HCNPFM32/2/2014
ID intern unic:  354005
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 32/2
din  16.06.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind Fondul de compensare a investitorilor
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 992     Data intrarii in vigoare : 01.11.2014

ÎNREGISTRAT:
la Ministerul Justiţiei
al  Republicii Moldova
nr. 983 din 17.07.2014
Ministru
____________Oleg Efrim    În temeiul art.130 alin.(2), art.1311, art.132 alin.(1) și alin.(5) și art.1461 alin.(13) din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665),
    [Clauza de emitere modificată prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din 01.11.2014.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                              Artur GHERMAN

    Nr. 32/2. Chişinău, 16 iunie 2014.


Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr.32/2 din 16.06.2014
REGULAMENT
privind Fondul de compensare a investitorilor
    Prezentul Regulament transpune parţial Directiva nr.97/9/CE din 3 martie 1997 a Parlamentului European şi a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.L 84 din 26 martie 1997.
Capitolul I
PREVEDERI GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de funcţionare a Fondului de compensare a investitorilor, determinarea şi plata contribuţiilor, precum şi plata compensaţiilor în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital (în continuare – Legea privind piaţa de capital).
    2. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se constituie Fondul de compensare a investitorilor, care se gestionează de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi se utilizează în conformitate cu deciziile acesteia.
    3. Fondul de compensare a investitorilor se constituie cu scopul de a compensa, în condiţiile prezentului Regulament, clienţii persoane fizice ai membrilor Fondului de compensare a investitorilor în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe. Fondul este utilizat şi pentru compensarea clienţilor administratorilor fiduciari care, din motivul lipsei informației din registrele clienților, nu au transmis activele în deținere reală (în continuare – administratori fiduciari), astfel cum este stabilit de art.1311 din Legea privind piața de capital.
    [Pct.3 modificat prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    4. Termenii şi expresiile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţia prevăzută în Legea privind piaţa de capital. În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) CNPF – Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
    b) compensaţie – valoarea investiţiei compensate care se plăteşte de către Fond investitorului, pînă la suma obligaţiei totale a membrului Fondului faţă de investitorul său, dar nu mai mult de limita plafonului stabilit în prezentul Regulament. În cazul clienților administratorilor fiduciari, compensație semnifică valoarea activelor (valori mobiliare/părți sociale) şi mijloacelor băneşti aflate în evidenţa contului clientului conform informaţiei restabilite din registrele clienţilor administratorilor fiduciari;
    [Pct.4 lit.b) modificată prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    c) cont comun de investiţii - investiţie realizată în contul a doi sau mai mulţi investitori membri ai unui parteneriat, ai unei asociaţii sau asupra căreia doi sau mai mulţi investitori în calitate de membri ai unui parteneriat, ai unei asociaţii au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura unui sau mai mulţi investitori dintre cei menţionaţi.
    d) contribuţie iniţială – suma nerambursabilă datorată şi plătită iniţial de către membrii Fondului, care se calculează conform pct.10.
    e) contribuţie anuală – suma nerambursabilă datorată în fiecare an de către membrii Fondului, care se calculează conform pct.pct.11-13;
    f) contribuţie specială – suma nerambursabilă datorată de către membrii Fondului în cazurile în care mijloacele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor de plată a compensaţiilor, în cuantumul şi termenul de plată determinat de CNPF;
    g) Fond – Fondul de compensare a investitorilor;
    h) investitor – client persoană fizică, care a încredinţat mijloace băneşti şi/sau instrumente financiare unei societăţi de investiţii, în scopul prestării de servicii de investiţii financiare;
    i) plafon de compensare – nivelul maxim al compensaţiei pentru fiecare investitor;
    j) preţ de tranzacţionare – preţul la care se încheie tranzacţiile cu valori mobiliare la Bursa de Valori a Moldovei în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare;
    k) SPCSB – Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
    l) client al administratorului fiduciar – persoană fizică consemnată în informaţia din registrele clienţilor administratorilor fiduciari, restabilită și confirmată prin hotărârea definitivă a instanţei de judecată.
