OMFC99/2014
ID intern unic:  353999
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 99
din  11.07.2014
privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire
la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul
primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin
Ordinul  ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 986     Data intrarii in vigoare : 25.07.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice contabilităţilor centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor,
ORDON:
    În Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile  centralizate  din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010, se operează următoarele modificări.
    1. În capitolul III ”Evidenţa operaţiilor privind executarea planului de cheltuieli ale instituţiilor finanţate din bugetul satului (comunei), oraşului”, secţiunea ”Mijloace fixe”,
    1.1. În punctul 76,
    1.1.1. În alineatul şase, sintagmele „altor structuri” şi „se transmit structurii” se substituie prin sintagmele „altor entităţi” şi „se transmit entităţii”.
    1.1.2. Alineatul şapte se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „În cazul, cînd autoritatea publică alocă mijloace pentru reparaţia capitală a obiectelor transmise în gestiune (comodat) altor entităţi, în baza deciziei fondatorului, cu suma volumelor de lucrări de reparaţie capitală sau investiţii, se măreşte cota de participare a autorităţilor publice respective în capitalul social al acestora.”
    1.2.  În secţiunea ”Conturi extrabilanţiere”, punctul 188, contul 21 „Bunuri şi servicii recepţionale conform facturilor primite pentru obiectivele în curs de execuţie din cadrul proiectelor finanţate din surse externe” sintagma „în capitalul social a structurii” se substituie prin sintagma „în capitalul social al entităţii.”
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                 Anatol ARAPU

    Nr. 99. Chişinău, 11 iulie 2014.