LPO131/2014
ID intern unic:  354189
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 131
din  11.07.2014
pentru acceptarea de către Republica Moldova a Convenţiei
europene privind supravegherea  infractorilor condamnaţi
condiţionat sau liberaţi condiţionat
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 223-230     art Nr : 495
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Republica Moldova acceptă Convenţia europeană privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat, întocmită la Strasbourg la 30 noiembrie 1964.
    Art. 2. – Republica Moldova va aplica prevederile Convenţiei faţă de persoanele menţionate la art. 2 lit. b) din Convenţie.
    Art. 3. – În conformitate cu prevederile art. 27 din Convenţie, Republica Moldova declară că toate solicitările şi comunicările ce cad sub incidenţa prevederilor Convenţiei urmează a fi expediate Ministerului Justiţiei, desemnat în calitate de autoritate responsabilă.
    Art. 4. – În conformitate cu prevederile art. 29 pct. 2 din Convenţie, Republica Moldova îşi rezervă dreptul să solicite ca documentele anexate solicitărilor să fie însoţite de traducere în limba de stat.
    Art. 5. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite instrumentul de acceptare Secretarului General al Consiliului Europei.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Igor CORMAN

    Nr. 131. Chişinău, 11 iulie 2014.

CONVENŢIA
EUROPEANĂ PRIVIND SUPRAVEGHEREA INFRACTORILOR
CONDAMNAŢI
CONDIŢIONAT SAU LIBERAŢI CONDIŢIONAT 
Strasbourg, 30 noiembrie 1964
    Preambul
    Statele Membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Convenţii,
    Considerînd că scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni mai strînse între membrii săi;
    Fiind hotărîtă întreprinderea acţiunilor comune de combatere a criminalităţii;
    Considerînd că, în acest scop, ele sunt obligate de a asigura pe teritoriul celorlalte Părţi Contractante, fie reabilitarea socială a infractorilor cu sentinţe suspendate sau liberaţi condiţionat de către propriile instanţe de judecată sau executarea sentinţei în cazul în care condiţiile stabilite nu sunt îndeplinite, 
    Au convenit următoarele:
    Partea I – Principii de bază
    Articolul 1
    1  Părţile Contractante se obligă să-şi acorde reciproc, în circumstanţele stabilite mai jos, asistenţa juridică necesară pentru reabilitarea socială a infractorilor, indicaţi în Articolul 2. Asistenţa constă în supravegherea facilitării bunei conduite şi readaptării la viaţa socială a unor astfel de infractori şi supravegherea comportamentului acestora, cu scopul, în caz de necesitate, fie de a pronunţa o sentinţă sau de a executa o  sentinţă deja pronunţată în privinţa acestora.
    2  În circumstanţele stabilite mai jos şi în conformitate cu următoarele prevederi, Părţile Contractante execută orice ordin de detenţie sau orice altă pedeapsă care implică privarea de libertate stabilite în cazul unui infractor, aplicarea căreia a fost suspendată.
    Articolul 2
    1   În sensul prezentei Convenţii, termenul “infractor” desemnează orice persoană care, pe teritoriul oricărei dintre Părţile Contractante :
    a.  a fost găsită vinovată de o instanţă de judecată şi care a fost eliberată condiţionat fără ca sentinţa să fi fost pronunţată;
    b.  a fost condamnată cu suspendare, implicând privarea de libertate, sau i-a fost stabilită o sentinţă a cărei executare a fost suspendată condiţionat, total sau parţial, fie la momentul sentinţei sau ulterior.
    2  În următoarele articole, termenul “sentinţă” va include toate hotărârile de judecată adoptate în conformitate cu subalineatele a şi b din alineatul 1 de mai sus.
    Articolul 3
    Hotărârile prevăzute în Articolul 2 trebuie să fie definitive şi să aibă forţă executorie.
    Articolul 4
    Infracţiunea pe care se bazează orice solicitare în baza Articolului 5 trebuie să fie pasibilă de pedeapsă conform legislaţiei atât a Statului solicitant, cât şi a Statului solicitat. 
    Articolul 5
    1  Statul care a pronunţat sentinţa poate solicita de la Statul pe teritoriul căruia infractorul îşi stabileşte reşedinţa:
    a. să efectueze supravegherea numai în conformitate cu Partea II;
    b. să efectueze supravegherea şi, în caz de necesitate, să execute sentinţa, în conformitate cu Părţile II şi III;
    c. să-şi asume răspunderea deplină pentru aplicarea sentinţei, în conformitate cu prevederile Părţii IV.
    2   Statul solicitat urmează să acţioneze în baza unei astfel de cereri, conform condiţiilor stipulate de prezenta Convenţie.