    [Pct.4 lit.l) introdusă prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
Capitolul II
MIJLOACELE FONDULUI
    5. Mijloacele Fondului se formează din:
    a) contribuţii iniţiale;
    b) contribuţiile anuale;
    c) contribuţii speciale;
    d) veniturile din investirea mijloacelor financiare prevăzute la lit. a), b), c), e), g) și h);
    [Pct.5 lit.d) modificată prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    e) veniturile din penalităţile de întîrziere;
    f) veniturile din recuperarea creanţelor compensate de Fond;
    g)  donaţii, subvenţii, alocaţii;
    h) mijloacele transferate în temeiul art.1461 alin.(13) din Legea privind piața de capital.
    [Pct.5 lit.h) introdusă prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    6. CNPF va deschide un cont separat pentru acumularea mijloacelor financiare ale Fondului şi va ţine evidenţa în contabilitate separat pe fiecare din categoriile de mijloace prevăzute în pct.5.
    7. Mijloacele Fondului pot fi utilizate doar pentru compensarea prejudiciilor investitorilor sau clienților administratorilor fiduciari şi pentru acoperirea cheltuielilor de activitate ale Fondului.
    [Pct.7 modificat prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    8. Cheltuielile legate de administrarea şi funcţionarea Fondului se acoperă din contul mijloacelor specificate la pct.5 lit.d)–g) și se percep anual de către CNPF în calitate de taxă anuală de administrare şi funcţionare a Fondului de compensare a investitorilor conform Legii nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi hotărârii Consiliului de administraţie al CNPF privind cuantumul taxelor şi plăţilor stabilite pentru anul respectiv, iar pentru compensarea prejudiciilor investitorilor se utilizează toate mijloacele disponibile specificate la pct.5. Pentru compensarea clienților administratorilor fiduciari se utilizează mijloacele specificate la pct.5 lit.h).
    [Pct.8 modificat prin HCNPF11/5 din 18.03.19, MO111-118/29.03.19 art.552; în vigoare 29.04.19]
    [Pct.8 modificat prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    9. Societăţile de investiţii şi persoanele acceptate în calitate de membri ai Fondului sunt obligate să participe la constituirea mijloacelor Fondului prin plata următoarelor contribuţii: contribuţia iniţială, contribuţii anuale şi, dacă este cazul, contribuţii speciale.
    10. Cuantumul contribuţiei iniţiale, care trebuie plătită de către membrii Fondului pînă la data dobîndirii calităţii de membru al Fondului, reprezintă 1% din valoarea capitalului iniţial minim stabilită de legislaţie în funcţie de categoria de licenţă eliberată, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 500 de euro, calculat la cursul oficial al  leului moldovenesc din ziua efectuării plăţii.
    11. Membrii Fondului vor plăti fiecare contribuţia anuală, după cum urmează:
    a) pînă la 1% din suma veniturilor obţinute în cumul de societăţile de investiţii şi persoanele acceptate din următoarele servicii şi activităţi, inclusiv auxiliare, desfăşurate pe parcursul anului de gestiune: consultanţa de investiţii, plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm, precum şi consultanţa acordată societăţilor pe acţiuni privind structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi şi cercetări în investiţii şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare;
    b) pînă la 2% din suma veniturilor obţinute în cumul de societăţile de investiţii şi persoanele acceptate din următoarele servicii şi activităţi, inclusiv auxiliare, desfăşurate pe parcursul anului de gestiune: tranzacţionarea în cont propriu, managementul portofoliului, intermedierea subscrierii instrumentelor financiare şi/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm, precum şi administrarea fiduciară a investiţiilor şi servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor
financiare;
    c) pînă la 3% din suma veniturilor obţinute în cumul de societăţile de investiţii şi persoanele acceptate din următoarele servicii şi activităţi, inclusiv auxiliare, desfăşurate pe parcursul anului de gestiune: primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare, executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor şi exploatarea unui MTF.
    12. CNPF stabileşte anual, nu mai tîrziu de 15 mai  a anului ce urmează după anul de gestiune, cuantumul cotelor procentuale prevăzute în pct.11, care sunt egale pentru toţi membrii Fondului, cu informarea acestora în termen de o zi din data stabilirii.
