HKK30/2014
ID intern unic:  353981
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 30
din  27.06.2014
privind raportul auditului asupra Raportului Guvernului
privind executarea bugetului de stat pe anul 2013

Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 26
    Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului finanţelor dl A.Arapu, viceministrului finanţelor dna M.Cărăuş, şefului Direcţiei generale Trezoreria de Stat dna N.Lupan, şefului Direcţiei generale datorii publice dna E.Matveeva, şefului Direcţiei rapoarte din cadrul Trezoreriei de Stat dna N.Slova, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013.
    ______________________________
    1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea Curţii de Conturi).

    Misiunea de audit s-a desfăşurat la Ministerul Finanţelor, în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi, potrivit Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20142, avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013, în aspectele semnificative, este elaborat în conformitate cu prevederile legale, prezintă informaţia financiară bazată pe datele evidenţei sistemului trezorerial şi datele consolidate ale rapoartelor executorilor de buget.
    ______________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 11.12.2013 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014” (cu modificările ulterioare).

    Auditul s-a efectuat conform Standardelor de audit3, iar probele de audit au fost obţinute prin metoda examinării registrelor trezoreriale de evidenţă, rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea de casă a bugetului de stat prin sistemul trezorerial, rapoartelor executorilor de buget, precum şi în rezultatul aplicării altor proceduri de audit. Sfera şi abordarea auditului au cuprins: i) verificări ale conturilor trezoreriale, tranzacţiilor şi înregistrărilor în sistemul de evidenţă trezorerială, care au contribuit la întocmirea Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013; ii) evaluarea plenitudinii încasării/executării de casă a veniturilor, cheltuielilor şi corectitudinii raportării lor; iii) evaluarea nivelului de executare a indicatorilor veniturilor şi cheltuielilor de casă; iv) verificarea respectării limitelor de alocaţii stabilite la efectuarea cheltuielilor; v) verificarea corectitudinii achitării mijloacelor băneşti de la Contul Unic Trezorerial pentru executarea titlurilor executorii; vi) verificarea justificării unor indicatori precizaţi şi a consolidării de către Ministerul Finanţelor a rapoartelor executorilor primari de buget; vii) raportarea soldurilor de mijloace băneşti şi situaţiilor patrimoniale etc.
    ______________________________
    3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”; Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 7 din 10.03.2014 „Cu privire la adoptarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-5999) drept standarde proprii de audit”.

    Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a  c o n s t a t a t:
    Reieşind din rezultatele activităţilor de audit, Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013 a fost elaborat şi prezentat de către Ministerul Finanţelor în conformitate cu prevederile legale şi prezintă informaţia bazată pe datele evidenţei trezoreriale şi datele consolidate ale rapoartelor executorilor de buget. Indicatorii privind executarea de casă a bugetului de stat pe anul 2013, la venituri şi cheltuieli, sub toate aspectele semnificative, prezintă o imagine fidelă pentru anul bugetar încheiat la 31.12.2013.
    Exerciţiul bugetar pe anul 2013 a înregistrat nivelul de executare a veniturilor de 99,5%, sau 22436,7 mil.lei, şi a cheltuielilor – de 97,4%, sau 23901,2 mil.lei. Astfel, n-au fost încasate venituri în sumă de 108,0 mil.lei şi nu s-au valorificat limitele de alocaţii aprobate prin Legea bugetară anuală în sumă de 629,3 mil.lei. Totodată, comparativ cu anul 2012, se relevă tendinţa de creştere a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, concomitent atestîndu-se descreşterea deficitului bugetar.
    În rezultatul execuţiei anuale, a fost înregistrat un deficit bugetar de 1464,5 mil.lei, sau cu 521,3 mil.lei mai puţin decît nivelul precizat. Se atestă că ponderea deficitului bugetar în PIB pe anul 2013 a atins nivelul de 1,5%, înregistrînd o descreştere faţă de anul 2012 cu 0,3 puncte procentuale.
    Soldurile de mijloace băneşti (pe toate componentele), la 31.12.2013, au constituit 1619,9 mil.lei, inclusiv aferente componentei de bază – 16,1 mil.lei, mijloacelor speciale – 214,6 mil.lei, fondurilor speciale – 440,2 mil.lei, şi proiectelor finanţate din surse externe – 949,0 mil.lei. Comparativ cu situaţia din 01.01.2013, se atestă descreşterea acestor solduri cu 129,9 mil.lei, fiind condiţionată de nivelul execuţiei veniturilor şi cheltuielilor, de utilizarea mijloacelor disponibile din solduri ca sursă de finanţare a cheltuielilor curente, precum şi de transferarea soldurilor aferente instituţiilor superioare de învăţămînt de stat la conturile instituţiilor financiare.
    Verificările auditului asupra execuţiei de ansamblu a bugetului de stat pe anul 2013 au relevat că:
    • în aspectul tipurilor de venituri, n-au fost executate 26 de tipuri de venituri cu circa 361,2 mil.lei, iar alte 61 de tipuri de venituri au fost executate cu depăşirea nivelului precizat în sumă de circa 253,2 mil.lei;
    • veniturile bugetului de stat au fost majorate cu 17,5 mil.lei, urmare reflectării incorecte a mijloacelor achitate de BC „Investprivatbank” S.A. în proces de lichidare;
    • nu s-au încasat la bugetul de stat mijloacele aferente includerii în tariful la gazele naturale a 4 dolari SUA pentru 1000 m3, destinate răscumpărării cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova şi transmise S.A. „Gazprom” din Federaţia Rusă;
    • se menţine problema referitor la majorarea continuă a restanţelor agenţilor economici faţă de bugetul de stat, care la 31.12.2013 au constituit în total 1432,6 mil.lei (inclusiv plăţi de bază – 721,9 mil.lei), înregistrînd o creştere cu 239,5 mil.lei faţă de anul 2012;
    • cheltuielile de casă la componenta proiecte finanţate din surse externe au fost raportate incorect cu 44,4 mil.lei, ceea ce a condiţionat majorarea în aceeaşi mărime a totalului cheltuielilor executate de casă ale bugetului de stat, deficitului bugetar şi totalului împrumuturilor din surse externe;
    • din 53 de executori primari de buget, doar 2 au utilizat pe deplin alocaţiile bugetare aprobate, în rest gradul de însuşire a acestora a variat de la 69,6% pînă la 99,9%;
    • rămîne a fi problematică tendinţa de creştere a cheltuielilor bugetului de stat pentru achitarea titlurilor executorii, care în anul 2013 au constituit 42,0 mil.lei, majorîndu-se cu 5,9 mil.lei faţă de anul precedent;
    • distribuirea şi utilizarea mijloacelor alocate din fondul de rezervă al Guvernului se efectuează, în unele cazuri, cu abateri de la normele regulamentare, iar nerestituirea soldurilor neutilizate are ca impact generarea datoriilor debitoare (5,9 mil.lei);
    • nu există reglementări privind gestionarea situaţiilor de finanţare a fondului rutier în cazul neacumulării şi/sau supraacumulării surselor de constituire a acestuia, concomitent fiind atestată lipsa unei raportări unice şi integre vizînd administrarea unei părţi a fondului rutier de către autorităţile publice locale;
    • se menţine situaţia de creştere a datoriilor creditoare şi debitoare, ca rezultat al execuţiei de către executorii de buget a cheltuielilor efective peste limitele alocaţiilor stabilite, nefinanţării depline a cheltuielilor şi al achitării în avans de către executori a bunurilor şi serviciilor.