    3  În cazul în care Statul solicitant s-a adresat cu una din solicitările stipulate în alineatul 1 de mai sus, iar Statul solicitat consideră că ar fi preferabil, în orice caz particular, să adopte o altă direcţie prevăzută în acel alineat, Statul solicitat poate refuza să satisfacă o atare solicitare, declarând în acelaşi timp dorinţa sa de a urma o altă direcţie, pe care o va indica.
    Articolul 6
    Supravegherea, executarea sau aplicarea completă a sentinţei, precum este definită în articolul precedent, urmează a fi efectuată, la solicitarea Statului în care a fost pronunţată sentinţa, de către Statul pe teritoriul căruia infractorul îşi stabileşte reşedinţa.
    Articolul 7
    1  Supravegherea, executarea sau aplicarea completă a sentinţei este refuzată:
    a. dacă solicitarea este considerată de către Statul solicitat că poate prejudicia suveranitatea, securitatea, bazele sistemului său judiciar sau alte interese esenţiale;
    b. dacă solicitarea se referă la o sentinţă pentru o infracţiune care a fost judecată în ultima instanţă în Statul solicitat;
    c. dacă acţiunea pentru care a fost pronunţată sentinţa este considerată de către Statul solicitat  fie o infracţiune politică sau o infracţiune legată de o infracţiune politică, sau o infracţiune pur militară;
    d. dacă pedeapsa impusă nu mai poate fi pretinsă din cauza termenului de prescripţie, conform legislaţiei fie a Statului solicitant sau a Statului solicitat;
    e. dacă infractorul a beneficiat de amnistie sau graţiere fie în Statul solicitant sau în Statul solicitat.
    2  Supravegherea, executarea sau aplicarea completă poate fi refuzată:
    a. dacă autorităţile competente ale Statului solicitat au decis să nu intenteze procesul de judecată sau să înceteze procesul deja intentat, cu privire la aceeaşi acţiune;
    b. dacă acţiunea pentru care a fost pronunţată sentinţa este de asemenea şi subiectul procesului în Statul solicitat;
    c. dacă sentinţa la care se referă solicitarea a fost pronunţată in absentia;
    d. în măsura în care Statul solicitat consideră că sentinţa nu este compatibilă cu principiile ce guvernează aplicarea propriei legi penale, în special dacă din cauza vârstei sale, infractorul nu ar fi putut fi condamnat în Statul solicitat.
    3  În cazul infracţiunilor fiscale, supravegherea sau executarea vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentei Convenţii, doar dacă Părţile Contractante au decis în privinţa unei astfel de infracţiune sau categorie de infracţiuni.
    Articolul 8
    Statul solicitant şi solicitat se informează reciproc atât timp cât va fi necesar cu privire la toate circumstanţele ce pot afecta măsurile de supraveghere sau executare pe teritoriul Statului solicitat.
    Articolul 9
    Statul solicitat informează Statul solicitant fără întârziere despre acţiunile întreprinse pe marginea solicitării sale.
    În cazul refuzului total sau parţial de executare a solicitării, comunică motivele unui astfel de refuz.
    Partea II – Supravegherea
    Articolul 10
    Statul solicitant informează Statul solicitat despre condiţiile impuse infractorului şi despre măsurile de supraveghere pe care acesta trebuie să le respecte pe parcursul perioadei de probă.
    Articolul 11
    1  În procesul de executare a solicitării de supraveghere, Statul solicitat adaptează, în caz de necesitate, măsurile de supraveghere prevăzute în conformitate cu propria legislaţie.
    2  Măsurile de supraveghere aplicate de Statul solicitat, fie cu privire la natura sau la durata lor, nu vor fi în nici un caz mai severe decât cele prevăzute de Statul solicitant.
    Articolul 12
    Dacă Statul solicitat acceptă să efectueze supravegherea, acesta urmează să:
    1  informeze Statul solicitant fără întârziere despre răspunsul faţă de solicitarea sa;
    2  sesizeze autorităţile sau organele de pe teritoriul său responsabile de supravegherea şi  asistenţa infractorilor;
    3  informeze Statul solicitant despre măsurile întreprinse şi implementarea acestora.
    Articolul 13
    În cazul în care infractorul este supus revocării suspendării condiţionate a sentinţei sale în conformitate cu Articolul 2, fie din cauza că acesta a fost urmărit sau condamnat pentru comiterea unei noi infracţiuni sau pentru că nu a respectat condiţiile stabilite, Statul solicitat automat va oferi imediat şi fără întârziere informaţia necesară Statului solicitant.
    Articolul 14
    La expirarea perioadei de supraveghere, Statul solicitat va transmite, la cererea Statului solicitant, toată informaţia necesară celui din urmă.