    [Pct.12 modificat prin HCNPF11/5 din 18.03.19, MO111-118/29.03.19 art.552; în vigoare 29.04.19]
    13. Valoarea contribuţiilor anuale datorate de fiecare din membrii Fondului nu poate fi mai mică decît echivalentul în lei a 500 de euro, calculat la cursul oficial al  leului moldovenesc din ziua efectuării plăţii şi va fi achitată pînă la data de 31 mai a anului ce urmează după anul de gestiune.
    [Pct.13 modificat prin HCNPF11/5 din 18.03.19, MO111-118/29.03.19 art.552; în vigoare 29.04.19]
    14. În cazurile în care mijloacele Fondului sunt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor de plată a compensaţiilor, fiecare membru al Fondului va plăti în mod egal o contribuţie specială în mărime cu cel mult dublul contribuţiei anuale aferente anului financiar respectiv, al cărei cuantum, precum şi termenul de plată al acesteia va fi determinat de CNPF şi comunicat membrilor Fondului.
    15. Membrii Fondului sunt obligaţi să plătească contribuţiile menţionate în prezentul Regulament, în cuantumurile şi termenele stabilite de CNPF.
    16. Plata de către membrii Fondului a contribuţiilor se efectuează în monedă naţională la contul deschis de CNPF, comunicat de către aceasta.
    17. În cazul în care Fondul a acumulat mijloace care asigură plata compensaţiei în limita plafonului de compensare prevăzut la pct.34, CNPF poate decide suspendarea plăţii contribuţiilor anuale sau diminuarea acestora. La calcularea mijloacelor acumulate în Fond în limita plafonului de compensare nu se vor include mijloacele indicate în pct.5 lit.h).
    [Pct.17 modificat prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    18. Dacă mijloacele fondului scad sub nivelul prevăzut la pct.17 plata contribuţiilor anuale este reluată.
    19. În situaţia în care cel puţin 50% din valoarea mijloacelor pe care Fondul le deţine pentru plata compensaţiilor au fost folosite pentru compensarea investitorilor, iar sumele recuperate de Fond nu asigură plata compensaţiei în limita plafonului de compensare prevăzut la pct.34, CNPF poate decide majorarea contribuţiilor anuale.
    20. Fondul poate contracta împrumuturi doar în cazul cînd mijloacele pe care le deţine, inclusiv din contribuţiile speciale, nu sînt suficiente pentru acoperirea integrală a compensaţiilor către clienţii societăţilor de investiţii, rambursarea împrumuturilor fiind din contul mijloacelor ulterior acumulate în Fond. În scopul contractării împrumutului, CNPF este în drept să aplice restricţii asupra bunurilor societăţii de investiţii, cu excepţia băncilor comerciale, care cade sub incidenţa uneia din situaţiile prevăzute în pct.44.
    21. Mijloacele Fondului pot fi investite conform deciziei CNPF, după cum urmează:
    a) pînă la 75% în depozite bancare pe termen scurt în instituţii financiare, cu condiţia că investiţia într-o instituţie financiară să nu depăşească 10% din volumul total al mijloacelor Fondului;
    b) în valori mobiliare de stat emise de Ministerul Finanţelor;
    c) în instrumente financiare emise de Banca Naţională a Moldovei în condiţiile prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale.
    22. Fondul nu acordă împrumuturi şi nu oferă garanţii.
    23. Mijloacele alocate de membrii Fondului drept contribuţii în Fond nu pot fi restituite acestora, inclusiv în cazul dizolvării, reorganizării sau insolvabilităţii acestora.
Capitolul III
MEMBRII FONDULUI
    24. Societăţile de investiţii şi persoanele acceptate sunt obligate să fie membri ai Fondului.
    25. Pentru a obţine calitatea de membru al Fondului, solicitantul depune la CNPF o cerere în acest sens, întocmită conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament, în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data obţinerii licenţei sau calităţii de persoană acceptată, cu anexarea documentului ce confirmă plata contribuţiei iniţiale.