    Auditul atestă şi situaţia incertă privind înregistrarea, evidenţa, raportarea de către autorităţile publice centrale (fondatori) în evidenţa contabilă a valorii capitalului social al întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni monitorizate, precum şi a mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.
    Deşi Ministerul Finanţelor a întreprins unele acţiuni în vederea consolidării managementului finanţelor publice, inclusiv prin conformarea la cerinţele şi recomandările Curţii de Conturi, auditul relevă un nivel relativ redus de executare a acestora, după caz, finalizarea unor acţiuni fiind determinată de necesitatea unui timp mai îndelungat.
    Totodată, se atestă situaţia de trecere a executării finanţelor publice de către unele instituţii publice prin sistemul instituţiilor financiare, în condiţiile în care Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar prevede exhaustiv executarea de casă a bugetelor de toate nivelurile şi monitorizarea acestora prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, în special ţinîndu-se cont de faptul că Contul Unic Trezorerial este destinat gestionării mijloacelor publice, cu condiţia respectării principiilor bugetare. Ca urmare, Ministerul Finanţelor, pe parcursul anului bugetar, atrage surse interne şi externe de finanţare pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat, fiind suportate cheltuieli suplimentare, în timp ce în conturile instituţiilor menţionate se înregistrează permanent solduri de mijloace publice.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013, care se anexează la prezenta Hotărîre.
    2. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013 se remit:
    2.1. Ministerului Finanţelor, pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit, şi se cere:
    2.1.1. elaborarea cadrului normativ-metodologic standardizat privind procedurile şi instrumentele analitice de evaluare şi fundamentare a prognozelor fiscal-bugetare, per categorii de venituri fiscale şi nefiscale, la macro şi micronivel;
    2.1.2. asigurarea, în comun cu organele de competenţă interesate, care au statut de fondatori ai întreprinderilor de stat şi sînt deţinători ai cotei-părţi a statului în societăţile pe acţiuni, a regularităţii înregistrării, evidenţei şi raportării valorii capitalului social, precum şi a mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;
    2.1.3. iniţierea, în comun cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, a modificării cadrului legal în vederea reglementării situaţiilor de finanţare a fondului rutier în cazul neacumulării/supraacumulării veniturilor provenite din sursele de constituire a acestuia, precum şi raportării integre, ţinînd cont de administrarea unei părţi a fondului rutier de către autorităţile publice locale, cu înaintarea în modul stabilit a propunerilor către Guvern;
    2.2. Cancelariei de Stat, pentru documentare, şi se cere, în comun cu părţile implicate în procesul utilizării surselor externe, monitorizarea în vederea sporirii capacităţii de valorificare a acestora pentru realizarea obiectivelor propuse;
    2.3. Guvernului, pentru documentare, în vederea:
    2.3.1. examinării situaţiei referitor la trecerea executării mijloacelor bugetare de către unele instituţii publice prin sistemul instituţiilor financiare, în condiţiile în care Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar prevede exhaustiv executarea de casă a bugetelor de toate nivelurile şi monitorizarea acestora prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, cu asigurarea racordării normelor legale;
    2.3.2. monitorizării soluţionării situaţiei privind încasarea la bugetul de stat a mijloacelor aferente includerii în tariful la gazele naturale a 4 dolari SUA pentru 1000 m3, destinate recuperării cheltuielilor bugetului de stat suportate la răscumpărarea cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova pentru S.A. „Gazprom” din Federaţia Rusă;
    2.3.3. asigurării conformităţii repartizării mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului;
    2.4. Parlamentului Republicii Moldova şi Comisiei parlamentare permanente economie, buget şi finanţe, pentru informare;
    2.5. Preşedintelui Republicii Moldova, pentru informare.
    3. Despre implementarea recomandărilor auditului şi executarea subpunctelor 2.1. şi 2.2. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia pct.2.1.1. şi recomandării nr.1 din Raportul de audit, pentru executarea/implementarea cărora se stabileşte termenul de 18 luni, cu informarea semestrială privind măsurile întreprinse.
    4. Prin prezenta Hotărîre se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.41 din 18.07.2013 „Privind raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012”, dată fiind reiterarea şi înaintarea prin prezenta Hotărîre a unor cerinţe/recomandări ale auditului precedent neexecutate sau executate parţial.
    5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                        Serafim URECHEAN

    Nr. 30. Chişinău, 27 iunie 2014.

    raport