    Articolul 15
    Doar statul solicitant va fi competent să judece, în baza informaţiei şi comentariilor oferite de Statul solicitat, dacă infractorul a satisfăcut sau nu condiţiile impuse acestuia şi, în baza unei astfel de aprecieri, să întreprindă orice măsuri ulterioare prevăzute de propria legislaţie.
    Acesta va informa Statul solicitat despre decizia adoptată.
    Partea III – Executarea sentinţelor
    Articolul 16
    În rezultatul revocării suspendării condiţionate a sentinţei de către Statul solicitant, şi la solicitarea acestui Stat, Statul solicitat va fi competent să execute sentinţa dată.
    Articolul 17
    Executarea sentinţei în Statul solicitat are loc în conformitate cu legislaţia acelui Stat, în rezultatul verificării autenticităţii solicitării de executare şi compatibilităţii acesteia cu termenii prezentei Convenţii.
    Articolul 18
    Statul solicitat va trebui să transmită în timp util Statului solicitant un document ce atestă faptul că sentinţa a fost executată.
    Articolul 19
    În cazul în care va fi nevoie, Statul solicitat va înlocui pedeapsa impusă în Statul solicitant cu pedeapsa sau măsura prevăzută de propria legislaţie în cazul unei infracţiuni similare.  Natura unei astfel de pedepse sau măsuri va corespunde cât de mult posibil cu cea din sentinţa ce urmează a fi executată.  Aceasta nu poate depăşi pedeapsa maximă prevăzută de legislaţia Statului solicitat şi nici nu va fi mai lungă sau mai riguroasă decât cea impusă de Statul solicitant.
    Articolul 20
    Statul solicitant nu va mai putea întreprinde de sine stătător nici un fel de măsuri de executare solicitate, decît în cazul în care Statul solicitat indică că nu doreşte sau nu le poate întreprinde.
    Articolul 21
    Statul solicitat este competent să ofere infractorului liberare condiţionată. Dreptul la graţiere poate fi exercitat fie de Statul solicitant sau de cel solicitat.
    Partea IV – Cedarea atribuţiilor către Statul solicitat
    Articolul 22
    Statul solicitant comunică Statului solicitat sentinţa pentru care se solicită aplicare completă.
    Articolul 23
    1  Statul solicitat adaptează pedeapsa sau măsura stabilită potrivit legislaţiei penale proprii, ca şi cum sentinţa a fost pronunţată pentru aceeaşi infracţiune comisă pe teritoriul său. 
    2  Pedeapsa impusă de Statul solicitat nu poate fi mai severă decât cea pronunţată în Statul solicitant.
    Articolul 24
    Statul solicitat va asigura aplicarea completă a sentinţei adaptate ca şi cum ar fi o sentinţă pronunţată de una din propriile instanţe de judecată.
    Articolul 25
    Acceptarea unei solicitări de către Statul solicitat, în conformitate cu prezenta Parte IV, va anula dreptul Statului solicitant de a executa sentinţa.
    Partea V – Prevederi comune
    Articolul 26
    1 În conformitate cu Articolul 5, toate solicitările urmează a fi transmise în formă scrisă. Acestea vor indica:
    a. autoritatea emitentă;
    b. scopul lor;
    c. identitatea infractorului şi viza de reşedinţă a acestuia în Statul solicitat.
    2  Solicitările de supraveghere vor fi însoţite de Constatările instanţei de judecată în original sau un extras autentificat ale acestora, care să conţină cauzele ce justifică supravegherea şi specifică măsurile impuse infractorului. De asemenea, acestea urmează să ateste natura executorie a sentinţei şi a măsurilor de supraveghere ce urmează a fi aplicate. În măsura posibilităţilor, acestea trebuie să indice circumstanţele infracţiunii pentru care a fost aplicată sentinţa de supraveghere, timpul, locul şi destinaţia legală a acesteia şi, la necesitate, termenul sentinţei ce urmează a fi executată. Acestea trebuie să ofere detalii complete cu privire la natura şi durata măsurilor de supraveghere solicitate şi să includă o referinţă despre prevederile legale aplicabile împreună cu informaţia necesară cu privire la caracteristica şi la comportamentul infractorului în Statul solicitant înainte şi după pronunţarea ordinului de supraveghere.
    3  Solicitările de executare trebuie însoţite de originalul sau de un extras autentificat al deciziei de revocare a suspendării condiţionate a sentinţei sau executării sentinţei şi al deciziei de impunere a sentinţei ce urmează a fi executată. Natura executorie a ambelor decizii trebuie autentificată în modul prevăzut de legislaţia Statului în care acestea au fost pronunţate.