    26. CNPF aprobă calitatea de membru al Fondului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către solicitant în acest sens şi include informaţia respectivă în Registrul Membrilor Fondului, ţinut de CNPF pe suport de hîrtie şi în format electronic, care va conţine denumirea, adresa juridică/sediul, datele de contact, data dobîndirii calităţii de membru, informaţii cu privire la sancţiunile aplicate şi/sau alte măsuri.
    27. Membrii Fondului sunt obligaţi să respecte reglementările Fondului, emise în conformitate cu dispoziţiile Legii privind piaţa de capital şi prezentului Regulament .
    28. Calitatea de membru al Fondului încetează în cazul retragerii de către CNPF a licenţei societăţii de investiţii sau a calităţii de persoană acceptată.
Capitolul IV
MĂSURI DE IMPUNERE ŞI SANCŢIUNI
    29. În cazul în care calitatea de membru al Fondului nu a fost solicitată în termenul stabilit în pct.25, CNPF este în drept să aplice sancţiuni conform prevederilor art.36 alin.(11) lit.c) şi art.144 din Legea privind piaţa de capital.
    30. Pentru transferul cu întîrziere al mijloacelor în Fond, membrii Fondului achită o penalitate de 0,1% din suma datorată pentru fiecare zi de întîrziere după data stabilită în pct.13.
    31. În cazul în care membrul Fondului nu achită contribuţiile la Fond în condiţiile prezentului Regulament, CNPF expediază pe adresa membrului respectiv un preaviz în formă scrisă privind efectuarea contribuţiilor restante la Fond în termen de cel mult o lună de la data expedierii preavizului.
    32. În cazul în care membrul Fondului nu achită contribuţiile la Fond în termen de o lună de la data expedierii preavizului, CNPF este în drept să aplice sancţiuni conform prevederilor art.144 din Legea privind piaţa de capital.
    33. În cazul aplicării consecutive membrului Fondului a 3 sancţiuni pentru neefectuarea contribuţiilor la Fond, CNPF este în drept să suspende licenţa societăţii de investiţii sau calitatea de persoană acceptată. Dacă în termenele indicate în decizia CNPF persoana licenţiată/acceptată nu se conformează cerinţelor stabilite, CNPF este în drept să retragă licenţa de societate de investiţii sau calitatea de persoană acceptată.
Capitolul V
PROCEDURA DE COMPENSARE A INVESTITORILOR
    34. În cazul incapacităţii membrului Fondului de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale investitorilor săi, Fondul achită în mod egal şi nediscriminatoriu fiecărui investitor prejudiciat o compensaţie nu mai mare de 6000 de lei.
    35. Din contul Fondului nu se compensează prejudiciile şi nu se achită compensaţii:
    a) persoanelor care deţin o cotă de cel puţin 5% în capitalul societăţii de investiţii;
    b) membrilor consiliului, ai organului executiv unipersonal sau membrilor organului executiv colegial şi ai organelor de control ale societăţii de investiţii;
    c) persoanelor care se află în relaţii de familie cu persoanele indicate la lit.b);
    d) clienţilor profesionişti;
    e) auditorului societăţii de investiţii şi angajaţilor acesteia;
    f) clienţilor societăţii de investiţii care sînt direct responsabili pentru fapte ce au cauzat ori au agravat situaţia financiară negativă a societăţii de investiţii.
    36. Compensaţia acordată în limita plafonului stabilit în pct.34 se va aplica creanţei totale a investitorului asupra aceluiaşi membru al Fondului indiferent de numărul de conturi deschise şi moneda în care a fost efectuată investiţia.
    37. Din contul Fondului pot fi achitate compensaţii doar investitorilor membrilor Fondului, pentru care sînt prestate servicii în temeiul unor contracte încheiate după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi după crearea Fondului şi care nu se referă la instrumentele financiare şi/sau la mijloacele băneşti transmise de către investitori membrilor pînă la crearea Fondului, cu excepţia achitării compensaţiilor clienţilor administratorilor fiduciari.
    [Pct.37 modificat prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    38. Compensaţia acoperă instrumentele financiare şi mijloacele băneşti aflate la evidenţa contului investitorului, ţinut de membrul Fondului, existent în momentul intentării procesului de insolvabilitate în privinţa acestui membru.
