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    SAINCIUC Sergiu    –    viceministru al muncii, protecţiei sociale şi
                                            familiei
    GROSUIgor              –    viceministru al educaţiei
    STANCIU Sergiu      –    viceministru al tineretului şi sportului
    ŞAROV Igor             –    viceministru al culturii

    anexa nr.2