    În cazul în care hotărârea ce urmează a fi executată a înlocuit o hotărâre anterioară şi nu conţine o enumerare a faptelor cu privire la caz, urmează a fi anexată o copie autentificată a hotărârii ce conţine informaţii cu privire la faptele respective. 
    4  Solicitările de aplicare completă a sentinţei trebuie însoţite de documentele menţionate în alineatul 2 de mai sus.
    Articolul 27
    1  Solicitările urmează a fi transmise de Ministerul Justiţiei al Statului solicitant către Ministerul Justiţiei al Statului solicitat şi răspunsul va fi transmis prin aceleaşi canale.
    2  Orice schimb de comunicări necesare în conformitate cu termenii prezentei Convenţii poate fi efectuat fie prin intermediul canalelor indicate în alineatul 1 al acestui articol, fie direct între autorităţile Părţilor Contractante.
    3  În caz de urgenţă, comunicările menţionate în alineatul 2 al acestui articol pot fi transmise prin intermediul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală (Interpol).
    4  Orice Parte Contractantă poate informa cu privire la intenţia sa de a adopta noi reguli în ceea ce priveşte comunicările menţionate în alineatul 1 şi 2 ale acestui articol, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei.
    Articolul 28
    În cazul în care Statul solicitat consideră că informaţia oferită de Statul solicitant este insuficientă pentru a permite aplicarea prezentei Convenţii, acesta va solicita informaţie suplimentară necesară. Statul solicitat poate stabili un termen-limită pentru recepţionarea unei astfel de informaţii.
    Articolul 29
    1  Conform alineatului 2 al acestui articol, nu se va solicita traducerea cererilor sau documentelor anexate sau oricăror altor documente aferente aplicării prezentei Convenţii.
    2  Orice Parte Contractantă poate, la semnarea prezentei Convenţii sau la depunerea instrumentului său de ratificare, acceptare sau aderare, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, să-şi rezerve dreptul de a cere ca solicitările şi documentele anexate să fie însoţite de o traducere în limba proprie, sau în una din limbile oficiale ale Consiliului Europei, sau în aceea dintre acele limbi pe care o indică. Celelalte Părţi Contractante pot cere reciprocitate.
    3  Acest articol nu va aduce prejudicii niciunei prevederi cu privire la traducerea solicitărilor şi documentelor anexate ce se pot conţine în acordurile sau înţelegerile în vigoare sau ce pot fi încheiate între două sau mai multe Părţi Contractante.
    Articolul 30
    Documentele transmise întru aplicarea prezentei Convenţii nu trebuie legalizate.
    Articolul 31
    Statul solicitat va avea dreptul să încaseze, la cererea Statului solicitant, cheltuielile de urmărire penală şi de judecată suportate în acel Stat.
    În cazul în care va încasa cheltuielile respective, acesta va fi obligat să ramburseze Statului solicitant doar onorariile experţilor.
    Articolul 32
    Cheltuielile de supraveghere şi executare suportate în Statul solicitat nu vor fi rambursate.
    Partea VI – Prevederi finale
    Articolul 33
    Prezenta Convenţie nu va aduce prejudicii regulamentelor de poliţie cu privire la cetăţenii străini.
    Articolul 34
    1  Prezenta Convenţie se deschide spre semnare de către Statele membre ale Consiliului Europei. Aceasta va fi supusă ratificării sau acceptării. Instrumentele de ratificare sau acceptare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
    2  Prezenta Convenţie va intra în vigoare la trei luni de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare sau acceptare.
    3  În ceea ce priveşte Statul semnatar ce ratifică sau acceptă, Convenţia va intra în vigoare la trei luni de la data depunerii instrumentului său de ratificare sau acceptare.
    Articolul 35
    1  După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei poate invita orice stat nemembru să adere la aceasta.
    2  O astfel de aderare va avea loc prin depunerea la Secretarul General al Consiliului Europei a unui instrument de aderare ce va intra în vigoare la trei luni de la data depunerii.
    Articolul 36
    1 Orice Parte Contractantă, la momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aderare, poate specifica teritoriul sau teritoriile asupra căruia/cărora se aplică prezenta Convenţie.
    2  Orice Parte Contractantă, la momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aderare sau oricând mai târziu, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, poate extinde prezenta Convenţie pe orice alt teritoriu sau teritorii specificate în declaraţie precum şi pentru care relaţii internaţionale este responsabilă sau în numele cui este autorizată să îşi asume angajamentul.
    3  Orice declaraţie efectuată în conformitate cu alineatul precedent, privitor la teritoriul menţionat într-o astfel de declaraţie, poate fi retrasă conform procedurii stipulate în Articolul 39 al prezentei Convenţii.