    39. Valoarea instrumentelor financiare de pe contul investitorului se calculează conform ultimului preţ de tranzacţionare al acestor instrumente financiare, existent la momentul intentării procesului de insolvabilitate în privinţa acestui membru. Valoarea activelor (valori mobiliare/părți sociale) de pe contul clientului administratorului fiduciar se determină reieșind din suma mijloacelor bănești încasate din vânzarea respectivelor active (inclusiv venitul investițional) și transferate în Fond.
    [Pct.39 modificat prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    40. Mărimea obligaţiilor membrului Fondului faţă de investitor se calculează avîndu-se în vedere valoarea totală a mijloacelor băneşti şi a instrumentelor financiare ale investitorului, din care se scad creanţele investitorului faţă de membru.
    401. Mărimea obligațiilor Fondului față de clientul administratorului fiduciar se determină reieșind din valoarea mijloacelor bănești transferate în Fond calculată proporțional (în coraport) cu mărimea activelor (valori mobiliare/părți sociale) deținute de fiecare client în societățile respective.
    [Pct.401 introdus prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    41.  Fiecare investitor care este parte într-un cont comun de investiţii va fi luat în consideraţie la calculul compensaţiei prevăzute la pct.34. În lipsa unor prevederi speciale creanţele vor fi împărţite în mod egal între investitori.
    42. Creanţele legate de operaţiunile efectuate într-un cont comun de investiţii la care sunt îndreptăţiţi doi sau mai mulţi investitori, în calitatea lor de membri ai unui parteneriat sau ai unei asociaţii, în scopul calculării valorii investiţiei compensate în limitele plafonului stabilit la pct. 34, vor fi tratate ca rezultînd dintr-o investiţie efectuată de un singur investitor.
    43. Atunci cînd un investitor nu este îndreptăţit la mijloacele băneşti sau instrumentele financiare deţinute într-un cont comun de investiţii, compensaţia va fi plătită persoanei care are acest drept deplin, cu condiţia ca acea persoană să fi fost sau să poată fi identificată înainte de data constatării ori hotărîrii judecătoreşti la care se face referire în pct.44. În situaţia în care două sau mai multe persoane sunt deplin îndreptăţite să primească compensaţia, în calculul cotei ce revine fiecăreia, în limitele plafonului stabilit la pct.34, se va ţine seama de clauzele contractuale în baza cărora mijloacele băneşti sau instrumentele financiare sunt gestionate. Această prevedere nu se aplică organismelor de plasament colectiv.
    44. Fondul iniţiază achitarea compensaţiilor în situaţiile în care:
    a) CNPF consideră că, pentru moment, membrul Fondului nu este apt, din motive ce ţin de situaţia financiară, să-şi îndeplinească obligaţiile către investitori şi nici nu există premise pentru a considera că acesta îşi va îndeplini aceste obligaţii în timp rezonabil;
    b) instanţa de judecată a emis o hotărîre definitivă referitor la intentarea procesului de insolvabilitate;
    c) instanța de judecată a emis o hotărâre definitivă privind restabilirea informaţiei din registrele clienţilor, aferente societăţilor care făceau parte din structura investițiilor administrate de administratorii fiduciari.
    [Pct.44 lit.c) introdusă prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    45. În cazul specificat la pct.44 lit.a), CNPF adoptă o ordonanţă în care indică considerentele sale şi prin care cere membrului, în termen de cel mult o zi, lista investitorilor săi şi valoarea activelor pe care membrul le deţine în numele fiecărui investitor. În cazul în care membrul este o bancă comercială, ordonanţa se adoptă doar cu avizul Băncii Naţionale a Moldovei.
    46. În cazurile stabilite la pct.44 lit.a) și b), în termen de cel mult o zi de la emiterea deciziei de către CNPF sau de la data luării hotărîrii de către instanţa de judecată, membrul Fondului prezintă lista de plată a investitorilor săi şi valoarea activelor pe care membrul le deţine în numele fiecărui investitor.
