HGO624/2014
ID intern unic:  354011
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 624
din  23.07.2014
cu privire la transmiterea unui bun
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 665
    În temeiul art.2 din Legea nr.173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.131-133, art.425) şi art.14 alin.(1) lit.c) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea procesului de e-Transformare a Guvernării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite, cu titlu gratuit, din gestiunea Instituţiei Publice „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” în gestiunea Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sistemul informaţional automatizat „Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal” în valoare de  1 122 020,63 lei moldoveneşti.
    2. Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) şi Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal vor efectua, în termen de 3 luni, transmiterea bunului în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Nr. 624. Chişinău, 23 iulie 2014.