    Articolul 37
    1  Prezenta Convenţie nu va afecta obligaţiile asumate în cadrul oricărei alte Convenţii internaţionale existente sau viitoare, fie bilaterală sau multilaterală, între două sau mai multe Părţi Contractante cu privire la extrădare sau orice altă formă de asistenţă reciprocă în materie penală.
    2  Părţile Contractante pot să nu încheie acorduri bilaterale sau multilaterale una cu alta cu privire la chestiunile din cadrul prezentei Convenţii, cu excepţia scopului de a completa prevederile sale sau de a facilita aplicarea principiilor incluse în aceasta.
    3  În cazul în care două sau mai multe Părţi Contractante şi-au stabilit deja relaţiile în materia dată în baza unei legislaţii uniforme sau au instituit un sistem special propriu, sau în cazul în care acestea intenţionează să facă astfel, ele vor fi în drept să reglementeze relaţiile respective în mod corespunzător, fără a prejudicia termenii prezentei Convenţii.
    Părţile Contractante care încetează aplicarea termenilor prezentei Convenţii în relaţiile lor reciproce în materia dată, vor notifica Secretarul General al Consiliului Europei în acest sens.
    Articolul 38
    1 Orice Parte Contractantă, la momentul semnării sau depozitării instrumentului său de ratificare, acceptare sau aderare, poate declară că profita de una sau mai multe rezerve prevăzute în anexa la prezenta Convenţie.
    2 Orice Parte Contractantă poate retrage total sau parţial o rezervă pe care a făcut-o în conformitate cu alineatul precedent printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, care va intra în vigoare din data recepţionării acesteia. 
    3  O Parte Contractantă care a făcut o rezervă aferentă oricărei dintre prevederile prezentei Convenţii poate să nu ceară aplicarea prevederii respective din partea oricărei alte Părţi; totuşi, dacă rezerva ei este parţială sau condiţionată, ea poate cere aplicarea prevederii respective în măsura în care a fost acceptată.
    4  Orice Parte Contractantă, la momentul semnării prezentei Convenţii sau la momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aderare,  poate notifica Secretarul General al Consiliului Europei despre faptul că ratificarea, acceptarea sau aderarea, in conformitate cu dreptul internaţional, atrage obligaţia de a introduce măsuri în legislaţia naţională, în vederea implementării prezentei Convenţii.
    Articolul 39
    1  Prezenta Convenţie rămâne în vigoare pe perioadă nedeterminată de timp. 
    2  Orice Parte Contractantă, în măsura în care o priveşte, poate denunţa prezenta Convenţie printr-o notificare adresată Secretarului General al Consiliului Europei. 
    3  Denunţarea va intra în vigoare în termen de şase luni de la data recepţionării notificării de către Secretarul General al Consiliului Europei.
    Articolul 40
    Secretarul General al Consiliului Europei va notifica Statele membre ale Consiliului şi orice Stat care a aderat la Convenţie, cu privire la:
    a.orice semnare;
    b.orice depunere a unui instrument de ratificare, acceptare sau aderare;
    c.orice dată a intrării în vigoare a prezentei Convenţii în conformitate cu Articolul 34;
    d.orice notificare sau declaraţie primită în conformitate cu prevederile alineatului 4 al Articolului 27, alineatului 2 al Articolului 29, alineatului 3 al Articolului 37 şi alineatului 4 al Articolului 38;
    e.orice declaraţie recepţionată în conformitate cu prevederile alineatelor 2 şi 3 ale Articolului 36;
    f.orice rezervă efectuată în conformitate cu prevederile alineatului 1 al Articolului 38;
    g.retragerea oricărei rezerve în conformitate cu prevederile alineatului 2 al Articolului 38;
    h.orice notificare recepţionată în conformitate cu prevederile Articolului 39 şi data intrării în vigoare a denunţării. 
    Drept mărturie, eu, subsemnatul, fiind autorizat în mod corespunzător în acest sens, am semnat prezenta Convenţie.
    Întocmită la Strasbourg astăzi, 30 noiembrie 1964, în limbile engleză şi franceză, ambele texte având aceeaşi valoare juridică, într-un singur exemplar care se va păstra în arhiva Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite copii legalizate fiecărui Stat semnatar şi aderant.

ANEXĂ

    Orice Parte Contractantă poate declara că îşi rezervă dreptul de a aduce la cunoştinţă faptul:
    1  că nu acceptă prevederile Convenţiei în ceea ce priveşte executarea sentinţelor sau aplicarea completă a acestora;
    2  că acceptă doar o parte a acestor prevederi;
    3  că nu acceptă prevederile alineatului 2 al Articolului 37.