    [Pct.46 modificat prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    47. În cazul în care hotărîrea instanţei de judecată se referă la intentarea procesului de insolvabilitate a membrului Fondului, lista de plată a investitorilor şi valoarea activelor acestora sînt prezentate de către lichidator în termen de cel mult o lună de la data intentării procesului de insolvabilitate.
    48. Listele menţionate în pct.46 şi pct.47 vor cuprinde numele şi prenumele investitorului şi, în caz că există numele şi prenumele persoanei mandatate sau împuternicite, datele de identificare ale acestora (numărul personal de identificare, seria şi numărul buletinului de identitate), contul bancar sau adresa la care trebuie efectuată plata, valoarea activelor investitorului care se determină conform pct.40.
    49. Compensaţiile determinate conform pct.40 se includ în lista de plată după cum urmează:
    a) în situaţia în care valoarea activelor investitorului este negativă, investitorul nu este îndreptăţit la încasarea compensaţiei şi nu este inclus în lista de plată;
    b) în situaţia în care valoarea activelor investitorului este pozitivă şi nu depăşeşte nivelul plafonului de compensare, această valoare se trece în lista de plată;
    c) în situaţia în care valoarea activelor investitorului este pozitivă şi depăşeşte nivelul plafonului de compensare, se trece în lista de plată o valoare egală cu nivelul plafonului de compensare;
    491. În cazul clienților administratorilor fiduciari, compensațiile se includ în lista de plată după cum urmează:
    a) în situaţia în care valoarea activelor clientului este negativă, clientul nu este îndreptăţit la încasarea compensaţiei, fiind informat despre aceasta în scris;
    b) în situaţia în care valoarea activelor clientului este pozitivă, această valoare se trece în lista de plată.
    [Pct.491 introdus prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    50. În termen de o zi de la primirea listei de plată de la lichidator, CNPF va transmite lista respectivă  SPCSB în vederea confirmării în termen de 30 zile lucrătoare a implicării/neimplicării persoanelor reflectate în listă în activităţi şi/sau tranzacţii suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi neutilizării de către SPCSB a acestor date ulterior în alte scopuri.
    51. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea listei de plată de la lichidator, CNPF publică cel puţin pe pagina web proprie şi în două ziare cu difuzare naţională o informaţie privind incapacitatea membrului Fondului de a onora obligaţiile sale faţă de investitorii săi, iniţierea procedurii de compensare a investitorilor, locul, modul şi perioada achitării compensaţiilor şi alte informaţii relevante. Informaţia este prezentată concomitent tuturor membrilor Fondului, Depozitarului Central şi pieţelor reglementate.
    52. În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea confirmării de la  SPCSB, CNPF va iniţia procedura de achitare a compensaţiilor către persoanele neimplicate în activităţi şi/sau tranzacţii suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, concomitent cu suspendarea efectuării achitărilor compensatorii către persoanele implicate în acţiuni de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, pînă la pronunţarea unei hotărîri definitive şi irevocabile de către instanţa competentă.
    53. Despre persoanele pentru care va fi suspendată efectuarea achitărilor compensatorii lichidatorul va fi notificat în scris cu privire la motivele suspendării.
    54. În cazul în care persoanele pentru care va fi suspendată achitarea compensaţiilor, vor fi ulterior declarate nevinovate, va fi iniţiată procedura de achitare a compensaţiilor către acestea.
    55. Fondul asigură achitarea compensaţiilor în termen de cel mult o lună de la data începerii achitărilor.
    56. Expirarea termenului prevăzut în pct.55 nu va putea fi invocată de către Fond pentru a refuza compensarea unui investitor sau client al administratorului fiduciar care poate confirma că nu a putut, în mod justificat, să-şi revendice în termen dreptul la compensare.
    [Pct.56 modificat prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    57.  Compensaţia se achită în monedă naţională. În cazul în care membrul deţine în numele investitorului mijloace băneşti în valută străină, compensaţia se achită în monedă naţională, echivalentul fiind determinat cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data la care intervine cel puţin una din situaţiile stabilite la pct.44.
