HGM594/2014
ID intern unic:  353972
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 594
din  17.07.2014
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind buna practică
de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină
în contact cu produsele alimentare
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 647
    MODIFICAT
   
HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
    HG492 din 11.08.15, MO224-233/21.08.15 art.623    În temeiul art. 9 alin.(1) şi alin.(9) din Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.143-148, art.467), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (se anexează).
    2. Regulamentul sanitar privind  buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct. 3 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]


    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                         Andrei Usatîi

    Nr. 594. Chişinău, 17 iulie 2014.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 594
din 17 iulie 2014
REGULAMENT SANITAR
privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor
destinate să vină
în contact cu produsele alimentare
    Regulamentul sanitar  privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (în continuare – Regulament) transpune prevederile Regulamentului (CE) nr. 2023/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 384, 29 decembrie 2006, p. 75-78) şi este o măsură specifică în sensul Regulamentului (CE) nr. 1935/2004, art. 5 alin. (1) lit. a), c), d), e), f), h), i) şi j), transpus în legislaţia naţională prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare”.
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte norme privind buna practică de fabricaţie pentru grupurile de materiale şi obiecte destinate să vină în contact cu produsele alimentare (în continuare – materiale şi obiecte) enumerate în anexa nr.1 la Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011.
    2. Prezentul Regulament se aplică tuturor sectoarelor şi tuturor etapelor de fabricaţie, transformare a materialelor şi a obiectelor  cu excepţia sectoarelor de fabricaţie a substanţelor şi materiilor prime iniţiale.
    3. Prevederile prezentului Regulament sînt obligatorii pentru producătorii de materiale şi obiecte destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi autorităţile de reglementare şi supraveghere (Agenția Națională pentru Sănătate Publică).
    [Pct. 3 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    4. Normele detaliate prevăzute la punctele 7-8 ale prezentului Regulament se aplică proceselor menţionate, după caz.
    5. În sensul prezentului Regulament, se aplică următoarele definiţii:
    bună practică de fabricaţie – aspectele asigurării calităţii care garantează că materialele şi obiectele sînt produse şi controlate în mod consecvent pentru a asigura conformitatea cu normele aplicabile şi cu standardele de calitate corespunzătoare utilizării pentru care sînt destinate, astfel încît să nu pericliteze sănătatea oamenilor sau să nu producă o modificare inacceptabilă a compoziţiei produselor alimentare, sau să nu producă o alterare a caracteristicilor organoleptice ale acestora;
    sistem de asigurare a calităţii – suma totală a măsurilor de organizare şi de documentare, luate în scopul asigurării ca materialele şi obiectele să fie de calitatea necesară pentru a asigura conformitatea cu normele aplicabile şi cu standardele de calitate necesare utilizării pentru care sînt destinate;
    sistem de control al calităţii – aplicarea sistematică a măsurilor luate în cadrul sistemului de asigurare a calităţii care asigură conformitatea materiei prime, intermediare şi a materialelor şi obiectelor finite cu specificaţiile prevăzute în cadrul sistemului de asigurare a calităţii;
    parte care nu vine în contact cu produsul alimentar – suprafaţa materialului sau a obiectului care nu este în contact direct cu produsul alimentar;
    parte care vine în contact cu produsul alimentar – suprafaţa materialului sau a obiectului care este în contact direct cu produsul alimentar.
II. Norme generale privind buna practică de fabricaţie
    6. Operatorii economici se asigură că operaţiunile de fabricaţie şi asigurare a conformităţii se realizează prin:
    1) respectarea unui sistem de asigurare a calităţii eficient şi documentat. Sistemul respectiv ia în considerare pregătirea profesională şi competenţele angajaţilor în domeniul fabricaţiei materialelor şi obiectelor, inclusiv ce ţin de reglementările sanitare generale şi specifice în domeniul materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare, precum şi organizarea proceselor tehnologice de producere, astfel încît să asigure conformitatea materialelor şi a obiectelor finite cu normele aplicabile;
    2) selectarea materiilor prime în conformitate cu specificaţiile de producere care asigură conformitatea materialului sau a obiectului cu normele aplicabile;
    3) elaborarea şi menţinerea documentaţiei adecvate pe suport de hîrtie şi în format electronic cu privire la specificaţii, formule de fabricaţie şi de transformare, diferite operaţiuni de fabricaţie executate, care sînt relevante pentru conformitatea şi siguranţa materialului sau a obiectului finit şi cu privire la rezultatele sistemului de control al calităţii;
    4) realizarea şi menţinerea unui sistem eficient de control la etapele de elaborare a specificaţiilor de producere, controlul corespunderii cerinţelor sanitare a materiilor prime şi produselor finite la indicii de inofensivitate reglementaţi, conform specificaţiilor, documentelor tehnice de producere, organizarea controlului de laborator a indicilor de inofensivitate sau prezenţa contractelor de colaborare cu un laborator acreditat în domeniu, în lipsa propriilor laboratoare;
    5) sistemul de control al calităţii include şi identificarea măsurilor corective în cazul nerespectării bunei practici de fabricaţie. Astfel de măsuri corective trebuie utilizate la identificarea neconformităţilor şi puse la dispoziţia autorităţilor competente în vederea controalelor efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
III. Norme detaliate privind buna practică de fabricaţie
care implică aplicarea de cerneluri tipografice