    1. the undeersigned, Ambrosi Marina, licensed in foreign languages, from English into Romanian, certify the autenticity of the translation with the contents of the authentic document, which was signed by me, on 28.10.2013/signature/
    Subsemnata, Ambrosi Marina, licenţiată în limbi moderne, din limba engleză în limba română, certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului autentic, care a fost vizat de mine, la data de 28.10.2013

EUROPEAN CONVENTION ON THE SUPERVISION OF CONDITIONALLY
SENTENCED OR CONDITIONALLY RELEASED OFFENDERS

Strasbourg, 30.XI.1964

    Preamble
    The member States of the Council of Europe, signatory hereto,
    Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity among its members;
    Being resolved to take concerted action to combat crime;
    Considering that, to this end, they are in duty bound to ensure, in the territory of the other Contracting Parties, either the social rehabilitation of offenders given suspended sentences or released conditionally by their own courts, or the enforcement of the sentence when the prescribed conditions are not fulfilled,
    Have agreed as follows:
    Part I – Basic principles
    Article 1
    1 The Contracting Parties undertake to grant each other in the circumstances set out below the mutual assistance necessary for the social rehabilitation of the offenders referred to in Article 2. This assistance shall take the form of supervision designed to facilitate the good conduct and readaptation to social life of such offenders and to keep a watch on their behaviour with a view, should it become necessary, either to pronouncing sentence on them or to enforcing a sentence already pronounced.
    2 The Contracting Parties shall, in the circumstances set out below and in accordance with the following provisions, enforce such detention order or other penalty involving deprivation of liberty as may have been passed on the offender, application of which has been suspended.
    Article 2
    1 For the purposes of this Convention, the term “offender” shall be taken to mean any person, who, in the territory of one of the Contracting Parties, has:
    a   been found guilty by a court and placed on probation without sentence having been pronounced;
    b   been given a suspended sentence involving deprivation of liberty, or a sentence of which the enforcement has been conditionally suspended, in whole or in part, either at the time of the sentence or subsequently.
    2 In subsequent articles, the term “sentence” shall be deemed to include all judicial decisions taken in accordance with sub‑paragraphs a and b of paragraph 1 above.
    Article 3
    The decisions referred to in Article 2 must be final and must have executive force.
    Article 4
    The offence on which any request under Article 5 is based shall be one punishable under the legislation of both the requesting and the requested State.
    Article 5
    1 The State which pronounced the sentence may request the State in whose territory the offender establishes his ordinary residence:
    a   to carry out supervision only, in accordance with Part II;
    b   to carry out supervision and if necessary to enforce the sentence, in accordance with Parts II and III;
    c   to assume entire responsibility for applying the sentence, in accordance with the provisions of Part IV.
    2 The requested State shall act upon such a request, under the conditions laid down in this Convention.
     3 If the requesting State has made one of the requests mentioned in paragraph 1 above, and the requested State deems it preferable, in any particular case, to adopt one of the other courses provided for in that paragraph, the requested State may refuse to accede to such a request, at the same time declaring its willingness to follow another course, which it shall indicate.
    Article 6
    Supervision, enforcement or complete application of the sentence, as defined in the preceding article, shall be carried out, at the request of the State in which sentence was pronounced, by the State in whose territory the offender establishes his ordinary residence.
    Article 7
    1 Supervision, enforcement or complete application shall be refused:
    a   if the request is regarded by the requested State as likely to prejudice its sovereignty, security, the fundamentals of its legal system, or other essential interests;
    b   if the request relates to a sentence for an offence which has been judged in final instance in the requested State;
    c   if the act for which sentence has been passed is considered by the requested State as either a political offence or an offence related to a political offence, or as a purely military offence;
    d   if the penalty imposed can no longer be exacted, because of the lapse of time, under the legislation of either the requesting or the requested State;
    e   if the offender has benefited under an amnesty or a pardon in either the requesting or the requested State.
    2  Supervision, enforcement or complete application may be refused:
    a   if the competent authorities in the requested State have decided not to take proceedings, or to drop proceedings already begun, in respect of the same act;
    b   if the act for which sentence has been pronounced is also the subject of proceedings in the request­ed State;
    c   if the sentence to which the request relates was pronounced in absentia;
    d   to the extent that the requested State deems the sentence incompatible with the principles governing the application of its own penal law, in particular, if on account of his age the offender could not have been sentenced in the requested State.
    3  In the case of fiscal offences, supervision or enforcement shall be carried out, in accordance with the provisions of this Convention, only if the Contracting Parties have so decided in respect of each such offence or category of offences.
    Article 8
    The requesting and requested State shall keep each other informed in so far as it is necessary of all circumstances likely to affect measures of supervision or enforcement in the territory of the requested State.