    58. Fondul este în drept să achite compensaţiile prin transfer bancar la contul deschis pe numele investitorului sau clientului administratorului fiduciar sau persoanei împuternicite în acest sens sau prin mandat poştal la adresa investitorului sau clientului administratorului fiduciar. Cheltuielile de expediere prin mandat poştal se achită din contul mijloacelor specificate la pct.5 lit. d)–g).
    [Pct.58 modificat prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    59. În termen de cel mult 3 zile de la data achitării complete a compensaţiei, CNPF informează lichidatorul privind valoarea compensaţiilor achitate fiecărui investitor.
    60. După achitarea compensaţiilor, Fondul preia dreptul de creanţă al investitorilor în raport cu membrul pentru suma egală cu valoarea totală a compensaţiilor achitate investitorilor prejudiciaţi ai membrului. În cazul lichidării membrului, Fondul se va înscrie în lista creditorilor în locul investitorilor compensaţi.
    61. Obligaţiile membrului faţă de fiecare investitor pentru care a fost achitată compensaţia se reduc cu valoarea compensaţiei achitate acestui investitor pentru compensarea prejudiciului.
    62. Creanţele faţă de investitori, altele decît cele plătite de Fond, se compensează din contul patrimoniului membrului aflat în proces de insolvabilitate după executarea creanţei Fondului.
    63. Din contul Fondului nu pot fi efectuate compensaţii pentru creanţele faţă de investitori ce rezultă dintr-o activitate şi/sau tranzacţie suspectă de spălare de bani şi cu finanţare a terorismului, conform hotărîrii instanţei de judecată.
    64. În cazul în care condiţiile prevăzute în pct.44 lit.a) și b), sunt la data retragerii licenţei societăţii de investiţii sau a calităţii de persoană acceptată, Fondul va asigura compensarea creanţei în limita plafonului stabilit în pct.34 pentru serviciile de investiţii contractate şi nedecontate pînă la data retragerii licenţei/calităţii.
    [Pct.64 modificat prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    65. Dreptul unui investitor la compensare poate face obiectul unei acţiuni a investitorului împotriva Fondului.
Capitolul VI
OBLIGAŢII PRIVIND TRANSPARENŢA
    66. CNPF va publica pe site-ul propriu informaţiile privind plata contribuţiilor, procedura de compensare a investitorilor și clienților administratorilor fiduciari, membrii Fondului, precum şi rapoarte anuale privind valoarea totală a contribuţiilor plătite de către membrii Fondului şi alte informaţii relevante.
    [Pct.66 modificat prin HCNPF40/4 din 10.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1481]
    67. Membrii Fondului sînt obligaţi să publice pe site-ul propriu şi să informeze investitorii actuali despre Fond şi scopul activităţii acestuia.
    68. La solicitarea investitorului, membrul Fondului oferă informaţii suplimentare privind activitatea Fondului, privind modul de calculare şi de achitare a compensaţiilor şi alte informaţii referitoare la Fond.
    69.  La data încheierii contractului de prestare a serviciilor de investiţii, membrul Fondului va transmite investitorului toate informaţiile privind Fondul şi va solicita acestuia o declaraţie pe propria răspundere, conform Anexei nr.2, că a luat cunoştinţă despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale căror investiţii sunt compensate de Fond, conform legislaţiei.
    70. Membrii Fondului sînt obligaţi să informeze în scris, în  termen de o zi, investitorii despre orice modificare a informaţiilor furnizate la data încheierii contractului de prestare a serviciilor de investiţii.
    71. Informaţiile prevăzute la pct.67-68 nu vor fi folosite de către membrii Fondului în scopuri publicitare. Materialele publicitare ale membrilor vor conţine numai informaţii referitoare la apartenenţa membrului la Fond.
    72. Informaţiile prevăzute în prezentul capitol vor fi prezentate şi publicate obligatoriu cel puţin în limba de stat, într-o formă clară şi inteligibilă.
    73. CNPF, membrii Fondului de compensare a investitorilor, precum şi terţii care vor avea acces la datele cu caracter personal, vor lua măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate şi confidenţialitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate, în conformitate cu cerinţele stabilite de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

    anexa nr.1

    anexa nr.2