    7. În cazul în care procesele tehnologice implică aplicarea de cerneluri tipografice operatorii economici se asigură că:
    1) cernelurile tipografice aplicate pe partea materialelor sau a obiectelor care nu vine în contact cu produsul alimentar se formulează şi/sau se aplică astfel încît substanţele de pe suprafaţa imprimată să nu fie transferate pe partea care vine în contact cu produsul alimentar:
    a) prin materialul de substrat; sau
    b) prin copiere în stivă sau în bobină,
    în concentraţii care conduc la niveluri de substanţe în produsul alimentar care nu îndeplinesc cerinţele punctului 5 şi a punctului 10 subpunctul 4 din Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011;
    2) materialele şi obiectele tipărite se manipulează şi se depozitează în stare finită sau semifinită, astfel încît substanţele de pe suprafaţa tipărită să nu fie transferate pe partea care vine în contact cu produsul alimentar:
    a) prin materialul de substrat; sau
    b) prin copiere în stivă sau în bobină,
    în concentraţii care conduc la niveluri de substanţe în produsul alimentar care nu îndeplinesc cerinţele punctului 5 şi a punctului 10 subpunctul 4 din Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011.
    8. Suprafeţele tipărite nu trebuie să vină în contact direct cu produsul alimentar.
    9. Sistemul de asigurare a calității pus în aplicare de către reciclator trebuie să garanteze că capacitatea procesului de reciclare îndeplinește cerințele stabilite în avizul sanitar.
    [Pct.9 introdus prin HG492 din 11.08.15, MO224-233/21.08.15 art.623]
    10. Pentru toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de către reciclator în cadrul sistemului său de asigurare a calității trebuie să existe o documentație sistematică și ordonată sub formă de politici și proceduri scrise.
    Această documentație a sistemului de asigurare a calității trebuie să permită interpretarea uniformă a politicii și a procedurilor privind calitatea, precum programele, planurile, manualele, înregistrările și măsurile în materie de calitate care au fost adoptate pentru a garanta trasabilitatea și să includă:
    1) un manual privind politica de asigurare a calității care să cuprindă o definiție clară a obiectivelor reciclatorului în materie de calitate, organizarea societății, în special structurile organizaționale, responsabilitățile personalului de conducere și autoritatea acestuia din punct de vedere organizațional în materie de fabricare a plasticului reciclat;
    2) planurile de control al calității, inclusiv cele corespunzătoare caracterizării materiilor prime din plastic și plasticului reciclat, calificării furnizorilor, proceselor de sortare, proceselor de spălare, proceselor de curățare în profunzime, proceselor de încălzire sau oricărei alte părți a procesului care este relevantă pentru calitatea plasticului reciclat, inclusiv alegerea punctelor care sînt critice pentru controlul calității materialelor din plastic reciclat;
    3) procedurile de gestiune și operaționale puse în aplicare pentru a monitoriza și a controla întregul proces de reciclare, inclusiv tehnicile de inspecție și de asigurare a calității în toate etapele de fabricare, în special stabilirea limitelor critice în punctele care sînt critice pentru calitatea materialelor din plastic reciclat;
    4) metodele de monitorizare a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității, în special a capacității sale de a obține calitatea dorită a plasticului reciclat, inclusiv controlul produselor care nu sînt conforme;
    5) testele și protocoalele investigațiilor aplicate înaintea, în timpul și după fabricarea plasticului reciclat, frecvența cu care acestea au loc, precum și echipamentul de testare utilizat; trebuie asigurată în mod corespunzător trasabilitatea calibrării echipamentului de testare;
    6) documentele de înregistrare adoptate.
    [Pct.10 introdus prin HG492 din 11.08.15, MO224-233/21.08.15 art.623]