    Article 9
    The requested State shall inform the requesting State without delay what action is being taken on its request
    In the case of total or partial refusal to comply, it shall communicate its reasons for such refusal.
    Part II – Supervision
    Article 10
    The requesting State shall inform the requested State of the conditions imposed on the offender and of any supervisory measures with which he must comply during his period of probation.
    Article 11
    1 In complying with a request for supervision, the requested State shall, if necessary, adapt the prescribed supervisory measures in accordance with its own laws.
    2 In no case may the supervisory measures applied by the requested State, as regards either their nature or their duration, be more severe than those prescribed by the requesting State.
    Article 12
    When the requested State agrees to undertake supervision, it shall proceed as follows:
    1 It shall inform the requesting State without delay of the answer given to its request;
    2 It shall contact the authorities or bodies responsible in its own territory for supervising and assisting offenders;
    3 It shall inform the requesting State of all measures taken and their implementation.
    Article 13
    Should the offender become liable to revocation of the conditional suspension of his sentence referred to in Article 2 either because he has been prosecuted or sentenced for a new offence, or because he has failed to observe the prescribed conditions, the necessary information shall be supplied to the requesting State automatically and without delay by the requested State.
    Article 14
    When the period of supervision expires, the requested State shall, on application by the requesting State, transmit all necessary information to the latter.
    Article 15
    The requesting State shall alone be competent to judge, on the basis of the information and comments supplied by the requested State, whether or not the offender has satisfied the conditions imposed upon him, and, on the basis of such appraisal, to take any further steps provided for by its own legislation.
    It shall inform the requested State of its decision.
    Part III – Enforcement of sentences
    Article 16
    After revocation of the conditional suspension of the sentence by the requesting State, and on application by that State, the requested State shall be competent to enforce the said sentence.
    Article 17
    Enforcement in the requested State shall take place in accordance with the law of that State, after verification of the authenticity of the request for enforcement and its compatibility with the terms of this Convention.
    Article 18
    The requested State shall in due course transmit to the requesting State a document certifying that the sentence has been enforced.
    Article 19
    The requested State shall, if need be, substitute for the penalty imposed in the requesting State, the penalty or measure provided for by its own legislation for a similar offence. The nature of such penalty or measure shall correspond as closely as possible to that in the sentence to be enforced. It may not exceed the maximum penalty provided for by the legislation of the requested State, nor may it be longer or more rigorous than that imposed by the requesting State.
    Article 20
    The requesting State may no longer itself take any of the measures of enforcement requested, unless the requested State indicates that it is unwilling or unable to do so.
    Article 21
    The requested State shall be competent to grant the offender conditional release. The right of pardon may be exercised by either the requesting or the requested State.
    Part IV – Relinquishment to the requested State
    Article 22
    The requesting State shall communi­cate to the requested State the sentence of which it requests complete application.
    Article 23
    1 The requested State shall adapt to its own penal legislation the penalty or measure prescribed as if the sentence had been pronounced for the same offence committed in its own territory.
    2 The penalty imposed by the requested State may not be more severe than that pronounced in the requesting State.
    Article 24
    The requested State shall ensure complete application of the sentence thus adapted as if it were a sentence pronounced by its own courts.
    Article 25
    The acceptance by the requested State of a request in accordance with the present Part IV shall extinguish the right of the requesting State to enforce the sentence.
    Part V – Common provisions
    Article 26
    1 All requests in accordance with Article 5 shall be transmitted in writing. They shall indicate:
    a  the issuing authority;
    b  their purpose;
    c  the identity of the offender and his place of residence in the requested State.
    2 Requests for supervision shall be accompanied by the original or a certified transcript of the Court findings containing the reasons which justify the supervision and specifying the measures imposed on the offender. They should also certify the enforceable nature of the sentence and of the supervisory measures to be applied. So far as possible, they shall state the circumstances of the offence giving rise to the sentence of supervision, its time and place and legal destination and, where necessary, the length of the sentence to be enforced. They shall give full details of the nature and duration of the measures of supervision requested, and include a reference to the legal provisions applicable together with necessary information on the character of the offender and his behaviour in the requesting State before and after pronouncement of the supervisory order.
    3 Requests for enforcement shall be accompanied by the original, or a certified transcript, of the decision to revoke conditional suspension of the pronouncement or enforcement of sentence and also of the decision imposing the sentence now to be enforced. The enforceable nature of both decisions shall be certified in the manner prescribed by the law of the State in which they were pronounced.
If the judgment to be enforced has replaced an earlier one and does not contain a recital of the facts of the case, a certified copy of the judgment containing such recital shall also be attached.
    4 Requests for complete application of the sentence shall be accompanied by the documents mentioned in paragraph 2 above.
    Article 27
    1 Requests shall be sent by the Ministry of Justice of the requesting State to the Ministry of Justice of the requested State and the reply shall be sent through the same channels.
    2 Any communications necessary under the terms of this Convention shall be exchanged either through the channels referred to in paragraph 1 of this article, or directly between the authorities of the Contracting Parties.
    3 In case of emergency, the communications referred to in paragraph 2 of this article may be made through the International Criminal Police Organisation (Interpol).
    4 Any Contracting Party may, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, give notice of its intention to adopt new rules in regard to the communications referred to in paragraphs 1 and 2 of this article.
    Article 28
    If the requested State considers that the information supplied by the requesting State is inadequate to enable it to apply this Convention, it shall ask for the additional information required. It may fix a time‑limit for receipt of such information.
    Article 29
    1 Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, no translation of requests, or of the supporting documents, or of any other documents relating to the application of this Convention, shall be required.
    2 Any Contracting Party may, when signing this Convention or depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, reserve the right to require that requests and supporting documents should be accompanied by a translation into its own language, or into one of the official languages of the Council of Europe, or into such one of those languages as it shall indicate. The other Contracting Parties may claim reciprocity.
    3 This article shall be without prejudice to any provision regarding translation of requests and supporting documents that may be contained in agreements or arrangements now in force or that may be concluded between two or more of the Contracting Parties.
    Article 30
    Documents transmitted in application of this Convention shall not require authentication.
    Article 31
    The requested State shall have powers to collect, at the request of the requesting State, the cost of prosecution and trial incurred in that State.
    Should it collect such costs, it shall be obliged to refund to the requesting State experts’ fees only.
    Article 32
    Supervision and enforcement costs incurred in the requested State shall not be refunded.
    Part VI – Final provisions
    Article 33
    This Convention shall be without prejudice to police regulations relating to foreigners.
    Article 34
    1 This Convention shall be open to signature by the member States of the Council of Europe. It shall be subject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
    2 This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification or acceptance.
    3 In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the Convention shall come into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification or acceptance.
    Article 35
    1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non‑member State to accede thereto.
    2 Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect three months after the date of its deposit.
    Article 36
    1 Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
    2 Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend this Convention to any other territory or territories specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings.
    3 Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down in Article 39 of this Convention.
    Article 37
    1 This Convention shall not affect the undertakings given in any other existing or future international Convention, whether bilateral or multilateral, between two or more of the Contracting Parties, on extradition or any other form of mutual assistance in criminal matters.
    2 The Contracting Parties may not conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, except in order to supplement its provisions or facilitate application of the principles embodied in it.
    3 Should two or more Contracting Parties, however, have already established their relations in this matter on the basis of uniform legislation, or instituted a special system of their own, or should they in future do so, they shall be entitled to regulate those relations accordingly, notwithstanding the terms of this Convention.
    Contracting Parties ceasing to apply the terms of this Convention to their mutual relations in this matter shall notify the Secretary General of the Council of Europe to that effect.
    Article 38
    1 Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, declare that it avails itself of one or more of the reservations provided for in the annex to this Convention.
    2 Any Contracting Party may wholly or partly withdraw a reservation it has made in accordance with the foregoing paragraph by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe which shall become effective as from the date of its receipt.
    3 A Contracting Party which has made a reservation in respect of any provision of this Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.
    4 Any Contracting Party may, on signing the present Convention, or on depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, notify the Secretary General of the Council of Europe that it considers ratification, acceptance or accession as entailing an obligation, in international law, to introduce into municipal law measures to implement the said Convention.
    Article 39
    1 This Convention shall remain in force indefinitely.
    2 Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
    3 Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary General of such notification.
    Article 40
    The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council, and any State that has acceded to this Convention of:
    a   any signature;
    b   any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession;
    c   any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 34;
    d   any notification or declaration received in pursuance of the provisions of paragraph 4 of Article 27, of paragraph 2 of Article 29, of paragraph 3 of Article 37 and of paragraph 4 of Article 38;
    e   any declaration received in pursuance of the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 36;
    f   any reservation made in pursuance of the provisions of paragraph 1 of Article 38;
    g   the withdrawal of any reservation carried out in pursuance of the provisions of paragraph 2 of Article 38;
    h   any notification received in pursuance of the provisions of Article 39, and the date on which denunciation takes effect.
    In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.
    Done at Strasbourg this 30th day of November 1964, in English and French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding States.

ANNEX

    ny Contracting Party may declare that it reserves the right to make known:
    1 that it does not accept the provisions of the Convention as related to the enforcement of sentences or their complete application;
    2 that it accepts only part of these provisions;
    3 that it does not accept the provisions of paragraph 2 of Article 37.